ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ”Μερος Δευτερον”

Αρχιμανδρίτου Ιωαννικίου Ανδρουλάκη
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΑΥΜΑΤΑ
του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Χατζή Ανανία Μπαρμπεράκη
Κτήτορος και Ιδρυτού της Σεβασμίας Ιεράς Μονής
Παναγίας Εξακουστής Μαλλών Ιεράπετρας
Μερος Δευτερον

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή
μερική, ή διασκευή του παρόντος βιβλίου, με οποιοδήποτε
τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του συγγραφέα.
Το βιβλίο διατίθεται δωρεάν.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α΄. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.
Μαλλῶν τε γόνος καὶ μοναστῶν τὸ καύχημα, τὸν Παρά-
δεισον ἐκ τρίτου προσκυνῆσαι τὸ Πνεῦμα σου· πηγή
ἰαμάτων ἀνεδείχθη ὁ βίος σου, θεοφόρε Πατήρ ἡμῶν Ἀνα-
νία· νηστείᾳ, ἀγρυπνίᾳ, προσευχῇ οὐράνια χαρίσματα λα-
βῶν· τὴν ψυχήν σου εἰς οὐρανοὺς συνώδευσεν ὁ ἀναστὰς
ἡμῶν Κύριος. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ
θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰά-
ματα.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο παρόν τόμος είναι ο δεύτερος κατά σειρά με τα θαύ-
ματα του Οσίου Χατζή Ανανία. Καταγράφονται εν συνε-
χεία τα πρόσφατα θαύματα τα οποία πραγματοποιούνται
από τον Κύριο μας με τις μεσιτείες του Οσίου Του. Η κα-
ταγραφή τους έγινε με βάση τις ιδιόχειρες σημειώσεις του
Γέροντος π. Ιωαννικίου και από επιστολές–μαρτυρίες που
έχουν αποσταλθεί σ’ αυτόν. Αφιερώνεται σε όλους εκεί-
νους τους πονεμένους αδελφούς μας, οι οποίοι ζούν ένα
Γολγοθά, αλλά και σε εκείνους που γνώρισαν τον θαυμα-
στό Όσιο μέσω του Γέροντος και ιδιαίτερα τον τιμούν. Οι
ευχές του σεβαστού Γέροντός μας π. Ιωαννικίου, συνεχι-
στή του έργου του Οσίου, να συνοδεύουν την κατά Χρστόν
πορεία της ζωής του καθενός μας.

Σεβασμιωτατου Μητροπολιτου Ιεραπυτνης και Σητειας
κκ. Κυριλλου
Ο λόγος που εξεφώνησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιε-
ραπύτνης και Σητείας κκ. Κύριλλος στην Ιερά Μονή
Παναγίας Εξακουστής Μαλλών στις 22 Απριλίου 2017,
ημέρα της εορτής του Οσίου Χατζή-Ανανία του Θαυμα-
τουργού, κτήτορος και ιδρυτού της Μονής.

Σκοπός της Ενανθρωπήσεως του Θεού, σεβαστοί Πατέ-
ρες και αγαπητοί μας αδελφοί, ήταν να γίνει ο άν-
θρωπος κατά χάριν Θεός. Όλο το Ευαγγέλιο συνοψίζεται
σε μία φράση: Στην Ενανθρώπιση του Θεού και τη θέωση
του ανθρώπου. «Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο» δηλαδή το
δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος
του Θεού, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση ως Θεάνθρω-
πος και πραγματοποίησε έτσι το σχέδιο της Θείας Οικο-
νομίας αλλά και υπέδειξε τον τρόπο με τον οποίο ο άν-
θρωπος μπορεί να θεωθεί. Και μας το υπέδειξε με το επί
γης παράδειγμα Του: Με την εκούσια Σταύρωση και την
Ανάστασή Του αλλά παράλληλα μας απέδειξε ότι αυτό
είναι δυνατό, είναι αληθινό, είναι εφικτό και κατορθωτό.
Και θα αναρωτηθεί κάποιος με ποιο τρόπο. Στη φανέ-
ρωση στους ανθρώπους διά της Εκκλησίας Του και μέσα
στην Εκκλησία του Χριστού, της δόξας, του αγιασμού των
ιερών προσώπων, τα οποία αξιώθηκαν να γίνουν άγιοι
και να αποτελούν για όλους τους ανθρώπους όλων των
εποχών απτά και ψηλαφητά παραδείγματα της θεώσεως
αυτής, πρώτα του Θεού-Λόγου και μετά των αγιασμένων
ανθρώπων.

Σαράντα μέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας
θα εορτάσουμε την αγία Πεντηκοστή, την επιφοίτηση του
Αγίου Πνεύματος ἐφ’ ἕνα ἕκαστον των μαθητών του Κυ-
ρίου στο υπερώο. Ο Χριστός μας ευλόγησε το ευλογημένο
νησί που ζούμε, την Κρήτη. Αρχικά, όταν η Θεία Πρόνοια
Του ευδόκησε να βρίσκονται οι πρόγονοί μας, οι Κρήτες,
στα Ιεροσόλυμα εκείνη την ευλογημένη ημέρα της Πεντη-
κοστής και να δουν το μεγάλο θαύμα της επιφοιτήσεως
του Αγίου Πνεύματος και να ακούσουνε τα πρώτα κηρύ-
γματα του Πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Πέτρου και μά-
λιστα «έκαστος τη ιδία διαλέκτω», δηλαδή ο καθένας στη
γλώσσα που μιλούσε. Επομένως, και οι Κρητικοί πρόγονοι
μας άκουσαν στη γλώσσα τους το κήρυγμα και αξιώθηκαν
να βαπτιστούν εκεί και να έρθουν έτσι ως πρώτοι χριστια-
νοί εδώ. Τότε το Πανάγιο Πνεύμα κατά τη γενέθλιο αυτή
ημέρα της Εκκλησίας ετοίμαζε το προζύμι, θα λέγαμε,
του ευαγγελισμού της Μεγαλονήσου. Και ήρθε αργότερα
ο δεύτερος των Πρωτοκορυφαίων Απόστολος των Εθνών
Παύλος και πάτησε για πρώτη φορά στην Κρήτη, στους
Καλούς Λιμένες, και δίδαξε και ετοίμασε την αγία γη για
να δεχτεί τον σπόρο του Ευαγγελίου. Και στη Γόρτυνα,
πρωτεύουσα της Κρήτης άφησε γνήσιο μαθητή του τον
Απόστολο Τίτο, πρώτο επίσκοπο. Και ο Τίτος ήταν εκεί-
νος ο οποίος όργωσε βασικά το χωράφι και το κατέστησε
ικανό για να δεχτεί έτσι το Ευαγγέλιο και τις ευαγγελι-
κές αλήθειες και να σπείρει το λόγο του Θεού ώστε να
ανθήσει και να καρποφορήσει και να φέρει καρπό πολ-
λαπλασίονα.

Από τότε μέχρι σήμερα η Εκκλησία της Κρήτης στη
μακρά της ιστορία έχει αναδείξει πλήθος αγίων. Ανέδειξε
μάρτυρες, με πρώτους τους Αγίους-Δέκα έως όμως και
τους Νεομάρτυρες των χρόνων της σκλαβιάς, των χρό-
νων της Τουρκοκρατίας. Ανέδειξε Ιερομάρτυρες, όπως τον
Άγιο Ιερομάρτυρα Κύριλλο, Επίσκοπο Γορτύνης μέχρι και
τον Άγιο Ιερομάρτυρα Γεράσιμο το Νέο και τους συν
αυτώ. Ανάμεσα τους τον επίσκοπο Σητείας Ζαχαρία. Ανέ-
δειξε αγιασμένους επισκόπους και θαυματουργούς, όπως
τον Άγιο Παύλο Γορτύνης, τον Άγιο Ανδρέα τον μεγάλο
υμνογράφο και πατέρα της Εκκλησίας μας, αλλά και με-
γάλους Πατέρες που έλαβαν μέρος στις Οικουμενικές Συν-
όδους. Αμέτρητοι είναι οι Όσιοι, όπως μαρτυρούσε ο με-
γάλος Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Οι Όσιοι έζη-
σαν στα σπήλαια, στα φαράγγια και στις οπές της γης.
Από πέρα την Παναγία Χρυσοσκαλίτισσα μέχρι και τη Ση-
τεία. Σε όλα τα σπήλαια ζούσαν ασκητές και καλλιεργού-
σαν τη Νοερά Προσευχή, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Και
μάλιστα ασκήτεψαν κι εδώ στην περιοχή μας σε πολλά
σπήλαια, όπως τα σπήλαια της Φανερωμένης αλλά και
τα σπήλαια της Μονής Καψά. Ανέδειξε και πολλούς αγί-
ους. Ανάμεσά τους και οι άγιοι οι τοπικοί: Ο Όσιος Ιωσήφ
ο Σαμάκος από τον Αζοκέραμο Σητείας, ο οποίος ασκή-
τεψε μέσα στο Ηράκλειο, εκεί που είναι σήμερα ο ναός
της Αγίας Τριάδας, στον κόλπο του Δερματά, στο πα-
λαιό μετόχι της Παναγίας της Ακρωτηριανής μέσα στον
Ενετοκρατούμενο Χάνδακα. Αλλά ανέδειξε και άλλους,
όπως τους αυταδέλφους Ευμένιο και Παρθένιο, τον ‘Οσιο
Ιωσήφ το Γεροντογιάννη, τον έτερο Όσιο της Μητροπό-
λεώς μας αλλά ανέδειξε και τον σήμερα εορταζόμενο για
πρώτη φορά εδώ στο μοναστήρι, το οποίο έκτισε, Όσιο
Χατζή-Ανανία, το νέο ασκητή, ο οποίος καταγόταν από το
γειτονικό χωριό εδώ στις Μάλλες αλλά στην αρχή, όπως
γνωρίζετε όλοι, ήταν υποτακτικός του Οσίου Ιωσήφ του
Γεροντογιάννη και αργότερα ήρθε σε αυτόν εδώ τον ιερό
χώρο και ασκήτεψε και έκαμε συνοδεία και υπήρξε κτή-
τορας αυτού του τόπου.

Σήμερα για πρώτη φορά με τη Χάρη του Τριαδικού
αληθινού Θεού εορτάζομε πανηγυρικά εδώ τη μνήμη του
χρεωστικώς και οφειλετικώς. Και μας αξίωσε ο Πανάγα-
θος Θεός να εκτελέσουμε την Αναίμακτο Ιερουργία για
να δοξολογήσουμε το όνομα του εν Τριάδι και αληθινού
Θεού, ο οποίος ακόμη και στις μέρες μας –παρόλο που
εμείς οι άνθρωποι δε θέλουμε να το παραδεχτούμε – ανα-
δεικνύει φωτεινούς σηματοδότες, πόλους έλξης και οδη-
γούς ικανούς για όλους εμάς τους πονεμένους, κουρασμέ-
νους και ταλαιπωρημένους ανθρώπους από τις θλίψεις,
από τις περιστάσεις, από τις ζάλες, από τις τρικυμίες και
από τις συμφορές της ζωής. Η φανέρωση του τιμώμενου
σήμερα Οσίου δεν είναι υπόθεση μιας μέρας ή ενός μόνο
προσώπου. Όλοι εσείς είστε συνδεδεμένοι με τον Άγιο,
άλλος λίγο, άλλος πολύ, αλλά όλο και κάποιο γεγονός
θαυμαστό σας έχει συνδέσει με τη ζωή του αγίου και με
τη μνήμη του σήμερα. Αλλά και οι παλαιότεροι άνθρω-
ποι εδώ της περιοχής και όχι μόνο αυτής αλλά ολόκληρης
της μητροπολιτικής μας περιφέρειας και ιδιαιτέρως στη
Σητεία, είχαν ακούσει για τον Όσιο Χατζή-Ανανία, για
τα θαύματά του, για την κατά Χριστόν ζωή του. Είχαν
ακούσει ότι ήταν ένας άνθρωπος θαυμαστός, ένας άν-
θρωπος του Θεού. Άνθρωπος ο οποίος ευεργετούσε και
χάριζε την αγάπη του Θεού σε όλους. Ιδιαιτέρως όμως
σ’ αυτούς τους ανθρώπους συγκαταλέγεται ο σεβαστός
Γέροντας Ιωαννίκιος, ο οποίος κατάγεται από ‘δω, από
το χωριό Μάλλες και έζησε και αυτός σ’ αυτό εδώ το
μοναστήρι και αξιώθηκε από το Θεό να κάνει την ανακο-
μιδή των τιμίων λειψάνων του Οσίου Χατζή-Ανανία. Και,
όπως έχει σε όλους μαρτυρήσει, και όπως μαρτύρησε και
σε μένα, όταν έκαμε την ανακομιδή των τιμίων λειψάνων
ευωδίασαν τα άγια λείψανα. Και αυτό που έλεγε, ότι ήταν
χαρακτηριστικό δείγμα της αγιότητάς του και τότε που
ήταν μόνος εδώ στο μοναστήρι και η ευωδία αυτή για
πολύ καιρό παρέμεινε ζωντανή και όλοι οι άνθρωποι που
ερχόντουσαν και προσκυνούσαν οσφραίνονταν αυτήν την
ευωδία τη θαυμαστή.

Και με τη Χάρη του Θεού εξεδόθει και το πρώτο βι-
βλίο από τις εκδόσεις της Μητροπόλεώς μας με τις δι-
ηγήσεις του Γέροντα Ιωαννικίου και με την καταγραφή
και άλλων θαυμαστών σημείων από όλους τους ανθρώ-
πους. Και έχουν εκδοθεί και άλλα βιβλία με θαυμαστά
γεγονότα και έχουν ιστορηθεί και αρκετές εικόνες που
απεικονίζουν τον άγιο. Και έτσι σιγά–σιγά η αγιότητα
του αγίου έγινε συνείδηση του πληρώματος της Εκκλη-
σίας. Πρώτα πρέπει στην ορθόδοξη Εκκλησία η αγιότητα
να γίνει συνείδηση του λαού του Θεού, συνείδηση των πι-
στών και ύστερα ο Θεός, όταν θα επιτρέψει, θα έρθει και
η επίσημη αγιοποίηση και αγιοκατάταξη του αγίου. Δε
σημαίνει ότι ένας άγιος που δεν έχει επίσημα αγιοκατα-
ταχθεί, δεν είναι άγιος. Ο άγιος στην ορθόδοξη Εκκλησία
πρώτα είναι άγιος στη συνείδηση του πληρώματος. Και
αυτό συμβαίνει και με τον Όσιο Χατζή-Ανανία. Γιατί η
Εκκλησία μας, σαν καλή μητέρα που είναι, δε βιάζεται,
δεν απορρίπτει, δεν εμποδίζει, όμως δεν υιοθετεί άκριτα
ό,τι λέγεται.

Αυτήν την ευλογία έζησαν και οι εκ των προκατόχων
μου Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Ιεραπύτνης και Σητείας.
Πρώτα ο μακαριστός Φιλόθεος και έπειτα ο Γέροντάς μου,
ο μακαριστός Ευγένιος οι οποίοι συνέλεξαν όλα αυτά τα
στοιχεία και μας άφησαν εμάς ιερά παρακαταθήκη να τα
αξιολογήσουμε, να τα συλλέξουμε και να κάνουμε τα δέ-
οντα για να δρομολογήσουμε εκκλησιαστικά αυτό το ιερό
θέμα και την ιερά παρακαταθήκη. Και ιδού σήμερα ευρί-
σκονται εκ των ιερών λειψάνων του οσίου τμήμα μπροστά
μας και το προσκυνήσαμε και ασπαστήκαμε την αγία του
εικόνα και ψάλλαμε ιερά κείμενα, ιερές ακολουθίες, που
με τη Χάρη του Θεού συνετέθησαν από ανθρώπους ειδή-
μονες και έτσι δοξολογήσαμε τον εν Τριάδι Αναστάντα
Θεό, τον Αναστάντα Κύριο και τιμήσαμε τη μνήμη του
άξιου δούλου του Οσίου Χατζή-Ανανίου. Ο Θεός λοιπόν ο
ίδιος θα δείξει και το σημάδι εκείνο και πότε ακριβώς θα
έρθει η ώρα ώστε να γίνει και η επίσημη αγιοκατάταξη
του αγίου Χατζή-Ανανίου. Γιατί η τιμή των αγίων γίνε-
ται μόνο, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, για να δοξάζεται το
όνομα του Θεού και να ενισχυόμαστε στον πνευματικό
μας αγώνα εμείς οι άνθρωποι και να επικαλούμαστε τις
πρεσβείες τους.

Εμείς, ως σώμα του ζώντος Χριστού, εκ πάντων των
αγίων μελών της τιμούμε ιδιαιτέρως τον Όσιο Χατζή-
Ανανία. Τον τιμούμε για τη μέγιστη προσφορά του στην
Εκκλησία μας αλλά και την ιδιαίτερη χάρη και τιμή που
έλαβε από τον Θεό και την παρρησία που είχε στον Θεό
ώστε με πολλούς ασκητικούς αγώνες, με πόνους, με ιδρώ-
τες να λάβει τα ουράνια χαρίσματα και να επιτελεί καθη-
μερινά πάμπολλα θαύματα. Όχι για να δοξάζεται ο ίδιος,
όχι για να ικανοποιείται ο εγωισμός του αλλά επειδή ήταν
δοχείο της Θείας Χάριτος γι αυτό τον είχε επισκεφτεί και
η Χάρις του Θεού. Και θυμίζω ότι όταν ήταν ακόμη βρέ-
φος εθεράπευσε την άρρωστη μητέρα του. Αργότερα όταν
πάλι ήταν έφηβος εδώ στο παρακείμενο σπήλαιο αξιώ-
θηκε της επισκέψεως της Θεοτόκου και βρήκε το ιερό
εικόνισμά της. Αργότερα δόκιμος ακόμα όταν ήταν στη
Μονή Καψά έκανε υπακοή στον Όσιο Ιωσήφ και έπιασε
τις πυρακτωμένες πέτρες από το καμίνι χωρίς να πάθει
τίποτα. Και συνόδευε τον Όσιο Ιωσήφ, κατά τις μαρτυ-
ρίες των παλαιοτέρων, στη θάλασσα βάζοντας το ράσο
του και ο Όσιος Ιωσήφ και διαπερνούσαν απέναντι στο
Κουφονήσι από τη Μονή Καψά. Αυτό δείχνει ότι ο Όσιος
είχε φθάσει σε μεγάλα μέτρα αγιότητας και δεν περνούσε
από τον λογισμό του ότι ήταν κάτι, αλλά είχε το μεγάλο
χάρισμα της ταπείνωσης που είναι η βάση της αγιότητας.

Έτσι λοιπόν αδελφοί μου και εμείς που ήρθαμε σή-
μερα σ’ αυτήν εδώ την ιστορική Μονή, η οποία ήταν πα-
λαιά και πριν τον Χατζή – Ανανία, η οποία κτίστηκε το
πρωτον επί του Οσίου Χατζή-Ανανία και ανακαινίστηκε
αργότερα από τον πατέρα Ιωαννίκιο αλλά και στη ση-
μερινή της μορφή από τη Γερόντισσα Φεβρωνία και την
τίμια συνοδεία της που εγκαταβιούν εδώ. Ήρθαμε λοι-
πόν σ’ αυτόν τον ιερό χώρο, ο οποίος είναι ποτισμένος με
ασκητικούς ιδρώτες οσίων πατέρων και κυρίως του Οσίου
Χατζή – Ανανίου. Ενθυμίζω στην αγάπη σας από το βίο,
ότι εδώ πίσω από το Ιερό ήτανε το κελί του και μάλιστα
ο Όσιος τρεις φορές ἡρπάγη στον Ουρανό για μεγάλο διά-
στημα και επαρέδωσε τη μακαρία ψυχή του τη βραδιά της
Αναστάσεως, μετά που χτύπησε η καμπάνα και είπε το
«Χριστός Ανέστη» στον υποτακτικό που τον διακονούσε.
Έκαμε Πάσχα στους Ουρανούς και η ταφή του έγινε σ’
αυτόν εδώ τον ιερό χώρο την ημέρα του Πάσχα. Και αυτό
είναι μια θεοσημία, ένα σημάδι αγιότητας, ότι ήταν όντως
θαυμαστός Όσιος και ότι ήτανε όντως ηγαπημένο παιδί
του Θεού. Γι αυτό αξιώθηκε να φύγει απ’ αυτήν εδώ την
πρόσκαιρη και παρεπίδημη ζωή αυτήν τη μεγάλη ημέρα
της Αναστάσεως.

Εμείς σήμερα αδελφοί μου συναχθήκαμε σ’ αυτόν τον
ιερό τόπο για να πούμε και να ανταλλάξουμε αναστάσι-
μους χαιρετισμούς, τον καλό λόγο – όπως έλεγαν οι παλιοί
–το «Χριστός Ανέστη» αλλά και για να τιμήσουμε και να
προσκυνήσουμε τα άγια λείψανα του Αγίου. Ακριβώς γι-
ατί τον εθεωρούμε παρόντα ανάμεσά μας. Οι άγιοι δεν
πεθαίνουν, δε φεύγουν απ’ αυτήν τη ζωή αλλά παραμέ-
νουν με τα άγια λείψανα, με τις ιερές εικόνες και θαυμα-
τουργούν. Και μας αποδεικνύουν διαρκώς το μήνυμα του
Αναστάντος Χριστού. Διότι ο Χριστός αναστήθηκε εκ νε-
κρών, νίκησε τον θάνατο, επάτησε τον θάνατο και ανέστη
τριήμερος. Ανέστησε τους νεκρούς για να δείξει ότι η δύ-
ναμη του θανάτου δεν έχει πλέον ισχύ μετά την Ανάστασή
Του. Έτσι και γι αυτό και οι άγιοι παραμένουνε δίπλα
μας ζωντανοί, όπως είπαμε, γι αυτό προσκυνάμε τα άγια
λείψανά τους και γι αυτό θαυματουργούν με τη δύναμη
του Αναστάντος Κυρίου. Έτσι λοιπόν έχοντας ανάμεσά
μας διαρκώς παρόντα τον Όσιο Χατζή – Ανανία, όχι μόνο
σήμερα αλλά και όλες τις ημέρες, σε κάθε περίσταση, σε
κάθε δυσκολία. Και είπαμε προηγουμένως ότι ο καθέ-
νας από εσάς έχει, άλλος μικρό άλλος μεγάλο θαυμαστό
γεγονός στη ζωή του και έχει συνδεθεί με τον Όσιο.

Ας παρακαλέσουμε ταπεινά, όπως ταπεινή υπήρξε και
η ζωή του να πρεσβεύει για εμάς και να μας αξιώνει
να είμαστε και να βρισκόμαστε στο δρόμο του Θεού, να
ακολουθούμε πάντοτε τον ορθόδοξο δρόμο της Εκκλησίας
μας. Ο Άγιος καθημερινά επιτελεί πάμπολλα θαύματα.
Επιτελεί ιάσεις, όπως γνωρίζετε, για τη σωτηρία μας και
μας καλεί κι εμάς να απολαύσουμε την αιώνια, την ατε-
λεύτητη ζωή στη Βασιλεία του Αναστάντος Χριστού εκεί
που ο ίδιος αξιώθηκε τρεις φορές, όπως είπαμε, να αρ-
παγεί και να παραμείνει την τρίτη φορά γευόμενος τα
κάλλη του Παραδείσου. Εκεί που ο Αναστάς Κύριος χα-
ρίζει ανέσπερη χαρά στη Βασιλεία Του σε όλους όσους
ομολογούν όπως και ο Χατζή – Ανανίας

«Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή-
σας και τοις εν τοις μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος».


Τμήμα από το μυρόβλητο λείψανο του οσίου Χατζή
Ανανία

Ο λόγος1 που εξεφώνησε ο κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΘΕΟΦΑ-
ΝΙΔΗΣ, αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ηρακλείου, ΥΠ.
ΔΝ Νομικής Α.Π.Θ, ειδικός εισαγγελέας ρατσιστικής
βίας και τακτικός διδάσκων Σχολής Αστυφυλάκων ΕΛ.
ΑΣ.

Ο Όσιος Χατζή Ανανίας, ο εκ Μαλλών Ιεράπετρας.
Ένας σύγχρονος Άγιος.

Χριστός Ανέστη!
Περίοδος Αναστάσιμη, διήλθαμε μια Εβδομάδα γεμάτη
γεγονότα συνταρακτικά, είδαμε τον Θεάνθρωπο να
αίρει στους ώμους του την αμαρτία του κόσμου και να
καταργεί το θάνατο με το δικό Του θάνατο, όχι όμως για
να ικανοποιήσει τη Θεία Δικαιοσύνη, δεν του εγγυήθηκε
εξάλλου κανείς ότι η επί του Σταυρού θυσία θα εξασφά-
λιζε την πίστη των ανθρώπων αλλά παρέστησε «Εαυτόν
ζώντα μετά το παθείν Εαυτόν,γιατί ούτως ηγάπησεν ο
Θεός τον κόσμον» κι ένεκα της αγάπης Του αυτής δοξά-
ζεται δια των Αγίων Αυτού.

«Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος του Οσίου Αυτού
και γνώτε ότι εθαυμάστωσε.» Αποτελεί στάδιο δοκιμα-
σίας αλλά και ομολογίας πίστεως για έναν θιασώτη μιας
ορθολογικής επιστήμης και ταυτόχρονα θεράποντος της
Δικαιοσύνης Εισαγγελικού Λειτουργού, να αποπειράται
την εκφορά λόγου θεολογικού, βαθύτατα σωτηριολογικού
και πρωτίστως εσχατολογικού· στον αγώνα μου ωστόσο
αυτόν, ας είναι η αγάπη του Θεού και η Χάρις του Αγίου
Χατζή – Ανανία, Μοναχού και Προσκυνητού, θερμοί προ-
στάτες και βοηθοί, ισότιμο μέλος κι εγώ της ζώσας του
1Ανεπτυγμένη μορφή του πανηγυρικού λόγου της 22ας Απριλίου
2017, συγγραφέντος ευλογίαις του Γέροντος Ιωαννικίου κατά τον
Εσπερινό της προτεραίας.
Χριστού Εκκλησίας, εμφορούμενος από ευλάβεια προς
τον Άγιο, θα επιχειρήσω να αναπέμψω τον δικό μου λόγο
αγάπης και εγκάρδιας ευχαριστίας στο θείο κι ηγιασμένο
πρόσωπό του. Εξάλλου, σε μια εποχή όπου υπερτονίζε-
ται η διανοητική λειτουργία και η απόλυτη επικράτηση
του ορθολογισμού θα αντιτείνω πως «η λίγη Επιστήμη
μας απομακρύνει από το Θεό, η αληθινή Επιστήμη μας
πλησιάζει κοντά Του».

«Θαυμαστός ο Θεός εν τοις Αγίοις Αυτού». Πράγματι
είναι θαυμαστός ο εν Τριάδι Θεός, ο άναρχος Πατήρ, ο
συνάναρχος Υιός και Λόγος του Θεού και το Ομοούσιον
και Πανάγιον Πνεύμα που διαμέσου των Αγίων Του, φα-
νερώνεται στον εν αμαρτίαις διάγοντα κόσμο, βοηθών, θε-
ραπεύων, καθαρίζων, φωτίζων κι αγιάζων αυτόν. Έτσι ο
Θεός, αντιδοξάζει τους Αγίους Του, οι οποίοι Τον εδό-
ξασαν κατά την επίγεια ζωή τους με έργα, λόγους και
σύμπασα την ύπαρξή τους, αφού δεν ζούσαν πια για τον
εαυτό τους αλλά ζούσε ο Χριστός μέσα τους, γι αυτό τους
αξίωσε μεγαλόπρεπα να θαυματουργούν, να καταλύουν
δηλαδή τους φυσικούς νόμους, όπως τους εξετάζουν οι
Θετικές Επιστήμες και να επενεργούν χάριτι του Αγίου
Πνεύματος, μεταφέροντας καθ’ ημέραν το Αναστάσιμο
μήνυμα της σωτηρίας μας. Μελετώντας το βίο και την
ασκητική πολιτεία του Οσίου Χατζή-Ανανία, του Κτίτορα
και πρώτου Ανακαινιστή της Ιεράς Μονής Εξακουστής Ιε-
ράπετρας, όπου σήμερα επιτελείται η θεία ταύτη, πάντι-
μος αι πάνδημος εορτή, αντιλαμβάνεται κανείς ευχερώς,
ότι στέκει απέναντι σε μια μεγάλη Αγία μορφή, σε ένα
γνήσιο τέκνο της Αγιοτόκου Μεγαλονήσου Κρήτης, σύμ-
βολο της επίπονης προσπάθειας του ανθρώπου προς το
καθ’ ομοίωσιν: καύχημα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύ-
τνης και Σητείας, στα όρια της οποίας γεννήθηκε, ασκή-
θηκε και ευωδίασε η χάρις του. Ο Όσιος πατήρ Χατζή-
Ανανίας, ο κατά κόσμον Αντώνιος Μπαρμπεράκης, κατα-
γόμενος από το χωριό Μάλλες Ιεράπετρας, εκ κοιλίας μη-
τρός κι εκ βρέφους εδόξασε τον Κύριον, ζώντας οσιακά
και θεαρέστως με ταπείνωση, αγάπη, υπομονή, συγχώ-
ρεση, αδιάλειπτη προσευχή και διαρκή άσκηση, αξιωθείς
το χάρισμα της «αρπαγής εις τον Παράδεισον εν ζωή»
καθώς και της θαυματουργίας και επισκέψεως κάθε πο-
νεμένου, εν ανάγκη ευρισκομένου και ασθενούς ανθρώ-
που, που με πίστη και πόνο καρδίας τον επικαλείται και
χρίεται με το ιαματικό έλαιο της κανδήλας του. Άνθρω-
πος κι ο ίδιος, με ατέλειες και αδυναμίες, κατάφερε να
αγωνιστεί, να υπερβεί τον εαυτό του και να αποκτήσει
την αναγεννητική δύναμη της Θείας Χάριτος, διότι αυ-
τοί είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όχι οι κατά σάρκα
κι εν τω κόσμω αναμάρτητοι αλλά οι αποφασισμένοι να
αγωνισθούν το πολύπαθο στάδιο των αρετών, οι ένδοξοι
αθλητές, οι τα βραβεία της άνω κλήσεως καταδεχθέντες.
Ο Όσιος Χατζή – Ανανίας, αληθινός αγωνιστής, μέγας νη-
στευτής και ασκητής, γνήσιος μαχητής της αγάπης του
Χριστού και της ευαγγελικής αλήθειας, παρηγορεί τον άν-
θρωπο ο οποίος σήμερα πασχίζει, σε συνθήκες όπου ελ-
λείπει όχι τόσο ο θεολογικός στοχασμός αλλά το χριστια-
νικό παράδειγμα ζωής να εκφύγει από τα συμπλέγματα
μιας στείρας λογοκρατίας, μιας πρωτοφανούς πολεμικής
σε βάρος της Εκκλησίας, στο πλαίσιο μιας κακώς εννο-
ούμενης ισοπέδωσης της έννοιας της ανεξιθρησκείας κι
ενός διαρκώς επαναλαμβανόμενου, εν πολλοίς μηδενιστι-
κού ίσως κι αναχρονιστικού αιτήματος μιας κραυγαλέας
μειοψηφίας περί αποθρησκειοποίησης κι εκκοσμίκευσης
των πάντων. Το διαρκώς επαναλαμβανόμενο αίτημα περί
διαχωρισμού Εκκλησίας- Κράτους, διατυπωμένο προδή-
λως από αγνοούντες την συνταγματική τάξη της Ελλη-
νικής Πολιτείας, συστρατεύεται στο από διάφορα άλλα
κέντρα διατυπούμενο αίτημα περί του να κατέλθουν οι
θρησκευτικές εικόνες από τις δικαστικές αίθουσες, περί
της κατάργησης της πρωινής προσευχής στα σχολεία και
της κατάργησης του μαθήματος των θρησκευτικών, σε μία
χώρα όπου ως επικρατούσα θρησκεία συνταγματικά ορι-
ζόμενη κατά τρόπο μη αναθεωρούμενο, είναι αυτή της
Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας, η οποία
βάλλεται πανταχόθεν, από εσωτερικούς κι εξωτερικούς
εχθρούς· το παράδειγμα ωστόσο της βιωτής του Οσίου
αποτελεί για όλους εμάς, μια διαρκή και ζωντανή υπό-
μνηση της αλήθειας του Χριστού σε όλα τα επίπεδα της
ζωής.

«Μαλλών τε γόνος και μοναστών το καύχημα..» Πρώ-
τος Αδελφός, ανακαινιστής κι Ηγούμενος της Ιεράς Μο-
νής Παναγίας Εξακουστής, γεννήθηκε το έτος 1837 στις
Μάλλες Ιεράπετρας, από απλούς, φτωχούς αλλά θεοσε-
βείς γονείς, οι οποίοι μεγάλωσαν το παιδί τους «εν παι-
δεία και νουθεσία Κυρίου», ο Αντώνιος δεν έμαθε γράμ-
ματα, δεν πήγε στο σχολείο αλλά από μικρός είχε έφεση
στα ιερά γράμματα και επιθυμούσε να περιβληθεί το αγ-
γελικό σχήμα, αποφεύγοντας κάθε σωματική απόλαυση.
Ως βρέφος δεν θήλαζε ποτέ Τετάρτη ή Παρασκευή, αρ-
νούμενος πεισματικά να τραφεί από το μαστό της μητέ-
ρας του. Δεν κατέλυσε ποτέ κρέας, ψάρι ή τυροκομικά.
Ήταν πάντοτε ξυπόλυτος, ντυμένος κατά σάρκα με τρί-
χινα και χονδρά ράσα ενώ για κρεβάτι του είχε το δέρμα
ενός ζώου, συνήθως προβάτου και για μαξιλάρι του μια
κακόβολη πέτρα. Έτσι σε ηλικία μόλις 14 ετών, εγκατέ-
λειψε το πατρικό του σπίτι και κατέφυγε στην Ιερά Μονή
Τιμίου Προδρόμου Καψά Σητείας όπου εκάρη Μοναχός
και υπήρξε μαθητής και συμμοναστής του Οσίου Ιωσήφ
Γεροντογιάννη. Μετά το θάνατο του Οσίου Ιωσήφ το 1870
μ.Χ, εξελέγη Ηγούμενος της Μονής αλλά συκοφαντία Επι-
σκόπου διαβληθείς, τον ανάγκασε να καταφύγει στα Ιε-
ροσόλυμα, παραμένοντας στους Αγίους Τόπους όπου με-
τέβη να προσκυνήσει, για τον λόγο αυτό και φέρει τον
τίτλο «Χατζής» που στα αραβικά σημαίνει «Προσκυνη-
τής». Το 1877μ.Χ. ο νόστος και η αγάπη για την πατρίδα
τον έφεραν πίσω στις Μάλλες, όπου κατέφυγε στην Ιερά
αυτή Μονή κι επιδόθηκε στο ανακαινιστικό έργο της, συγ-
καταλέγεται δε, ανάμεσα στους δραστήριους μοναχούς
που έδρασαν στα τέλη του 19ου αιώνα ως ανακαινιστές
λησμονημένων μοναστηριών και ως ιδρυτές καινούργιων.
Ανακαίνισε τον σπηλαιώδη ναό και ανοικοδόμησε τον πα-
λαιό τον οποίο και μετέτρεψε σε καθολικό της Μονής. Η
φωτισμένη προσωπικότητα και η εν ζωή αγιότητα του Γέ-
ροντα Χατζη – Ανανία προσέλκυσε κι άλλους μοναχούς,
με αποτέλεσμα να επακολουθήσει μια σπουδαία πορεία
για το Μοναστήρι, η οποία διακόπηκε αρχές του 20ου αι-
ώνα με τον Καταστατικό Νόμο της Κρητικής Πολιτείας
οπότε κρίθηκε η Μονή διαλυτέα, καθώς οι δέκα μονα-
χοί μετατέθηκαν κι εγγράφησαν στη Μονή Φανερωμένης.
Ωστόσο, το 1903μ.Χ. η Μονή επανασυστάθηκε και ο Όσιος
με όλη την αδελφότητα επανήλθαν στη Μονή της μετα-
νοίας τους. Λίγο αργότερα, ο ίδιος ο Ηγούμενος Ανανίας
εκοιμήθη οσιακά τη νύχτα του Πάσχα, στις 22 Απριλίου
1907 καθώς την ώρα της τελετής της ακολουθίας της Ανά-
στασης, ο ταπεινός Όσιος Χατζή – Ανανίας παρέδωσε την
παιδική ψυχή του στον Κύριο της ζωής και του θανάτου
του, τον οποίο υπηρέτησε σε όλη την ασκητική ζωή του,
με πνευματικό ηρωισμό, αυτοθυσία, αιματηρή υπακοή και
αυταπάρνηση. Η επίσημη διάλυση της Μονής έγινε με τον
Α.Ν. 1935 οπότε κηρύχθηκε επίσημα διαλυτέα με την μο-
ναστηριακή περιουσία να μεταβιβάζεται στην Κοινότητα
Μαλλών μέχρι κι αυτού του περιβόλου των κελιών. Τα
επόμενα χρόνια κυρίως κατά τη διάρκεια της Γερμανι-
κής Κατοχής, η Μονή λεηλατήθηκε και ερήμωσε, διεσώ-
θηκαν μόνο το Παρεκκλήσιο της Μεταμόρφωσης, το Κα-
θολικό της Μονής και το κελί του Ιερομονάχου Ιωακείμ
Χατζάκη. Έτσι, φθάνουμε στο 1961 μ.Χ οπότε με το Νέο
Καταστατικό Χάρτη της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας
συμπεριλήφθηκε η Ιερά Μονή Παναγίας Εξακουστής, με-
ταξύ των διατηρητέων μοναστηριών, με τον Ιερομόναχο
Γέροντα Ιωαννίκιο Ανδρουλάκη, νέο Κτίτορα κι ευεργέτη
της, να επωμίζεται το βαρύ φορτίο της ανακαίνισης του. Η
ακατάβλητη ψυχική δύναμη του Αρχιμανδρίτη Ιωαννικίου,
η οργανωτική του δεινότητα, ο σεβασμός και η εμπιστο-
σύνη που ενέπνεε στους κατοίκους της ευρύτερης περιο-
χής και η θερμή πίστη του στο Θεό, συνετέλεσαν στην εκ
βάθρων αναστήλωση και ανοικοδόμηση της ερειπωμένης
Μονής: Το Καθολικό και το Παρεκκλήσιον ανακαινίσθη-
σαν, τα κελιά ανοικοδομήθηκαν και συμπληρώθηκαν με
νέα κτίσματα με τον περίβολο να διαμορφώνεται κατάλ-
ληλα, οπότε και πλήθη προσκυνητών άρχισαν να συρρέουν
εκ νέου στη Χάρη της Παναγίας. Ο Ιερομόναχος Ιωαννί-
κιος, καταγόμενος κι ο ίδιος από τις Μάλλες, Καθηγούμε-
νος της Μονής, ευλαβούνταν και ευλαβείται ιδιαίτερα τον
Χατζή – Ανανία για τον οποίο τόσα είχε ακούσει από την
παιδική του ηλικία από ανθρώπους που έγιναν αυτόπτες
μάρτυρες της παρρησίας του Αγίου προς Θεόν και βίω-
σαν τη χάρη των θαυμάτων του, πραγματοποίησε το έτος
1968 μ.Χ. την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου,
που είχε ταφεί κάτω από τη σκιά του κυπαρισσιού που
ο ίδιος ο Άγιος φύτεψε κι έφερε στο φως έναν άγνωστο
μέχρι τότε Άγιο, τον οποίο σήμερα ευλαβούνται πιστοί
όχι μόνο στην περιοχή της Ιεράπετρας, της Βιάννου ή της
Κρήτης αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, στην Αμερική,
τη Ρωσία και την Αυστραλία, με καταγραφή εκατοντά-
δων σύγχρονων θαυμάτων με ταυτότητα συγκεκριμένη κι
όχι αόριστη, θαυμάτων εξατομικευμένων κατά τόπο και
χρόνο και λοιπές περιστάσεις. Η επίσημη ακολουθία του
Αγίου και ο Παρακλητικός Κανόνας, με υμνογράφο τον
Γέροντα Ιωαννίκιο, μεταφρασμένα σε άλλες γλώσσες και
κυρίως στη Ρωσική, γίνονται η κλίμακα ώστε να κατευ-
θύνεται η προσευχή χιλιάδων πιστών προς το Θεό με τις
μεσιτείες του Αγίου και την ευλογία του Γέροντα Ιωαννι-
κίου.

«Τον Παράδεισον εκ τρίτου προσκυνήσαι το Πνεύμα
σου..» Ως ο Μέγας Απόστολος των Εθνών Παύλος «ηρ-
πάγη τρίτου ουρανού» όπως ο ίδιος εξιστορεί σε τρίτο
πρόσωπο στην Β’ προς Κορινθίους Επιστολή, αναφερό-
μενος από ταπείνωση όχι στον εαυτό του αλλά σε έτερο
άγνωστο πιστό, έτσι κι ο Όσιος Χατζή-Ανανίας σύμφωνα
με την αυθεντική αφήγηση του Καθηγουμένου Ιερομονά-
χου Μπαρμπεράκη Ιερόθεου, την οποία κατέγραψε ο Γέ-
ροντας Ιωαννίκιος, επί τρεις μέρες και νύχτες ευρισκόταν
σε υπνωτική νάρκωση καθώς το Πνεύμα του μετέβαινε
στον Παράδεισο, ηρπάγη εις τρίτον ουρανόν όπου δια-
μένουν οι αγγελικές δυνάμεις- δεν κοιμήθηκε τον φυσικό
ύπνο αλλά αξιώθηκε τον πνευματικό ύπνο, καθώς μόνον
από το σφυγμό και τους χτύπους της καρδιάς του διακρι-
νόταν ότι ευρίσκεται στη ζωή. Το βράδυ της τρίτης ημέρας
άρχιζε να συνέρχεται. Επανερχόμενος στη γη, κρατούσε
στο αριστερό του χέρι αντίδωρο από τον Παράδεισο, άρ-
τον ουράνιον, που ευωδίαζε. Το πρόσωπό του έλαμπε και
με το δεξί του χέρι πραγματοποιούσε ακατάπαυστα το
σημείον του Σταυρού, περιγράφοντας τα κάλλη και το
Μεγαλείον όλων όσων έζησε στον Ουρανό. Το ίδιο επα-
ναλήφθηκε επί τρεις φορές σε διαφορετικές χρονικές πε-
ριόδους, η δε τελευταία φορά που ο Όσιος ηρπάγη στον
Παράδεισο ήταν λίγο πριν το τέλος της επίγειας ζωής του
όπου έζησε και προγεύθηκε όσα «οφθαλμοί ουκ είδον,
ώτα ουκ ήκουσαν και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη,
α ετοίμασεν ο Θεός τοις αγαπώσιν Αυτόν.»

«Πηγήν ιαμάτων ανεδείχθη ο βίος σου..νηστεία, αγρυ-
πνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών..» Ως νεόφω-
τος αστέρας ασκητικής αγωγής και Μάλλες Ιεραπύτνης
καταυγάσας, φέγγει αόκνου προσευχής, νηστείας, κατα-
τήξεως σαρκός εμπόνου σκληραγωγίας. Ο Όσιος Χατζή
-Ανανίας υπήρξε Θεοφόρος, Χριστοφόρος και Χαριτόβλυ-
τος. Στο λιπόσαρκο από τη νηστεία και την αγρυπνία
σώματου, είχε σκηνώσει η Χάρις του Θεού και έχοντας
το προορατικόν και διορατικόν χάρισμα, προγίγνωσκε τα
πόρρω ως ενεστώτα και με διάκριση ανήγγειλε στους αν-
θρώπους όσα επρόκειτο να συμβούν, διάβαζε τις ψυχές
των επισκεπτών του, ενώπιόν του ήταν φανερή η ανθρώ-
πινη ψυχή σαν ανοιχτό βιβλίο και ο καθένας αντιλαμβά-
νονταν ότι το παιδικό βλέμμα του Οσίου Γέροντα έφθανε
ως τα έγκατα της καρδιάς και της ψυχής τους, αποκρυ-
πτογραφούσε τις μύχιες επιθυμίες τους, αποκάλυπτε ανε-
ξολομολόγητες αμαρτίες, ξεσκέπαζε πλεκτάνες του δια-
βόλου, προέβλεπε τι επεφύλασσε το μέλλον. Το χάρισμα
αυτό του Αγίου τον έκανε πιο ευαίσθητο στον ανθρώ-
πινο πόνο και βοήθησε πολλούς ανθρώπους στους οποί-
ους προέλεγε ή απεκάλυπτε συγκεκριμένα περιστατικά
της ζωής τους ώστε να έλθουν σε συναίσθηση των αμαρ-
τιών τους και να μετανοήσουν. Το χάρισμα αυτό μαζί με
το χάρισμα της ίασης που έλαβε από το Θεό, να για-
τρεύει δηλαδή με τη δύναμη της προσευχής ασθένειες και
κακοπάθειες και άλλα δεινά του ανθρωπίνου σώματος,
μετήλθε ο Όσιος με συναίσθηση του χρέους έναντι του
Θεού και των συνανθρώπων του, σύμφωναμε τους λόγους
του Κυρίου «δωρέαν ελάβατε, δωρεάν δότε»

Η καταγραφή των θαυμάτων του Οσίου αποτυπώνε-
ται πλέον σε συγγραφικό έργο με κύριο εκφραστή τον
Αρχιμανδρίτη Ιωαννίκιο Ανδρουλάκη, τον ταπεινό και σε-
βάσμιο Γέροντα ο οποίος με άπειρη αγάπη και ζήλο δια
βίου συγκέντρωνε για πολλές δεκαετίες κι εξακολουθεί
να συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία σχετικά με τον βίο και
τα θαύματα του Αγίου. Η καταγραφή αυτή των θαυ-
μάτων καταδεικνύει περίτρανα ότι στη συνείδηση των
πιστών ο Όσιος Χατζή – Ανανίας έχει ήδη αγιοκατατα-
χθεί, σηματοδοτεί δε περαιτέρω ότι έφτασε το πλήρωμα
του χρόνου και για την τυπική πλέον συμπερίληψη του
στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, χρέος κυρίως
πλέον του Κλήρου καθόσον ο λαός και όσοι ευλαβούνται
τον Άγιο επιτέλεσαν κι επιτελούν το καθήκον τους, εξά-
πτουσα αφορμή ώστε η επίσημη Εκκλησία να αναγνωρί-
σει πλέον νομοκανονικά και κατά τους Ιερούς της Κανό-
νες το ότι ο Όσιος, συγκαταλέγεται και επίσημα στους
ουράνιους μεσίτες των προσευχών μας στο Θεό. Ο Όσιος
Χατζή-Ανανίας με πίστη ακλόνητη, με πραότητα, με εγ-
κράτεια και ταπείνωση, τέλεια ενωμένες στη ζωή του εξα-
κολουθεί να είναι ζωντανός ανάμεσά μας και μολονότι
πέρασε ήδη ένας αιώνας από την Οσιακή κοίμησήτου, πα-
ρεμβαίνει ευεργετικά στη ζωή όλων. Ας είναι η σημερινή
Δοξολογία, προεξάρχοντος του οικείου Επισκόπου, πα-
ρουσία εκπροσώπων της Δικαστικής Εξουσίας, των πο-
λιτικών Αρχών του τόπου, της Ελληνικής Αστυνομίας και
πλήθος λαού, προτύπωση, προοικονομία και πρόγευση της
Δοξολογίας της επίσημης Αγιοκατάταξής του.

Η χάρις του Αγίου Χατζή – Ανανία, δι΄ ευχών και μεσι-
τείας του Γέροντος Ιωαννικίου, ας σκέπει τις ζωές όλων
προς Δόξα Θεού.

Ο λόγος που εξεφώνησε ο Καθηγητής του Πανε-
πιστημίου Κρήτης κ. Ηλίας Μετοχιανάκης, κατά την
εορτή του Οσίου Χατζή-Ανανία στις 22 Απριλίου 2017.

Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριοι εκπρόσωποι αρ-
χών και διαφόρων φορέων και των Σωμάτων Ασφα-
λείας, ευσεβείς και φιλέορτοι προσκυνητές.

Ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε, για την εδώ παρουσία
σας, ως Επισκόπου και ποιμενάρχου, κατά την ευφρόσυ-
νον ταύτην πανήγυρην και εορτήν ενός ονομαστού Οσίου,
ο οποίος εν εσχάτοις χρόνοις επετέλεσε έργον θαυμαστό
και ευάρεστο εις την Ιεράν ταύτην Μονήν. Ευχαριστούμε
τον Πανάγαθον Τριαδικόν Θεόν, που μας αξίωσε να εορ-
τάσομε εφέτος με λαμπρότητα τη μνήμη του Οσίου Χατζη-
ανανία, του πρώτου κτίτορος και Προϊσταμένου της Ιεράς
ταύτης Μονής της Εξακουστής, την οποία καθαγίασε με
τα βήματα του και την οσιακή βιοτή του.

Η χαρά της λαμπροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου γί-
νεται πλουσιότερη σήμερα και η καρδιά ημών ευφραί-
νεται με σκιρτήματα υπέρτατου ενθουσιασμού. Χαίρει
και αγάλλεται η Ιερά Μονή Εξακουστής, εορτάζουσα τον
θεμελιωτή και κτήτορα της και ευφραίνεται η περιοχή
των Μαλλών, η γενέτειρα του Οσίου. Η σημερινή εόρτιος
ημέρα ίσως αποτελέσει την απαρχή μεγαλύτερης τιμής
του Οσίου σε ευρύτατους ορίζοντες, αφού σήμερα ανα-
γνωρίζεται και τιμάται ενθάδε, εντός και εκτός των ορίων
της Κρήτης και αλλαχού. Συνεορτάζει και η πανέμορφη
ανθισμένη φύση, περιχέουσα το άρωμα των λουλουδιών
της ως άλλο θυμίαμα προς τον Αναστάντα Κύριον. Αισθα-
νόμεθα ενδόμυχα την αόρατη παρουσία του Οσίου Χατ-
ζηανανία, να ευλογεί όλους τους εδώ παρευρισκόμενους
πιστούς να μας χαροποιεί και να μας ενισχύει πνευμα-
τικά.

Έμπλεος χαράς και συγκινήσεως είναι και ο δεύτερος
κτίτωρ ανακαινιστής και Καθηγούμενος της Ιεράς ταύ-
της Μονής πολιός Γέροντας Αρχιμανδρίτης πατήρ Ιωαν-
νίκιος Ανδρουλάκης, εκ Μαλλών καταγόμενος και συντο-
πίτης του Οσίου. Ο πατήρ Ιωαννίκιος έχει επιτελέσει ένα
τεράστιο και μοναδικό έργο για την προσέγγιση στη ζωή
του Οσίου από τους πιστούς και την εις βάθος γνώση του
βίου και της πολιτείας του. Καθ’ υπαγόρευση του έχουν
γραφεί δύο βιβλία για την οσιακή ζωή και μετά την κοί-
μηση του. Πολλά θαύματα επετέλεσε ο Όσιος με τη δι-
αρκή νηστεία, αγρυπνία, προσευχή και ακράδαντη πίστη
του Γέροντος Ιωαννικίου, τον οποίο πάντες ευγνωμόνως
ευχαριστούμε. Τα περισσότερα θαύματα πραγματοποιή-
θηκαν σε πολλές περιοχές του Νομού Ηρακλείου, σε όλη
την Κρήτη, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, ακόμη και σε
χώρες του Εξωτερικού, στην Αμερική, στην Αυστραλία,
στη Ρωσία και σε χώρες της Ευρώπης.

Τις εκδόσεις των δύο βιβλίων, καθώς και πλήθος δρα-
στηριοτήτων επετέλεσε ο πατήρ Ιωαννίκιος ανιδιοτελώς,
χωρίς κανένα οικονομικό όφελος και μάλιστα με προσ-
ωπικές του δαπάνες, με χρήματα που συγκέντρωνε από
την πενιχρά του σύνταξη. Μάλιστα το δεύτερο βιβλίο, που
αποτελεί προσωπική του έκδοση, διαθέτει εντελώς δω-
ρεάν.
Έδινε και δίνει ο Γέροντας τα πάντα για τους άλλους
και εισπράττει πλείονα αγάπη από πολλούς σε υπέρμε-
τρο βαθμό. Η αγάπη αυτή είναι διάχυτη όχι μόνο από τους
κατοίκους του χωρίου Βαχού, όπου διαμένει, όχι μόνο από
τις Ιερές Μονές που στηρίζει υλικά και πνευματικά, αλλά
και από μεγάλο πλήθος επώνυμων και ανώνυμων ανθρώ-
πων, που αποτελούν τα πνευματικά του παιδιά. Εκτός
από τις περιοχές των επαρχιών Λασιθίου, αληθινή κοσμο-
συρροή προς τον τόπο της διαμονής του Γέροντα παρα-
τηρείται προ παντός από τον Νομό Ηρακλείου, από τους
εγγύς και τους μακράν. Πολλοί έχουν ευεργετηθεί από
τον Γεροντα Ιωαννίκιο και ευγνωμόνως τα πνευματικά
του παιδιά τον στηρίζουν στις δυσκολίες και τις περιπέ-
τειες της υγείας του.

Ευχόμεθα ο Αναστάς Κύριος να αναγεννά και να κα-
θαγιάζει τη ζωή όλων μας και ο Όσιος Χατζή-Ανανίας να
αποτελεί για μας ωραίο πρότυπο ζωής και μίμηση αγίου.

Της Αικατερίνης Αρχοντάκη, αρχαιολόγου.
O Γέροντας Ιωαννίκιος του Βαχού.

Για να γράψει κάποιος για μια μεγάλη ασκητική μορφή
των ημερών μας, για να τολμήσει να σκιαγραφήσει τις
αρετές και την ασκητική βιοτή ενός αυθεντικού πνευμα-
τικού αγωνιστή πρέπει ο ίδιος να είναι πνευματοκίνητος
και θεολογικά κατηρτισμένος. Δεν είμαστε. λοιπόν, εμείς
οι κατάλληλοι για να γράψουμε για τον Γέροντα Ιωαν-
νίκιο. Το ότι τολμάμε να γράψουμε το επιχειρούμε από
χρέος και άπειρη ευγνωμοσύνη για τον πνευματοφόρο Γέ-
ροντα, που ο Θεός δώρισε στη ζωή μας.
Στο πρόσωπό του, που ακτινοβολεί την εσωτερική του
ειρήνη, βρήκαμε όλοι μας τον «καλό ποιμένα» που έχει
«μείζονα ἀγάπη» και «τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ
τῶν προβάτων». Με την ευεργετική του πνευματική πα-
τρότητα μας οδηγεί στον Χριστό έτσι ώστε δια της χρι-
στιανικής ζωής και της συμμετοχής στα Άγια Μυστήρια
να ακολουθήσουμε το δρόμο της σωτηρίας. Κηρύττει την
αλλαγή της ζωής, μας κατευθύνει στην ενσυνείδητη πίστη,
στον Ορθόδοξο τρόπο της ζωής παρέχοντας «τόν ἑαυτοῦ
βίον ἐναργές ὑπόδειγμα πάσης ἐντολῆς Κυρίου». Δεν
προβάλλει το πρόσωπό του αλλά το υπερούσιο πρόσωπο
του Κυρίου μας. Αγωνιά και φροντίζει ανύσταχτα για την
«εν Χριστώ» προκοπή μας.
Μονάζων και ασκητεύων, ζώντας μακριά από τον κό-
σμο και τη βιοτική μέριμνα στο ταπεινό κελί του στον
Βαχό της Βιάννου, αγωνίζεται ως ένας γνήσιος ασκητής
της ερήμου με ατελείωτες ώρες ολονύκτιας προσευχής.
Τελεί αδιάλειπτα όλες τις ιερές ακολουθίες, κάνει παρα-
κλήσεις και δεήσεις διακονώντας ακατάβλητα «ταῖς χρεί-
αις» των συνανθρώπων του. Προσεύχεται άοκνα για τους
πίστει προσφεύγοντας σ’ εκείνον αιτώντας τη δική του
μεσιτεία στον Όσιο Χατζή-Ανανία και την παρρησία της
προσευχής του στο Θεό. Με την ίδια θέρμη δέεται και για
όσους ανευλαβείς σπεύδουν να αναπαυθούν κοντά του
και προσπαθεί να τους προσελκύσει στον Χριστό. Με τη
σάρκα του καταπονημένη από την ασιτία, την ανυδρία και
τον κορμό του από τη μέση και πάνω να είναι κυρτωμένος
και καμπουριασμένος προς τα κάτω, σμιλεύει με οδύνη
και υπομονή την ταπείνωση. Οι ώρες του ύπνου του ελά-
χιστες με τις καθημερινές ιερουργίες, τις αγρυπνίες, τις
αδιάλειπτες προσευχές του και εκατοντάδες τα ονόματα
που μνημονεύει σ’ αυτές. Δεκάδες τα τηλεφωνήματα που
δέχεται όλη την ημέρα. Μεγάλο και το πλήθος του κόσμου
που συρρέει καθημερινά, ακόμη και με μεγάλα πούλμαν
για να πάρει την ευχή του, για να θερμάνει το κρύο της
ψυχής του κάτω από τις αχτίνες της ειρήνης και της εν
Αγίω Πνεύματι χαράς που ο Γέροντας εκπέμπει.
Αφειδώς προσφέρει από το περίσσευμα του πλούτου
της καρδιάς του σε όλους μας. Αναδέχεται πατρικά τα βά-
σανα, τους πειρασμούς, τις λύπες, τις ενοχές «ἑνὸς ἑκά-
στου», απόλυτα συμπάσχων με την κυριολεκτική σημα-
σία της λέξης. Ζει για όλους μας, μας νουθετεί, μακροθυ-
μεί για τα λάθη μας, προσπαθεί να μας μάθει να συγχω-
ρούμε αλλήλους, να υπομένουμε, να επιμένουμε, να προσ-
μένουμε. Ο θεραπευτικός του λόγος, κατάλληλος για τον
καθένας μας, είναι δοσμένος άνωθεν. Θεόπνευστες οι συμ-
βουλές του στηρίζουν δεκάδες πιστών. Ο ίδιος σε ένα μόνο
ασκεί την ψυχή του: να είναι αρεστός στο Θεό. Μοναδική
του επιθυμία: να βοηθήσει και να σώσει το «πρόβατον τό
ἀπολωλός». Μοναδικές του μέριμνες: το συμφέρον της
Μητέρας μας Εκκλησίας και το συμφέρον της ψυχής των
πνευματικών παιδιών του.
Αρκετές φορές αυστηρός με τους ανθρώπους, πιο ανη-
λεής όμως απ’ όλους με τον εαυτό του. Ειλικρίνεια, ευ-
θύτητα, ακακία, αμεριμνησία, μακάρια απλότητα, ειρήνη,
πνευματική χαρά, γνήσιο ταπεινό φρόνημα και προπάν-
των αγάπη συνθέτουν την πανοπλία των αρετών που με
προσωπικό μόχθο και συνέργεια της Θείας Χάριτος, ενδύ-
θηκε προς δόξαν Θεού. Καλός τεχνίτης της καθοδήγησης
και του πνευματικού αγώνα, γεννήτωρ πνευματικής ζωής,
«βίβλος θεόπνευστος» ο ίδιος καθώς μεταδίδει στους
συνομιλητές του τα θεία μυστήρια γραμμένα μέσα του με
το χέρι του θεού. Ήθος αδαμάντινο, ζωή αδιάβλητη, αγία,
κρυστάλλινη. Υπερασκητικός ο τρόπος της ζωής του. Το
φαγητό του; Καθημερινά: Αντίδωρο, πολλές φορές μου-
χλιασμένο, και νερό. Ποτέ κρέας. Λάδι μόνο το Σαββατο-
κύριακο, τις δεσποτικές και θεομητορικές εορτές και τότε
μία φορά την ημέρα. Απολύτως συνεπής και στο μονα-
στικό του όρκο περί πτωχείας καθώς δεν κατέχει τίποτα.
Είναι και θα είναι για όλους μας ο λύχνος που τέθηκε «ἐπὶ
τὴν λυχνίαν» και φωτίζει, εκπληρώνοντας στο ακέραιο το
διακόνημά του ως καθοδηγός σωτηρίας. Το παράδειγμα
της ζωής του φεγγοβολά μπροστά σε όλους μας. Ανεξί-
τηλα χαράσσονται στη μνήμη τα λόγια του: «Μεταθέτετε
τις καταθέσεις σας στον Ουρανό».
Ζηλωτική η προσπαθειά του και στη διάσωση πολλών
ιερών καθιδρυμάτων κατά το πλείστον μάλιστα με προσ-
ωπικές του δαπάνες. Δεύτερος ανακαινιστής, μετά τον
Όσιο Χατζή-Ανανία, της μονής Εξακουστής. Ανακαινιστής
της Μονής Τοπλού, Παναγίας Φανερωμένης, Αγίου Αντω-
νίου Άρβης, αλλά και πλειάδας ενοριακὡν ναών, όπως
της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα και του Αγίου Δημητρίου
Βαχού. Δικαίως μπορεί να αναφωνήσει με τον ψαλμωδό
«ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου καὶ τόπον σκηνώματος
δόξης σου».

Παράλληλα πρωτοστατεί σε θεάρεστα έργα αγάπης
στην προσπάθεια του να βοηθηθούν οι δοκιμαζόμενοι συν-
άνθρωποί μας. Αναδεικνύεται τροφός και προστάτης των
ορφανών τρέφει πολλούς πεινασμένους και φτωχούς, δι-
ακονεί το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας (Διακονία
Αγάπης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης). Συνδράμει τα-
κτικά με τρόφιμα και στη συντήρηση των Ιερών μονών
Παληανής και Καλυβιανής. Με το παράδειγμά του παρο-
τρύνει όλους εμάς να μεγαλύνουμε με καλά έργα το άγιο
όνομα του Δωρεοδότη Χριστού.

Τα θαύματα του Οσίου Χατζή-Ανανία στο ταπεινό κε-
λάκι του δεκάδες. Δεκάδες και οι ομολογητές της πίστης.
Κοντά του η πίστη γίνεται απόλυτη βεβαιότητα. Η ομο-
λογία της πηγάζει από τη βιωματική εμπειρία. Παύει να
μεταδίδεται διανοητικά, να πηγάζει από το μυαλό. Μετα-
δίδεται εμπειρικά. βιωματικά, υπαρξιακά. Έχοντας και
η ίδια η γράφουσα ευεργετηθεί από την παρρησία της
προσευχής του ενώπιον του Θεού, ταπεινά ευχαριστώ και
υποκλίνομαι με δέος στον θεοκίνητο μύστη των ουρανίων
που ακούει στο όνομα Γέροντας Ιωαννίκιος.

Με απόλυτη ευγνωμοσύνη και σεβασμό,
η ελαχίστη Αικ. Αρχοντάκη

Της Ελένης Παπαμιστάκη – Μετοχιανάκη.

Ένας σύγχρονος Κυρηναίος

Στους φοβερούς και σκοτεινούς
χρόνους που ζούμε όλοι
που ο Χριστός ξεχάστηκε
κι άδειασαν οι καρδιές μας
υπάρχει κάποιος εραστής της προσευχής και
της νηστείας.

Εκεί στην άκρη του νησιού
ζει ένας σύγχρονος Κυρηναίος.
Σηκώνει το σταυρό της οδύνης
και του πένθους των ανθρώπων
παρηγορεί τους απαράκλητους
κι αγωνιά στ’ αλήθεια για τους νέους.

Η προσευχή του ευωδιαστός λιβανωτός
στο θρόνο του Θεού ανεβαίνει
και απορεί κανείς
πως τόσο γρήγορα θαυματουργεί.
Βλέπεις συγκατοικεί με τον Όσιο Χατζή Ανανία.

Κι όταν ο Γέροντας παρακαλεί με δάκρια και πόνο
ο Όσιος θαυματουργεί.
Απλόχερα μοιράζει τη χαρά
γιατρεύει πληγές αγιάτρευτες
και προπαντός δεν κάνει διακρίσεις.

Νέοι και γέροι και παιδιά
ετοιμοθάνατοι και ξεγραμμένοι
όλοι έχουν να πουν για αυτούς τους δύο.
Παρακαλούμε το Θεό

να μην εγκαταλείψει το ποίμνιο του το μικρό.
Ο Άγιος να θαυματουργεί
πάντα να μυροβλύζει.
Κι ο Γέροντας μας ταπεινά
με προσευχή και δάκρυα
να μη μας σε ξεχάσει.

Εύχου Γέροντα μου Αγαπημένε Ιωαννίκιε Του Μανώλη Κουρίνου, από τις Μάλλες Ιεράπετρας.

Λίγα λόγια στο Γέροντα Ιωαννίκιο Ανδρουλάκη.

Γέροντα έχω να σου πω, λόγια στο παρελθόν σου
για τους αγώνες που έκανες, τιμή προς το χωριό σου.

Ήσουνα προοδευτικός, Γέροντα και τιμή σου
όταν σου είπε η Παναγιά, να την εξανακτίσουν.

Το 1962, σου είπε η Παναγία
πρέπει να ξαναστηλωθεί, να έχει πάλι αξία.

Όταν τα είδες που ήτανε, όλα ερειπωμένα
θα βοηθήσει η Παναγιά, κ’ άρχισες ένα ένα.

Ήλθαν πολλοί απ’ το χωριό, μ΄ αξίνες και με φτυάρια
ένας μικρός εβρέθηκα, μ΄ όλα τα παλικάρια.

Ξεκίνησες και έφτιαχνες, πότε το ένα τ’ άλλο
ένα αρχοντικό παλιό, που ήταν πρώτα στάβλος.

Προσπάθησες για να περνά, ένας καινούριος δρόμος
τα πιο πολλά τα υλικά, τα σήκωσες στον ώμο.

Ο Κτήτορας της Εξακουστής, ο Όσιος Ανανίας
ήρθε το βράδυ να σου πει, μαζί κι Παναγία.

Στον τόπο που τον έθαψαν, πως πρέπει για να ψάξεις
τα κόκαλα του Γέροντα, να πας να τα ξεθάψεις.

Μόλις τα βρήκες τα έβαλες, σε κάποιο τσουβαλάκι
πρόχειρα τα ετοποθέτησες, μέσα στο Εκκλησάκι.

Μετά από λίγο διάστημα, σ’ έπιασε απ’ τη χέρα
πάρε μαζί σου ένα οστό, και πάμε παραπέρα.

Εφτάσατε εις το Βαχό, και σου είπενε μια στάση
εδώ θα έρχονται πολλοί, για να τους αγιάσεις.

Που το καντήλι ακοίμητο, θ’ ανάβει κάθε βράδυ
θα θεραπεύονται πολλοί, απ’ του Οσίου λάδι.

Τον έκανες πιο ξακουστό, απ’ ότι ήταν πρώτα
μέρα και νύχτα σου χτυπούν, την εδική σου πόρτα.

Άξιος ο αγώνας σου, που πρόσφερες στον τόπο
και να αγιάσεις εύχονται, οι γλώσσες των ανθρώπων.

Έγραψες τα τροπάρια, και την Παράκληση Του
να τα διαβάζουν στις Εκκλησιές, τη μέρα της γιορτής Του.

Πρόσφερες γνώμες και δεκτές, απ’ όλη την Ιεραρχία
ένα Εκκλησάκι θα γενεί, δίπλα στην Παναγία.

Σου εύχομαι τα όνειρα, που κάνεις για να βγούνε
το Εκκλησάκι θα γενεί, όλοι να προσκυνούνε.

Τα θαύματα είναι πολλά, και πιο πολλά θα γίνουν
οι προσευχές σου Γέροντα, αθάνατες θα μείνουν.

Κουρίνος Μανώλης, 1 Μάιου 2017.

Το λάδι από την ακοίμητο κανδήλα του Οσίου Χατζή Ανανία.

Το λάδι, από την ακοίμητο κανδήλα του οσίου, το ζη-
τούν πάμπολλοι συνάνθρωποί μας και με πίστη στον
Θεό και στον Όσιο Του Χατζή Ανανία βρίσκουν την σωμα-
τική και πνευματική τους υγεία. Το λάδι αυτό δεν είναι
ένα συνηθισμένο λαδάκι. Έχει εμποτιστεί με εκατοντάδες
ιερά ευχέλαια και ολονύκτιες δεήσεις του Γέροντος π. Ιω-
αννικίου, ώστε να μεσιτεύσει ο προστάτης του Όσιος προς
τον οικτίρμονα Θεό, για όλους τους πονεμένους που έρ-
χονται στο κελί του και ζητούν βοήθεια.
Η σύσταση του ιερού Ευχελαίου στηρίζεται στην εξου-
σία που έδωσε ο Χριστός στους Μαθητές Του, «ώστε θε-
ραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν» (Ματθ.
ι’, 1). Οι Απόστολοι, πιστοί εκτελεστές των εντολών του
Κυρίου, επέστρεφαν από τις περιοδείες τους και με εν-
θουσιασμό ομολογούσαν: «Κύριε και τα δαιμόνια υπο-
τάσσεται ημίν εν τω ονόματι σου» (Λουκ. ι’, 17). Γι’ αυτό
και ο Ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρει ότι οι Απόστολοι
«ήλειφον ελαίω πολλούς αρρώστους και εθεραπεύοντο»
(Μαρκ.. στ’, 13).
Αυτή η θεραπευτική τακτική τηρήθηκε και μετά την
Πεντηκοστή από τους Αποστόλους και τους διαδόχους
τους (πρεσβυτέρους) και είναι δωρεά πού χορηγήθηκε
από τον Χριστό στην Εκκλησία Του. Αυτό το ιερό μυστή-
ριο καθιερώνει πρακτικά αργότερα ο Απόστολος Ιάκωβος,
ο Άδελφόθεος, στην επιστολή του λέγοντας χαρακτηρι-
στικά: «Εάν κάποιος είναι άρρωστος, να προσκαλέσει
τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσευχηθούν γι’
αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι, επικαλούμενοι το
όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή που γίνεται με πίστη
θα σώσει τον άρρωστο» (Ίακ. ε’, 13-15).

Γέροντος π. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Ο χαρακτήρας των Θαυμάτων

Τα θαύματα έχουν σωτηριολογικό χαρακτήρα. Όταν
θεραπευθεί ο ασθενής, πρέπει να σωθεί και η ψυχή
του για την οποία ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος με πολλή
ευλάβεια. Μερικοί πιστεύουν ότι είμαι άγιος και γι’ αυτό
ο Θεός τους βοηθά. Όχι δεν είμαι άγιος! Είμαι πιο αμαρ-
τωλός και από τον διάβολο. Τους βοηθά η πίστη τους.
Μπορεί ένας άνθρωπος από ένα απλό ξύλινο σταυρό να
λάβει θεία χάρη και άλλος από το τίμιο Ξύλο να μην λάβει
καθόλου χάρη Θεού. Ο Θεός δεν αδικεί κανένα. Σκορπά
παντού την αγάπη Του. Αρκεί να υπάρχει ταπείνωση και
η πίστη αυτή τραβά την χάρη του Θεού. Πότε θα γίνει
καλά; Όταν διορθωθεί η πνευματική του κατάσταση. Οι
δοκιμασίες, οι αρρώστιες, μας βοηθάνε να πλησιάσουμε
στον Θεό.

Ο Γέροντας π. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης

Θαύμα 1 ον.

Ονομάζομαι Βερβεράκης Γεώργιος. Είμαι αστυνομι-
κός, κάτοικος Μοιρών και το κινητό μου είναι 697898163.

Τον Ιούνιο του 2014, το μεσημέρι, ήμουν με την δίκυ-
κλη μηχανή μου(μοτοσυκλέτα) και φορούσα κοντό παντε-
λόνι. Έπεσα κάτω με την μηχανή και το αριστερό μου πόδι
στο σημείο της γάμπας, κόλλησε στην εξάτμιση. Πήγα στο
σπίτι μου, σταύρωσα το πόδι μου στο μέρος που κάηκε
με το λαδάκι της καντήλας του Οσίου και θαυματουργού
Χατζή Ανανία που μου το είχε δώσει ο Γέροντας Ιωαννί-
κιος, και δόξα να έχει ο Θεός, το πόδι μου δεν φούσκωσε.
Την άλλη μέρα δεν με πονούσε, το δέρμα δεν έφυγε, ούτε
μου άφησε σημάδι.
Προσκυνώ και δοξάζω την χάρη του οσίου Χατζή Ανα-
νία και ο Γέροντας Ιωαννίκιος να είναι καλά για πολλά
χρόνια που ευχαρίστως με αγάπη στέκει παρά την με-
γάλη του ηλικία. Παρηγορεί και συμμερίζεται τον πόνο
κάθε ανθρώπου.

Θαύμα 2 ον.

Ονομάζομαι Πελαγία Τσαγκαράκη. Είμαι κάτοικος
Ηρακλείου και το τηλέφωνό μου είναι 6943 444192.

Πριν από τρία χρόνια ξεκίνησε ένας πόνος στο δεξί
ισχίο μου. Οι γιατροί μού μίλησαν για μια σπάνια πά-
θηση η οποία τις περισσότερες φορές καταλήγει σε εγχεί-
ρηση. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επηρεάστηκε
όλο το σύστημα από την μέση και κάτω καί έμεινα μισο-
παράλυτη. Επειδή χρησιμοποιούσα τα χέρια μου, άρχισαν
να με πονάνε από ένα σημείο και μετά. Με την βοήθεια
των γιατρών των γιατρών είχα μακροχρόνια βελτίωση, με
πολύ όμως αγώνα, κόπο και πόνο.
Μια μέρα μας επισκέφτηκε ο θείος μου Μύρος Παντέ-
ρης και μου έφερε λάδι από τον Όσιο Χατζή Ανανία καθώς
και το βιβλίο του. Άρχισα να βάζω λάδι και να προσεύ-
χομαι, ενώ ήμουν σε πλήρη απελπισία. Ο άγιος έκανε το
θαύμα του! Εξαφανίστηκαν οι φρικτοί πόνοι και εγώ άρ-
χισα να νιώθω πολύ όμορφα. Οι μυς στα χέρια μου, ενώ
είχαν πάθει ζημιά όπως έδειξαν οι ακτινογραφίες, επα-
νήλθαν στη θέση τους με ένα θαυμαστό τρόπο. Κάποιες
φορές με ενοχλούν τα πόδια μου, νιώθω κάτι σαν σκιές
πόνου οι οποίοι φεύγουν. Προσεύχομαι καθημερινά στον
Άγιο Χατζή Ανανία. Βάζω το λαδάκι από την ακοίμητη
κανδήλα του και τον ευχαριστώ.

Ευχαριστώ τον θείο μου Μοίρο Παντέρη και ευχαρι-
στώ και ευγνωμονώ τον Γέροντα Ιωαννίκιο.

Θαύμα 3 ον.
 

Ονομάζομαι Ιωάννης Γιοργογιάννης. Είμαι κάτοικος
Ηράκλειου. Το τηλέφωνό μου είναι 6979 304193.
Είχα τρία χρόνια γάμου. Προσπαθούσαμε να κάνουμε
παιδί. Η κ. Κυριακή Φανιδάκη, γνωστή μας και φίλη μας,
έτυχε να επισκεφτεί στον Βαχό τον Γέροντα Ιωαννίκιο
Του ζήτησε και της έδωσε λαδάκι από την ακοίμητο καν-
δήλα. Μας το έφερε και σταυρωνόμασταν συνεχώς για
τρεις ημέρες με νηστεία και πίστη, και η γυναίκα μου,
δόξα τω Θεώ, έμεινε έγκυος στις 13 Αυγούστου του 2014.
Γέννησε ένα υγιέστατο και χαριτωμένο αγοράκι.
Ευχαριστώ και προσκυνώ τον μεγάλο Όσιο και θαυμα-
τουργό Χατζή Ανανία για τις μεγάλες του δωρεές. Ευχα-
ριστώ και τον Γέροντα Ιωαννίκιο που ακούραστα στέκει
σε κάθε περίπτωση, έτοιμος και πρόθυμος στο πόνο και
την ανάγκη του κόσμου.

Θαύμα 4 ον.

Ονομάζομαι Καλεμάκης Ευθύμιος. Είμαι 26 ετών, μη-
χανικός αυτοκινήτων. Κατοικώ στις Μοίρες και το τηλέ-
φωνό μου είναι 28920 23775 και το κινητό μου είναι 6957503083.

Η ζωή μου κυλούσε μέσα στον βούρκο της αμαρτίας με
οικτρό αποτέλεσμα. Ήλθα σε μια αθλιότατη κατάσταση
αυτοκτονίας. Έχασα τις ανδρικές μου ορμές. Ζούσα μια
αναίσθητη ζωή. Αφόδευα ψιλά χοντρά χωρίς να το αισθά-
νομαι. Η καημένη μάνα μου μού άλλαζε ρούχα σα μικρό
παιδί ενώ ήμουν 25 χρονών άνδρας. Η κατάσταση αυτή με
οδηγούσε στην αυτοκτονία. Ένας χωριανός μας, που γνώ-
ριζε καλά τον Γέροντα Ιωαννίκιο στον Βαχό Βιάννου, μας
προέτρεψε να πάμε να βρούμε τον Γέροντα. Εμείς δεν τον
ξέραμε, όμως μας δέχτηκε με ευγένεια και καλοσύνη. Με
σταύρωσε με το λάδι της ακοίμητης κανδήλας του Οσίου
Ανανίου και ενώ όπως είπα και παραπάνω, ήμουν πριν σε
άθλια κατάσταση έφυγα υγιέστατος. Έκτοτε είμαι πολύ
καλά, άνοιξα συνεργείο και δουλεύω πάρα πολύ καλά και
χωρίς κανένα πρόβλημα.
Ευχαριστώ τον Θεό και τον Όσιο Χατζή Ανανία που
συγχώρησαν τις πολλές μου αμαρτίες και αθλιότητες μου
επέτρεψαν να ξαναβρώ την υγεία μου και τον πρώτο μου
εαυτό. Ευχαριστώ και τον Γέροντα Ιωαννίκιο που με την
αγάπη του και με την μεσιτεία του στον άγιο έγινε καλά
και εργάζομαι ξανά.

Θαύμα 5 ον.

Ονομάζομαι Μαρία, σύζυγος Γεωργίου Σπαθαράκη
από Κρήτη. Κατοικώ στην Αθήνα.

Στις 23 Αυγούστου κατέβηκα στην Κρήτη. Μου είχαν
διαγνώσει ότι έπασχα από καρκίνο στο στήθος. Οι πρε-
σβυτέρα του π. Στυλιανού από τις Μάλλες Ιεράπετρας,
μου έδωσε λαδάκι από την κανδήλα του οσίου Χατζή Ανα-
νία, που της έδωσε ο πατήρ Ιωαννίκιος από το Βαχό.
Σταύρωσα το στήθος μου και ο καρκίνος εξαφανίστηκε
παντελώς και τώρα είμαι υγιέστατη.

Θαύμα 6 ον.

Ονομάζομαι Ειρήνη Μαναβάκη. Είμαι από το χωριό
Βαλής Μεσσαράς. Το τηλέφωνό μου είναι 6977 643284.

Δεν μπορούσα να κάμω παιδί παρά τις προσπάθειές
μου. Η συγχωριανή μου και καλή μου φιλενάδα κ. Ελισά-
βετ Καρωτάκη, είχε πάει στον Βαχό και μου έφερε από
την κανδήλα λαδάκι του οσίου Χατζη-Ανανία. Έμεινα έγ-
κυος και τώρα έχω ένα υγιέστατο και χαριτωμένο αγο-
ράκι. Δοξασμένος να είναι ο Όσιος Ανανίας.

Θαύμα 7 ον.

Ονομάζομαι Νικόλαος Γερακιανάκης, κάτοικος Ιερά-
πετρας. Το τηλέφωνό μου είναι 2842023910.

Αρρώστησα με καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. Μου
αφαίρεσαν οι γιατροί την κύστη και μου είπαν ότι πρέπει
να κάνω οχτώ χημειοθεραπείες αφού είχα κάνει τις τέσ-
σερις ο καρκίνος έκανε μετάσταση στο συκώτι. Ο συγ-
χωριανός μου Μανώλης Λουτσέτης μού μίλησε για τον
Όσιο Χατζή Ανανία. Ο γιος μου ο Μανώλης πήγε στον
Βαχό και ζήτησε από τον Γέροντα Ιωαννίκιο και ζήτησε
λαδάκι από την ακοίμητη καντήλα του Οσίου. Με αυτό
σταύρωνα το πρόσωπό μου και το μέρος που πονούσα.
Έκανα δύο ακόμα χημειοθεραπείες. Δεν χρειάστηκε να
κάνω άλλες διότι ο καρκίνος εξαφανίστηκε. Στις 10 Νο-
εμβρίου πήγα στον ογκολόγο καθηγητή που με διαβεβαί-
ωσε ότι είμαι υγιέστατος. Η περιφέρειά μας είναι τυχερή
που έχει κοντά της ένα τόσο μεγάλο άγιο.

Προσκυνώ και δοξάζω τον άγιο Ανανία και ευχαριστώ
τον Γέροντα που μου έδωσε το λαδάκι.

Θαύμα 8 ον.

Ονομάζομαι Δημήτριος Αγγελίδης, κάτοικος Αθηνών
και το τηλέφωνό μου είναι 210 9621285.

Το 2010 μού παρουσιάστηκε στον λαιμό ένα πρήξιμο,
το οποίο δεν ήταν ανησυχητικό Πήγα στον γιατρό κ. Γραμ-
ματικάκη που με εξέτασε και με έστειλε για εξετάσεις.
Βρέθηκε ότι ήταν Θυροειδής. Η εξέλιξη όμως ήταν δραμα-
τική διότι διαπιστώθηκε καρκίνος επιθετικός. Η εγχείρηση
δεν πήγε καλά, ένας αδένας δεν ξεκολλούσε και παρέμενε
στην θέση του, πράγμα που ήταν πολύ επικίνδυνο. Τότε
αφήσαμε τους γιατρούς και στραφήκαμε στον Θεό. Επι-
σκεφτήκαμε τον π. Ιωαννίκιο που μας έδωσε λαδάκι από
την ακοίμητο κανδήλα του οσίου Ανανία. Βάλαμε εκεί
που υπήρχε το πρόβλημα και οι εξετάσεις έδειξαν θεα-
ματική βελτίωση. Ο αδένας εξαφανίστηκε από μόνος του.
Τώρα είμαι πάρα πολύ καλά και δεν έχω απολύτως τί-
ποτα. Από τότε έχουν περάσει πέντε χρόνια και δεν έχω
κανένα πρόβλημα.

Μεγάλη η χάρις του Οσίου Ανανίου. Να έχουμε την ευχή του!

Θαύμα 9 ον.

Ονομάζομαι Μαρία Χαλκιαδάκη. Κατοικώ στην Ιερά-
πετρα. Είμαι 50 χρονών και το τηλέφωνό μου είναι 2842041678.

Αρρώστησα από όγκο στο στήθος. Η κατάστασή μου
ήταν απελπιστική, ένα χρόνο μέσα στο νοσοκομείο. Ο
αδελφός μου που μένει στην Άρβη, μου έφερε λαδάκι από
την κανδήλα του Οσίου. Σταυρώθηκα μερικές φορές και
σε μια εβδομάδα ο όγκος εξαφανίστηκε.

Προσκυνώ και δοξάζω τον Όσιο Χατζή Ανανία για την
βοήθεια που παρέχει στον κόσμο.

Θαύμα 10 ον.

Ονομάζομαι Σταμάτης Μαυρουδής και είμαι κάτοικος
Ηρακλείου. Το τηλέφωνό μου είναι 2810230231.

Είχαμε 10 χρόνια γάμο χωρίς να κάνουμε παιδί. Μέσα
στην απελπισία μου έμαθα για τον Όσιο Χατζή Ανανία
και τον Γέροντα Ιωαννίκιο. Πήγα στο Βαχό και ο Γέρον-
τας μου έδωσε λαδάκι από την καντήλα του Οσίου. Στις
4 Νοεμβρίου ήλθαν στο κόσμο δυο υγιέστατα και χαρι-
τωμένα κοριτσάκια.

 

Θαύμα 11 ον.
Ονομάζομαι Ευαγγελία Οικονόμου και το τηλέφωνό
μου είναι 6972689400.

Η κόρη μου είναι Δασκάλα και ως γιαγιά φροντίζω την
μικρή κορούλα της. Την έχουμε συνηθίσει να την σταυρώ-
νουμε κάθε πρωί με το λαδάκι της κανδήλας του Χατζή
Ανανία. Ένα πρωί, καθώς την είχα στο πάρκο, μου έδειχνε
προς το καντήλι. Την ρώτησα: τι θέλεις; Με το δαχτύλι της
μου έδειχνε το μπουκαλάκι με το λαδάκι. Το λαδάκι θέ-
λεις; Η μικρή μού ένεψε καταφατικά. Έπιασα ένα λάθος
μπουκαλάκι και μου γνέφει από μακριά: όχι αυτό! Πιάνω
ένα άλλο μπουκαλάκι με αγιασμό και η μικρή άρχισε να
κλαίει. Πιάνω το σωστό και τότε άρχισε να γελάει. Το
θαυμαστό είναι η καθοδήγηση του παιδιού από τον άγιο
ώστε να γνωρίζει από μακριά τα μπουκαλάκια. Το παιδί
είναι 18 μηνών και ίσα ίσα που μιλάει μερικές λέξεις και
φυσικά δεν ήταν εύκολο να διακρίνει τα μπουκάλια του
εικονοστασίου. Η μικρή μας λέγεται Ιουλίτα και ζει με
τους γονείς της στα Χανιά.

Θαύμα 12 ον.

Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Οικονόμου, σύζυγος της Ευ-
αγγελίας Οικονόμου. Είμαι κάτοικος Πρεβέζης.

Την Μεγάλη Δευτέρα μου παρουσιάσθηκε στο κάτω
μέρος του σώματος μου, ένα μελανό σημάδι σαν ένα με-
γάλο φασόλι. Έβαλα λαδάκι από την ακοίμητη κανδήλα
του Οσίου Χατζή Ανανία που μου είχε δώσει ο Γέροντας
Ιωαννίκιος. Την ίδια μέρα το μελανό αυτό σημείο ξερά-
θηκε. Έγινε σαν κάρβουνο και εξαφανίστηκε. Την επόμενη
μέρα έψαχνα να το βρω που ήταν και δεν το έβρισκα! Το
θεωρώ ως ένα θαύμα.

Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας τον Όσιο Χατζή Ανανία
για την βοήθειά του και το Γέροντα Ιωαννίκιο για την
συμπαράστασή του στην οικογένειά μου.

Θαύμα 13 ον.

Ονομάζομαι Σταύρος Μαθιουδάκης κάτοικος Αγγελι-
ανών Ρεθύμνου. Το τηλέφωνό μου είναι 2834022068.

Αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα με την κόρη μου που
είναι έγκυος στο 3ο μήνα. Ο γιατρός που την παρακο-
λουθούσε της είπε ότι το παιδί είναι πολύ χαμηλά και
πιθανόν να υπάρχει τραχηλική κύηση. Της πρότεινε διά-
φορες εξετάσεις και της είπε ακόμα να κάνει έκτρωση. Η
κόρη μου αρνήθηκε. Είμαι αρτοποιός και συνεργάζομαι
με τον κ. Μαρίνο Καβαδάτο, ο οποίος είναι πνευματικο-
παίδι του Γέροντα Ιωαννικίου. Μας έδωσε λαδάκι από
την κανδήλα του οσίου Ανανία. Έβαζε μεγάλο αγιασμό
και τρεις στάλες από το λαδάκι και όλα πήγαν καλά.

Ευχαριστούμε το Όσιο Χατζή Ανανία μου μας ελέησε.

Θαύμα 14 ον.

Με λένε Ξενοφών Αντωνίου. Η γυναίκα μου ονομάζε-
ται Ευγενία Πατρίκου. Κατοικούμε στην Κύπρο.
Μου παρουσιάστηκε στο συκώτι καρκίνος. Μάθαμε
για τον Όσιο Ανανία και τον Γέροντα Ιωαννίκιο. Πήγαμε
στην Κρήτη και τον βρήκαμε. Μας έδωσε λαδάκι του
Οσίου και μεγάλο Αγιασμό. Στον Αγιασμό έβαζα τρεις
σταγόνες λαδάκι, το έπινα και ο καρκίνος εξαφανίστηκε.

Θαύμα 15 ον.

Ονομάζομαι Εμμανουήλ Βονταράκης και κατοικώ στο
Ρέθυμνο. Το τηλέφωνό μου είναι 6979791262.

Είχα οκτώ χρόνια γάμου αλλά παιδί δεν έκανα. Ο πα-
τέρας μου Μιχάλης πήγε στον Βαχό Βιάννου και κρατούσε
μια φανέλα δική μου και μια της γυναίκας μου και ο Γέ-
ροντας τις σταύρωσε. Σε είκοσι ημέρες η γυναίκα μου
έμεινε έγκυος και γέννησε τρίδυμα κοριτσάκια.

Θαύμα 16 ον.

Ονομάζουμε Ευθυμία Άλπου. Διαμένω στην Αθήνα και
είμαι παιδίατρος. Το τηλέφωνό μου είναι 6942 927111.

Πριν από δυόμιση χρόνια γέννησα ένα κοριτσάκι, με
πρόβλημα υγείας. Γεννήθηκε με αιμαγγείωμα καρδιάς. Οι
γιατροί δεν μας έδιναν καμιά ελπίδα ζωής, μόνο απογο-
ήτευση. Μάθαμε από την κ. Μαρία Αλαχούζου, για το
λαδάκι του Οσίου Ανανία, που χρησιμοποιούσε και η ίδια
για το παιδί της. Μας έδωσε λίγο σε ένα βαμβάκι. Σταύ-
ρωσα το παιδί μου και έγινε αμέσως καλά, χωρίς καμιά
ιατρική υποστήριξη.

Προσκυνώ και δοξάζω την χάρη του Οσίου Χατζή –
Ανανία.

Θαύμα 17 ον.

Ονομάζομαι Ελευθέριος Αληγιζάκης. Είμαι καθηγητής
φιλόλογος και είμαι κάτοικος Ηρακλείου οδός Φιλίας 20,
Καρτερός. Το τηλέφωνό μου είναι 2810 333009, 6932
874112 και 6970 886463.

Μετά από πτώση κτύπησα στο δεξιό γόνατο και σε
λίγο το γόνατό μου πρήστηκε και με πονούσε. Έβαλα λα-
δάκι από του κανδήλα του Οσίου Ανανία. Το πόδι μου
με το πέρασμα του χρόνου ξεπρήστηκε και οι πόνοι στα-
μάτησαν. Επίσης, το στομάχι μου υπόφερε από καούρες
και έκανα γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Σταύρωσα
με το λαδάκι το στομάχι μου. Έκτοτε, δεν ένιωσα κανένα
σύμπτωμα.

Ευχαριστώ τον Άγιο Χατζή Ανανία και τον Γέροντα
Ιωαννίκιο Ανδρουλάκη που μου έδωσε το λαδάκι.

Θαύμα 18 ον.

Ονομάζομαι Γιώργος Μπέρσης και κατοικώ στο Με-
ταξοχώρι Μονοφατσίου, Κρήτης. Το τηλέφωνό μου είναι
28940 51360.

Μια μέρα ένιωσα στο δεξί μου χέρι, ψηλά στον ώμο,
φοβερό πόνο. Πήγαμε στον γιατρό κ. Αλυγιδάκη. Μου
έκανε μαγνητική και είδε ότι είχε κοπεί ο τένοντας. Με
έστειλε σε ειδικό γιατρό τον κ. Κοντάκη. Μου πρότεινε να
χειρουργηθώ. Εγώ όμως σταύρωσα το χέρι μου εκεί που
με πονούσε με το λαδάκι από τη κανδήλα του Οσίου Ανα-
νία. Ξάπλωσα στο κρεβάτι μου και η γυναίκα μου κάθισε
δίπλα μου και διάβαζε την παράκληση του οσίου Χατζή
Ανανία. Ενώ κοιμόμουν άρχισα να κάνω τον σταυρό μου
και αισθανόμουνα καλά χωρίς να νιώθω πόνο. Πήγα στον
γιατρό κ. Κοντάκη που βρήκε το χέρι μου τελείως καλά
και με έδιωξε.
Δόξα στον άγιο Θεό και τον Όσιο.

Θαύμα 19 ον.

Ονομάζομαι Κλεάνθης Βονταράκης και κατοικώ στο
Ρέθυμνο. Το τηλέφωνό μου είναι 6979 791263.
Ήμουν τέσσερα χρόνια παντρεμένος αλλά παιδί δεν
έκανα. Ο πατέρας μου άκουσε από τον κ. Παύλο Φουν-
τουλάκη για τον Γέροντα Ιωαννίκιο. Του πήγε μια φανέλα
δική μου και ένα ρούχο της γυναίκας μου και εκείνος τα
σταύρωσε. Σε μια εβδομάδα η γυναίκα μου έμεινε έγκυος
και γέννησε ένα όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι.
Ευχαριστώ πολύ τον Γέροντα.

Θαύμα 20 ον.

Με λένε Στυλιανό Κουργιαντάκη και είμαι υποστρά-
τηγος εν αποστρατία. Το τηλέφωνό μου είναι 22810 82250.

Έχω υψηλή πίεση παίρνω δυο διαφορετικά χάπια την
ημέρα, ένα το πρωί και ένα το βράδυ. Το βραδινό χάπι
μου προκαλεί παρενέργεια και πρήζεται το αριστερό πόδι
μου, τόο πολύ, που η γάμπα μου γίνεται σκληρή σαν πέ-
τρα. Σκέφτηκα λοιπόν, για δυο μέρες να μην πάρω το
βραδινό χάπι για να ξεπρηστεί το πόδι μου. Την δεύτερη
όμως μέρα η πίεση ανέβηκε στα 18. Τότε, πήρα το λα-
δάκι του Οσίου και άρχισα να σταυρώνω τη γάμπα μου
με αυτό, λέγοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ
με» Μετά από δυο ημέρες, το πόδι μου ξεπρήστηκε και
στο επόμενο βραδινό φάρμακο η πίεση κατέβηκε στα 14.
Έκτοτε, με την χάρη του Θεού, δεν ξαναπαρουσιάστηκε
το πρόβλημα.
Ευχαριστώ τον Κύριο και Θεό μου, τον Άγιο Αυτού
Χατζή Ανανία και εσάς Γέροντά μου για την προσευχή
σας και την αγάπη σας.

Θαύμα 21 ον.

Ονομάζομαι Ανδρέας Ζωγραφάκης κάτοικος Ζαρού.
Το τηλέφωνό μου είναι 28940 31808.

Είχα τρία χρόνια γάμου και δεν έκανα παιδί. Η κουμ-
πάρα μου Ασπασία Χατζάκη, μου μίλησε για τον Όσιο
Χατζή Ανανία και τον Γέροντα Ιωαννίκιο. Πήγα στον Βαχό
και ο Γέροντας ευχαρίστως μου έδωσε λαδάκι. Σταυρώ-
θηκε η γυναίκα μου και εγώ πολλές φορές, και ύστερα
από τέσσερεις μήνες η γυναίκα μου έμεινε έγκυος. Τώρα
έχουμε ένα χαριτωμένο και υγιέστατο αγοράκι.

Θαύμα 22 ον.

Ονομάζομαι Ελευθέριος Πατεράκης και είμαι κτηνο-
τρόφος. Κατοικώ στις Λαμπιώτες Αμαρίου και το τηλέ-
φωνό μου είναι 6977 036591.

Στις 9 Μαΐου, μέσα από την μάνδρα, μού έκλεψαν
ογδόντα πρόβατα και πήγα να τρελαθώ από την στενο-
χώρια μου. Σκέφτηκα αμέσως τον Γέροντα Ιωαννίκιο και
τον παρακάλεσα να προσευχηθεί στον Όσιο Ανανία για να
με βοηθήσει να τα βρω. Ο Γέροντας προσευχήθηκε στον
Όσιο Ανανία. Ύστερα από έντεκα μέρες, στις 23 Μαίου
του 2015, τα πρόβατα μόνα τους γύρισαν στην μάντρα
τους.

Θαύμα 23 ον.

Ονομάζομαι Δήμητρα Καμπάκα και είμαι κάτοικος Κα-
λού Χωριού Πεδιάδος, Ηρακλείου. Το τηλέφωνό μου είναι
6988 378492.

Το 2015 αρρώστησα με καρκίνο τραχήλου της μήτρας
και νοσηλεύτηκα στο Γ. Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα». Εκεί
ξεκίνησα να υποβάλλομαι σε ακτινοβολίες και χημειοθε-
ραπείες. Στα μέσα της θεραπείας κατέβηκα στην Κρήτη
και επισκέφτηκα τον Γέροντα Ιωαννίκιο στο Βαχό της Βι-
άννου, την παραμονή και ανήμερα της γιορτής του Οσίου
Χατζή-Ανανία. Ο Γέροντας με σταύρωσε με το λαδάκι της
Κανδήλας του Αγίου. Μετά πήγα στην Αθήνα για εξετά-
σεις και είπα στον γιατρό. «Γιατρέ δεν έχω τίποτα». Όταν
βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων ο γιατρός έμεινε
με το στόμα ανοικτό. «Πώς έγινε αυτό;» Εγώ του απάν-
τησα: «Με θαύμα». Το Φεβρουάριο του 2017 νοσηλεύτηκα
ξανά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών. Οι ακτινοθε-
ραπείες στις οποίες είχα αρχίσει να υποβάλλομαι όταν
διαγνώστηκα με τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας μου
προκάλεσαν σοβαρό πρόβλημα. Το έντερο κόλλησε με τις
ωοθήκες και τον κόλπο και είχα αφόρητους πόνους. Κατά
τη διάρκεια του χειρουργείου οι γιατροί πήραν δείγματα
για την απαραίτητη βιοψία. Με ρώτησαν τότε ποιος ήταν
ο λόγος που υποβλήθηκα σε ακτινοθεραπεία καθώς δεν
υπήρχαν καθόλου ενδείξεις ότι είχα αρρωστήσει με καρ-
κίνο.
Αυτό ήταν για όλους μας μια ακόμη απόδειξη του θαύ-
ματος του Οσίου Χατζή –Ανανία και της βοήθειας του

Γέροντα Ιωαννίκιου τον οποίο και θερμά ευχαριστώ.

Θαύμα 24 ον.

Ονομάζομαι Αριάνδη Λαμπράκη και κατοικώ στην Ιε-
ράπετρα. Το τηλέφωνό μου είναι 28420 31576.

Στο αριστερό μου μηρό, μού παρουσιάστηκε μια ξανθή
ελιά που συνεχώς άλλαζε χρώματα. Πήγα σε γιατρό και
μου είπε να χειρουργηθώ για να βγάλει τμήμα για βιοψία.
Φοβήθηκα και δεν δέχθηκα. Στις 22 Απριλίου, πήγα στη
γιορτή του οσίου Χατζή Ανανία και λαδώθηκα από το
λάδι του αγίου. Σε δύο μέρες η ελιά είχε εξαφανιστεί.

Είμαι πολύ καλά, χωρίς να κάμω εγχείρηση.
Ευχαριστώ και δοξάζω το όνομα του Αγίου.

Θαύμα 25 ον.

Ονομάζομαι Μαρία Γαβριλάκη κάτοικος Ηρακλείου.
Το τηλέφωνό μου είναι 2811 756076.

Πριν δύο χρόνια έκανα μία αποβολή η οποία μου έφερε
ανωμαλίες. Ο γιατρός μού είπε ότι μάλλον δεν θα ξανα-
κάνω παιδί. Αυτό το γεγονός με στεναχώρησε. Πήγα στον
Γέροντα Ιωαννίκιο και με σταύρωσε με λαδάκι από την
κανδήλα του Οσίου Ανανία. Τώρα είμαι έγκυος δύο κο-
ριτσάκια.

Θαύμα 26 ον.

Ονομάζομαι Βασίλειος Οικονόμου και είμαι καθηγητής
Πανεπιστημίου. Κατοικώ στην Ρόδο και το τηλέφωνό μου
είναι 6988121095.

Σεβαστέ μου Γέροντα, εδώ και δύο χρόνια ταλαιπω-
ρούμαι από ιγμορίτιδα. Φέτος, λόγω μίας γρίπης ταλαι-
πωρήθηκα για σχεδόν ένα μήνα με αντιβιώσεις. Η μύτη
μου έβγαζε συνεχώς πυώδεις εκρήξεις σε άσχημο χρώμα.
Τρόμαξα διότι το επόμενο στάδιο θεραπείας είναι το χειρ-
ουργείο από ειδικό γιατρό. Αυτό δεν το άντεχα ψυχικά
επειδή έχω ταλαιπωρηθεί από άλλες ασθένειες. Πήρα το
λαδάκι του Οσίου Χατζή Ανανία που δώσατε στον πα-
τέρα μου και το ρούφηξα με δύναμη από την μύτη μου.
Την επόμενη μέρα έβγαλα δύο μεγάλα πυώδη κομμάτια.
Έκτοτε έπαυσαν οι πυώδη εκρήξεις, οι πόνοι και οι αντι-
βιώσεις. Δόξα τω Θεώ, τώρα είμαι καλά.

Ευχαριστώ τον Θεό, τον Όσιο Ανανία και εσάς.

Θαύμα 27 ον.

Ονομάζομαι Σπυρίδων Ανδρουλάκης και είμαι κάτοι-
κος Αγιάς Χανίων. Το τηλέφωνό μου είναι 6975 516804.

Στο γιό μου Αρτέμιο, εννέα ετών, παρουσιάστηκε στο
στόμα του ένα ογκίδιο. Ενώ του το αφαίρεσαν με laser
σε λίγες μέρες ξαναφύτρωσε. Έμαθα για τον Όσιο Χατζή
Ανανία και για τον Γέροντα Ιωαννίκιο στο Βαχό Βιάννου
και τον επισκέφτηκα. Ο Γέροντας, πάντα με αγάπη και
καλοσύνη, μου έδωσε το λαδάκι και έβαλα πάνω στον
όγκο. Το επόμενο πρωί που ξύπνησε το παιδί, ό όγκος
είχε εξαφανιστεί και δεν υπήρχε κανένα ίχνος. Από τότε
έχω τον Χατζή Ανανία προστάτη του σπιτιού μου.
Ευχαριστώ τον Θεό και τον Χατζή Ανανία. Ευγνωμονώ
τον Γέροντα που μου έδωσε το λαδάκι.

Θαύμα 28 ον.

Ονομάζομαι Μαρία Κουτσάκη και είμαι πενήντα ετών.
Κατοικώ στην Πόμπια Μεσσαράς και το τηλέφωνό μου
είναι 28920 41038.

Ο σύζυγός μου Ιωάννης έκανε χωράφι με το τρακτέρ
στις 3 Μαΐου 2015. Όπως κοίταζε πίσω την αυλακιά, χω-
ρίς να το αντιληφθεί, πιάστηκε σε ένα κλωνάρι ελιάς που
τον έριξε κάτω. Ευτυχώς, βρήκε την δύναμη να με πάρει
τηλέφωνο. Έτρεξα με τον γυιό μου, και τον βρήκαμε κάτω
πεσμένο και σε άθλια κατάσταση. Είχε σπάσει το κεφάλι,
τα πλευρά, δύο κλείδες από την σπονδυλική στήλη και τα
πνευμόνια του κατεστραμμένα. Οι γιατροί δεν μας έδω-
σαν ελπίδες ζωής. Αν ζήσει, μας έλεγαν, θα μείνει για
πάντα παράλυτος. Όλο του το σώμα ήταν γεμάτο σπα-
σίματα και αιμορραγούσε. Η συντέκνισσά μου Βασιλεία
Τζανάκη, είχε ακούσει για το θαυματουργό λαδάκι του
Χατζή Ανανία. Πήγε στον Βαχό και ζήτησε από το Γέ-
ροντα λαδάκι. Με προθυμία ο Γέροντας της το έδωσε.
Μου το έφερε και του έβαλα σε όλο του το σώμα. Ενώ
ήταν στεγνός, άρχισε να ιδρώνει. Μέρα με την μέρα, ανάρ-
ρωνε. Ενώ οι γιατροί μας έλεγαν ότι θα μείνει στο Νοσο-
κομείο πάνω από οκτώ μήνες, εμείς μέσα σε δύο μήνες
επιστρέψαμε στο σπίτι μας.
Ευχαριστώ το Θεό που με αξίωσε να γνωρίσω τον Όσιο
Χατζή Ανανία και τον Γέροντά μας Ιωαννίκιο που με το
λαδάκι και τις προσευχές του ο άνδρας μου έγινε καλά.

Θαύμα 29 ον.

Ονομάζομαι Νίκη Τρεβλάκη. Είμαι συνταξιούχος και
κατοικώ στον Άγιο Νικόλαο. Το τηλέφωνό μου είναι 2841023622.

Τον Μάρτιο του 2015 ένιωσα μέσα στο στόμα μου
στην δεξιά μεριά ένα εξόγκωμα. Σκέφτηκα μήπως δάγ-
κωσα το σημείο αυτό και δεν έδωσα καμία σημασία. Πέ-
ρασαν αρκετές ημέρες όταν κατάλαβα με την γλώσσα μου
ότι το εξόγκωμα είχε μεγαλώσει. Το σημείο αυτό ήταν
μαλακό και όταν το κοίταξα στον καθρέπτη διαπίστωσα
μια μαύρη κύστη μεγέθους φασολιού γίγαντος. Άρχισα να
ανησυχώ και ο σύζυγός μου μού πρότεινε να πάμε στον
γιατρό. Όμως εγώ σκέφθηκα το λαδάκι του Χατζή Ανα-
νία που μας το είχε δώσει ο Γέροντας Ιωαννίκιος. Το έχω
πάντα στο σπίτι μου.Έβαλα λοιπόν τρεις φορές και το
απόγευμα έκανα πάλι την προσευχή μου. Παρακάλεσα
τον Όσιο να μην είναι κάτι κακό. Ένιωσα σιγά,σιγά η κύ-
στη να συρρικνώνεται και εξαφανίστηκε χωρίς να σπάσει.
Το δέρμα φαινόταν λίγο ζαρωμένο. Του έβαλα πάλι λα-
δάκι και το βράδυ προσευχήθηκα. Το επόμενο πρωί δεν
φαινόταν τίποτα.
Θέλω να εκφράσω την τεράστια ευγνωμοσύνη μου στον
Γέροντα Ιωαννίκιο που μεσολάβησε να γνωρίσω τον Όσιο
Ανανία. Εύχομαι ο Θεός και ο Όσιος να του χαρίζει χρό-
νους, υγεία και δύναμη να βοηθά τον κόσμο.

Θαύμα 30 ον.

Ο άγιος Ανανίας θαυματουργεί και στα άλογα ζώα.

Ονομάζομαι Ελένη Παπαμιστάκη – Μετοχιανάκη και
είμαι η σύζυγος του καθηγητή Ηλία Μετοχιανάκη. Το τη-
λέφωνό μου είναι 2810 259896.

Ευχαριστώ τον Θεό για άλλη μια φορά, που με αξί-
ωσε να ζήσω άλλο ένα Θαύμα του οσίου Χατζή Ανανία.
Στο σπίτι μας έχουμε ένα καναρινάκι που όλοι μας το
αγαπάμε και το φροντίζουμε. Το πουλάκι αυτό σημαίνει
πολλά για μας. Κάποτε τυφλώθηκε από το δεξί του μάτι.
Όμως ο άγιος το θεράπευσε. Και να πως: Η μνήμη του
αγίου γιορτάζεται κανονικά στις 22 Απριλίου ημέρα της
κοιμήσεως του. Εάν τύχει η εορτή να πέσει μέσα στην
Μεγάλη Εβδομάδα, τότε ο εορτή του μεταφέρεται στην
Διακαινήσιμο Εβδομάδα. Την παραμονή λοιπόν της εορ-
τής του, το 2015, ο Άγιος θαυματούργησε. Αν και το πουλί
ήταν σε θεραπευτική αγωγή από τον κτηνίατρο, δεν βλέ-
παμε καμιά βελτίωση. Σκέφτηκα λοιπόν να αλείψω το
μάτι του πουλιού με το θαυματουργό λάδι από την καν-
δήλα του Αγίου. Αμέσως άρχισε να ανοίγει το μάτι του
και την άλλη μέρα είχε θεραπευτεί. Από τότε το ονομά-
σαμε Ανανία. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η πίστη μας
και όλων των πιστών. Δοξολογικά αναφωνούμε:

«Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα» και το «Τις
Θεός μέγας ως ο Θεός ημών. Συ ει ο Θεός ημών, ο ποιών
θαυμάσια μόνος».

(Ποιός Θεός είναι παντοδύναμος όσο ο Θεός μας; Συ εί-
σαι ο Θεός μας που κάνεις εντυπωσιακά θαύματα μόνος
σου, χωρίς να χρειάζεσαι κανενός την βοήθεια για να τα
πραγματοποιήσεις. Άλλος Θεός δεν υπάρχει!)

Θαύμα 31 ον.

Ονομάζομαι Νικόλας Ορφανουδάκης, είμαι μελισσο-
κόμος από τα Χανιά και ο αριθμός τηλέφωνου μου είναι
28210-75606.

Σε μία από τις επισκέψεις μου στην ταπεινή οικία του
Γέροντα Ιωαννικίου στο Βαχό της Βιάννου, του ζήτησα
μερικές εικόνες του Αγίου Χατζή Ανανία, ώστε για ευλο-
γία να τις τοποθετήσω σε κυψέλες στο μελίσσι μου. Μου
έδωσε μερικές χάρτινες και τις αμέσως επόμενες ημέ-
ρες τις τοποθέτησα πάνω στα πλαίσια. Όταν μετά από
λίγο καιρό άνοιξα τις κυψέλες, παρατήρησα έκπληκτος
ένα θαυμαστό γεγονός, οι μέλισσες είχαν «κεντήσει» με
το κερί τους πάνω στις εικόνες και γύρω από τον Άγιο,
με αποτέλεσμα να σχηματιστεί μία κορνίζα που στη μέση
έμενε ολοκάθαρη η μορφή Του και δεν είχαν αλλοιωθεί
ούτε στο ελάχιστο από την υγρασία της κυψέλης.
Ευχαριστώ τον Γέροντα Ιωαννίκιο για τις προσευχές
του και δοξάζω τον Άγιο Χατζή Ανανία που μου φανέρωσε
τη Χάρη και τη θαυματουργή Του δύναμη.

Οι μέλισσες περιτριγυρίζουν την εικόνα του Οσίου.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
Σου ζήτησα Κύριε, τη δύναμη, αποβλέποντας
στην επιτυχία.
Με κατέστησες αδύναμο για να μάθω να υπα-
κούω.
Σου ζήτησα την υγεία για να κάνω μεγάλα
πράγματα.
Έλαβα την αναπηρία για να κάνω καλύτερα
πράγματα και η ζωή μου να πάρει δια-
φορετική αξία.
Σου ζήτησα τα πλούτη για να είμαι ευτυχής.
Έλαβα τη φτώχια για να είμαι φρόνιμος.
Σου ζήτησα την εξουσία για να έχω την εκτί-
μηση των ανθρώπων.
Έλαβα την αδυναμία για να αισθάνομαι την
ανάγκη Σου.
Σου ζήτησα τη φιλία για να μη ζω μόνος.
Μου έδωσες μια καρδιά για να αγαπώ όλους
τους αδελφούς.
Σου ζήτησα όλα τα πράγματα που θα μπορού-
σαν να δώσουν χαρά.
Μου έδωσες τη ζωή για να λαβαίνω χαρά από
όλα τα πράγματα.
Δεν έλαβα τίποτα από ό,τι είχα ζητήσει.
Έλαβα ότι είχα ελπίσει.
Σχεδόν χωρίς να το θέλω οι προσευχές που δεν
εξέφρασα εισακούστηκαν.
Είμαι από όλους τους ανθρώπους ο πιο υπερ-
πλήρης.

Σ’ ευχαριστώ Κύριε

Από την αίθουσα αναμονής νοσοκομείου της Νέας

Υόρκης.

Θαύμα 32 ον.

Ονομάζομαι Στέλλα Κρασανάκη και είμαι κάτοικος Ιε-
ράπετρας. Το τηλέφωνό μου είναι 2842025872 και κινητό
6970216884.

Πριν ένα περίπου χρόνο έκανα μια επέμβαση στην
καρδιά, γιατί στο παρελθόν είχα αρρυθμίες. Όταν με έπι-
αναν έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο και δεν σταματού-
σαν με ορό, αλλά μόνο με ηλεκτροσόκ. Μετά την επέμ-
βαση πήγαινα πολύ καλά, χωρίς να ξανασυμβεί άλλο επει-
σόδιο. Στις 29 Ιανουαρίου 2015, το βράδυ στις 11 ηώρα,
με ξανάρχισε πάλι η έντονη αρρυθμία, Αυτή την φορά
όμως δεν πανικοβλήθηκα όπως στις προηγούμενες. Ο άν-
δρας μου μου λέει: Τι κάνουμε τώρα; Πάμε πάλι στο νο-
σοκομείο; Του απαντάω δυνατά: Δεν πάω πουθενά! Έχω
το λαδάκι του αγίου Ανανία και είμαι σίγουρη ότι ο άγιος
θα με βοηθήσει. Έβαλα αμέσως λαδάκι πάνω στο στή-
θος μου, παρακαλούσα τον Άγιο κλαίγοντας, και ώ του
θαύματος, δεν πέρασαν ούτε δέκα λεπτά και ένιωσα μια
έντονη δροσιά στο μέρος της καρδιάς μου. Η αρρυθμία
σταμάτησε αμέσως. Δοξάζω τον Θεό και τον Όσιο Χατζή
Ανανία που με βοήθησαν να γίνω καλά.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γέροντα Ιωαννίκιο
που στο διάστημα που γνωριζόμαστε δεν σταμάτησε να
μας βοηθά πνευματικά όλη μας την οικογένεια.

Θαύμα 33 ον.

Ονομάζομαι Μιχάλης Φραγκιαδάκης και είμαι κάτοι-
κος Ηρακλείου. Το τηλέφωνο μου είναι 2810239066.

Ο σταυρός μου άρχισε από τον λαιμό μου. Ο λαιμός
μου και το στόμα μου γέμιζε φούσκες. Την ασθένεια αυτή
οι γιατροί την λένε πέμφυγγα. Η αντιβίωση που μου έδω-
σαν μου έριξε το ανοσοποιητικό σύστημα και πήρα ένα
μικρόβιο που μου προκάλεσε ένα πρόβλημα στο κεφάλι.
Πήγαμε στο Βάχο και ο Γέροντας Ιωαννίκιος με σταύρωσε
με το λαδάκι από την κανδήλα του Οσίου. Μου έδωσε και
ένα μπουκαλάκι με το λαδάκι του και μεγάλο αγιασμό.
Σταύρωνα το λαιμό μου με το λαδάκι, έπινα και τον με-
γάλο αγιασμό με το λαδάκι και όλα εξαφανίστηκαν. Δόξα
τω Θεώ που έχουμε αυτόν τον άγιο κοντά μας και μας βοηθά.

Θαύμα 34 ον.

Ονομάζομαι Αικατερίνα Μηχαλάρου και ο σύζυγος μου
Ιωάννης Παπαγεωργίου. Κατοικούμε στην Αθήνα και το
τηλέφωνό μας είναι 2104656236.

Το παιδί μας Κωσταντίνος επτά ετών, χειρουργήθηκε
στο κεφάλι από όγκο(αστροκύτωμα). Η κατάσταση ήταν
δραματική. Ο Ζαχαρία Αμπατζής μας έφερε λαδάκι του
οσίου Ανανία και σταύρωνα το παιδί στο κεφάλι. Παρα-
καλούσα και τον Όσιο και δόξα τω Θεώ, έγινε επέμβαση
η οποία πήγε πολύ καλά. Το παιδί μου είναι σε άριστη
κατάσταση, το έχω στην αγκαλιά μου και αναρρώνει.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Θεό που γνώρισα τον
Όσιο Ανανία και τον Γέροντα Ιωαννίκιο.

Θαύμα 35 ον.

Αγαπητέ μου παππούλη Ιωαννίκιε, το όνομά μου είναι
Αγάπη Χριστοφοράκη και το τηλέφωνό μου είναι 2810 233 682.

Είμαι οκτώ χρονών και κατοικώ στο Ηράκλειο. Οι γο-
νείς μου με τα αδέλφια μου και εγώ ήρθαμε στο κελί σας
για να σας γνωρίσουμε και να μας σταυρώσετε. Πριν φύ-
γουμε, μας δώσατε ένα μικρό μπουκαλάκι με άγιο λάδι
και μας είπατε να βάζουμε όπου πονάμε και θα γίνουμε
καλά. Στο δεξιό μου χέρι, είχα πριν πολλές μέρες ένα σπυ-
ράκι που το έλεγαν μυρμηγκιά. Έβαζα ένα φάρμακο αλλά
δεν έφευγε. Όταν επιστρέψαμε στο σπίτι μας έβαλα άγιο
λαδάκι, συνέχισα και την άλλη μέρα. Την δεύτερη μέρα
εξαφανίστηκε.

Σας ευχαριστώ και σας φιλώ το χέρι. Σας αγαπώ.
(τηλεφωνική μαρτυρία όπως την κατέγραψε ο Γέροντας)

Θαύμα 36 ον.
Ονομάζομαι Δημήτριος Μαγγιώρος, είμαι ιατρός νευ-
ροχειρούργος, κάτοικος Αθηνών και το τηλέφωνο μου είναι 2109943811.

Μου παρουσιάστηκε καρκίνος στην γλώσσα. Πολύ οδυ-
νηρό. Μου πρότειναν εγχείρηση. Φοβήθηκα ότι θα μου δη-
μιουργήσει πρόβλημα και δεν θα μπορούσα να μιλάω. Η
κ. Μαρία Αλαχούζου είχε πάρει λαδάκι από την κανδήλα
του Χατζή Ανανία. Μου έδωσε σε βαμβάκι λίγο σταύρωσα
την γλώσσα μου. Έκανα τελικά την εγχείρηση. Πήγε πολύ
καλά. Είμαι τώρα καλά.

Ευχαριστώ τον Θεό, τον Όσιο Ανανία και τον Γέροντα
Ιωαννίκιο.

Θαύμα 37 ον.

Λέγομαι Μαμουλάκη Ζωή-Άννα. Είμαι κάτοικος Ηρα-
κλείου και το τηλεφωνό μου είναι 2810250046 και κιν.
6948504284.

Το Νοέμβριο του 2014 έκαμα ένα εμβολισμό για μια
αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία που είχα στο κεφάλι. Δυσ-
τυχώς ο εμβολισμός δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέ-
σματα. Οι γιατροί μου είπαν ότι η μόνη λύση στο πρό-
βλημά μου είναι το χειρουργείο. Μόλις επέστρεψε από
την Αθήνα, μια οικογενειακή μας φίλη, η κ Μαλβίνα Πα-
παδάκη, μού μίλησε για τον Γέροντα Ιωαννίκιο και τον
Όσιο Χατζή Ανανία. Τον επισκέφτηκα και του είπα το
πρόβλημά μου. Μου έδωσε λαδάκι από την ακοίμητη καν-
δήλα του οσίου και σταύρωνα κάθε μέρα το κεφάλι μου.
Πέρασαν τέσσερεις δύσκολες μήνες μέχρι να προγραμμα-
τιστεί η εγχείρηση. Όλο αυτό το διάστημα ένιωθα δυνατή
και ασφαλής χάρη της προσευχής του Γέροντα και της
βοήθειας του οσίου Χατζή Ανανία. Έκανα την επέμβαση
στις 30 Μαρτίου του 2015 και όλα πήγαν καλά. Έκανα
ημέρα Δευτέρα την επέμβαση, έμεινα ένα βράδυ προλη-
πτικά στην εντατική. Τη δεύτερη μέρα πήγα στο θάλαμο
μου και έκανα βόλτες στο διάδρομο του νοσοκομείου. Την
Πέμπτη βγήκα από το Νοσοκομείο. Είμαι καλά, χωρίς κά-
ποιο αναπηρία ή κάποιο πρόβλημα στη ομιλία μου, εξαι-
τίας της Παναγίας μας, του Οσίου Χατζή Ανανία και την
προσευχή του Γέροντα μου.

Ευχαριστώ τον Θεό, που σ’ αυτό το πολύ δύσκολο τα-
ξίδι μου, είχα συνταξιδιώτες την Παναγία, τον Όσιο Ανα-
νία και τον Γέροντά μου. Χωρίς αυτούς δεν θα είχα κα-
ταφέρει τίποτα!

Θαύμα 38 ον.

Ονομάζομαι Μαρία Ρομπογιανάκη και μένω στις Μοί-
ρες, Μεσσαράς. Το τηλέφωνό μου είναι 6983025605.

Ο πατέρας μου είχε πυρετό επί μια εβδομάδα, με
αστάθεια μαζί. Πήγε στις Μοίρες σε παθολόγο, ο οποίος
του είπε να πάει στο Νοσοκομείο. Ο πατέρας μου δεν
το πήρε στα σοβαρά και άφησε να περάσουν άλλες δυο
μέρες. Δευτέρα βράδυ ξαναπήγε στον ίδιο γιατρό και σε
καρδιολόγο. Του είπανε και οι δύο να πάει σε Νοσοκο-
μείο. Κατά τις 11 η ώρα το βράδυ πήγαμε στο Βενιζέλειο
στο Ηράκλειο και έκανε εισαγωγή. Έγιναν όλες οι απα-
ραίτητες εξετάσεις. Μεταξύ αυτών και μια ακτινογρα-
φία στους πνεύμονες η οποία βγήκε καθαρή. Ξάπλωσε
στο κρεβάτι και αποκοιμήθηκε και εμείς φύγαμε ξημερώ-
ματα κατά τις 4 πμ. Από το Νοσοκομείο. Το απόγευμα
της επόμενης μέρας, τον επισκεφθήκαν ο άντρας μου με
την αδελφή μου αλλά δεν τον βρήκαν καλά. Είχε δυνατό
βήχα, έκανε εμετό και στην συνέχεια έπαθε έμφραγμα.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπολειτουργούν όλα τα ζω-
τικά του όργανα και να υποστεί πολυοργανική βλάβη.
Έπρεπε αμέσως να διασωληνωθεί και να μπει σε εντα-
τική θεραπεία. Ψάξαμε σε όλη την Κρήτη αλλά δεν βρή-
καμε κρεβάτι εντατικής. Τελικά βρέθηκε στην Αθήνα, στην
Κηφισιά. Οι γιατροί που τον παρέλαβαν ήταν απαισιόδο-
ξοι. Η κατάσταση του ήταν τραγική. Ανέβηκα στην Αθήνα
κρατώντας μαζί μου ένα μπουκαλάκι λάδι από την ακοί-
μητη κανδήλα του οσίου Χατζή Ανανία. Του έβαζα τρεις
σταγόνες απ’ αυτό το μεσημέρι και το απόγευμα, όταν
μπαίναμε στο θάλαμο να τον δούμε. Όλα εμείς τα παι-
διά του, νηστεύσαμε, προσευχηθήκαμε και μεταλάβαμε.
Το θαύμα έγινε! Ο πατέρας μου ξύπνησε και ήταν ευδι-
άθετος. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Οι γιατροί μάς είπαν
ότι έγινε ένα μεγάλο θαύμα. Τώρα βρίσκεται στο σπίτι
μας, πηγαίνει στη δουλειά του και στο Καφενείο.

Ευχαριστούμε τον Όσιο Ανανία που με την βοήθειά
του έγινε καλά ο πατέρας μου.

Θαύμα 39 ον.

Ονομάζομαι Αθηνά Αποκορωνιωτάκη. Κατοικώ στην
Αγιά Χανίων και το τηλέφωνο μου είναι 6975516804.

Ξαφνικά στο σώμα μου παρουσιαστήκανε σπυριά σε
μέγεθος καρυδιού που είχαν μέσα πύο. Οι γιατροί δεν
μπορούσαν να με βοηθήσουν. Ο σύζυγος μου έμαθε για
τον Όσιο Χατζή Ανανία και ότι με το λάδι της κανδήλας
του επιτελούνται θαύματα. Πήγε στον Γέροντα Ιωαννίκιο
στον Βαχό που του έδωσε λαδάκι από την κανδήλα του
οσίου. Αφού σταυρώθηκα, ξάπλωσα να κοιμηθώ. Το πρωί,
όταν ξύπνησαν, τα σπυριά είχαν εξαφανιστεί.

Ευχαριστώ τον Θεό και τον Όσιο Χατζή Ανανία και
ευγνωμονώ τον Γέροντα Ιωαννίκιο.

Θαύμα 40 ον.

Ονομάζομαι Κυριακή Λαμπράκη. Είμαι εκπαιδευτι-
κός και κατοικώ στο Ηράκλειο. Το τηλέφωνό μου είναι
2810771651 και το κινητό μου 6948396222.

Χρόνια βασανιζόμουν από ακράτεια. Ήταν ένα πολύ
επιβαρυντικό πρόβλημα για την υγεία μου, γιατί πάθαινα
συνεχώς ουρολοιμώξεις. Πάνω που τελείωνα την μια θε-
ραπεία, άρχιζε η άλλη. Φοβόμουν πολύ για τα νεφρά μου.
Πήγα στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο και μου έδωσαν θερα-
πεία, που κράτησε ένα χρόνο. Δυστυχώς δεν είχε κανένα
αποτέλεσμα. Επειδή δεν είχα βοηθηθεί εδώ στην Κρήτη
ανέβηκα στο Αρεταίειο Νοσοκομείο στην Αθήνα. Ο γι-
ατρός που με εξέτασε μου σύστησε να κάνω ουροποι-
ητικό δυναμικό πριν από την επέμβαση. Πριν κάνω την
εξέταση, ο καλός μας φίλος Δημήτριος Παπαματθαιάκης
μας μίλησε για τον Γέροντα Ιωαννίκιο στο Βαχό. Πήγαμε
και βρήκαμε τον Γέροντα, ο οποίος μάς σταύρωσε και
μας έδωσε λαδάκι από την ακοίμητη καντήλα του Οσίου
Χατζή Ανανία. Σταυρώθηκα πολλές φορές και το θαύμα
έγινε. Δυο μήνες μετά με ειδοποίησαν να κάνουμε το ου-
ροποιητικό δυναμικό. Όμως δεν χρειάστηκε να γίνει διότι
ήμουν καλά. Ο γιατρός μου είπε:
–Κυρία μου, δεν έχετε τίποτα. Να πάτε στο καλό, σιδερένια!
Τότε συνειδητοποίησα ότι ο γιατρός ήταν ο Χατζή Ανα-
νίας! Δοξάζω και προσκυνώ το Όνομά του.

Θαύμα 41 ον.

Ονομάζομαι Πετρούλα Βάλλη. Είμαι κάτοικος Χανιών.

Μου παρουσιάσθηκε κακοήθης όγκο στον εγκέφαλο.
Το γεγονός αυτό με κατατρόμαξε. Πήγα στον Βαχό, στον
Γέροντα Ιωαννίκιο που μου έδωσε λαδάκι του οσίου
Χατζή Ανανία. Σταύρωσα το μέρος που με πονούσε. Πήγα
στην Αθήνα, και έκανα ένα σοβαρό χειρουργείο. Μου
αφαίρεσαν από το κεφάλι τον όγκο που είχε μέγεθος κα-
ρυδιού. Ο γιατρός που με χειρούργησε ήταν πολύ ευχαρι-
στημένος. Πενήντα χρόνια χειρουργώ, μου είπε, δεν συν-
άντησα παρόμοιο θαυματουργό περιστατικό! Δεν χρειά-
στηκε να μπω στην εντατική.

Θαύμα 42 ον.

Ονομάζομαι Μαρία Γελαστού – Σπιθάκη. Κατοικώ στο
Χάρακα, Μονοφατσίου Κρήτης και το τηλέφωνό μου είναι
28930 23252.

Όταν ήμουν έγκυος, οι γιατροί διέγνωσαν ότι το παιδί
έχει στο νεφρό κύστη υδρονέφρωση. Ο μητροπολίτης του
Κατάρ Μακάριος Μαυρογιάννης, είχε επισκεφτεί τον Γέ-
ροντα Ιωαννίκιο στο Βαχό Βιάννου και του είχε δώσει
λαδάκι από την ακοίμητο κανδήλα του οσίου Χατζή Ανα-
νία. Σταυρώσαμε το παιδί στο νεφρό του. Όταν πήγαμε
στο γιατρό για εξέταση, μας διαβεβαίωσε ότι το παιδί
είναι υγιέστατο.
Δόξα στο μεγάλο και θαυμαστό όνομα του οσίου Ανανία.

Θαύμα 43 ον.

Ονομάζομαι Καλλιόπη Αντωνάκη και κατοικώ στην
Άρβη Βιάννου. Το τηλέφωνό μου είναι 28950 71380.

Πριν δυο χρόνια, είχα πρόβλημα με την υγεία μου. Μου
διέγνωσαν καρκίνο στο θυροειδή. Πήγα στο Γέροντα Ιω-
αννίκιο που μου έδωσε λαδάκι του του οσίου Χατζή Ανα-
νία. Με αυτό σταύρωνα το εμπαθές μέρος. Έγινα καλά,
είμαι απόλυτα υγιής.

Ευχαριστώ τον Όσιο Χατζή Ανανία που με βοηθά πάντοτε.

Θαύμα 44 ον.

Ονομάζομαι Σταματία Κουτεντάκη κατοικώ στο Τε-
φέλι Ηρακλείου και το τηλέφωνό μου είναι 6983369068.

Είχα ένα πολύ δυνατό πόνο στο στομάχι μου. Πήγα
για εξετάσεις και διεγνώσθη κακοήθης όγκος. Πολύ τρό-
μαξα. Ο ανιψιός μου Βασίλης Δρετάκης έχει Γέροντα τον
π. Ιωαννίκιο. Αυτός μου μίλησε για τον Χατζή Ανανία και
για τον Γέροντα. Πήγα στον Γέροντα και με σταύρωσε με
το λάδι από την κανδήλα του οσίου. Μου έδωσε και ένα
μπουκαλάκι με το λάδι Του. Σταύρωνα το στομάχι μου
και τώρα είμαι πολύ καλά. Δοξάζω το Θεό και τον Όσιο
Ανανία και ευχαριστώ τον Γέροντα.

Θαύμα 45 ον.

Ονομάζομαι Μαγδαληνή και μένω στον Καναδά. Το
τηλέφωνό μου είναι 0014162890281.

Είχα δέκα χρόνια γάμου αλλά παιδί δεν έκανα. Έμαθα
για τον Γέροντα Ιωαννίκιο στο Βαχό Βιάννου και του
έστειλα μια μπλούζα μου και μια του αδελφού μου, για
να τις σταυρώσει. Την φόρεσα και τώρα είμαι έγκυος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γέροντα για την αγάπη του.

Ο Μέγας Ναπολέων περί Χριστού είπεν
Ο Ιησούς ουδέποτε συνέγραψε βιβλίο.
Όμως οι βιβλιοθήκες όλου του κόσμου δεν μπο-
ρούν να χορέσουν τα βιβλία που έγρα-
ψαν περί αυτού.
Ο Ιησούς ουδέποτε ίδρυσε σχολεία.
Όμως όλα τα σχολεία του κόσμου, δεν μπορούν
να καυχηθούν, ότι έχουν περισσότερους
μαθητάς από όσους έχει εκείνος.
Ο Χριστός ουδέποτε άσκησε το επάγγελμα του
Ιατρού.
Όμως εθεράπευσε περισσότερες καρδιές από
όσα σώματα θεραπεύουν όλοι οι γιατροί
του κόσμου.
Αυτός ουδέποτε οδήγησε στρατούς.
Αλλά κανένας στρατηλάτης δεν είλκυσε περισ-
σότερους εθελοντάς από Εκείνον.
Ο Αλέξανδρος, ο Καίσαρ και ο Αννίβας, κατέ-
κτησαν τον κόσμον.
Αλλά καρδιές των ανθρώπων δεν κατέκτησαν.
Φίλους δεν είχαν ποτέ.
Ο Αλέξανδρος, ο Καίσαρ, ο Καρλομάγνος και
εγώ, θεμελιώσαμε αυτοκρατορίες. Αλλά
πάνω σε τι; Πάνω στην βία.
Ο Ιησούς όμως θεμελίωσε την αυτοκρατορία
Του πάνω στην αγάπη! Και πάντοτε ήτο
και είναι όλος αγάπη.

Θαύμα 46 ον.

Ονομάζομαι Μαρία Τσιλιγγίρη και κατοικώ στο Ηρά-
κλειο. Το τηλέφωνό μου είναι 6940 189235.

Έπαθα κατάθλιψη και έφτασα σε κατάσταση αυτοκτο-
νίας. Η αδελφή μου, που είναι νοσηλεύτρια, είχε ακούσει
για τον Γέροντα Ιωαννίκιο. Του ζήτησε λαδάκι του Χατζή
Ανανία και σταυρώθηκα. Και αυτό ήταν! Τώρα έγιανα
τελείως καλά.

Θαύμα 47 ον.

Ονομάζομαι Στεφανάκης Αντώνιος και έχω ένα παιδί
15 ετών. Είμαι κάτοικος Τυμπακίου Μεσσαράς.

Το παιδί μια μέρα μου διαμαρτυρήθηκε ότι το πο-
νούσε το κεφάλι του με φρικτούς πόνους. Το πήγαμε στο
ΠΑΓΝΗ και διαγνώσθηκε όγκος στο κεφάλι. Πήγαμε στο
Βαχό και ζητήσαμε από τον Γέροντα λαδάκι από την καν-
δήλα του οσίου Ανανία. Σταύρωσα το παιδί τρεις φορές
και ο όγκοςόλως παραδόξως εξαφανίστηκε!

Θαύμα 48 ον.

Ονομάζομαι Μαρία Δαμιανάκη και είμαι πρωτοδίκης.
Κατοικώ στο Ηράκλειο και το τηλέφωνό μου είναι 6974 112 178.

Διαγνώσθηκα με καρκίνωμα μαστού in situ και υπο-
βλήθηκα στην πρώτη χειρουργική επέμβαση κατά την οποία
οι ιατροί διέγνωσαν εκτεταμένη πολυεστιακή βλάβη. Πριν
από το δεύτερο χειρουργείο που ήταν καθοριστικό για
την εξέλιξη της νόσου και την μετέπειτα αντιμετώπισή
της, ο πνευματικός μου και ένας αγαπητός συνάδελφος
μου μίλησαν για τον Γέροντα Ιωαννίκιο και μου πρότει-
ναν να τον επισκεφθώ, ως και έπραξα. Έκτοτε ο Γέρον-
τας με τις άοκνες προσευχές του ήταν συνοδοιπόρος μου
σε αυτό το ταξίδι. Υποβλήθηκα εκ νέου σε χειρουργική
επέμβαση, ωστόσο με τη βοήθεια της Παναγίας μας, του
Οσίου Χατζη-Ανανία και του Γέροντα Ιωαννικίου τα απο-
τελέσματα ήταν εξαιρετικά και δεν χρειάστηκε να λάβω
οιαδήποτε άλλη θεραπεία. Είμαι υγιής και με την ευλογία
του Γέροντα, ήδη περιμένουμε το νέο μέλος της οικογένειάς μας.

Ευχαριστώ πολύ τον Όσιο Χατζηανανία για την

ευσπλαχνία του και τον Γέροντα Ιωαννίκιο που είναι πάντα
δίπλα μας.

Θαύμα 49 ον.

Ονομάζομαι Μαρία Τσουκάτου και κατοικώ στο Π.
Ηράκλειο Αττικής. Το τηλέφωνό μου είναι 6934 528272.
(Καταγραφή στις 21-05-2016)

Είχα καθυστέρηση, δεν είχα καθόλου έμμηνο ρύση για
πολλά χρόνια και κρατούσε μόνο μια ημέρα και αυτό για
λίγο. Μετά που μου έστειλε ο Γέροντας το λαδάκι είχα
τον μήνα Απρίλιο και συγκεκριμένα από τις 12 μέχρι της
23, δηλαδή έντεκα ολόκληρες μέρες ρύση. Κατά τύχη, δι-
άβασα τον βίο του οσίου Χατζή Ανανία στο διαδίκτυο και
παρατήρησα ότι κοιμήθηκε στις 22 Απριλίου και έμμηνος
ρύση διήρκησε από τις 12 έως τις 23 Απριλίου. Το κατα-
γράφω ως θαύμα.
Ευχαριστώ τον Γέροντα, ζητώ την ευχή του και την
ευλογία του Οσίου Χατζή Ανανία

Θαύμα 50 ον.

Ονομάζομαι Περισυνάκη Γεωργία και κατοικώ στον
Άγιο Γεώργιο στο οροπέδιο Λασιθίου. Το τηλέφωνό μου
είναι 6941464669.

Γέννησα ένα κοριτσάκι και είναι τώρα ενός έτους. Το
παιδί προσβλήθηκε από εγκεφαλικό επεισόδιο, να ακο-
λουθήσει σε σπασμούς σε σημείο απογοήτευσης. Οι γι-
ατροί δεν μας έδιναν καμία ελπίδα σωτηρίας. Μάθαμε
για τον Όσιο Ανανία και τον Γέροντα στον Βαχό Βιάννου.
Αποφασίσαμε να τον επισκεφτούμε. Μας σταύρωσε ο Γέ-
ροντας Ιωαννίκιος και οι σπασμοί σταμάτησαν αμέσως.

Θαύμα 51 ον.

Ονομάζομαι Ιωάννης Βιδάκης και είμαι κάτοικος Ηρα-
κλείου. Το τηλέφωνό μου είναι 6977559017.

Η αδερφή μου Ελένη, σύζυγος του Εμμανουήλ Ραϊ-
νάκη, έχει ένα γιο 14 ετών. Καθώς πηγαίνανε με το αυτο-
κίνητο που οδηγούσε ο πατέρας του στους δρόμους του
Ηρακλείου, το παιδί έπαθε ανακοπή. Ο πατέρας του στα-
μάτησε το αυτοκίνητο και φώναξε για βοήθεια. Ο κόσμος
που βρέθηκε εκείνη την ώρα κοντά έτρεξε για βοήθεια.
Βρέθηκε και ένας γιατρός που του έκανε μαλάξεις και
τελικά το παιδί άνοιξε τα μάτια του. Το πήγανε στο Βε-
νιζέλειο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Μια γνωστή
τους, η κ. Κυριακή Φανιδάκη πήγε στο Βαχό και ζήτησε
λαδάκι του Οσίου και σταυρώσανε το παιδί. Το παιδί εί-
ναι καλά και συνεχίζει κανονικά τα μαθήματά του.

Θαύμα 52 ον.
Ονομάζομαι Μαρίνος Χουλάκης, κάτοικος Ηρακλείου.
Το τηλέφωνό μου είναι 2810238118 και το κινητό 6942 432 827.

Μια μέρα ένιωσα στο λαιμό μου ένα μικρό πρήξιμο
και πόνο. Πήγα σε γιατρό και ο γιατρός μου διέγνωσε θυ-
ροειδή. Έκανα εγχείρηση, αλλά μετά από λίγο διάστημα
έγινε σε συρίγγιο που με ταλαιπωρούσε τέσσερα ολό-
κληρα χρόνια. Ήταν σε μέγεθος τεσσάρων εκατοστών και
δεν εννοούσε να κλείσει. Έμαθα για τον Όσιο Χατζή Ανα-
νία. Πήγα στο Βαχό την ημέρα της γιορτής του οσίου, στις
22 Απριλίου. Ο Γέροντας Ιωαννίκιος με σταύρωσε. Μου
έδωσε λαδάκι από την κανδήλα του οσίου και το σταύ-
ρωσα πολλές φορές. Η πληγή έκλεισε. Έμεινε για σημάδι
ένα λακουδάκι μπροστά στο λάρυγγά μου.

Θαύμα 53 ον.

Ονομάζομαι Ειρήνη Μανασάκη και είμαι από το Βαλλή
Μεσσαράς. Το τηλέφωνό μου είναι 28920 31141.

Έχω μια κορούλα που τώρα είναι επτά ετών. Ήθελα
να έχω άλλο ένα παιδί για να έχει η κορούλα μου συντρο-
φιά. Στενοχωριόμουν διότι το δεύτερο παιδί αργούσε να
έρθει. Από την συγχωριανή μας κ. Ελισάβετ Καραταράκη
ακούσαμε για τον Όσιο Ανανία, τα θαύματα που κάνει
και για τον π. Ιωαννίκιο. Έπινα το λαδάκι με αγιασμό
και όλα πήγαν καλά. Έκανα ένα αγιασμένο και χαριτω-
μένο αγοράκι.
Άλλο ένα θαύμα που μου έκανε ο Όσιος Χατζή Ανανίας
ήταν όταν το παιδί ήταν δυόμιση μηνών και του παρουσι-
άστηκε ένα σπυρί ύποπτο στο ποπό του. Το σταυρώσαμε
με το λαδάκι και το σπυρί εξαφανίστηκε αμέσως.
Δοξάζω το όνομα του μεγάλου Θεού και του οσίου
Ανανία. Το παιδί το βαπτίσαμε Ανανία.

Θαύμα 54 ον.

Ονομάζομαι Παναγιώτα Δερβένη και κατοικώ στην
Αθήνα. Το τηλέφωνό μου είναι 2105011485.

Το καλοκαίρι του 2015 παρουσιάστηκε πρόβλημα στο
κεφάλι μου. Επισκέφτηκα τον Γέροντα Ιωαννίκιο όπου
μου έδωσε λαδάκι από την ακοίμητη κανδήλα του Οσίου
Χατζή Ανανία. Σταύρωσα το κεφάλι μου και τώρα είμαι
υγιέστατη. Τώρα είμαι έγκυος και περιμένω αγόρι.
Προσκυνώ και δοξάζω τον Όσιο για την ευλογία του.

Θαύμα 55 ον.

Άγγελος και Ελπίδα από Αυστραλία.

Το παιδάκι τους μετά από έντεκα ημέρες παραμονής
σε Νοσοκομείο πήρε μικρόβιο. Οι γονείς του το σταύρω-
σαν με το λαδάκι του οσίου Χατζή Ανανία που τους έδωσε
η κ. Γιενοβέφα Βλάχου που είχε πάρει από τον Γέροντα
Ιωαννίκιο το 2015 όταν είχε επισκεφτεί την Ελλάδα. Το
παιδί έγινε καλά.

Θαύμα 56 ον.

Νικόλαος και Μιχαέλα Σταματίου από Αυστραλία.
Είχαμε έντεκα χρόνια γάμου και δεν έκαναν παιδί.
Στην Αυστραλία μάθανε για τον Όσιο Χατζή Ανανία και
τα θαύματά του. Ήλθαν στον Βαχό και ζήτησαν λαδάκι
του Οσίου από τον Γέροντα Ιωαννίκιο. Τώρα έχουν ένα
χαριτωμένο αγοράκι είκοσι μηνών.

Θαύμα 57 ον.

Η Αταλάντη Μαστροπού από Ιταλία είχε δεκατρία
χρόνια γάμου και δεν έκανε παιδί. Η μάνα της, που μέ-
νει στην Αθήνα, έμαθε για τα θαύματα του Χατζή Ανα-
νία. Ο Γέροντας Ιωαννίκιος της έδωσε λαδάκι του Χατζή
Ανανία. Η μητέρα της τηλεφώνησε στο Γέροντα και του
ανακοίνωσε το ευχάριστο γεγονός: Η Αταλάνδη γέννησε
ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.

Θαύμα 58 ον.

Ονομάζομαι Χαρίκλεια Μαραυγάκη. Είμαι κάτοικος
Ευαγγελισμού, Αρκαλοχωρίου.

Πονούσα στο στήθος. Πήγα στο γιατρό και μου δι-
έγνωσε καρκίνο. Δεν έκανα καμία θεραπεία γιατί φοβή-
θηκα. Ο γιός μου Αρτέμιος Αποστολάκης είχε ακούσει για
τον Γέροντα Ιωαννίκιο. Με πήγε στο κελί του και ο Γέρον-
τας με σταύρωσε με το λαδάκι του Οσίου Χατζή Ανανία
και μου έδωσε κιόλας για να σταρώνομαι. Ο καρκίνος
εξαφανίσθη!

Δοξάζω από καρδιάς τον Θεό και τον άγιο για την
πολύ τους ευσπλαχνία.

Θαύμα 59 ον.

Ονομάζομαι Αικατερίνη Σπανάκη. Μένω στο Ηράκλειο
και το τηλέφωνό μου είναι 2810 326445.
Γέννησα ένα αγοράκι που είχε πρόβλημα στην όρασή
του. Όταν γεννήθηκε, είχε θολό κερατοειδή και δεν είχε
καλή όραση. Κάναμε πολλές επισκέψεις σε γιατρούς των
Αθηνών και του Λονδίνου. Με παρότρυνσή τους, το παιδί
υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση κερατοειδούς δυο φορές
από κάθε οφθαλμό. Το παιδί όμως άρχισε να αντιμετω-
πίζει πρόβλημα με το μόσχευμα. Επισκεφτήκαμε τον Γέ-
ροντα στο Βαχό και του ζήτησα λαδάκι του οσίου Χατζή
Ανανία. Το σταυρώνουμε συνεχώς και το παιδί έχει βελτιωθεί.

Θαύμα 60 ον.

Λέγομαι Δήμητρα Τσαντηράκη – Αμανάκη. Κατοικώ
στο Καλό Χωριό Πεδιάδος και το τηλέφωνό μου είναι
6977170787.

Το Μάρτιο του 2011 ξεκίνησε η ταλαιπωρία με την
υγεία μου, καθώς έφτασα στο τελευταίο στάδιο φλεβικής
ανεπάρκειας και οφειλόταν στο άτονο έλκος σύμφωνα με
την γνωμάτευση των αγγειοχειρούργων. Η μορφή αυτή
μου προκάλεσε μια πληγή που ξεκινούσε από τον αστρά-
γαλο και έφθανε ως το μέσο της κνήμης. Πέρασα δύσκολα
χρόνια με πόνους φρικτούς. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ,
ούτε να καθίσω. Το οικονομικό κόστος για την αγορά της
φαρμακευτικής αγωγής ήταν πολύ υψηλό. Όταν άκουσα
για τον Όσιο Ανανία και τον Γέροντα Ιωαννίκιο, αποφα-
σίσαμε με το σύζυγό μου να πάμε στο Βαχό Βιάννου για
να παρακαλέσουμε τον Γέροντα να μας δώσει λάδι από
την κανδήλα του οσίου και να προσευχηθεί στον Όσιο.
Σταυρωνόμουνα με το λαδάκι, οι πόνοι σταμάτησαν σε
μικρό διάστημα και η πληγή επουλώθηκε εντελώς.
Δοξολογώ τον Θεό και τον Όσιο και ευχαριστώ τον Γέ-
ροντα Ιωαννίκιο για τις προσευχές του που μου χάρισαν
την υγεία μου.

Θαύμα 61 ον.

Ονομάζομαι Δέσποινα Μετζάκη και κατοικώ στο Ηρά-
κλειο. Το τηλέφωνό μου είναι 6947218391.

Μου εμφανίστηκαν στα πόδια κάποια μελανά σημά-
δια. Αισθανόμουνα πάρα πολύ άσχημα. Έπινα φάρμακα
αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Θυμήθηκα το θαυματουργό λα-
δάκι του Οσίου Ανανία. Πήγα στο Γέροντα Ιωαννίκιο και
του το ζήτησα. Σταυρώθηκα τρεις φορές και εξαφανίστη-
καν μέσα σε δυο μέρες.

Θαύμα 62 ον.

Το όνομά μου είναι Μαριάννα Χαλκιαδάκη. Κατοικώ
στην Άρβη Βιάννου και το τηλέφωνό μου είναι 2895071215.

Το 2014 στο σύζυγό μου Εμμανουήλ Χαλκιαδάκη πα-
ρουσιάστηκε στο δεξιό του κρόταφο ένα σπυράκι. Αυτό
μεγάλωνε, άλλαζε χρώμα και έγινε σαν ένα μεγάλο κα-
ρύδι. Το Φεβρουάριο του 2015, επισκεφτήκαμε ένα γιατρό
δερματολόγο και του πρότεινε να το αφαιρέσει με εγχεί-
ρηση, όπως και έγινε. Ο γιατρός είπε στο σύζυγό μου ότι
θα το στείλει για βιοψία. Εντωμεταξύ ο σύζυγός μου επι-
σκέφτηκε τον αγαπητό μας Γέροντα στο Βαχό. Του έδωσε
λαδάκι από την ακοίμητο κανδήλα του οσίου Χατζή Ανα-
νία και του είπε να σταυρώνεται, να μην φοβάται και όλα
θα πάνε καλά. Πράγματι, όχι μόνο ο σύζυγος μου έγινε
καλά, αλλά και ο γυιός μου Ματθαίος, που ήταν άτεκνος,
με το λαδάκι του αγίου έκανε τρίδυμα και χαριτωμένα
αγοράκια.
Δόξα να έχει το όνομα του Θεού και του Αγίου.

Θαύμα 63 ον.

Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Δασκαλάκη και το σύζυγό
μου Μανώλη Κουτεντάκης. Κατοικούμε στις Μοίρες Μεσ-
σαράς και το τηλέφωνό μου είναι 6933447767 και του
συζύγου μου είναι 6983723097.

Έχουμε δυο αγοράκια δίδυμα. Ξαφνικά το ένα μας
αρρώστησε από λευχαιμία. Ταραχθήκαμε πολύ. Ένας σύν-
τεκνός μας, o Φραγκισκάκης Γεώργιος, μας μίλησε για τον
Γέροντα Ιωαννίκιο στο Βαχό. ο σύζυγός μου πήγε και τον
βρήκε. Του ζήτησε και του έδωσε λαδάκι από την ακοί-
μητη κανδήλα του Οσίου. Σταυρώσαμε το παιδί. Αμέσως
την άλλη μέρα ήταν καλύτερα. Το ίδιο βράδυ, το σταύ-
ρωσα και αποκοιμήθηκε. Ξάπλωσα και εγώ δίπλα του,
αφού διάβασα το βιβλίο με τα θαύματα του Οσίου. Όταν
πήγα να σταυρώσω το παιδί μου με το βιβλίο αυτό, ένα
έντονο άρωμα πλημμύρησε το χώρο. Τηλεφώνησα στο Γέ-
ροντα και του το είπα. Μου είπε ότι αυτό ήταν καλό ση-
μάδι και το παιδί μου θα γίνει καλά. Στο ίδιο θάλαμο του
Νοσοκομείου, δίπλα μας, βρισκόταν δυο παιδάκια από τα
Βορίζεια με την ίδια ασθένεια. Τα ετοίμαζαν για να με-
ταφερθούν στην Αθήνα. Δυστυχώς, το ένα δεν μπορούσε
να κρατήσει το αίμα που του περνούσαν και το άλλο είχε
όγκο στο νεφρό. Τα σταύρωσα και αυτά και πήραν και
τα δυο εξιτήριο για τους σπίτι τους.
Ευχαριστώ και δοξάζω τον Όσιο Χατζή Ανανία για το
μεγάλο θαύμα που έγινε στο παιδί μου, αλλά και τον
Γέροντα Ιωννίκιο που πρόθυμα μας βοήθησαν.

Θαύμα 64 ον.

Ονομάζομαι Άννα Στραταριδάκη και είμαι αναπληρώ-
τρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εργάζομαι
στο Ρέθυμνο, και το τηλέφωνό μου είναι 6974 339 937.

Το 2013, ο πατέρας μου Ιωάννης, αρρώστησε από χο-
λαγγειΐτιδα. Η χολαγγειΐτιδα είναι λοίμωξη των χοληφό-
ρων αγγείων, η οποία στην περίπτωση του πατέρα μου,
είχε προκληθεί από φράξιμο της χοληφόρων αγγείων. Χρει-
αζόταν χειρουργική επέμβαση ERCP, με απλά λόγια, γί-
νεται απόφραξη με ειδικό όργανο που εισέρχεται στο
σώμα από το στόμα. Η συγκεκριμένη επέμβαση, αποφα-
σίστηκε επειγόντως στις 24-09-2013, λόγω της πολύ σο-
βαρής κατάστασης της υγείας του. Είχε πολλούς πόνους,
ρίγη, υψηλό πυρετό και λίγο ίκτερο με σημάδια σήψης.
Έπρεπε οπωσδήποτε, να γίνει το ERCP. Ο φόβος ήταν με-
γάλος. Η κατάσταση ήταν σοβαρή. Από την μια πλευρά
υπήρχε σοβαρή λοίμωξη, και από την άλλη, η ίδια η νάρ-
κωση δεν ήταν απλή υπόθεση για την ηλικία του πατέρα
μου, ογδόντα οκτώ ετών. Έπρεπε να χορηγηθεί η νάρ-
κωση, προκειμένου να γίνει η επέμβαση. Στις 22-09 είχα
τηλεφωνήσει στον Γέροντα Ιωαννίκιο, όταν εισήχθηκε στο
ΠΑΓΝΗ(Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου) για να
αντιμετωπισθεί η αρρώστια του πατέρα μου. Ο Γέροντας
μου είπε: Όταν υπάρχει πίστη, όλα ξεπερνιούνται, όλα
λύνονται. Σε όλο το διάστημα αυτό, θα πρέπει να ομολο-
γήσω ότι συνεχώς με πίστη διάβαζα την παράκληση του
οσίου Χατζή Ανανία, ζητώντας του την βοήθειά του. Την
παραμονή της επέμβασης, τηλεφώνησα στον Γέροντα, να
προσευχηθεί στον Χατζή Ανανία. Τότε, ο ίδιος με διαβε-
βαίωσε ότι όλα θα πάνε καλά Στις εννέα το πρωί της ημέ-
ρας που θα γινόταν η επέμβαση και αφού ο πατέρας μου
μπήκε στο χειρουργείο, ξανατηλεφώνησα στον Γέροντα.
Παρακάλεσα και πάλι να προσευχηθεί. Μετά από δυο –
τρία δευτερόλεπτα σιωπής, μου είπε όπως και την προη-
γούμενη φορά ότι όλα θα πάνε καλά. Τον ξαναρωτάω:
–Όλα θα πάνε καλά;
Μου απαντάει:
–Ναι!
Τον ευχαρίστησα και επέστρεψα στο χώρο αναμονής,
όπου βρισκότανε ο αδελφός μου. Τον είδα να κλαίει και
να μου λέει: όταν βγήκες έξω για να επικοινωνήσεις με
τον Γέροντα, βγήκε γρήγορα ο χειρούργος από το χειρ-
ουργείο. Με κοίταξε και κάνοντας με το χέρι του το σήμα
της νίκης μου είπε δυο φορές: όλα καλά! Την ώρα που
μιλούσες έξω με το Γέροντα, εκείνος είπε ακριβώς την
ίδια στιγμή την ίδια φράση! Τη χρονική αυτή σύμπτωση,
την ερμηνεύσαμε με τον αδελφό μου ως ένα μήνυμα από
τον Χατζή Ανανία μέσω του Γέροντα Ιωαννικίου, για την
επιτυχία της επέμβασης, όπως μας είχε διαβεβαιώσει ο
Γέροντας.
Το θαύμα για την αποκατάσταση της υγείας του πα-
τέρα μου στον Χριστό, την Παναγία και στον Όσιο Χατζή
Ανανία. Ο πατέρας μου είναι τώρα πολύ καλά και δοξά-
ζει και ευχαριστεί τον Όσιο για το μεγάλο θαύμα που μας
έκανε.
Ευγνωμονούμε τον Γέροντα Ιωαννίκιο για την συμπα-
ράσταση και τις συνεχείς προσευχές του στο διάστημα
της αρρώστιας του πατέρα μου.

Θαύμα 65 ον.

Ονομάζομαι Φραγκίσκος Παναγιωτάκης και κατάγο-
μαι από Παλαιά Ρούματα Χανίων. Το τηλέφωνό μου 2842023663.

Έξαφνα φύτρωσε ένα εξόγκωμά μεγέθους μεγάλου
καρυδιού πίσω στο δεξιό μου αυτί. Το έδειξα σε για-
τρό και μου είπε να το βγάλει διότι δεν ήταν καλό. Εγώ
φοβήθηκα και είπα να εμπιστευτώ το Θεό και τους αγί-
ους Του. Επισκέφτηκα τον Γέροντα Ιωαννίκιο στο Βαχό
και του ζήτησα λαδάκι από την καντήλα του οσίου Χατζή
Ανανία. Έβαλα τρεις φορές και ο όγκος εξαφανίστηκε.
Ευχαριστώ το Θεό και τον Όσιο Χατζή Ανανία και τον
Γέροντα Ιωαννίκιο για την βοήθεια και τις προσευχές του.

Θαύμα 66 ον.

Ονομάζομαι Αναστασία Ρομιώτη και κατοικώ στην
Αθήνα. Το τηλέφωνό μου είναι 6932953938.

Παντρεύτηκα πριν ένα χρόνο και παιδί δεν έκανα. Φο-
βήθηκα ότι δεν θα έκανα ποτέ διότι ήμουν μεγάλη σε ηλι-
κία. Πήγα στο Βαχό Βιάννου και επισκέφτηκα τον Γέ-
ροντα Ιωαννίκιο. Μου έδωσε λαδάκι από την ακοίμητη
κανδήλα του οσίου, σταυρώθηκα και τώρα είμαι τεσσά-
ρων μηνών έγκυος.

Θαύμα 67 ον.

Επιστολή του ζεύγους Ευγένιου και Άννας Ζουραβλι-
όβα από Κούρσκ Ρωσίας. 18-01-17
Μετάφραση από τα Ρωσικά.

Καλημέρα αγαπητέ π. Ιωαννίκιε. Θα ήθελα να μοιρα-
στώ μαζί σας την εμπειρία μας και να σας διηγηθώ για
την οικογένεια μου.

Ονομάζομαι Ζουραβλιόφ Ευγένιος και είμαι 36 ετών.
Η γυναίκα μου Άννα Ζουραβλιώφ είναι 32 ετών. Το τη-
λέφωνό μας είναι 79103121455.

Παντρευτήκαμε με πολιτικό γάμο στις 30/08/2008 και
στεφανωθήκαμε, δόξα τω Θεώ, το 2012. Ονειρευόμασταν
να αποκτήσουμε παιδιά, αλλά όλα αυτά τα χρόνια δεν τα
καταφέραμε. Επισκεφτήκαμε πολλά προσκυνήματα και
ίσως όλες αυτές οι δοκιμασίες ενδυνάμωσαν την πίστη
μας. Φτάσαμε σε απόγνωση και παραλίγο να χωρίσουμε.
Πραγματικά σκεφτόμασταν το διαζύγιο.
Με τη βοήθεια του Θεού κατάφερα δυο φορές να επι-
σκεφτώ το Άγιο Όρος και έμεινα εκεί κάθε φορά καθ’
όλη τη νηστεία του Δεκαπενταύγουστου το 2014 και 2015.
Στο Άγιο Όρος επισκέφτηκα τον Γέροντα Ραφαήλ, ο οποίος
μου μίλησε για τον Γέροντα Ιωαννίκιο και μάλιστα μας
είπε να βιαστούμε.. «Αυτός θα σας βοηθήσει» μας είπε.
Η κατάσταση ήταν τέτοια που δε μπορούσαμε οι ίδιοι
να επισκεφτούμε τον Γέροντα Ιωαννίκιο αλλά με τη με-
σολάβηση μιας φίλης μας από την Κρήτη ο Γέροντας μας
έστειλε λαδάκι από το ακοίμητο κανδήλι του Αγίου Χατζή-
Ανανία καθώς και μια εικονίτσα με τη θεία του μορφή.
Όλα αυτά μας τα παρέδωσαν προσκυνητές από τη Ρωσία
που τον είχαν επισκεφτεί, δόξα τω Θεώ.
Αρχίσαμε να εκκλησιαζόμαστε όλο και πιο συχνά και
η κατάσταση στο σπίτι μας καλυτέρευσε. Όλη την αγία
Τεσσαρακοστή νηστέψαμε και τον Ιούνιο/Ιούλιο, δόξα τω
Θεώ, καταλάβαμε ότι η σύζυγός μου έμεινε έγκυος. Τώρα
που γράφω αυτήν την επιστολή-ομολογία η σύζυγός μου
διανύει τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης.
Περιμένουμε με αγάπη και γλυκιά προσμονή το μωρό
μας και από εσάς πατέρα Ιωαννίκιε ζητάμε την προσευχή
σας. Αν επιτρέψει ο Θεός όλα θα πάνε καλά. Κάθε μέρα
επαναλαμβάνω το «Κύριε ελέησον».

Σας ευχαριστούμε για ότι κάνατε για την οικογένειά
μας, για τις θερμές προσευχές και την αγάπη σας. Ας μας
ελεήσει ο Κύριος και εσάς αγαπητέ πατέρα Ιωαννίκιε!
Την ευλογία σας!

 

 

Θαύμα 68 ον.

Ονομάζομαι Ρομανός Ρόβερη και η γυναίκα μου ονο-
μάζεται Ιουλία. Κατοικούμε στην Μόσχα(Ρωσία). Το τη-
λέφωνό μου 792622259289.

Είχαμε δέκα χρόνια γάμου, αλλά δεν κάναμε παιδί,
έφταιγε η βαφή που χρησιμοποιούσε η γυναίκα μου στα
μαλλιά της. Επισκεφτήκαμε τον Γέροντα και μας συμ-
βούλεψε κατάλληλα. Όμως, τώρα που δεν τα βάφει είναι
έγκυος στον έβδομο μήνα. Είμαι χαρούμενος και φωνάζω
προς το αγέννητο μωρό μου:
–Είσαι από το Βαχό Κρήτης και σε λένε Ανανία!
(Στις 22/05/2017 γεννήθηκε ένα υγιέστατο αγοράκι
που θα πάρει το όνομα Ανανίας.)
Ο μικρός Ανανίας.

Θαύμα 69 ον.

Ονομάζομαι Ιωάννης Κτιστάκης. Κατάγομαι και κατοικώ
στα Πάνω Καλέσα Ηρακλείου. Το τηλέφωνό μου είναι
6947 627357.

Ο πατέρας μου είναι ιερέας και εφημέριος στα Πάνω
Καλέσα. Η γυναίκα μου Αμαλία το 2014 έμεινε έγκυος. Ο
γιατρός που την παρακολουθούσε, μας είπε ότι το παιδί
δυστυχώς δεν είναι καλά, διότι από την φύση πήρε ένα
μικρόβιο και πρέπει να διακόψει την κύηση. Διαφορετικά,
το παιδί θα μείνει ανάπηρο σε όλη του την ζωή. Ο Γέρον-
τας Ιωαννίκιος, όταν τα άκουσε αυτά, διαμαρτυρήθηκε
έντονα, λέγοντας μας ότι η διακοπή της κύησης είναι έγ-
κλημα. Ο Γέροντας μας είπε να εξομολογηθούμε, να με-
ταλάβουμε και η σύζυγός μου να σταυρώνει την κοιλιά
της πρωί- μεσημέρι- βράδυ. Αυτό και έγινε. Όταν ήρθε η
ώρα γεννήθηκε ένας άγγελος.

Θαύμα 70 ον.

Ονομάζομαι Άννα Πλευράκη. Είμαι από το χωριό Μάλ-
λες Ιεράπετρας.

Στις 18 Ιανουαρίου του 2009, διαπιστώθηκε ότι έπα-
σχα από θυροειδή. Ο καθηγητής κ. Βελεγράκης μου είπε
ότι πρέπει να υποβληθώ σε επέμβαση. Πράγματι, έκανα
την επέμβαση και έμεινα μέσα στο νοσοκομείο πέντε ημέ-
ρες. Μετά την επέμβαση, δεν μπορούσα ούτε να μιλήσω,
ούτε να φάω, ούτε να πιώ νερό. Στην περιπέτειά μου
αυτή, ή κοντά μου ήταν οι δύο αδελφές μου η Μαρία
που κατοικεί στην Θεσσαλονίκη και η Δέσποινα που κα-
τοικεί στο Ηράκλειο. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της
καρδιάς μου. Η αδελφή μου η Δέσποινα είναι γιατρός και
με βοήθησε πολύ. Η κατάστασή μου όμως αντί να βελτιώ-
νεται, χειροτέρευε. Τα μάτια μου θόλωσαν και τα έβλεπα
διπλά. Φοβηθήκαμε για εγκεφαλικό. Εισήχθηκα για θερα-
πεία στο Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου, στο Καρδιολο-
γικό Τμήμα. Εκεί γνώρισα τον κ. Αλμπάνη και τη σύζυγο
του κ. Ιωάννα. Όταν με ρώτησαν από πού είμαι, τους
είπα από τις Μάλλες, το χωριό του Γέροντα Ιωαννικίου
και του οσίου Χατζή Ανανία. Μου είπαν ότι θα πουν στον
Γέροντα να προσευχηθεί για μένα και θα μου φέρουν λα-
δάκι να σταυρώνομαι και θα γίνω καλά. Την άλλη μέρα
μου έφεραν το λαδάκι. Η αδελφή μου με σταύρωσε στο
σώμα μου και στο λαιμό μου. Ο γιατρός μου σύστησε να
κάνω μαγνητική τομογραφία. Η εξέταση αυτή ήταν πολύ
δύσκολη για μένα. Την έκανα και βγήκαν όλα καθαρά.
Μετά από δυο ημέρες, βγήκα από το Νοσοκομείο. Με την
ευχή του Γέροντος Ιωαννικίου στον Όσιο Χατζή Ανανία
όλα πήγαν καλά!

Ευχαριστώ τον Όσιο Χατζή Ανανία και τον Γέροντα.
Να έχω την ευχή τους!

Θαύμα 71 ον.

Ονομάζομαι Λαμπράκη Μαρία και τον σύζυγό μου
Βιτσαξάκη Γεώργιο. Κατοικώ στο Ηράκλειο. Το τηλέφωνό
μου είναι 6971 892320.

Παντρευτήκαμε τον Ιούλιο του 2010 και παιδιά δεν
είχαμε καταφέρει να κάνουμε, αν και οι εξετάσεις μας
ήταν καλές. Έκαμα εξωσωματική το 2016 και απέβαλα
όταν ήμουν στο πρώτο μήνα. Στο μεταξύ μου είχαν μιλή-
σει κάποιοι γνωστοί μου για τον Αγ. Ανανία και για το
λαδάκι του Οσίου που βοηθάει όλους όσους προσεύχονται
με πίστη και εμπιστοσύνη. Έτσι άρχισα να προσεύχομαι
και έπινα κάθε πρωί αγιασμό με τρεις σταγόνες από το
λαδάκι. Στην δεύτερη εξωσωματική, λάδωνα και την κοι-
λίτσα μου για να παίρνουν ευλογία και τα παιδιά μου,
γιατί οι εξετάσεις έδειξαν ότι ήμουν έγκυος σε δίδυμα
κοριτσάκια.
Η εγκυμοσύνη μου δεν ήταν καλή αλλά με το λαδάκι
του οσίου Ανανία τα κατάφερα και τέλειωσε 7 μηνών έγ-
κυος, στις 12 Δεκεμβρίου του 2016. Εδώ αρχίζουν τα δύσ-
κολα. Τα μωρά ήταν πρόωρα και χρειάστηκαν να μπούνε
στην μονάδα για να διασωληνωθούν. Η κάθε μέρα παιρ-
νούσε βασανιστικά. Λόγω του ότι είχε χαθεί όλο το αμνι-
ακό υγρό, το ένα μωρό παρουσίαζε περισσότερα προβλή-
ματα υγείας. Όταν ήταν 15 ημερών του παρουσιάστηκε
ένα αγγείο στην καρδιά που ήταν ανοικτό και απαιτεί
επέμβαση ανοικτής καρδιάς (βοτάλειος πόρος πολύ μεγά-
λος και στένωση αορτής). Κόλλησε και μικρόβιο από την
εντατική. Οι γιατροί μας λέγανε ότι θα την χάναμε διότι
δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο! Φεύγει αμέσως
ο μπαμπάς μου και πάει στον Γέροντα στον Βαχό για
να του πεί να προσεύχεται και εκείνος μαζί με μας. Ο
Γέροντας δίνει στο μπαμπά μου λαδάκι λέγοντάς του
–Πάρε να λαδώσεις το μωρό!
Ο μπαμπάς μου του λέει ότι απαγορεύεται να βάλουν
κάτι μέσα στην εντατική. Και τότε ο Γέροντας του απαν-
τάει:
–Θα βρεθεί κάποια καλή νοσοκόμα για να το λαδώσει!
Και όντως το απόγευμα πήγα στην μονάδα και βρήκα
μια νοσοκόμα και της λέω ότι γνωρίζω ότι απαγορεύεται
να λαδώσω τα μωρά αλλά τουλάχιστον βάλτε το μπου-
καλάκι στο προσκέφαλό τους! Η νοσοκόμα με θάρρος:
–Δώστε μου να τα λαδώσω εγώ.
Όπως είχε προβλέψει ο Γέροντας, βρέθηκε η πιστή νο-
σοκόμα και τα λάδωσε. Μετά την πρωτοχρονιά με ενημέ-
ρωσαν ότι το παιδί ανέβασε πυρετό 38. Έρχεται ο γιατρός
μας από την άδεια και μας λέει ότι μόνο ένα θαύμα θα σώ-
σει το παιδί. Έχει πάθει λοίμωξη πολύ σοβαρή και εμείς
κάναμε ότι μπορούσαμε. Ξαναλαδώνω το παιδί και οι γι-
ατροί μας ενημέρωσαν ότι πρέπει αμέσως να μεταφερθεί
η μικρή με αεροκομιδή στο Παίδων «Αγία Σοφία» γιατί η
κατάστασή της χειροτερεύει. Την μέρα των Φώτων γίνεται
η αεροκομιδή στο Παίδων. Κάθε μέρα εξετάσεις και ξανά
εξετάσεις. Το παιδί είχε ένα ανοικτό αγγείο με άνοιγμα
11 χιλιοστών οι γιατροί μας σύστησαν ότι θα έπρεπε να
κάνει επειγόντως επέμβαση ανοικτής καρδιάς. Δεν έχασα
την πίστη μου. Είχα το λαδάκι μαζί μου και την λάδωσα.
Μετά από δυο ημέρες γίνεται ο υπέρηχος της καρδιάς και
ο γιατρός έμεινε άφωνος όταν διαπίστωσε ότι το άνοιγμα
ελαττώθηκε στα 8 χιλιοστά. Την ξαναλαδώνω και το αγ-
γείο μειώθηκε στα 4 χιλιοστά μέχρι που έκλεισε εντελώς!
Ο γιατρός μας ενημέρωση ότι δεν χρειαζόταν επέμβαση.
Μετά από 2 μέρες κάνει υπέρηχο εγκεφάλου και μα-
τιών και διαπιστώνεται εγκεφαλική αιμορραγία που δεν
ξέρουμε τι μπορεί να αφήσει στο παιδί. Στα μάτια της
ο αμφιβληστροειδής δεν είχε αιματωθεί ακόμα και μπο-
ρούσε να τυφλωθεί. Έτσι ξεκινάει ο νέος γολγοθάς μου.
Αμέσως την ξαναλαδώνω και προσεύχομαι. Μετά από
δυο μέρες οι δυο νέοι υπέρηχοι δείχνουν ότι το παιδί δεν
έχει τίποτα και όλα είναι φυσιολογικά! Μας ανακοίνωσαν
ότι το μωρό μας δεν χρειάζεται να παραμείνει στην μο-
νάδα και μπορούμε να την πάρουμε στο σπίτι μας. Έτσι
στις 17-02-17, μετά από 65 μέρες πήρα και το άλλο μωρό
στο σπίτι μας. Κατά την έξοδό μας από το νοσοκομείο, η
γιατρός, που μας είχε παραλάβει από το στρατιωτικό αε-
ροδρόμιο, μας είπε ότι οι προσευχές μας έσωσαν τελικά
το μωρός μας και δεν χρειάστηκε να του κάνουν τίποτα!
Από τότε και κάθε μέρα δεν έπαψα να λαδώνω και
τα δυο παιδιά μου και να ευχαριστώ τον Θεό και τον Άγ.
Ανανία που με βοήθησε σε αυτές τις δύσκολες μέρες που
περάσαμε και τώρα είμαστε όλη η οικογένεια μαζί, ενω-
μένοι. Ευχαριστούμε ακόμα τον Γέροντα Ιωαννίκιο για το
λαδάκι που μας έδωσε αλλά και τις προσευχές του.

ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ ΚΥΡΙΕ
Την ώρα του ΠΑΘΟΥΣ γιατί σκοτίζετε ο νους
μου.
Την ώρα του ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ γιατί παραλύει η
θέληση μου.
Την ώρα του ΠΟΝΟΥ γιατί κατακαίονται τα
σωθικά μου.
Την ώρα του ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ γιατί δεν ελέγχω
τις απόψεις μου.
Την ώρα της ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ γιατί νομίζω πως
χάνεται το παν.
Την ώρα του ΘΥΜΟΥ γιατί δεν ξέρω τι κάνω.
Την ώρα της ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ γιατί μπορώ να που-
ληθώ στο διάβολο.
Την ώρα του ΦΟΒΟΥ γιατί τα έχω χαμένα.
Την ώρα της ΧΑΡΑΣ για μπορεί να μην αντέξω
το βάρος της.
Την ώρα της ΑΓΑΠΗΣ για να είναι γνήσια.
Γίνε κύριε, φωτισμός μου και αντιλήπτωρ μου,
στις μεγάλες τις μοναδικές ώρες της ζωής μου.
Αμήν.

Θαύμα 72 ον.

Ονομάζομαι Κωσταντίνος Λαδουκάκης και η σύζυγός
μου Ευαγγελία. Κατοικούμε στο Ηράκλειο και το τηλέ-
φωνό μας είναι 2810258639 και κινητό 6944977599.

Παντρευτήκαμε πριν από πέντε χρόνια, αλλά παιδί δεν
καταφέραμε να αποκτήσουμε. Ακούσαμε και μάθαμε για
τον Όσιο Χατζή- Ανανία. Επισκεφτήκαμε τον Γέροντα Ιω-
αννίκιο στο Βαχό, Βιάννου, ο οποίος μας δέχτηκε με χαρά.
Ευγενικά μας έδωσε λαδάκι από την κανδήλα του Οσίου
και το επιθυμητό αποτέλεσμα ήρθε. Η γυναίκα μου είναι
έγκυος στον τρίτο μήνα.
Ευχαριστούμε τον Θεό και τον Όσιο Ανανία για την
μεγάλη δωρεά που έκανε στο σπίτι μου αλλά και τον
Γέροντα Ιωαννίκιο που με ευχαρίστηση μας έδωκε το λα-
δάκι.

Θαύμα 73 ον.

Ονομάζομαι Ειρήνη Τρεβλάκη και μένω στο Ηράκλειο.
Το κινητό τηλέφωνό μου είναι 6976072135.

Στις 10-02-2014, ημέρα της εορτής του αγίου Χαρα-
λάμπους, πήρα από τον γυναικολόγο μου τα αποτελέ-
σματα του τεστ Παπανικολάου. Διαγνώστηκαν με HPV
και καρκινικά κύτταρα 3ου βαθμού. Ο γιατρός μου είπε
να κάνω κολποσκόπηση και στη συνέχεια κωνοειδή εκτομή
τραχήλου. Μου συνέστησε να πάω στην Αθήνα όπου τα
πράγματα σε ιατρικά θέματα είναι καλύτερα. Ακολού-
θησα την συμβουλή του και έκανα κολποσκόπηση η οποία
βγήκε καρκινική. Προχώρησα στην κωνοειδή εκτομή στις
16-04-2014 μεγάλη Τετάρτη. Το Πάσχα γύρισα στην Κρήτη
και με αγωνία περίμενα την απάντηση της βιοψίας. Όλο
αυτό το διάστημα παρακαλούσα τον Θεό να με βοηθήσει.
Όμως δεν πήγαινα στον Γέροντα Ιωαννίκιο για ανόητους
λόγους. Είχα ακούσει γι’ αυτόν στο χωριό μου και έμαθα
ότι μένει στο Βαχό. Τελικά επικοινώνησα με τον Γέροντα
και του διηγήθηκα όλα τα συμβάντα. Αυτός με διαβε-
βαίωσε ότι όλα καλά και να μην φοβάμαι. Με ενημέρω-
σαν ότι πρέπει να εισαχθώ στο Αλεξάνδρας και να κάνω
ολική αφαίρεση της μήτρας και πρόσθεσαν: να εύχομαι να
μην έχει κάνει μετάσταση στους λεμφαδένες της περιο-
χής. Ενημέρωσα τον Γέροντα Ιωαννίκιο ο οποίος μου επα-
νάλαβε να μην φοβάμαι και ότι όλα θα πάνε καλά. Στο
νοσοκομείο μας είπαν να είπαν να επιστρέψουμε στην
Κρήτη και ότι θα μας ενημέρωναν τηλεφωνικά πότε θα
πάμε για να γίνει η εγχείρηση. Με την ευκαιρία της πα-
ρουσίας μας στην Αθήνα πήγαμε στην Αίγινα και προσκυ-
νήσαμε τον Άγιο Νεκτάριο. Όταν κατεβήκαμε στην Κρήτη
επισκεφτήκαμε τον Γέροντα στο Βαχό. Μας καλοδέχτηκε
και μας εσταύρωσε από την κανδήλα του αγίου Ανανία.
Μου μίλησε για τα θαύματα του Οσίου και μου έδωσε
πολύ δύναμη. Από εκείνη τη μέρα έβαζα πρωί-βράδυ το
λαδάκι του Αγίου.
Περνούσαν οι μέρες αλλά το τηλέφωνο δεν χτυπούσε
για να με ειδοποιήσουν. Η αγωνία μου κορυφώθηκε δι-
ότι φοβήθηκα για μετάσταση που στην ηλικία μου (είμαι
35 χρονών) είναι πιθανή. Στις 7 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα,
φεύγοντας για Ηράκλειο από το χωριό μου, περάσαμε
πάλι με τον σύζυγό μου από τον Γέροντα. Μας μίλησε
πολύ και στους δύο. Του είπα ότι έχω αγωνία που δεν
με έχουν ειδοποιήσει και μου επανέλαβε να μην φοβάμαι,
να βάζω πάνω μου το λαδάκι και να πίνω τον αγιασμό
με μια σταγόνα λαδάκι το πρωί. Πρόσθεσε επίσης ότι θα
με ειδοποιήσουν σύντομα. Το πρωί της 8ης Ιουλίου και
ώρα επτά και μισή, με πήραν από το Νοσοκομείο και
με ειδοποίησαν να πάω αμέσως για να χειρουργηθώ την
Πέμτη στις 10 Ιουλίου! Στις 9 Ιουλίου την Τετάρτη το
απόγευμα πήρα τηλέφωνο τον Γέροντα μέσα από το νο-
σοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ για να πάρω την ευχή του για το
χειρουργείο. Μου είπε ξανά:
–Πάψε και μη φοβάσαι! Να διαβάσεις την παράκληση
του Αγίου και πιείς αγιασμό με λαδάκι και να σταυρωθείς
με το λαδάκι πριν το χειρουργείο.
Από εκείνη την στιγμή που μου μίλησε ο Γέροντας
έγινα άλλος άνθρωπος. Είχα τόση δύναμη που δεν πί-
στευα ούτε εγώ η ίδια. Έδινα κουράγιο και στους άλλους!
Ήρθε ο αναισθησιολόγος με ένα χαρτί για να το υπο-
γράψω και έλεγε ότι το χειρουργείο είναι επικίνδυνο γιατί
μπορεί να μην ξυπνήσω και ότι κάποιοι που δεν υπέγρα-
ψαν σώθηκαν και κάτι ασυναρτησίες. Εγώ γέλασα αντί να
αγχωθώ. Εκ των υστέρων κατάλαβα από πού προερχόταν
η ψυχική αυτή δύναμη. Έκανα ότι μου είπε ο Γέροντας
και κοιμήθηκα ήρεμα.
Το πρωί της επόμενης, στις 7 ηώρα, έβαλα λαδάκι και
με πήραν για το χειρουργείο. όλη την ώρα μέχρι να ναρ-
κωθώ, έλεγα την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με»
Το χειρουργείο κράτησε 4-5 ώρες. Ήταν δύσκολο γιατί
εκτός από την ολική υστερεκτομή μου αφαίρεσαν και λεμ-
φαδένες για να τις εξετάσουν. Όταν ξύπνησα με έβαλαν
στην εντατική για 24 ώρες. Όλοι αγχώθηκαν που μπήκα
στην εντατική εκτός από εμένα. Είχα πολύ θάρρος αν
και πονούσα πολύ. Σκεφτόμουνα την μάνα μου και το
σύζυγό μου που θα ανησυχούσαν και στενοχωριόμουν,
όμως δεν φοβόμουν. Μετά μπήκα σε ένα θάλαμο για άλ-
λες οκτώ ημέρες. Όλα είχαν πάει καλά και σε 20 ημέρες
θα έβγαινε και η βιοψία. Το εξιτήριο καθυστερούσε δι-
ότι δεν μου έβγαζαν τον καθετήρα. Στις 24 Ιουλίου έβ-
γαλα τον καθετήρα και φύγαμε για Κρήτη. Πήγαμε κα-
τευθείαν για το χωριό μου γιατί χρειαζόμουνα φροντίδα.
Δεν έπρεπε να σηκώνω το πιο μικρό βάρος και έπρεπε
να κάνω και ενέσεις. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι δεν
πέρασα πρώτα από τον Γέροντα Ιωαννίκιο να τον ευχαρι-
στήσω. Όλα αυτά τα λάθη μου τα συνειδητοποίησα πολύ
αργότερα. Μόλις τέλειωσα τις ενέσεις, ανεβήκαμε στον
Γέροντα για να τον ευχαριστήσω. Το λαδάκι συνέχιζα να
το βάζω. Η αγωνία μου κορυφώθηκε ξανά αναμένοντας
τα αποτελέσματα της βιοψίας. Ο Γέροντας μου επανά-
λαβε να μην φοβάμαι και βγήκε για άλλη μια φορά αλη-
θινός. Βγήκε η βιοψία της μήτρας και οι λεμφαδένες ήταν
καθαροί, οπότε δεν χρειάστηκα καμία θεραπεία!

Πιστεύω και ομολογώ ότι οι προσευχές του Γέροντα
Ιωαννικίου και το θαυματουργό λαδάκι του οσίου Ανανία,
μου έδωσαν την δύναμη και με βοήθησαν να ξεπεράσω το
σοβαρό πρόβλημα της υγείας μου. Ευχαριστώ από καρ-
διάς τον Γέροντα Ιωαννίκιο που στάθηκε κοντά σε μένα
και την οικογένειά μου.

Θαύμα 74 ον.

Ονομάζομαι Βαγγέλης Γαρεφαλάκης και κατοικώ στην
Αγία Βαρβάρα, Ηρακλείου Κρήτης. Το τηλέφωνο της αδελ-
φής μου Κατερίνας είναι το 6972131094.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Σάββατο, εισήχθηκα
στην πνευμονολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ έχοντας αρ-
ρωστήσει βαριά με οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού.
Επειδή η κατάστασή μου ήταν πολύ κρίσιμη, οι γιατροί
μου είχαν ανακοινώσει ότι θα με μεταφέρουν στην Μ.Ε.Θ.
(Μονάδα εντατικής Θεραπείας). Τις ίδιες μέρες έτυχε να
νοσηλεύεται και ο Γέροντας Ιωαννίκιος. Η μητέρα μου
Ασπασία όμως και η αδελφή μου παρακάλεσαν τον Γέ-
ροντα να δώσει την ευχή του. Η μητέρα μου την Κυριακή
26 Φεβρουαρίου, με σταύρωσε με το λαδάκι από την ακοί-
μητη κανδήλα του αγίου Χατζή- Ανανία. Την Τετάρτη με
κοινώνησε ο πατήρ Μύρωνας. Στις επόμενες δυο ημέρες
η κατάσταση της υγείας μου βελτιώθηκε ραγδαία και οι
σπασμοί σταμάτησαν. Αυτή την στιγμή, 2 Μαρτίου 2017
και ώρα 20:00, βρίσκομαι σε καλή κατάσταση και πε-
ριμένω το εξιτήριό μου εντός των επομένων ημερών. Το
θαύμα έζησε και ομολόγησε και η αδελφή μου καθώς και
η ίδια έζησε από κοντά τη βαρειά περιπέτεια και δοκι-
μασία μου.

Θαύμα 75 ον.

Ονομάζομαι Ειρήνη Λεοντάρα, είμαι καθηγήτρια φιλό-
λογος και κατοικώ στο Ηράκλειο, Κρήτης. Το κινητό μου
είναι 6936 934792.

Επισκεφτήκαμε με το σύζυγό μου Λευτέρη Αληγιζάκη
το Γέροντα Ιωαννίκιο το Μάιο του 2016 και συγκεκρι-
μένα την παραμονή της γιορτής του Οσίου Χατζή-Ανανία.
Είμαστε οκτώ χρόνια στεφανωμένοι με το σύζυγό μου
και παρά τις συνεχείς προσπάθειες τεκνοποίησης είχαμε
δυο βιοχημικές και δυο παλίνδρομες κυήσεις. Ο Γέρον-
τας ασχολήθηκε για το ζήτημά μας με αγάπη και πρα-
γματικό ενδιαφέρον. Αφιέρωσε για μας αρκετό χρόνο
από την πρώτη κιόλας στιγμή, συζητώντας μαζί μας και
προσωπικά και θεολογικά θέματα. Μας παρότρυνε επί-
σης, αν θέλουμε την συνδρομή του Οσίου Χατζή Ανανία
και του Θεού στο πρόβλημά μας, να εξομολογηθούμε, να
νηστεύουμε από κρέας, γάλα και τυρί τις Τετάρτες και
τις Παρασκευές, καθώς και τις υπόλοιπες Νηστείας. Να
πηγαίνουμε στην Εκκλησία και να μεταλαμβάνουμε το
Σώμα και το Αίμα του Χριστού, καθώς εμείς μέχρι εκείνη
την στιγμή δεν το είχαμε πράξει, ουσιαστικά ποτέ, λόγω
αγνοίας. Επιπλέον μας έδωσε λαδάκι από την ακοίμητο
κανδήλα του οσίου Χατζή Ανανία και δυο βιβλία προσ-
ευχών επιμελημένα από τον ίδιο τον ενάρετο και ευσε-
βέστατο Γέροντά μας. Δεν παρέλειψε, καθώς αποχωρού-
σαμε, να μας παράσχει την ουσιαστική στήριξή του λέ-
γοντας:
–Κάντε εσείς αυτό που πρέπει από την μια, και εγώ
από την άλλη θα προσεύχομαι εδώ.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ, όσο ζώ, την ψυχική εφορία, την
πρωτόγνωρη γαλήνη και ηρεμία που πλημμύρισε τις πο-
νεμένες καρδιές μας, αφήνοντας πίσω μας το σεβάσμιο
και ευωδιαστό κελί του. Αισθανθήκαμε απέραντη ασφά-
λεια και αυτοπεποίθηση, συναισθήματα λησμονημένα από
χρόνια. Σαν να θεραπεύτηκε η ψυχή μας πρωτίστως.
Πραγματικά, έμεινα έγκυος το καλοκαίρι του 2016.
Όμως, την έκτη εβδομάδα της κύησης και συγκεκριμένα
στις 3 Αυγούστου του 2016, ξεκίνησε η αιμορραγία, όπως
είχε συμβεί και κατ’ επανάληψη στο παρελθόν, με τραγική
κατάληξη τις προηγούμενες αποβολές. Αμέσως επικοινω-
νήσαμε με τον Γέροντα Ιωαννίκιο και του περιγράψαμε
την οικτρή κατάσταση, ζητώντας την διαμεσολάβηση του
στον Όσιο και κυρίως την δυνατή προσευχή του, για να
μας βοηθήσει ο Θεός. Πίνω αμέσως Αγιασμό και το λαδάκι
από την ακοίμητη κανδήλα του Οσίου Χατζή Ανανία όπως
με είχε συμβουλέψει ο Γέροντας. Διαβάζω τις προσευχές
με απίστευτη ηρεμία και «Ιώβεια» υπομονή. Η αιμορρα-
γία είχε ξεκινήσει στις εννέα το πρωί με αυξητική τάση.
Σταμάτησε σταδιακά αμέσως μετά την επικοινωνία μου
με τον Γέροντα στις τέσσερεις το απόγευμα.
Την επόμενη μέρα επισκέφτηκα την γυναικολόγο μου.
Η καρδιακή λειτουργία του εμβρύου συνεχιζόταν από-
λυτα φυσιολογικά και στον υπέρηχο δεν εμφανίστηκε ούτε
ΙΧΝΟΣ αίματος. Αυτό το γεγονός, έκανε τη γιατρό να
απορήσει, καθώς είναι επιστημονικά αδύνατη η ανυπαρ-
ξία αίματος κατά την κολποσκόπηση. Έφτασε στο σημείο
να αμφισβητήσει ακόμη και τα λόγια μας για την ύπαρξη
αιμορραγίας. Ολοφάνερα το θαύμα είχε συντελεστεί!
Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Γέροντα μας Ιωαννί-
κιο που άλλαξε όλη μας την ζωή και μας χάρισε απλό-
χερα την ευτυχία. Το Μάρτιο γεννήθηκε με την βοήθεια
του Θεού, μια πανέμορφη και υγιέστατη κορούλα.
Δέκα μήνες τώρα, από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας
μας, η ζωή μας κοντά στον Γέροντα έχει αλλάξει ριζικά.
Τον ευχαριστούμε και τον αγαπάμε ολόψυχα, γιατί είναι
ο φάρος μας και ο οδηγός μας. Το κοριτσάκι μας θα το
βαπτίσουμε Ανανία για να τιμήσουμε τον Γέροντα και τον
Όσιο Χατζή Ανανία, για το δωρο ζωής που έκαναν από
κοινού στην περίπτωσή μας.

 

Θαύμα 76 ον.

Ονομάζομαι Ειρήνη Μαστρογιαννάκη και είμαι καθη-
γήτρια φιλόλογος. Κατοικώ στο Ηράκλειο, στο Μασταμπά,
Λεωφόρος Ιωνίας 32 και το κινητό μου είναι 6948 184990.

Προς δόξαν Θεού και του αγίου Ανανία.

Για πάρα πολλά χρόνια υπέφερα από φρικτούς πο-
νοκεφάλους. Αρκετές φορές είχα φύγει από την δουλειά
μου, γιατί ανέβαζα αδικαιολόγητα πυρετό από τον πόνο.
Είχα καταφύγει σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, κά-
νοντας εξετάσεις, οι οποίες δεν έδειχναν τίποτα. Οι δι-
κοί μου άνθρωποι θεωρούσαν ότι επρόκειτο για βασκα-
νία(μάτι) και επηρεασμένη από τα λεγόμενά τους κα-
τέφευγα σε άτομα που με «ξεμάτιαζαν». Πριν ενάμιση
χρόνο, έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο του Αγίου Χατζή
Ανανία. Επισκέφτηκα αμέσως το Γέροντα Ιωαννίκιο στο
Βαχό και του είπα το πρόβλημά μου. Εκείνος με καλο-
δέχτηκε και με μύρωσε με το άγιο έλαιο της κανδήλας
του οσίου και μου έδωσε και μπουκαλάκι απ’ αυτό. Την
επόμενη εβδομάδα τον επισκέφτηκα ξανά χωρίς να έχω
τίποτα. Ήμουν τελείως καλά και από τότε δεν με ξανα-
πόνεσε το κεφάλι μου.
Ευχαριστώ τον Θεό, τον άγιο Ανανία και τον αγαπη-
μένο μου Γέροντα Ιωαννίκιο για το θαύμα που αξιώθηκα
να ζήσω.
(Καταγραφή 15/03/2017)

Θαύμα 77 ον.

Η Θεραπεία του πατέρα μου, πατρός Αιμιλιανού Δη-
μοσθένους με την βοήθεια του Οσίου Χατζή Ανανία.

Ονομάζομαι Αρετή Δημοσθένους και είμαι καθηγήτρια
Πανεπιστημίου με ειδικότητα Ισλαμολόγος-θρησκιολόγος.
Είμαι διευθύντρια του Ινστιτούτου Ιστορικών μελετών για
την Ειρήνη. Κατοικώ στην Λευκωσία, Κύπρου και η διεύ-
θυνσή μου είναι Γεωργίου Ζολώτα 4, Στρόβολος 2047 και
το τηλέφωνό μου είναι 00357-99478424.

Σεβαστέ μου Γέροντα πάτερ Ιωαννίκιε,
υποβάλλοντας τα σέβη μου από την μαρτυρική νήσο
Κύπρο, επικοινωνώ μαζί σας για να σας μεταφέρω το
θαύμα ης θεραπείας του πατέρα μου κατά το έτος 2013.
Ο πατέρας μου πατήρ Αιμιλιανός Δημοσθένους, ετών 83,
εφημέριος του Κελλακίου, προαστίου Λεμεσού, βρισκόταν
σε κώμα μια ολόκληρη εβδομάδα στην εντατική μονάδα
της πολυκλινικής «Υγεία» στη Λεμεσό κατά τον Αύγουστο
του 2013. Ο πατέρας μου υπέφερε πνευμονική και καρ-
διακή ανεπάρκεια σοβαρής μορφής. Ενώ πολλοί από τους
θεράποντες ιατρούς του ανέμεναν την προς Κύριον μετά-
βασή του, έγινε καλά και επέστρεψε πίσω στα πνευμα-
τικά του καθήκοντα ως λειτουργός και εξομολόγος. Όταν
βρίσκονταν στην εντατική μονάδα για 5 συνολικά εβδο-
μάδες και ένα ακόμη μήνα σε δωμάτιο νοσηλείας κατα-
λάβαμε ότι τον βοήθησε ο Όσιος Χατζή Ανανίας. Διότι,
αφού συνήλθε και ενώ του είχα βάλει πάνω στο στήθος
του κάποιες εικονίτσες χάρτινες, όταν δοκίμασα να του τις
πάρω για να μην πέσουν( επειδή άρχισε να κουνιέται) μου
έγνεψε να του αφήσω το βιβλιαράκι με την ακολουθία του
Χατζή Ανανία! Δεν ήθελε να το βάλω στο κομοδίνο, αλλά
να του το αφήσω πάνω του. Ο Όσιος Χατζή-Ανανίας λαμ-
πρύνει και επαυξάνει το ήδη θεάρεστο έργο των αγίων
της Εκκλησίας μας.

Με σεβασμό, σας ασπάζομαι την δεξιά σας. Αρετή Δη-
μοσθένους.

Θαύμα 78 ον.

Ομολογία θαύματος από Μαρία Δοργιομανωλάκη,
Θραψανό, δήμου Μινώα, Πειάδος. Τηλέφωνα 6972894186
και 28910 41145. Καταγραφή του θαύματος στις 15-03-2017.

Ο πατέρας μου ονομάζεται Ανδρέας Δοργιομανολάκης
και είναι κάτοικος Θραψανού, Ηρακλείου. Για τον Γέ-
ροντα Ιωαννίκιο μας μίλησε η Γερόντισσα Μελάνη του Ιε-
ρού Ησυχαστηρίου Γεννεσίου της Θεοτόκου Σγουροκεφα-
λίου – Ηρακλείου και αποφασίσαμε να τον επισκεφτούμε.
Ο πατέρας μου αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα με το
κεφάλι του, υπέφερε από πονοκεφάλους. Πήγαινε στην
εκκλησία και ως νεωκόρος και παρόλο που εκκλησιαζό-
ταν, έπαθε κομμάρες και φρικτούς πόνους. Τον σαραντί-
ζανε, του διαβάζανε την ευχή του Αγίου Κυπριανού, όμως
μετά από λίγο πάλι τα ίδια. Οσότου επισκεφτήκαμε τον
Γέροντα Ιωαννίκιο. Την ημέρα αυτή Ιωαννίκιο θα την θυ-
μόμαστε για πάντα. Καθόμασταν όλοι μαζί και την ώρα
που ο Γέροντας μας συμβούλευε, άκουσε ο πατέρας μου
ένα μεγάλο βουητό και φώναξε:
–Μη φυσάτε τα μαλλιά μου!
Ο Γέροντας γέλασε και είπε:
–Τώρα πια έφυγε το κακό!
Από τότε είvαι άλλος άνθρωπος. Το κεφάλι tου δεν
ξαναπόνεσε. Με την παράκληση του αγίου Ανανίου και το
λαδάκι από την κανδήλα του που μας έδωσε ο Γέροντας
Ιωαννίκιος, είμαστε όλοι πολύ καλά.

Γλάστρες με Αλόη Βέρα στην αυλή του κελιού του
Γέροντος Ιωαννικίου στο Βαχό, Βιάννου.

Νά ἀγαπάς τήν Δικαιοσύνην καί νά μισείς τήν
Ἀδικίαν.

Ξένο μοιράσι μήν ποθεῖς, δικό σου νά μή δώ-
σεις,
γιατί θα ἔλθει ὁ καιρός ποῦ θά τό μετανιώσεις.
Ξένο ψωμί μή φᾶς ποτέ, μήτ΄ ἀδελφοῦ μοιράσι,
τῆς δούλεψής σου τό ψωμί νά φᾶς γιά νά χορ-
τάσεις.
Μήν ἀδικήσεις ἀδελφόν γιά νά κληρονομήσεις,
κατάρα κι ἀναθέματα μονάχα θά ‘ποκτίσεις.
Διάβολος στέκει δίπλα σου πάντα τό στόμα
χάσκει,
ἔτοιμος νά σέ καταπιεῖ, ἄν φᾶς ἀδελφοῦ τό
χάκι.
Τοῦ ἀδελφοῦ σου
Σπίτι, χωράφια καί αὐλή εἶναι γεμάτα φίδια,
γιά νά σου φάνε τήν καρδιά ὡς τρῶς ἐσύ τά
μύδια.
Ἄν ἀδικήσεις ἀδελφόν γιά νά ‘ναι ὅλα δικά
σου,
ἀσθένεια θανατική θα πάρει τά παιδιά σου.
Διάλεξε ἔνα ἀπό τά δυό
Θάνατον ἤ τόν ἀδελφόν;

Θαύμα 79 ον.

Ονομάζομαι Δημήτριος Ζορμπαλάς. Κατάγομαι από
την Αθήνα και μένω οικογενειακώς στο Ηράκλειο της Κρή-
της από όπου είναι και η καταγωγή της συζύγου μου. Ερ-
γάζομαι ως διευθυντής σε Ξενοδοχειακές μονάδες και το
τηλέφωνό μου είναι 6974329494.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 9:40 το πρωί επι-
σκέφτηκα για άλλη μια φορά τον Γέροντα Ιωαννίκιο στο
σπίτι του στο Βαχό Βιάννου μαζί με το γιό μου Σωτήρη.
Όταν φθάσαμε, περιμέναμε για λίγο έξω στην αυλή, όπως
ο Γέροντας μας ζήτησε, μέχρι να τελειώσει την συζήτηση
που είχε με μια κυρία. Εκεί περίμενε και ένας κύριο που,
όπως μας είπε, ήταν οδηγός ταξί και περίμενε την κυ-
ρία που ήταν μέσα για να την επιστρέψει στο Ηράκλειο.
Όταν εκείνη βγήκε έξω, ήταν κλαμένη και φαινόταν κατα-
βεβλημένη. Της ζήτησα να καθίσει λίγο μέχρι να εισέλθει.
Εκείνη, αφού κάθισε, άρχισε να μας εξιστορεί τον λόγο
που ήταν εκεί και γιατί ήταν τόσο συγκινημένη. Μας είπε
ότι είναι από την Άνδρο και πριν από μερικούς μήνες
ο αδελφός της αρρώστησε από καρκίνο στον οισοφάγο
και παρά την θεραπεία η κατάσταση της υγείας του ήταν
πολύ δύσκολη με πολλούς πόνους. Κάποιος γνωστός της
μίλησε για τα θαύματα του Αγίου Χατζή Ανανία και για
τον Γέροντα Ιωαννίκιο. Αμέσως επικοινώνησαν και μίλη-
σαν μαζί του. Ο Γέροντας τους έστειλε λαδάκι από την
ακοίμητη καντήλα του Οσίου. Ο αδελφός της άρχισε να
σταυρώνεται καθημερινά με αυτό το λαδάκι και να προσ-
εύχεται.
Λίγες ημέρες αργότερα και ενώ καθόταν μπροστά από
το παράθυρο του σπιτιού του, ένα πουλί έπεσε με δύναμη
πάνω στο τζάμι και έφυγε πίσω με μεγάλη ταχύτητα. Από
εκείνη ακριβώς την στιγμή όχι μόνο σταμάτησαν όλες οι
ενοχλήσεις που είχε, αλλά και ο καρκίνος εξαφανίστηκε.
Εκείνη είχε έρθει στο Βαχό για να ευχαριστήσει τον Γέ-
ροντα και να προσκυνήσει την εικόνα του Αγίου.
Η κυρία αμέσως μετά έφυγε και εγώ μαζί με το γυιό
μου καθίσαμε με τον Γέροντα. Αφού ζητήσαμε την ευχή
του, του είπα ότι ήμουν στενοχωρημένος γιατί παρά τις
προσπάθειές μου δεν είχα βρει κάποια δουλειά στο Ηρά-
κλειο παρά μόνο στην Ρόδο και πως το βράδυ είχα κα-
νονίσει εισιτήριο και θα έφευγα. Του ζήτησα να κάνει
μια προσευχή στον άγιο Χατζή- Ανανία και επιστρέψαμε
στο Ηράκλειο. Το βράδυ και ενώ ετοίμαζα την βαλίτσα
μου, χτύπησε το τηλέφωνο και μου πρότειναν δουλειά στο
Ηράκλειο.

Προσεύχομαι στον κύριο για τον Γέροντα και δοξάζω
και ευχαριστώ τον άγιο Χατζή – Ανανία.

Θαύμα 80 ον.

Ονομάζομαι Στιβακτάκης Εμμανουήλ και μένω με την
οικογένειά μου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εργάζομαι ως
αστυνομικός Διοικητής Μοιρών και το τηλέφωνό μου είναι
6976504139.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης εγκυμοσύνης της συ-
ζύγου μου Μπερνιδάκη Αγγελικής, όταν κυοφορούσε το
δεύτερο παιδάκι μας,αγοράκι, οι γιατροί διέγνωσαν ότι
υπήρχε μια διάταση στο νεφρό του εμβρύου. Λίγες ημέ-
ρες πριν το τοκετό, ο γυναικολόγος διέγνωσε ότι η διά-
ταση είχε αυξηθεί στα 11 χιλιοστά, γεγονός με το οποίο
συμφώνησε και άλλος γιατρός μετά από τον υπέρηχο που
κάναμε. Οι γιατροί μας καθησύχασαν και μας είπαν ότι
πρέπει να κάνουμε υπέρηχο στο μωρό μετά την γέννα. Το
παιδί γεννήθηκε στις 23-03-2017 και μετά από δυο ημέ-
ρες κάναμε πάλι υπέρηχο και οι ίδιοι γιατροί μας ενημέ-
ρωσαν ότι δεν υπάρχει καμία διάταση του νεφρού και ότι
έχει εξαφανισθεί. Για το πρόβλημά μας είχα μιλήσει με
τον Γέροντα Ιωαννίκιο και του είχα ζητήσει να προσευ-
χηθεί για μας.
Ευχαριστώ πολύ τον Γέροντα Ιωαννίκιο και τον Όσιο
Χατζή-Ανανία για την βοήθειά τους καθώς το πρόβλημα
του παιδιού μας έπαψε να υφίσταται.

Θαύμα 81 ον.

Ονομάζομαι Ρουμελιώτη – Μπαλοθιάρη Καλλιόπη και
κατοικώ με την οικογένειά μου στην Ιεράπετρα Κρήτης.
Κατάγομαι από την Ανατολή της Ιεράπετρας. Το τηλέ-
φωνό μου είναι 6993 985898.
Ευχαριστώ και δοξάζω τον Θεό που έχει στείλει στο
τόπο μας – και όχι μόνο σε αυτόν- τόσους άξιους πνευ-
ματικούς πατέρες, ιερείς, μοναχούς και μοναχές, που με-
σιτεύουν υπέρ υμών. Ένας από αυτούς είναι και ο Γέρον-
τας Ιωαννίκιος, ο Γέροντάς μας. Το Μάιο του 2015 εμ-
φανίστηκε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, ένας καρκίνος,
στην κόρη μου Μαριάννα, ηλικίας 27 ετών. Η περιπέτειά
μας ξεκίνησε αλλά ζητήσαμε την βοήθεια του Θεού μέσω
του πνευματικού και ιερομονάχου Αναστασίου του ιερού
Ησυχαστηρίου της Αναστάσεως του Κυρίου «Άξιον Εστί»
Ιεράπετρας. Έγινε η επέμβαση στο ΠΕΠΑΓΝΗ, αλλά σε
20 ημέρες που βγήκαν τα αποτελέσματα της βιοψίας, δι-
απιστώθηκε ότι υπήρχε υπολειμματική νόσος. Με την δύ-
ναμη του Θεού έγινε και δεύτερη επέμβαση στον Ευαγ-
γελισμό Αθηνών με τον καθηγητή κ. Παπαδογεωργάκη
Νικόλαο και το προσωπικό του. Ήταν μια μεγάλη και
πολύωρη επέμβαση αλλά, δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά.
Ήρθε ο Αύγουστος και η θεραπεία συνεχιζόταν με
χημειοθεραπεία και ακτινοβολία. Τότε εμφανίστηκε ένα
πρήξιμο στην δεξιά μεριά του λαιμού και φυσικά ανη-
συχήσαμε πολύ. Ήρθαμε στην Ιεράπετρα για την γιορτή
της Παναγίας και επισκεφτήκαμε τον Γέροντα Ιωαννίκιο
στο Βαχό Βιάννου, όπου διαμένει. Αυτός μας γνώρισε τον
Όσιο Ανανία. Προσκυνήσαμε τα άγια λείψανα των αγίων
και του οσίου Χατζή- Ανανία, τις ιερές εικόνες στον ιδιαί-
τερο χώρο που είναι διαμορφωμένος σε μικρό εκκλησάκι.
Στη συνέχεια καθίσαμε στην αυλή, μαζί με άλλους ανθρώ-
πους. Ο Γέροντας Ιωαννίκιος μας μίλησε για την ολοζών-
τανη παρουσία του οσίου Ανανία στη ζωή των ανθρώπων
καθώς και τα θαύματα που ο Όσιος επιτελεί. Όσο μι-
λούσε, εγώ αισθανόμουν μια ευχάριστη ευωδία, αλλά δεν
ήξερα την πηγή της. Σε κάποια στιγμή που ο Γέροντας
εξιστορούσε ένα περιστατικό για την ευωδία του Αγίου,
άλλο ένα κύμα ευωδίας απλώθηκε στην ατμόσφαιρα που
πολλοί το αισθάνθηκαν αλλά όχι όλοι. Εγώ είχα διαβάσει
παρόμοια περιστατικά αλλά τέτοιο πράγμα δεν το είχα
νιώσει ποτέ. Έμεινα συγκλονισμένη και συγκινημένη. Μου
έδωσε ο Γέροντας Ιωαννίκιος το βιβλιαράκι με την παρά-
κληση του Οσίου και ένα μπουκαλάκι με λαδάκι από την
ακοίμητη καντήλα του οσίου και φύγαμε.
Πήγαμε στην Αθήνα για την υπόλοιπη θεραπεία. Εγώ
πρόσθεσα στις προσευχές μου και την παράκληση του
Οσίου Ανανία, τον οποίο επικαλόμουνα ως άγιο του τόπου
μου, κοντοχωριανό μου. Σε μια περίπου εβδομάδα και
ενώ είμασταν στο «Υγεία» για την καθιερωμένη ακτινοθε-
ραπεία, αισθανθήκαμε το γνωστό μας άρωμα του αγίου.
Ο Όσιος ήταν παρόν, για να μας ενισχύσει και φυσικά
να μας βοηθήσει. Το εξόγκωμα εξαφανίστηκε και με την
δύναμη του Θεού ολοκληρώσαμε την θεραπεία.

Δόξα τω Θεώ, που με τις προσευχές τόσων αγίων Πα-
τέρων και ευσεβών ανθρώπων είδαμε τη χάρη του Θεού.
Ευχαριστώ πολύ τον Γέροντα Ιωαννίκιο που μας έφερε
τόσο κοντά με τον άγιο Χατζή Ανανία και μας στερέωσε
την πίστη μας. Τώρα, 28 Μαρτίου του 2017, η κόρη μου
είναι καλά και θα γίνει ακόμα καλύτερα και εμείς καλύ-
τεροι άνθρωποι και Χριστιανοί.

Υ.Γ. Αρκετές φορές αισθανθήκαμε το ίδιο άρωμα και
στο ίδιο το σπίτι μας. Ο Όσιος Ανανίας ήταν και είναι
προστάτης της οικογένειάς μας.

Θαύμα 82 ον.

Ονομάζομαι Σωμαράκη Μαρία και μένω στην Γρα Λυ-
γιά Ιεράπετρας. Το κινητό μου τηλέφωνο είναι 6942 703 243.

Στις 25-09-2015 ένιωθα κάποιες μικροενοχλήσεις αλλά
δεν έδινα σημασία. Έπεσα για ύπνο και ξαφνικά κοντά
στα μεσάνυκτα ένιωσα δυνατούς πόνους στο στήθος και
πνίξιμο στο λαιμό. Κρύος ιδρώτας έτρεχε παντού στο
σώμα μου, όμως μες στους πόνους μου δεν μπορούσα
να κάνω τίποτα. Γνωρίζοντας για τον Όσιο Χατζή Ανα-
νία επικαλέστηκα την χάρη του και σταυρώθηκα με λα-
δάκι που μου είχε δώσει ο Γέροντας Ιωαννίκιος από την
ακοίμητο κανδήλα του. Αμέσως μετά έκαμα εμετό και
μέτρησα την πίεση μου. Είχα την εντύπωση ότι πέθαινα.
Παρόλο που πονούσα ασταμάτητα, ήμουν ήρεμη πιστεύ-
οντας ότι θα γίνει κάποιο θαύμα. Φώναξα τον σύζυγό μου
για να πάμε στο νοσοκομείο. Μετά από διάγνωση του γι-
ατρού διαπιστώθηκε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ενώ
με είχαν διασωληνώσει και ο γιατρός βρισκόταν από πάνω
μου είπε ότι θα ερχόταν και δεύτερο έμφραγμα. Παρόλα
αυτά, εγώ ήμουν σίγουρη ότι το λαδάκι που είχα βάλει
από πριν πάνω μου με προστάτευε. Είπα στην νοσηλεύ-
τρια ότι δεν θα πάθαινα τίποτα. Η νοσηλεύτρια ενώ δεν
είχε ακούσει για τον Όσιο Ανανία, βγήκε από τον θάλαμο
προσευχόμενη για μένα ώστε να μην πάθω τίποτα. Την
επόμενη μέρα τα παιδιά μου ευχαρίστησαν τον γιατρό για
ότι έκανε για μένα ενώ ο γιατρός απάντησε: Εγώ έκανα
ότι μπορούσα, από κει και πέρα πρόκειται για ένα θαύμα!
Δοξάζω με ευλάβεια και μεγάλη πίστη τον Όσιο Ανα-
νία. Ευχαριστώ εκ βάθους ψυχής μου τον Γέροντα Ιω-
αννίκιο για τα όσα προσφέρει για μας αγόγγυστα και
ακούραστα.

Θαύμα 83 ον.

Ονομάζομαι Αεράκης Εμμανουήλ και μένω στην Ιερά-
πετρα. Το τηλέφωνό μου είναι 6944689737.

Όταν διαπίστωσα ότι έκανα αιματουρίες επισκέφτηκα
ένα ουρολόγο ιατρό στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.
Αυτός μου είπε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε επέμ-
βαση. Αφού έγινε η επέμβαση στην ουροδόχο κύστη και
αφαιρέθηκαν κάποια θηλώματα, προχωρήσαμε στη σχε-
τική θεραπεία. Όλα πήγαιναν καλά ώσπου ένα χρόνο αρ-
γότερα άρχισαν τα ίδια προβλήματα. Η αδελφή μου που
γνώριζε τον Γέροντα Ιωαννίκιο, μου έδωσε λαδάκι από
την ακοίμητο κανδήλα του αγίου Χατζή Ανανία και άρ-
χισα να σταυρώνομαι και να το πίνω μαζί με μεγάλο αγι-
ασμό καθημερινά. Η αιματουρία άρχισε να ελαττώνεται.
Επισκέφτηκα το Γέροντα Ιωαννίκιο στο Βαχό Βιάννου και
αφού συζητήσαμε μου είπε να μην φοβάμαι και ότι όλα
θα πάνε καλά. Να συνεχίσω να χρησιμοποιώ το λαδάκι
καθημερινά. Σήμερα πέντε χρόνια αργότερα, δεν έχω καν-
ένα πρόβλημα και από την πρώτη εκείνη φορά δεν έχω
επισκεφτεί ξανά ουρολόγο. Σταυρώνομαι καθημερινά με
το λαδάκι του αγίου.
Ευχαριστώ το σεβαστό μου Γέροντα Ιωαννίκιο για τις
προσευχές του και τις μεσιτίες του. Ο Θεός να του δί-
νει δύναμη. Ευχαριστώ και δοξάζω τον θαυματουργό μας
άγιο Χατζή Ανανία.

Θαύμα 84 ον.

(Η καταγραφή του παρακάτω θαύματος έγινε πάλι
από τον κ. Αεράκη Εμμανουήλ )

Η ανεψιά μου Βενετία Κεφάλα ήταν έγκυος στον 5ο
μήνα όταν ο γιατρός της είπε ότι υπήρχε πρόβλημα με
την ανάπτυξη του εμβρύου και δεν έπαιρνε κανονικό βά-
ρος. Μίλησα στον Γέροντα Ιωαννίκιο για το πρόβλημα και
μου έδωσε λαδάκι από την ακοίμητη κανδήλα του οσίου
Χατζή Ανανία για να σταυρώνεται στην κοιλιά της και
μαζί με αγιασμό για να πίνει κάθε μέρα. Εκείνη άρχισε
να κάνει ακριβώς ότι είχε συμβουλέψει ο Γέροντας και
στην επόμενη επίσκεψη της στον γιατρό της είπε έκπλη-
κτος ότι το έμβρυο είχε αναπτυχθεί κανονικά και πως το
βάρος του ήταν στα κανονικά επίπεδα.
Εκφράζομαι τη ευγνωμοσύνη μας στον Γέροντα Ιωαν-
νίκιο, ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον άγιο Χατζή Ανανία.

Θαύμα 85 ον.

Ονομάζομαι Γρηγόριος Μαγκλής και η σύζυγος μου
Κυριακή Παπάζογλου και μένουμε στο Ηράκλειο. Τα τη-
λέφωνά μας είναι 6974 498415(Γρηγόρης), 6977 417599
και 6953 025714(Κυριακή).

Προσπαθούσαμε οκτώ χρόνια να κάνουμε παιδί και εί-
χαμε ταλαιπωρηθεί πολύ με ιατρικές εξετάσεις, επεμβά-
σεις σε Ηράκλειο και Αθήνα και δυο προσπάθειες εξωσω-
ματικής. Απευθυνθήκαμε σε αρκετούς γιατρούς – νοσοκο-
μειακούς και ιδιωτικών κλινικών – αλλά το αποτέλεσμα
δεν άλλαζε. Μάθαμε για τον Γέροντα Ιωαννίκιο και τον
επισκεφτήκαμε στις 02-01-2016. Μάθαμε πώς να είμα-
στε κοντά στον Θεό μέσα από την κατήχησή του Γέροντα
αλλά και ακούγοντας άλλες περιπτώσεις θαυμάτων τις
φορές που τον επισκεπτόμασταν. Το καλοκαίρι του 2016
κάναμε την τελευταία προσπάθεια εξωσωματικής μετά
από νηστεία και πολύ προσευχή στον Όσιο Ανανία και με
την ευλογία του Γέροντα όλα πήγαν καλά. Στις 21-03-
2017 γεννήσαμε δυο δίδυμα υγιέστατα αγοράκια. Το ένα
θα ονομαστεί Ανανίας έπειτα από κοινή μας απόφαση,
ακριβώς την ημέρα που μάθαμε για την εγκυμοσύνη.
Τώρα νιώθουμε προστατευμένοι σαν οικογένεια και
δεν παύουμε να διαδίδουμε το Θαύμα που βιώσαμε έπειτα
από τόση ταλαιπωρία, λύπη και έξοδα. Βάζουμε καθημε-
ρινά λαδάκι του Αγίου σε εμάς και στα παιδιά μας και
βλέπουμε την βοήθειά του και σε άλλα θαύματα της κα-
θημερινής μας ζωής.

 

Θαύμα 86 ον.

Ονομάζομαι Πιτροπογιαννάκης Αλέξανδρος του Γεωρ-
γίου και η γυναίκα μου Τρευλάκη Σοφία του Μιχαήλ. Κα-
τοικούμε στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6906564442.

Την 16-01-17 φέραμε στον κόσμο πρόωρα δίδυμα κο-
ριτσάκια με ηλικία κύησης 32 εβδομάδων και βάρη 1520
γραμμάρια και 1180 γραμμάρια αντίστοιχα. Τα κοριτσά-
κια μας εισήλθαν αμέσως στην μονάδα εντατικής θερα-
πείας νεογνών του ΠΑΓΝΗ αρχικά, λόγω της προωρότη-
τάς τους. Στις 24-01-17 ενημερωθήκαμε από τους για-
τρούς της μονάδος ότι στο πρώτο μας υπάρχουν κύστες
διάσπαρτες στον εγκέφαλό του, οι οποίες συνηγορούν σε
μια ασθένεια που ονομάζεται περικοιλιακή λευκομαλά-
κυνση, καθώς και ότι στον υπέρηχο καρδιάς διαγνώστηκε
μια ελαφρού τύπου μεσοκολπική επικοινωνία. Να σημει-
ώσουμε εδώ ότι η περικοιλιακή λευκομαλάκυνση είναι μια
ασθένεια η οποία σύμφωνα με τους γιατρούς μπορεί να
επηρεάσει την κινητική, λεκτική ή άλλη συμπεριφορά του
παιδιού, την οποία σε βάθος χρόνου θα μάθουμε την εξέ-
λιξή της. Στο δεύτερο όμως παιδάκι διαγνώστηκε σε υπέ-
ρηχο καρδιάς η ύπαρξη μεσοκοιλιακής επικοινωνίας με-
σαίου τύπου, ασθένεια η οποία σημαίνει ότι αν η τρύπα
της καρδιάς δεν κλείσει μόνη της έως το πρώτο έτος ηλι-
κίας του παιδιού, τότε θα χρειαστεί εγχείρηση ανοικτής
καρδιάς. Ακόμα μας είπαν ότι ήταν σημαντικό να παίρ-
νει βάρος διότι αν χρειαζόταν εγχείρηση, λόγω του μικρού
βάρος του, θα υπήρχε κίνδυνος για την ζωή του. Μετά τα
δυσάρεστα νέα, μάθαμε για τον Γέροντα Ιωαννίκιο στο
Βαχό Βιάννου, που με το λαδάκι από την ακοίμητη καν-
δήλα του οσίου Χατζή Ανανία γίνονται θαύματα.
Όταν επισκεφτήκαμε τον Γέροντα, αυτός μας υποδέχ-
τηκε εγκάρδια, μας έδωσε λαδάκι και μας είπε να σταυ-
ρώνουμε τα παιδάκια μας καθημερινά, ακόμα αν και βρι-
σκόταν μέσα στην θερμοκοιτίδα, να νηστεύομε και να
προσευχόμαστε. Όταν φύγαμε από τον Γέροντα, η γυ-
ναίκα μου η οποία φαινόταν πριν να έχει πέσει σε επι-
λόχεια κατάθλιψη, έφυγε από το κελί του νιώθοντας γα-
λήνη και ελπίδα ότι όλα θα πάνε κατ’ ευχή του Θεού και
έκτοτε δεν ξαναέκλαψε. Αν και η γυναίκα μου θήλαζε, οι
γιατροί μας είπαν ότι πρέπει να τρέφεται σωστά, διότι
το γάλα της πρέπει να περιέχει όλες τις βιταμίνες για την
σωστή ανάπτυξη των παιδιών, εμείς ακούσαμε όσα μας
είπε ο Γέροντας προσευχόμενοι να πάνε όλα κατ’ ευχήν,
νηστεύοντας σε όλη την περίοδο της μεγάλης τεσσαρα-
κοστής. Στις 17-02-17 μας ενημέρωσαν από την μονάδα
να παραλάβουμε το πρώτο μας κοριτσάκι λέγοντάς μας
να παρακολουθούμε και ότι έχει προγραμματιστεί εξέ-
ταση του εγκεφάλου της. Έως και σήμερα (16-04-17) το
παιδί μας έχει βάρος 4658 γραμμάρια, ουδέποτε έχει κά-
νει σπασμούς, τρέφεται σωστά, και το βλέπουμε να συμ-
περιφέρεται φυσιολογικά, πράγμα το οποίο πιστεύουμε
μέσα μας, ότι οφείλεται σε θαύμα του οσίου Χατζή Ανα-
νία. Η μαγνητική εγκεφάλου έχει προγραμματιστεί στις
28-04-17 στην οποία ελπίζουμε να μας δείξει θετικά απο-
τελέσματα.
Το δεύτερο παιδί μας έπαιρνε με δυσκολία βάρος, όσο
βρισκόταν στην μονάδα, λόγω του προβλήματος της καρ-
διάς του, και όταν ο Γέροντας Ιωαννίκιος έτυχε να νο-
σηλευτεί στο ΠΑΓΝΗ το παιδί άρχισε να παίρνει βάρος
με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό. Με ένα θαυμαστό τρόπο
μας ενημέρωσαν ότι μπορούμε να το παραλάβουμε στις
03-03-17 όπως και έγινε. Επίσης μας ενημέρωσαν ότι ση-
μαντικό ήταν το παιδί να παίρνει βάρος και να μην κάνει
ταχύπνοιες, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε
να προχωρήσουμε σε εγχείρηση. Σε υπέρηχο καρδιάς, που
υποβλήθει στο Παίδων Αγία Σοφία, στις 18-03-17 οι γι-
ατροί μας είπαν ότι δεν χρειάζεται άμεση επέμβαση και
ότι έχει ήδη τριπλασιαστεί το βάρος του, πράγμα το οποίο
αποτελεί θαύμα για εμάς. Έως σήμερα το παιδί έχει βά-
ρος 3700 γραμ. και σιτίζεται κανονικά χωρίς να παρουσι-
αστεί πρόβλημα ταχύπνοιας ή κάποιο άλλο. Στις 17-05-17
έχει προγραμματιστεί δεύτερη εκτίμηση στο Παίδων Αγ,
Σοφία, όπου ευχόμαστε με την βοήθεια του Θεού και του
οσίου Χατζή Ανανία να έχουμε ευχάριστα νέα.

Δοξάζω και ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου
το μεγάλο και θαυματουργό Όσιο Χατζή Ανανία όπως
και τον Γέροντα Ιωαννίκιο Ανδρουλάκη, για το λαδάκι
που μας έδωσε από την ακοίμητη κανδήλα του οσίου και
προσευχόμαστε και ελπίζουμε για την πλήρη ίαση και
αποκατάσταση των παιδιών μας.

Θαύμα 87 ον.

Ονομάζομαι Σαμαράς Γεώργιος, από Γούρνες Πεδι-
άδος Ηρακλείου Κρήτης. Το τηλέφωνό μου είναι 2810761480.

Ο γιος μας Δημήτρης Σαμαράς σε ηλικία επτά ετών
παρουσίασε οστεομυελίτιδα, που προήλθε από χρυσίζοντα
σταφυλόκοκκο. Υπέστη στο ΠΑΓΝΗ τέσσερα ανεπιτυχή
χειρουργεία. Ακόμη και το πέμπτο χειρουργείο επιδιόρ-
θωσης στάθηκε ανεπιτυχές. Μετά από αυτό ήρθαμε στον
Γέροντα Ιωαννίκιο οικογενειακώς παρακαλώντας για τη
βοήθεια του οσίου Χατζή-Ανανία. Ο Γέροντας σταύρωσε
τον Δημήτρη με το λαδάκι της κανδήλας του Οσίου. Στη
συνέχεια, ένας παιδοορθοπεδικός γιατρός από τα Χανιά
μας βοήθησε στην πλήρη αποκατάστασή του. Σήμερα ο
Δημήτρης είναι δεκαέξι ετών και απολύτως υγιής (Απρίλιος 2017).

Θαύμα 88 ον.

Μαρτυρία Ευαγγελίας Λαζανάκη – Μουτσάκη, κατοί-
κου Ηρακλείου. Τηλέφωνο 6944316039.

«Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ» είναι οι
λέξεις με τις οποίες πετάχτηκα από τον ύπνο μου λόγω
ενός ονείρου, εκείνο το καλοκαιρινό πρωινό που η καρδιά
μου ήταν πολύ βαριά λόγω του προβλήματος υγείας του
παιδιού μου.

«Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ» είναι η
πρόταση που διάβασα μια μέρα μετά στο βιβλίο που μου
έδωσε ο πατήρ Ανδρέας Κασωτάκης, ιερέας στον ιερό ναό
του Αγίου Ιωάννου της Λ. Κνωσού, μέσα από το οποίο
γνώρισα και εμπιστεύτηκα τον Όσιο Χατζή – Ανανία.
«Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ» είναι το
μήνυμα που ήρθε στο κινητό μου από στίχους του ψαλ-
τηρίου από αδελφή ψυχή, που προσευχόταν χιλιόμετρα
μακριά για το παιδί μου.
Ονομάζομαι Λαζανάκη-Μουτσάκη Ευαγγελία, οικονο-
μολόγος, κάτοικος Αγίου Ιωάννη Ηρακλείου Κρήτης.
Το προηγούμενο καλοκαίρι ήταν αδιαμφισβήτητα το
πιο δύσκολο της ζωής μου. Το πρόβλημα ήταν ένα γι-
γάντιο αιμαγγείωμα διαμέτρου 14,5 εκατοστών στην κοι-
λιακή χώρα της κόρης μου Εμμανουέλας, 20 ετών, φοι-
τήτριας στο δεύτερο έτος Βιολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
Αμέσως λόγω του μεγέθους και της περιοχής κινητο-
ποιηθήκαμε με τη βοήθεια του Θεού, για να γίνει η επέμ-
βαση σε εξειδικευμένο κέντρο της Γερμανίας.
Εκείνο το διάστημα ο πατήρ Ανδρέας Κασωτάκης, που
τη βοήθεια και συμπαράσταση του δεν ξεχνούμε ποτέ και
αισθανόμαστε ασφάλεια, σιγουριά και υπερηφάνεια που
τον έχουμε στην ενορία μας, δίπλα μας κάθε στιγμή στα
εύκολα και στα δύσκολα, τον οποίο και ευχαριστούμε
θερμά εκτός της αμέριστης και ανιδιοτελούς συμπαρά-
στασης του, μας έδωσε, όπως σας ανέφερα το βιβλίο του
Οσίου Χατζή-Ανανία, λαδάκι από την ακοίμητη κανδήλα
του, με το οποίο σταυρώναμε κάθε μέρα την περιοχή που
είχε το πρόβλημα, καθώς επίσης και όλες τις πληροφορίες
για την αγάπη και προσφορά του Γέροντα Ιωαννίκιου και
τη μεσολάβησή του στον Όσιο προκειμένου να έχει αίσια
έκβαση η δική μας περίπτωση, όπως και πολυάριθμες άλ-
λες περιπτώσεις που κάθε μέρα πέφτουν στην αντίληψή
του.
Η επέμβαση έγινε στις 8/8/2016 στην Χαϊδελβέργη της
Γερμανίας. Η ανατροπή έγινε, η όλη διαδικασία χαρα-
κτηρίστηκε από τον Γερμανό γιατρό κάτι παραπάνω από
απλή, ήταν κάτι που όπως μας είπε τον ξάφνιασε γιατί
από τις αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες είχε χαρα-
κτηριστεί λόγω του μεγέθους και της θέσεως του εξαι-
ρετικά δύσκολο και επικίνδυνο. Οι προβλέψεις του ήταν
ότι θα μείνουμε ένα περίπου μήνα στο νοσοκομείο και
μία εβδομάδα στην εντατική. Το αποτέλεσμα ήταν ότι
μείναμε μόνο πέντε μέρες στο νοσοκομείο και μία ημέρα
στην εντατική. Του έκανε μάλιστα μεγάλη εντύπωση και
δεν μπορούσε να το εξηγήσει επιστημονικά. Στις 8/8/2016
με πολύ χαρά ανακοίνωσε στο παιδί μας ότι μπορεί να
συνεχίσει πλέον τη ζωή του κανονικά.
Συμπέρασμα, τα αδύνατα για τους ανθρώπους δυνατά
για τον Θεό. Την παραμονή της επέμβασης η Εμμανουέλα,
κοιτάζοντας από το δωμάτιο του νοσοκομείου τον ουρανό
και προσευχόμενη για ένα σημάδι ότι όλα θα πάνε καλά,
είδε ξαφνικά, ενώ ο ουρανός ήταν καθαρός, ένα λευκό
σύννεφο να σχηματίζεται και να γίνεται ολοκάθαρα ένας
τεράστιος λευκός σταυρός και στην συνέχεια ένα δυνατό
δεξί χέρι απλωμένο προς το μέρος της. Ήταν το χέρι που
της έδωσε τη δύναμη και την κράτησε ήρεμη εκείνη τη
δύσκολη στιγμή, την πιο δύσκολη της ζωής της.
Η παρουσία του Οσίου Χατζή-Ανανία παντού, το βι-
βλίο του δίπλα μας και η ευωδία από το λαδάκι διάχυτη
μέσα στο χώρο. Η συμβολή του εμφανής. Η επέμβαση
εξελίχθηκε σαν μια απλή σκωληκοειδίτιδα.
Τον ευχαριστώ από την καρδιά μου καθώς και τον πα-
τέρα Ιωαννίκιο για τη μεσιτεία του προς τον Όσιο, όπως
και όλους εκείνους που αποτέλεσαν σταθερούς κρίκους
στην αλυσίδα προσευχών που δημιουργήθηκε για το παιδί
μας και εισακούστηκαν από τον Κύριο, υπό την εποπτεία
του Οσίου Χατζή-Ανανία. Η κόρη μας χαίρει πλέον άκρας
υγείας και συνεχίζει τη ζωή της κανονικά.

Θαύμα 89 ον.

Μαρτυρία του ζεύγους Ιωάννη και Χρυσούλας Ζερβο-
γιάννη. Τηλέφωνα 6979 304193 (Ιωάννη), 6972 603130
(Χρυσούλας).

Προσπαθούσαμε να κάνουμε παιδί για τρισήμισι χρό-
νια. Με τη βοήθεια της Αγίας Ζώνης της Παναγίας και το
λαδάκι από την κανδήλα του Οσίου Χατζή-Ανανία κατά-
φερα να μείνω έγκυος. Η εγκυμοσύνη μου ήταν δύσκολη
αλλά η Παναγία και ο Όσιος Χατζή-Ανανίας με βοήθησαν
να γεννήσω το παιδί μου στον 8ο μήνα κυήσεως. Το μωρό
χρειάστηκε να νοσηλευτεί δύο φορές στο νοσοκομείο. Με
τη βοήθεια του Γέροντα Ιωαννικίου, που προσευχήθηκε
για εμάς και το παιδί μας, έχουμε ένα υγιέστατο αγοράκι.

Ευχαριστούμε και δοξάζουμε καθημερινά την Παναγία
και τον Όσιο Χατζή-Ανανία που μας αξίωσε να βιώσουμε
αυτό το ΘΑΥΜΑ.

 

Θαύμα 90 ον.

Ονομάζομαι Μαρία Χρυσοβέργη, είμαι κάτοικος Βα-
χού και το τηλέφωνό μου είναι 6942833178.

Ο σύζυγός μου, Μιχάλης, έπαθε μία σοβαρή μόλυνση
σε όλο του το σώμα, γέμισε παντού φλύκταινες και υπέ-
φερε πολύ. Ήρθαμε στον Γέροντα Ιωαννίκιο την παρα-
μονή της εορτής του Οσίου Χατζή-Ανανία, στις 21/04/2017.
Μάλιστα, το ίδιο βράδυ ο Μιχάλης είχε δει στο όνειρο του
κάποιον να του λέει «τα σπυράκια τέλος». Πήραμε λα-
δάκι από την ακοίμητη κανδήλα του οσίου και ο σύζυγός
μου άλειψε όλο το σώμα του. Αμέσως άρχισαν να φεύ-
γουν τα σπυράκια από την πλάτη του. Σήμερα ανήμερα
της γιορτής του, 22/04/2017, για πρώτη φορά δεν υποφέ-
ρει. Έχουν ξεραθεί τα σπυράκια και αισθάνεται απολύτως καλά.

Δοξάζουμε το όνομα του Θεού και του οσίου Χατζή-
Ανανία για το θαύμα που δώρισαν στο σπίτι μας. Ευχα-
ριστούμε και ευγνωμονούμε τον Γέροντα Ιωαννίκιο.

Θαύμα 91 ον.

Ονομάζομαι Συγγελάκη Ουρανία και είμαι κάτοικος
Ιεράπετρας, τηλ. 28420-23608.

Προς δόξαν Θεού και προς τιμήν της μνήμης του Οσίου
Χατζή-Ανανία καταγράφω το θαυμαστό γεγονός που μου συνέβη.

Στις 2-7-2008, με μία φίλη είχαμε επισκεφτεί τον π.
Ιωαννίκιο στο Βαχό Βιάννου. Η συντροφιά με τον Γέροντα
ήταν τόσο ευχάριστη που είχε έρθει το μεσημέρι χωρίς
να το καταλάβουμε. Έπρεπε να φύγουμε. Ένας γλυκός
λογισμός γεννήθηκε ξαφνικά μέσα μου, να αποκαλύψω
στον Γέροντα πως καπνίζω. Όπως σηκώθηκα όρθια χωρίς
να το συνειδητοποιήσω λέω,
–Γέροντα, εγώ καπνίζω.
Ο Γέροντας που ξαφνιάστηκε, με παρακάλεσε να κα-
θίσω λίγο ακόμα. Προσπαθούσε με τρόπο γλυκό να του
υποσχεθώ πως θα σταματήσω το κάπνισμα. Ήταν αδύ-
νατο για μένα να δώσω τέτοια υπόσχεση. Όσο και να με
παρακαλούσε με πολλά επιχειρήματα και παραδείγματα,
σκεφτόμουν το επόμενο τσιγάρο και το ομολογούσα!
Ο Γέροντας φανερά στενοχωρημένος μπήκε μέσα στο
κουζινάκι του. Και ω του θαύματος! Μπήκα να πάρω ευχή
και να φύγω, έστω και τόσο λυπημένα. Βγαίνοντας και
προχωρώντας λίγα μόλις βήματα, ακινητοποιήθηκα. Γύ-
ρισα πίσω και με γρήγορες κινήσεις έβγαλα το πακέτο με
τα τσιγάρα μέσα από την τσάντα και τα παρέδωσα με
δύναμη πάνω στο τραπέζι της κουζίνας. Έφυγα όσο πιο
γρήγορα γινόταν. Σε όλη τη διαδρομή της επιστροφής,
προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω όλα όσα είχαν συμβεί,
μα περισσότερο απ΄ όλα ότι είχαν περάσει αρκετές ώρες
χωρίς τσιγάρο! Τη μεγαλύτερη όμως έκπληξη δέχτηκα αρ-
γότερα η οικογένεια μου. Γνώριζαν την εξάρτηση μου από
το τσιγάρο.
Ο Γέροντας έμεινε στο πλευρό μου από το πρώτο
λεπτό της απόφασης. Έπινα καθημερινά το λαδάκι του
Οσίου και με τις προσευχές του Γέροντα περνούσαν οι
ώρες, οι μέρες, οι μήνες χωρίς δυσκολίες. Πέρασαν και
τα χρόνια και το θεωρώ χρέος μου ιερό να καταγραφεί η
θαυματουργική επέμβαση του Οσίου μέσω του Γέροντος
Ιωαννικίου, ως μία ακόμα μαρτυρία της αγιότητας του
τοπικού μας αυτού Αγίου.

Ιεράπετρα, Σάββατο της Διακαινησίμου, 22 Απριλίου
2017, ημέρα της μνήμης του Οσίου Χατζή-Ανανία.

Θαύμα 92 ον.

Ονομάζομαι Μαρία και είμαι 31 ετών.

Με το σύζυγό μου Κώστα παντρευτήκαμε το 2008.
Από την πρώτη στιγμή θελήσαμε να ολοκληρώσουμε την
ευτυχία μας με την απόκτηση ενός παιδιού. Τα χρόνια
περνούσαν χωρίς όμως να έρθει το επιθυμητό αποτέλε-
σμα και παρά τις αρκετές προσπάθειες εξωσωματικής
γονιμοποίησης. Όπως ήταν πολύ φυσικό, άρχισε να γεν-
νιέται μέσα μας η απογοήτευση, η θλίψη και το κλάμα
ειδικά σε μένα, λόγω της γυναικείας φύσης μου. Το αφή-
σαμε λίγο στην άκρη του μυαλού μας ώστε να ξεκου-
ραστούμε σωματικά και ψυχολογικά. Το Φεβρουάριο του
2017, ενώ η μητέρα μου νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του
Ηρακλείου, έμαθε για τον Γέροντα Ιωαννίκιο και τη βοή-
θεια που προσφέρει σε όσους την ζητήσουν. Ο ίδιος μόλις
είχε πάρει εξιτήριο από την κλινική. Βρήκαμε το τηλέ-
φωνο του και κατόπιν συνεννοήσεως επισκεφτήκαμε τον
Γέροντα, μιας και ήμασταν στην αρχή μιας νέας προσ-
πάθειας για απόκτηση παιδιού. Αφού μιλήσαμε μαζί του,
μας μετάδωσε τόσο αγάπη, ταπεινότητα και ελπίδα. Μας
έδωσε το αγιασμένο λαδάκι και μας είπε να το βάζω κα-
θημερινά στην κοιλιά και να προσεύχομαι και η χάρη του
οσίου Χατζή Ανανία να μας βοηθήσει. Έτσι και έγινε!
Αφού ολοκληρώθηκε η προσπάθεια, μάθαμε τα ευχάρι-
στα νέα! Με την βοήθεια του Θεού και του Οσίου Του
Χατζή Ανανία βρίσκομαι στην 9η εβδομάδα κυήσεως.

Θαύμα 93 ον.

Ο πανοσιώτατος π. Ιερόθεος Δασκαλάκης, συνταξιού-
χος Ιεροδιδάσκαλος και αδελφός της Ιεράς Μονής Αγ. Γε-
ωργίου Επανωσήφη, μας διηγήθηκε το παρακάτω θαυμα-
στό γεγονός σε μια γνωστή του από την Καρδίτσα που
συγκλόνισε όλη την πόλη. Το τηλέφωνο του π. Ιερόθεου
είναι 6977 673352.

Το γεγονός συνέβη μετά το Πάσχα του 2016. Η Δέ-
σποινα αρρώστησε από μια βαριά ασθένεια που την πα-
ρέλυσε. Δεν μπορούσε να περπατήσει ούτε να αυτοεξυ-
πηρετηθεί. Είχε επισκεφτεί πολλά νοσοκομεία στην Θεσ-
σαλονίκη και Αθήνα χωρίς να μπορούν να διαπιστώσουν
οι γιατροί τα αίτια της κατάστασής της. Μέσω ενός συγ-
γενούς της, μου ζήτησαν να βρώ τον Γέροντα Ιωαννίκιον
για να προσευχηθεί για αυτήν. Της ζήτησα να μου στείλει
ένα ρούχο της και το πήγα στον Γέροντα Ιωαννίκιο. Το
σταύρωσε, μου έδωσε και λαδάκι από την κανδήλα του
Οσίου Ανανία. Η κοπέλα φόρεσε το ρούχο της και σταύ-
ρωνε το σώμα της με το λαδάκι. Η κοπέλα έγινε καλά και
επέστρεψε στην δουλειά της. Τώρα χαίρει άκρας υγείας!

Ευχαριστώ τον Όσιο Χατζή Ανανία για την θαυμα-
τουργία του και εύχομαι ο Γέροντας Ιωαννίκιος να είναι
πάντα καλά για να βοηθάει τους ανθρώπους.

Θαύμα 94 ον.

Ονομάζομαι Γεωργία Αρετάκη, κατάγομαι από τα Χα-
νιά και είμαι δικηγόρος στο επάγγελμα. Θα ήθελα να μά-
θουν όσοι περισσότεροι άνθρωποι γίνεται για τον Όσιο
Χατζή Ανανία.

Στις 13 Ιουνίου του έτους 2016 υπεβλήθηκα σε γυναι-
κολογικό έλεγχο ρουτίνας, όπου εντοπίστηκε από το γυ-
ναικολόγο μου εντός της μήτρας μου ένας τεράστιος όγκος
σε σχήμα χταποδιού. Εκείνη την ώρα που είδα την εικόνα
αυτή στην οθόνη του υπερήχου, απευθύνθηκα έντρομη στο
γιατρό μου ρωτώντας τον αν πρόκειται για καρκίνο. Και
εκείνος με τη σειρά του τα είχε χάσει και δεν μπορούσε
να μου δώσει σίγουρη απάντηση διότι απαιτούνταν πε-
ραιτέρω εξετάσεις. Αφού τελείωσε τον υπέρηχο κατευ-
θυνθήκαμε στο γραφείο του όπου μας περίμενε ο άντρας
μου ο Νικηφόρος. Με τον Νικηφόρο είμαστε παντρεμένοι
έξι χρόνια και ως τώρα είχαμε κάποιες αποτυχημένες εγ-
κυμοσύνες, οπότε αυτό το πρόβλημα υγεία θα ανέστειλε
ίσως και για πάντα τα όνειρα μας.
Μπαίνουμε λοιπόν στο γραφείο του γυναικολόγου μου
όπου ανακοινώνει την δύσκολη αυτή κατάσταση στον άν-
τρα μου, επισημαίνοντας συνάμα και σε εμένα ότι θα πρέ-
πει να γίνει ολική αφαίρεση της μήτρας, να υποβληθώ
σε μαγνητική τομογραφία και αιματολογική εξέταση για
τους καρκινικούς δείκτες. Έντρομη καθώς ήμουν πιάνω
το κεφάλι και λέω στον γιατρό «δηλαδή τέλος το θέμα
παιδί, δεν πρόκειται να κάνω; Αυτό δεν μπορώ να το
δεκτώ! Θα ανοίξω το παράθυρο να πέσω!! Ο Νικηφόρος
προσπαθούσε να με καθησυχάσει λέγοντας μου « Άσε θα
το ψάξουμε, θα δούμε τι θα γίνει, μην απογοητεύεσαι».
Εκείνο το βράδυ ενημερώνω την αδερφή μου η οποία
μένει στη Θεσσαλονίκη και είναι μικροβιολόγος στο επάγ-
γελμα. Η αδερφή μου είχε παγώσει με αυτά που της ανέ-
φερα και προσπαθούσε να με καθησυχάσει. Επίσης το
ίδιο βράδυ ενημέρωσα τον Γέροντα Ιωαννίκιο ο οποίος
μου είπε όλα καλά θα πάνε. Όλο το βράδυ ήμουνα ανή-
συχη και φοβόμουν ότι υπάρχει περίπτωση να πεθάνω.
Στα λίγα λεπτά που κατάφερα να κοιμηθώ είδα στον ύπνο
μου τον Γέροντα να στέκεται δίπλα σε ένα άλλο Γέροντα
οποίος ήταν επίσης πολύ ψηλός στο ανάστημα, μελαψός
με γένια ο οποίος μου είπε χαμογελώντας «Μη στενα-
χωρείσαι, είμαι ο Όσιος Χατζή Ανανίας, δεν είναι τίποτα.
Μια μικρή ταλαιπωρία θα περάσεις». Ξύπνησα αμέσως
και διηγήθηκα το όνειρο μου στον άντρα μου και στη μη-
τέρα μου ελπίζοντας στη βοήθεια του Γέροντα ΙωαννίκΙου
και του Οσίου Χατζή Ανανία.
Την επόμενη μέρα το πρωί έκανα εξέταση αίματος
όπου με τη βοήθεια της Παναγίας μου και του Οσίου
Χατζή Ανανία, οι καρκινικοί δείκτες ήταν αρνητικοί. Φο-
βούμενοι λοιπόν να μείνουμε στα Χανιά για να χειρουρ-
γηθώ και προσπαθώντας να μην χάσουμε την ελπίδα να
αποκτήσουμε παιδί και με την άμεση συνδρομή και συμ-
παράσταση της αδερφής μου μεταβήκαμε στη Θεσσαλο-
νίκη στις 13 Ιουλίου 2016. Η αδερφή μου είχε έρθει σε
επικοινωνία με χειρούργους γυναικολόγους και είχε κα-
νονίσει ραντεβού μαζί τους ενώ ο άντρας της, ο οποίος εί-
ναι χειρούργος ορθοπεδικός στο Νοσοκομείο Παπαγεωρ-
γίου στη Θεσσαλονίκη, είχε κανονίσει να υποβληθώ στις
14 Ιουλίου σε μαγνητική τομογραφία.
Πριν συνεχίσω την περιγραφή του θαύματος που έζησα,
θα ήθελα να σας επισημάνω πόσο πολύ φοβάμαι γιατρούς
και νοσοκομεία. Έως εκείνη την ώρα ποτέ δεν είχα υπο-
βληθεί σε χειρουργική επέμβαση και κάθε επίσκεψη σε γι-
ατρό για οποιοδήποτε λόγο τη βίωνα με πολύ ένταση και
ανησυχία. Στην θέα μόνο του γιατρού, του πιεσόμετρου,
στηθοσκοπίου κλπ. φοβόμουν τόσο πολύ που μπορούσα
και να λιποθυμήσω.
Στις 14 Ιουλίου 2016 υποβάλλομαι στο Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου σε μαγνητική τομογραφία. Μπορεί κανείς
να φανταστεί από την περιγραφή μου ότι για να κάνω
αυτή την εξέταση θα έπρεπε πρώτα να μου είχαν δώσει
ηρεμιστικό. Πάραυτα εισήλθα στο θάλαμο της μαγνητικής
πάρα πολύ ήρεμη και αφού μου είχαν βάλει φλεβοκαθε-
τήρα ξάπλωσα στο φορείο και άρχισε η εξέταση. Η εξέ-
ταση αυτή κράτησε 45 λεπτά περίπου και καθόλη τη δι-
άρκεια της έκανα την προσευχή μου για να αντέξω και να
πάνε όλα καλά. Η εξέταση αυτή έδειξε όντως ένα μεγάλο
όγκο όπως περιγράφω παραπάνω, όπου με τη μορφή του
απόρησαν οι ακτινολόγοι διότι δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο
πράγμα στην καριέρα τους και απόρησαν μάλιστα πως
δεν είχα συμπτώματα.
Μετά από δύο μέρες πάω σε ένα γυναικολόγο – καθη-
γητή του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου συνοδευόμενη από
τον άντρα μου και την αδερφή μου. Μπορεί κανείς να
φανταστεί πόσο δύσκολες στιγμές είναι αυτές και πόσο
κανείς επιζητά και παρακαλά για το έλεος του Θεού. Πε-
ριμένοντας λοιπόν στην αίθουσα αναμονής παρακαλούσα
την Παναγία μας, τον Όσιο Χατζή Ανανία και όλους του
Αγίους να με βοηθήσουν να μην μου αφαιρέσουν τη μή-
τρα. Δεν μπορούσα να δεχτώ ότι δεν θα ζήσω τη μητρό-
τητα, την οποία πάντα ονειρευόμουν και περίμενα. Είχα
αποτύχει έως τώρα και αναρωτιόμουν γιατί ο Θεός δεν
επέτρεψε να αποκτήσω τα παιδιά που εκείνος μου χά-
ρισε. και τα απέβαλα στους πρώτους μήνες. Δεν μπορώ
όμως να δώσω μια απάντηση εκείνος μόνο ξέρει.
Έρχεται η σειρά μας να μπούμε στο ιατρείο. Μιλήσαμε
με το γιατρό, τον οποίο είχαν ήδη ενημερώσει άλλοι δυο
γυναικολόγοι φίλοι της αδερφής μου και στη συνέχεια με
υπέβαλε σε κολπικό υπέρηχο. Μόλις είδε και εκείνος αυτή
τη μάζα στη μήτρα φοβήθηκε ότι πρόκειται για σάρκωμα.
Με είχε στον υπέρηχο για πάρα πολύ ‘ώρα και απορούσε
για αυτό που έβλεπε. Αφού τελείωσε την εξέταση μας
εξήγησε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και ότι
υπάρχει κίνδυνος να χάσω τη μήτρα. Κλείσαμε λοιπόν
ραντεβού για τις 22 Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή, να
υποβληθώ σε χειρουργική επέμβαση στην Ιδιωτική κλινική
Αγίου Λουκά Θεσσαλονίκης.
Μέχρι τη μέρα του χειρουργείου προσευχόμουν στην
Παναγία μας και στο Όσιο Χατζή Ανανία να με βοηθήσουν
να μην απολέσω τη μήτρα μου και συνέχισα να σταυρώνω
την κοιλιά μου, όπως έκανα πάντα, με το λαδάκι από
την ακοίμητη κανδήλα του Οσίου. Μπαίνω στις 12.00 το
μεσημέρι στην κλινική και υποβάλλομαι σε προεγχειρη-
τικό έλεγχο, δηλαδή καρδιογράφημα, αιματολογικές εξε-
τάσεις και ακτινογραφία θώρακος. Ακόμα δεν μπορώ να
πιστέψω με τη κουράγιο και δύναμη μπήκα στην κλινική
και έκανα όλες τις εξετάσεις.
Στις 14:00 το μεσημέρι με πήραν στο χειρουργείο. Η
επέμβαση κράτησε μέχρι της 19:00 το απόγευμα περίπου,
όπου και με μετέφεραν στο δωμάτιο. Το πρώτο πράγμα
που ρώτησα παρότι ήμουν υπό την επήρεια της νάρκω-
σης ήταν: «Τελείωσε η επέμβαση έχω ακόμα μήτρα». Με
τη βοήθεια του Θεού, του Οσίου Χατζή Ανανία και τις
προσευχές του Γέροντα Ιωαννίκιου όλα πήγαν καλά. Οι
τρεις χειρουργοί-γυναικολόγοι και ο αναισθησιολόγος εί-
παν στην αδερφή μου και στον άντρα μου ότι αφαίρε-
σαν έναν όγκο τόσο μεγάλο σαν να ήμουν πέντε μηνών
έγκυος, ανησύχησαν ότι επρόκειτο για σάρκωμα και γι’
αυτό πήραν βιοψία σε δεκαπέντε περίπου σημεία κατά
τη διάρκεια της επέμβασης, η οποία ευτυχώς ήταν αρνη-
τική. Καθάρισαν την μήτρα από αυτή την περίεργη στην
μορφή και όψη μάζα και με διαβεβαίωσαν ότι μπορώ να
αποκτήσω παιδί. Το τόσο αυτό ασυνήθιστο περιστατικό
καταγράφηκε με βιντεοκάμερα το οποίο μάλιστα θα δι-
δαχθεί από τον καθηγητή στους ειδικευόμενους ιατρούς
και φοιτητές της ιατρικής σχολής.
Έμεινα στην κλινική τρία βράδια και την Δευτέρα το
μεσημέρι εξήλθα χαρούμενη και ευτυχισμένη!! Φεύγοντας
οι γιατροί μου είπαν ότι θα περάσει καιρός για να έλθει
κανονικά η έμμηνη ρύση και θα έχω και δυνατούς πόνους
για μεγάλο διάστημα και γι’ αυτό άλλωστε μου συνταγο-
γράφησαν δυνατά παυσίπονα. Οι φόβοι των γιατρών μου
διαψεύστηκαν και η έμμηνη ρύση ήλθε κανονικά στις 28
ημέρες και ζήτημα αν πήρα δύο-τρία παυσίπονα!
Στις 13 Αυγούστου επιστρέψαμε στα Χανιά ευχαρι-
στώντας την Παναγία μας, τον Όσιο Χατζή Ανανία, όλους
τους Αγίου που μας βοήθησαν και πήναν όλα καλά και φυ-
σικά τον αγαπημένο μας Γέροντα Ιωαννίκιο για τις προσ-
ευχές του. Στις 13 Ιανουαρίου 2017 πήγαμε στη Θεσσαλο-
νίκη για να δει ο γιατρός μου πως πάω μετεγχειρητικά.
Όταν μου είπε ότι η μήτρα μου είναι στη θέση της, ότι
υπάρχουν ωάρια και ότι μπορώ να κάνω παιδί συνειδη-
τοποίησα για άλλη μια φορά πόσο μεγάλη είναι η αγάπη
και το έλεος του Θεού. Σήμερα αισθάνομαι σαν να μην
πέρασα ποτέ αυτή την ταλαιπωρία εγώ και η οικογένεια
μου, που τόσο πονέσαμε και ανησυχήσαμε. Και αυτό γι-
ατί ήταν δίπλα μου κάθε στιγμή και κάθε λεπτό ο Όσιος
Χατζή Ανανίας δια της προσευχής του Γέροντα Ιωαννίκιου.

Ευχαριστώ πολύ Όσιε Χατζή Ανανία που δεν μου στέ-
ρησες την ελπίδα να γίνω μάνα, την μεγαλύτερη ευλογία
του κόσμου. Χωρίς αυτή την ελπίδα δεν μπορώ να ζήσω!

Θαύμα 95 ον.

Ονομάζομαι Αλεξάκη Χαρίκλεια και τον σύζυγό μου
τον λένε Τσαγκαράκη Εμμανουήλ. Κατοικούμε στο Ηρά-
κλειο της Κρήτης και τα τηλέφωνά μου είναι 2810 258885
και 6977 909690.

Με τον σύζυγό μου στεφανωθήκαμε το 2009 στο Ηρά-
κλειο και μετά από επτά χρόνια γάμου, και ενώ προσπα-
θούσαμε να αποκτήσουμε ένα παιδί, δεν ερχόταν. Ο φί-
λος μας κ. Χρυσοβαλάντης Ξεζωνάκης μού μίλησε για τον
Γέροντα Ιωαννίκιο που μένει στο Βαχό της Βιάννου. Μας
ζήτησε, αν θέλαμε, να πάμε να μας τον γνωρίσει. Πήγαμε
με τον σύζυγό μου στο κελί του Γέροντα Ιωαννικίου για
να πάρουμε την ευλογία του, να πούμε το πρόβλημά μας
και να μας συμβουλέψει τι πρέπει να κάνουμε ώστε να
έχουμε το ποθούμενο αποτέλεσμα. Ο Γέροντας μας μί-
λησε και μας λάδωσε από την κανδήλα του Οσίου. Στην
συνέχεια φύγαμε. Ο σύζυγός μου επέστρεψε στον Γέ-
ροντα μετά από μερικές μέρες και ο Γέροντας του έδωσε
ένα μπουκαλάκι λαδάκι από το οποίο έβαζα κάθε μέρα
και συνεχίζω να το βάζω. Τώρα είμαι πολύ ευτυχισμένη!
Διανύω τον τέταρτο μήνα της κύησης και με την δύναμη
του Θεού και του οσίου Χατζή Ανανία, όλα πιστεύω ότι
θα πάνε καλά.

Προσωπικά εγώ και ο σύζυγος μου ευχαριστούμε από
καρδιάς τον Γέροντα Ιωαννίκιο για την βοήθεια που μας
πρόσφερε ώστε να αποκτήσουμε ένα παιδί που τόσο πολύ
επιθυμούσαμε. (καταγραφή 13-05-2017 Βαχός Βιάννου)

Θαύμα 96 ον.

Ονομάζομαι Θεόδωρος Μπαρμπαγιάννης, είμαι κάτοι-
κος Αθηνών, ιδιωτικός υπάλληλος σε φαρμακευτική εται-
ρία, το τηλέφωνο μου είναι 6944913014 και συνεργάζομαι
με τον Τηλέμαχο Χαιρετάκη που μένει στα Χανιά.

Το 2015 και ενώ βρισκόμουν στα Χανιά, ο φίλος και
συνεργάτης Τηλέμαχος Χαιρετάκης, μου μίλησε για ένα
Γέροντα που γνώριζε σε κάποιο χωριό του Ηρακλείου και
μου πρότεινε να τον επισκεφτούμε για να πάρουμε την
ευχή του.
Έτσι βρεθήκαμε στην ταπεινή οικία του Γέροντα Ιωαν-
νικίου Ανδρουλάκη στο Βαχό της Βιάννου. Καθίσαμε μαζί
του για περισσότερες από τρείς ώρες, συζητήσαμε αρκετά
και αφού μας σταύρωσε με το λαδάκι από την ακοίμητο
κανδήλα του Οσίου Χατζή Ανανία, αναχωρήσαμε.
Διασχίσαμε την αυλή και φτάνοντας στον δρόμο για να
πάρουμε το αυτοκίνητο μας, αισθανθήκαμε να μας πλη-
μυρίζει μία πρωτόγνωρη και έντονη ευωδία που ήταν λες
και μας ακολουθούσε μέσα από την αυλή. Γύρισα αμέ-
σως και το είπα στον Γέροντα και εκείνος με δάκρυα στα
μάτια μου είπε, «την ίδια ευωδία θα την αισθανθείς ξανά
στην Αθήνα».
Το 2016 μετά το τέλος της Αγρυπνίας στην Εκκλησία
του Αγίου Νεκταρίου στην Ερυθραία, περπατώντας για
να πάω στο αυτοκίνητο μου, ένοιωσα στον αέρα μία άρ-
ρητη ευωδία και αμέσως θυμήθηκα τα λόγια του Γέροντα
Ιωαννικίου. Η ευωδία εκείνη με ακολούθησε ως το σπίτι
μου που βρίσκεται στην Ιπποκράτεια Πολιτεία της Αθήνας.

Μεγάλη η χάρη του Οσίου Χατζή Ανανία, να είναι βο-
ήθεια όλων των πιστών!

Το Πολυτιμο Φυλακτο.
Επιστολή της δασκάλας κ. Κόζας Μαρίας από την Ρόδο.)

Ονομάζομαι Κόζα Μαρία, δασκάλα στο επάγγελμα
και κάτοικος Ρόδου. Το τηλέφωνό μου είναι 6972379486.

Έμεινα έγκυος το Φεβρουάριο του 2017. Στους πρώ-
τους υπερήχους το έμβρυο φαινόταν ένα. Σε μετέπειτα
υπερήχους και κοντά 2 μηνών το έμβρυο διαιρέθηκε και
η γιατρός μας ανακοίνωσε ότι περιμένουμε δίδυμα. Η
χαρά μου, καθώς και του άντρα μου, Μιχάλη, ήταν απε-
ρίγραπτη. Όταν έφτασε ο καιρός να κάνουμε την αυχε-
νική διαφάνεια, Μ. Τετάρτη τότε, 12 περίπου εβδομά-
δων, η γιατρός ανήσυχη και προβληματισμένη μας ανα-
φέρει ότι βλέπει κάτι στα μωρά που δεν της αρέσει. Μας
εξηγεί ότι αυτό που έβλεπε ήταν ύδρωπας στα κεφάλια
των μωρών, κάτι που πρόχειρα το μετέφραζε σαν υδρο-
κεφαλία. Εμείς παγώσαμε. Η χαρά μας μετατράπηκε σε
κλάμα. Αφού μας εξήγησε ότι θα έπρεπε να κινηθούμε
γρήγορα για να διαπιστώσουμε τι ήταν αυτό, προκειμέ-
νου να πάρουμε γρήγορες αποφάσεις, να μην ταλαιπωριό-
μαστε, μας έκλεισε ραντεβού το επόμενο πρωί στο Ιασώ,
στην Αθήνα για βιοψία τροφοβλάστης. Η γιατρός, πριν
φύγουμε για Αθήνα, μας μίλησε ωμά, ώστε να είμαστε
προετοιμασμένοι για το χειρότερο. Οι πιθανότητες για
διακοπή της κύησης που μας έδινε ήταν 90%. «Θέλουμε
υγιή παιδιά και όχι άρρωστα που θα ταλαιπωρούνται μια
ζωή», ήταν τα λόγια της γιατρού μας.
Το επόμενο πρωί, με το πρώτο αεροπλάνο, φύγαμε
για Αθήνα. Ο γιατρός της Αθήνας πριν προβεί στη βιο-
ψία τροφοβλάστης, μας έκανε αναλυτικό υπέρηχο και απ’
αυτό που έβλεπε μας διαβεβαίωνε κι αυτός ότι η κύηση
κατά 90% θα έπρεπε να σταματήσει. Η απελπισία μας
ήταν μεγάλη. Η δικιά του πρόχειρη εκτίμηση ήταν ότι τα
μωρά έπασχαν από σύνδρομο down. Οι ερωτήσεις μας
έπεφταν βροχή. Σε ποιες περιπτώσεις θα μπορούσαμε να
ήμασταν στο 10%; Κι αν ήμασταν στο 10%, υπήρχαν ελ-
πίδες; Γιατί να προβούμε στη βιοψία από τη στιγμή που
ήταν κι αυτός σίγουρος για τη διακοπή της κύησης; Η
απάντηση του γιατρού ήταν πώς αν ήμασταν στο 10%
σήμαινε ότι είχα κολλήσει κάποιο σπάνιο ιό από το σχο-
λείο στο οποίο δούλευα, τον οποίο μετέφερα στα έμβρυα
και που και πάλι θα υπήρχαν πιθανότατα καρδιακά προ-
βλήματα στα μωρά. Θα έπρεπε να προβούμε στη βιοψία
για να μάθουμε γονιδιακά τι συμβαίνει με μας, προκει-
μένου να μας προστατεύσουν σ’ αυτήν την εγκυμοσύνη
και για να ξέρουμε πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε
μια επόμενη κύηση. Έτσι, λοιπόν, μου έκαναν τη βιοψία
τροφοβλάστης.
Την επόμενη μέρα, ενώ ήμασταν ακόμα Αθήνα, δεχτή-
καμε ένα τηλεφώνημα από τους φίλους μας, Σοφία Παυ-
λίδου και Βασίλη Καλιτσουνάκη, κατοίκων Ηρακλείου, οι
οποίοι είχαν μάθει τα νέα μας και μας μίλησαν για τον
Όσιο Χατζή Ανανία και τα θαύματα τα οποία έχει κάνει.
Τις επόμενες μέρες μας έστειλαν λαδάκι από την ακοί-
μητη κανδήλα του Όσιου Χατζή Ανανία και ένα βιβλίο
με τα θαύματά του. Διαβάσαμε το βιβλίο και κάθε μέρα
σταύρωνα την κοιλιά μου 3 φορές. Οι ελπίδες μας είχαν
εναποτεθεί στο Θεό. Παρακαλούσαμε με πίστη στο Θεό
και στον Όσιο Χατζά Ανανία να μας κάνουν το θαύμα
τους. Τάξαμε τα μωρά στον Άγιο Ραφαήλ, στον Ταξι-
άρχη, στον Πανορμίτη και στην Παναγία Τσαμπίκα. Με
τη δύναμη τους πήραμε μετά από 10 μέρες τα πρώτα ευ-
χάριστα αποτελέσματα της βιοψίας προς έκπληξη και των
γιατρών, γιατί ήταν εντελώς σίγουροι ότι θα έβγαζαν πρό-
βλημα τα έμβρυα. Χρωμοσωμικά και γονιδιακά τα μωρά
μας δεν είχαν τίποτε. Έτσι, δεν ήμασταν στο 90% για τη
διακοπή της κύησης, αλλά θα έπρεπε να με ψάξουν για
το 10% των διάφορων σπάνιων ιών που μπορεί να είχα
κολλήσει στα έμβρυα από τα παιδιά του σχολείου, στο
οποίο δούλευα.
Ξανά λοιπόν, άλλες εξετάσεις. Σε μία εβδομάδα θα
έβγαιναν τα αποτελέσματά τους. Το άγχος και η αγωνία
μας στα ύψη! Βγήκαν και αυτές οι εξετάσεις καθαρές. Οι
γιατροί δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι μπορεί να συν-
έβαινε. Η γιατρός μας στη Ρόδο συνεργαζόταν με τους γι-
ατρούς στην Αθήνα για να ανταλλάζουν απόψεις γι’ αυτά
που έβλεπαν στους υπερήχους, αλλά δεν συμβάδιζαν με
τα αποτελέσματα των εξετάσεων που μου έκαναν. Σε ένα
τελευταίο υπέρηχο ο ύδρωπας ως δια μαγείας εξαφανί-
στηκε τελείως από το ένα έμβρυο και από το δεύτερο
είχε μείνει λίγο υγρό στον αυχένα του. Η γιατρός μη μπο-
ρώντας να πιστέψει αυτό που έβλεπε, μας ρωτάει: «Τα
τάξατε τα μωρά; Δεν βλέπω αυτό που έβλεπα!». Οι ελπί-
δες μας αναπτερώθηκαν. Η χαρά επανήλθε στα πρόσωπά
μας!
Ένα άλλο πρόβλημα, όμως, μας τυραννούσε! Μια φο-
βερή αιμορραγία η οποία ξεκίνησε από την έκτη μέρα της
βιοψίας και η οποία κράτησε για 20 περίπου μέρες, πη-
γαίνοντάς με από αιματοκρίτη 39 σε αιματοκρίτη 18. Με
τη βιοψία τραυματίστηκε ο τράχηλός μου και ξεκίνησε να
αιμορραγεί, δημιουργώντας μου ταυτόχρονα φλεγμονή.
Έπρεπε να είμαι κατάκοιτη για να κλείσει η πληγή. Τις
τελευταίες μέρες, όμως, έχανα τις αισθήσεις μου, λιπο-
θυμούσα και με μετέφεραν νοσοκομείο με ασθενοφόρο.
Εκεί οι γιατροί προσπαθούσαν να σταματήσουν την αι-
μορραγία και με σιδηροθεραπεία να αυξήσουν τον αι-
ματοκρίτη, χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα. Μέσα σ’ όλα
αυτά τα προβλήματα, αδυνάτησε ο τράχηλός μου, έσπα-
σαν τα νερά και τελικά απέβαλα τα μωρά (15 εβδομάδων).
Θεωρώ ότι η ανθρώπινη παρέμβαση, με τη βιοψία, προ-
κάλεσε την αποβολή. Τρεις φορές φάνηκε το θαύμα και
βγήκαν ψεύτες στις εκτιμήσεις τους οι γιατροί. Η πίκρα
μας είναι μεγάλη γι’ αυτήν την έκβαση, αλλά η όλη πο-
ρεία δυνάμωσε την πίστη μας. Μέσα μου δεν είχα πάψει
να ελπίζω και να περιμένω το θαύμα, σε καλές απαντή-
σεις στις εξετάσεις! Ο άντρας μου όμως είχε λιγοψυχήσει.
Θεωρούσε βέβαια τα λόγια των γιατρών και δεν μπο-
ρούσε να πιστέψει σε ένα τέτοιο θαύμα. Τώρα είναι πολύ
πιο δυνατός και πιο ισχυρός στην πίστη προς τα Θεία!
Επίσης, το πιο βασικό, δε μας άφησε ο Θεός να αποφα-
σίσουμε εμείς για την τύχη των μωρών μας, κάτι που θα
μας βάραινε μια ζωή! Το λαδάκι του Όσιου Χατζή Ανα-
νία θα το ‘χουμε φυλαχτό στο σπίτι μας! Και ελπίζουμε
τα μωρά που δεν πήραμε αγκαλιά να μας τα χαρίσει κά-
ποια στιγμή ο Θεός, με τη δύναμη των διαμεσολαβητών
Του και τη δικιά μας πίστη!
Με πολύ σεβασμό και δέος η ταπεινή ικέτης Κόζα Μα-
ρία, Ρόδος, 19 Μαϊου 2017.

Μια Πρωτόγνωρη Ευωδία

Επιστολή του κ. Γερακιανάκη Εμμανουήλ κατοίκου
Ιεράπετρας. (Ο αριθμός του τηλεφώνου του είναι 6932763280)

Έχω την ευλογία να γνωρίζω τον Γέροντα Ιωαννίκιο
Ανδρουλάκη για περίπου τρία χρόνια και να είναι ο Γέ-
ροντας όλης μου της οικογένειας.
Ήταν Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 και είχα επι-
σκεφτεί τον Γέροντα στο κελί του. Φεύγοντας μου έδωσε
ένα έγγραφο και μου ζήτησε να το καθαρογράψω και να
συμπληρώσω και μερικά ακόμα συγκεκριμένα στοιχεία,
του είπα «ας είναι ευλογημένο» και έφυγα.
Την επομένη το πρωί κάθισα στον υπολογιστή μου
και μόλις ξεδίπλωσα τις σημειώσεις, μία δυνατή ευωδία
που με ξάφνιασε ευχάριστα, πλημύρισε το χώρο. Κάλεσα
αμέσως τη σύζυγο μου Αγλαΐα, που έμεινε άναυδη από
την πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία και σκέφτηκε ότι ίσως
το χαρτί να έχει «ποτίσει» με την ευωδία από το κελί
του Γέροντα μας. Άρχισα να γράφω και δεν ήταν λίγες οι
φορές που έφερνα το χαρτί μπροστά στο πρόσωπο μου
για να πάρω μερικές βαθιές ανάσες και να κατακλείσει
τα μέσα μου αυτή η ανεπανάληπτη ευωδία, που με έκ-
πληξη συνειδητοποίησα ότι χάθηκε μόλις ολοκλήρωσα το
έγγραφο.
Την Κυριακή μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας πή-
γαμε, όπως πάντα, στο κελί του Γέροντα και αφού πλησί-
ασα στο γραφειάκι του, άρχισα να μυρίζω διάφορα χαρ-
τιά, αλλά κανένα δεν είχε την ευωδία εκείνη.
–Ηντάνε Μανώλη;
με ρώτησε ο Γέροντας και του εξιστόρησα το γεγονός.
Με κοίταξε με εκείνο το μοναδικό παιδικό και γεμάτο νό-
ημα χαμόγελο (αυτό που κάνει όταν βλέπει μικρά παιδιά
ή όταν του ομολογούν κάτι που εκείνος ήδη γνωρίζει …)
και μου λέει,
–Να το καταγράψεις όπως ακριβώς μου το είπες.
Το απόγευμα της Πέμπτης 2 Μαρτίου 2017, φεύγον-
τας από το σπίτι του Γέροντα, πήρα μαζί ένα αντερί του
που χρειαζόταν γάζωμα στο ένα του μανίκι. Η σύζυγος,
με την ευκαιρία, το έβαλε στο πλυντήριο και αφού στέ-
γνωσε κάθισε στη ραπτομηχανή για τις διορθώσεις. Όταν
τις ολοκλήρωσε και άρχισε να το σιδερώνει, με δυνατή
αλλά και παράξενη φωνή με καλούσε να τρέξω εκεί που
ήταν. Μόλις πήγα στο δωμάτιο, μου έδωσε να μυρίσω το
αντερί από το οποίο αναδυόταν η γνωστή σε εμάς ευωδία,
που όμως ήταν πολύ πιο έντονη αυτή τη φορά. Καλέσαμε
και τη μικρή μας Κατερίνα, που για πρώτη φορά γνώριζε
αυτή την μοναδική ευωδία και έμεινε κυριολεκτικά μα
το στόμα ανοικτό. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ευωδίασε
όλο το δωμάτιο και αυτό διήρκησε μέχρι που η σύζυγος
το δίπλωσε και το έβαλε μέσα σε μία τσάντα. Κάναμε το
σταυρό μας, δοξάσαμε και ευχαριστήσαμε τον Κύριο.
Ο Γέροντας μας είναι η ευλογία του τόπου μας. Δεν
το ομολογεί εκείνος. Το ομολογούν η ασκητική του μορφή
και προσωπικότητα. Η άρρητη ευωδία που ρέει άφθονη
στο κελί του αλλά και έξω στην αυλή, που την απολαμβά-
νουν με έκπληξη και δέος οι τόσοι πιστοί που καθημερινά
και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας τον επισκέπτονται.
Το ομολογούν τα αμέτρητα υπερκόσμια θαύματα που με
τρόπο θαυμαστό συντελούνται ακόμα και στο εξωτερικό.
Θαύματα που είναι ζωντανά μπροστά μας και τα βιώ-
νουμε, που δεν μπορούν ούτε να διαψευσθούν, ούτε να
λοιδορηθούν. Το ομολογούν η δύναμη της αληθινής του
πίστης, η βάσανος που επιβάλει το σώμα του και ο πόνος
που υπομένει καρτερικά, αφού για περίπου 50 χρόνια
έχει κρεμάσει κατάσαρκα αγκυλωτές αλυσίδες και από
πάνω τους φοράει τρίχινο πανί από σακί. Το ομολογεί
ο φωτισμένος, πατρικός, και «Προδρομικός» Του λόγος,
που αν και πλημυρισμένος από λόγια του Ευαγγελίου
και των Πατέρων, είναι τόσο κατανοητός και συναρπα-
στικός, που τον παρακολουθούμε ευλαβικά και ρουφούμε
σαν σφουγγάρι το κάθε τι. Τα περισσότερα από αυτά τα
ακούμε για πρώτη φορά, πράγμα που μας γεμίζει απορία
και στενοχώρια.
Σήμερα είναι 94 ετών, με την υγεία του ιδιαίτερα βε-
βαρημένη. Το σώμα του, όπως της «συγκυπτούσης γυναι-
κός», τα πόδια του γεμάτα πληγές από τις κατακλίσεις
και μόνο στηριζόμενος σε μπαστούνια μπορεί ελάχιστα να
κινηθεί. Συνεχίζει όμως να ψάλει ευλαβικά στην Εκκλη-
σία, με την αδύναμη αλλά γεμάτη πίστη και αγάπη φωνή
του. Δέχεται όποιον ζητήσει τη βοήθεια του και αφιερώ-
νει ατελείωτες ώρες στη διδασκαλία και στις προσευχές,
δίνοντας πραγματικό αγώνα για να απαλύνει τον πόνο
τους και να μεσιτεύσει για τη Θεία Χάρη.
Νοιώθω ότι αυτά είναι θαυμαστά σημάδια από τον
Ύψιστο που μας φανερώνουν το μεγαλείο και τη δύναμη
της πίστης μας και ακόμα ότι έχουμε στο σπίτι μας την ευ-
λογία του αγαπημένου μας Γέροντα που ολόψυχα τον ευ-
χαριστούμε και τη Θεία Χάρη του θαυματουργού Αγίου
Χατζή – Ανανία που ευλαβικά προσκυνούμε.

Υ.Γ.
Δεν μπορώ να μην σας αναφέρω το συγκλονιστικό που
μου συνέβη με αυτή εδώ την επιστολή. Άνοιξα το χαρτί
μου με τις σημειώσεις που είχα κρατήσει σε επισκέψεις
μου στο κελί του Γέροντα, για να αρχίσω την σύνταξη της
παρούσας. Μiα έντονη πρωτόγνωρη ευωδία αναδύθηκε
και διήρκησε μέχρι την ολοκλήρωση της και μετά χάθηκε!
Eίναι δύσκολο να αναφερθώ στο πως και στο τι ένοιωσα,
καθώς και στο πόσο πολύ με έχει επηρεάσει. Ανάλογες
μαρτυρίες έχουν καταγραφεί και από άλλους.

Ευχή

Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ, βο-
ήθησέ με καὶ δῶσε μου τὸν τρόπον καὶ τὴν δύναμην
νὰ σὲ ἀγαπήσω μὲ ὅλη τὴν δύναμην καὶ τὸ πάθος τῆς ψυ-
χῆς μου, καὶ νὰ σὲ ἀγαπῶ πάντοτε μέχρι τελευταίας μου
ἀναπνοῆς, περισσότερο ἀπὸ τὸν ἑυατό μου καὶ ἀπὸ ὅλους
τοῦς ἄλλους. Νὰ μὴν σβήσει ποτὲ ἀπὸ τὴν καρδιά μου, ἡ
φλόγα τῆς ἀγάπης Σου. Νὰ μήν χορταίνω τὴν ἀγάπην Σου
καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνω ἀκατάπαυστως, περισσότερες φο-
ρὲς παρὰ ποὺ ἀναπνεύω, τὸ
Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν
με τὸν ἁμαρτωλόν.

Τό τέλος της ζωής μου.

Σ τῆσον καὶ βλέψον ἄνθρωπε τὸ τῆς ζωῆς μου τέλος.
Καὶ σκέψου βάλε κατά νοῦ καὶ μάθε σου τὴν φύσιν.
Θρήνησον, βλέπων με νεκρόν, τὸν πρὸ μικρόν σε φίλον.
Ἔπαυσαν ὄργανα φωνῆς, λαμπρότητος ὀμμάτων, τὸ κάλ-
λος τοῦ προσώπου μου ὡς ἄνθος ἐμαράνθη. Καὶ εἰς τὴν
γῆν ὁ γηγενὴς καὶ πάλιν ἐπιστρέφω. Ὁ τάφος ξένη φυλακή
χωρίζων με τῶν φίλων.
Ὦ παραδόξου συμφορᾶς, ὦ μυστηρίου ξένου!

Ημαρτημένα

Το παρόν πόνημα είναι ένα βιβλίο πνευματικής αγάπης
εμπνευσμένο από τον Γέροντα Ιωαννίκιο Ανδρου-
λάκη. Τα κείμενα του «Ο χαρακτήρας των Θαυμάτων»,
«Να αγαπάς την διακιοσύνην και να μισείς την αδικίαν»,
«Ευχή» και «Το τέλος της ζωής μου» όπως και οι ιδι-
οχείρως γραμμένες μαρτυρίες ατόμων που ευεργετήθη-
καν από τη Θεία Χάρη μεταφέρονται αυτούσια. Σεβόμε-
νοι απόλυτα τον λόγο όλων όσων κατέθεσαν τις εμπειρίες
τους, τυχόν λάθη, ορθογραφικά-συντακτικά, δε απαλεί-
φθηκαν. Για λάθη που ενδεχομένως προέκυψαν κατά τη
μεταγραφή των μαρτυριών από αβλεψία ή απροσεξία ή
πιθανόν ημαρτημένα (θεολογικά σφάλματα) ζητάμε την
κατανόησή σας και θα διορθωθούν σε επόμενη έκδοση.