Ανθυπασπιστής Γκάτζαρος Νικόλαος: «Μας Έσωσε η Παναγία»! video

Ανθυπασπιστής Γκάτζαρος Νικόλαος: «Μας Έσωσε η Παναγία»! video

       Δεκάδες είναι οι συγκλονιστικές ομολογίες για την Παναγία μας που εμφανιζόταν  κατά τη διάρκεια του πολέμου το 1940 σε πολλούς στρατιώτες. Ένας απ’ αυτούς ήταν και ο πιστός Ανθυπασπιστής τότε κ. Νικόλαος Γκάτζαρος, που με δάκρυα στα μάτια διηγείται το θαυμαστό περιστατικό που βίωσε στο Βορειοηπειρωτικό Μέτωπο. Ακολουθεί και η σχετική αναφορά του:

“Εν Τ.Τ. 712 τη 3η Μαρτίου 1941
Ο Ανθυπασπιστής Γκάτζαρος Νικόλαος
Προς το 1/40 Τάγμα Ευζώνων
Ενταύθα.
Περί εμφανίσεως της Παναγίας και των δοθείσων μοι ύπ’ Αυτής εντολών.
Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω υμίν ότι χθες την Κυριακήν 2 Μαρτίου ε.ε. και περί ώραν 8ην μ.μ. μετέβην εις το παρακείμενον του καταυλισμού 2ου Λόχου του Τάγματος ημών μικρόν ύψωμα, απέχον περί τα 300 μέτρα, χάριν περιπάτου, αισθανθείς την ανάγκην κινήσεως.

       Μία μυστηριώδης δύναμις ωσάν να με ωθεί προς εκεί. Ο αήρ είχε παύσει ήδη να φυσά και ο ουρανός ήτο αστερόεις. Κατά την επιστροφήν μου εις την σκηνήν, δεν είχον αριθμήσει δέκα βήματα, τότε αιφνιδίως ενεφανίσθη εμπρός μου και μου ανέκοψε τον δρόμον μία γυνή μαυροφόρα, έχουσα σεμνήν την εμφάνισίν της. Το πρόσωπο της διεκρίνετο χαρακτηριστικώς εις το βραδινόν ημίφως. Εις το θέαμα τούτο, καταληφθείς εξ απρόοπτου, κατ’ αρχάς εξεπλάγην, κατόπιν όμως αυτοστιγμεί συνήλθον εκ του τρόμου, επειδή εγνώριζον ότι πολλάκις η Παναγία ενεφανίσθη είτε εις όραμα είτε καθ’ ύπνον, κατά τας πολεμικάς επιχειρήσεις του Στρατού μας. Εγώ όλως μηχανικώς έλαβον θέσιν ημιγονυπετή, ίνα ασπασθώ την δεξιάν της. Εκ της συγκινήσεως οι οφθαλμοί μου εδάκρυζον, οι πόδες και τα χείλη μου έτρεμον επί πολλήν ώραν.

       Ήκουσα να ομιλή: «Είμαι η Παναγία. Μη φοβάσαι, παιδί μου. Εγώ ενεφανίσθην να σου ειπώ τρεις λόγους, τους οποίους να μη λησμονήσης.
1) Ο παρών πόλεμος εκηρύχθη απροκαλύπτως και αναιτίως υπό της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος, αλλά θελήματι μου η Ελλάς θα εξέλθει τούτου νικηφόρος.
2) Ο πόλεμος ούτος εκηρύχθη εναντίον της Ελλάδος, ίνα γνωρίση ο κόσμος ότι αφορμή του είναι η απομάκρυνσίς του εκ της χριστιανικής θρησκείας, καθ’ ην ύβριζεν, εβλασφήμει τα θεία της και έρρεπε προς τον εκφυλισμόν και την ακολασία, και ούτω συμμορφωθή, ίνα μάθη ότι υπάρχει και προϊσταται μία ανωτέρα δύναμις, κυβερνώσα και διέπουσα τα πάντα και τους νόμους του Σύμπαντος, ο Θεός, τρανότατα δε τεκμήρια της υπάρξεως ταυ της είναι τα συχνά θαύματα των Αγίων της Εκκλησίας του Χριστού.
3) Έδει να μάθη ο κόσμος ότι το δίκαιον πάντοτε υπερισχύει της βίας.
Ανάφερε λοιπόν ταύτα και εγγράφως εις τον Διοικητήν σου, ίνα μη πτοηθή προ ουδενός κωλύματος, καθότι υπό την προστασίαν Μου ο Ελληνικός Στρατός θα νικήση».

Μεθ’ ο εν τη εξαφανίσει Της οι οφθαλμοί μου εθαμβήθησαν. Εν τέλει συνήλθον εν μέρει και κατηυθύνθην αμέσως εις την σκηνήν, όπου έξωθεν ταύτης ανέφερον υμίν το συμβάν προφορικώς.
Ανθυπασπιστής Γκάτζαρος Νικόλαος.

Στην συνέχεια παρατίθεται η κοινοποίηση του Στρατηγού:
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7448
Εν Τ.Τ. 718 τη 10η Μαρτίου 1941
Η XIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΟ Α’ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (Γραφείον 1ον)
Τ.Τ. 825
“Περί ανεγερθησομένου ιερού Ναού της Π ΑΝ ΑΠ ΑΣ εις θέσιν παρά τω Χωρίω Γκολέμι”.

       Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω προσαρτημένως αλληλογραφίαν μετ’ αναφοράς του Ανθ/στου Πεζικού του 1/40 Τάγματος ευζώνων Γκατζάρου Νικολάου και ν’ αναφέρω ότι, κατόπιν και του αυθορμήτου εράνου μεταξύ των Αξιωματικών και οπλιτών δια την ανέγερσιν Εκκλησίας1, εξέδωκα τας ύπ’ αριθμ. 6188/6-3-41 και 6948/15-3-41 διαταγάς μου, ων αντίγραφον υποβάλλω, περί εγκρίσεως του ενεργούμενου εράνου και επεκτάσεως τούτου έφ’ όλων των Μονάδων και Σχηματισμών της Μεραρχίας. Το προϊόν τούτου, μη περαιωθέντος, ανήλθεν ήδη εις το ποσόν των εκατόν χιλιάδων δραχμών.
Επειδή έχω την γνώμην ότι η ευρεία κοινοποίησις του γεγονότος καθ’ άπαν το Στράτευμα ημύν θέλει εδραιώσει έτι μάλλον την πίστιν του επί την Νίκην, παρακαλώ όπως, ευαρεστούμενοι, ενεργήσατε κατά την Υμετέραν κρίσιν και αντίληψιν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ Τ. Διοικητικού
ΧΑΡΑΛ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ Υποστράτηγος

Από το βιβλίο «Ασκητές μέσα στον κόσμο» και την ενότητα: ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ.”

Πηγή: ΕΛΛΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ