Βιβλίο “Σύγχρονα Θαύματα”

Σύγχρονα θαύματα του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών

Χατζή Ανανία Μπαρμπεράκη

Κτήτορος και Ιδρυτού της Σεβασμίας Ιεράς

Μονής Παναγίας Εξακουστής

Μαλλών Ιεράπετρας

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος α΄. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.

Μαλλῶν τε γόνος καὶ μοναστῶν τὸ καύχημα, τὸν Παράδεισον ἐκ τρίτου προσκυνῆσαι τὸ Πνεῦμα σου· πηγή ἰαμάτων ἀνεδείχθη ὁ βίος σου, θεοφόρε Πατήρ ἡμῶν Ἀνανία· νηστείᾳ, ἀγρυπνίᾳ, προσευχῇ οὐράνια χαρίσματα λαβῶν· τὴν ψυχήν σου εἰς οὐρανοὺς συνώδευσεν ὁ ἀναστὰς ἡμῶν Κύριος. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ.»

Ὄντως εἶναι θαυμαστὸς ὁ Θεός μας, ὁ ἐν Τριάδι Θεός, ὁ ἄναρχος Πατήρ, ὁ συνάναρχος Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ὁμοούσιον καὶ Πανάγιον Πνεῦμα, ποὺ διὰ μέσου τῶν Ἁγίων Του φανερώνεται σ’ ἐμᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς, βοηθῶν, θεραπεύων, καθαρίζων, φωτίζων καὶ ἁγιάζων, «ἐνεργῶν ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἑκάστου ἰδίαν χρείαν.» Ἔτσι ὁ Θεὸς «ὁ ποιῶνθαυμάσια μόνος», ἀντιδοξάζει τοὺς Ἁγίους Του, οἱ ὁποῖοι τὸν ἐδόξασαν κατὰ τὴν ἐπίγεια ζωή τους μὲ τοὺς λόγους, τὰ ἔργα τους, τὴν προσευχὴ καὶ ὅλη γενικά τὴν ὕπαρξή τους, ἀφοῦ δὲν ζοῦσαν πιὰ γιὰ τὸν

ἑαυτό τους, ἀλλὰ ζοῦσε ὁ Χριστός μέσα τους, ἐνεργῶν καὶ φθεγγόμενος, «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός», κατὰ τὸν θεῖον Παῦλον. Ἦσαν ἅγιοι καὶ ἐνόσω ἀκόμα ζοῦσαν σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο καὶ γι’ αὐτὸ ὁ Θεὸς τοὺς ἀξίωσε μεγαλόπρεπα νὰ θαυματουργοῦν· «τοῖ962 . Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος.»

Ὁ Ὅσιος πατήρ ἡμῶν Ἀνανίας, ὁ χατζή Ἀνανίας, Μπαρμπεράκης στὸ ἐπώνυμο, ὁ καταγόμενος ἀπὸ τὶς Μάλλες Ἱεράπετρας (1837-1907), «ἐκ κοιλίας μητρός, ἀπὸ μητρώων σπαργάνων καὶ ἀπὸ βρέφους» ἐδόξασε τὸν Κύριον «ζῶν ὁσιακῶς καὶ θεαρέστως ἐν ταπεινώσει, ἀγάπῃ, ὑπομονῇ, ἀδιαλείπτῳ προσευχῇ καὶ ἀσκήσει καὶ πάσῃ ἀρετῇ» καὶ ἀξιώθηκε καὶ τοῦ σπανίου χαρίσματος «τῆς ἁρπαγῆς εἰς τὸν Παράδεισον ἐν ζωῆ, τρίς» καθώς καὶ νὰ θαυματουργεῖ καὶ νὰ βοηθᾶ κάθε πονεμένο, ἀναγκεμένο καὶ ἀσθενῆ ἄνθρωπο, ποὺ μὲ πίστη καὶ πόνο τὸν ἐπικαλεῖται καὶ χρίεται

μὲ τὸ ἰαματικὸ ἔλαιο τῆς κανδήλας του. Εὐχαριστίες καὶ εὐγνωμοσύμη ὀφείλουμε στὸν πολιὸ καὶ σεβαστὸ Γέροντα Ἰωαννίκιο Ἀνδρουλάκη, τὸν ταπεινὸ ἱερομόναχο, πού μὲ ἄπειρη ἀγάπη καὶ περισσὸ ζῆλο διὰ βίου καὶ «ἕως γήρως καὶ πρεσβείου» συγκέντρωνε ἐπιμελῶς καὶ προσεκτικά, «ὡς φιλόπονος μήρμυξ καὶ ὡς φίλεργος μέλισσα» ὅλα τὰ σχετικὰ μὲ τὸν βίο καὶ τὰ θαύματα τοῦ Ὁσίου Ἀνανία στοιχεῖα τα συγκέντρωνε μὲ εὑλάβεια, προσοχή, ὑπομονὴ καὶ ἐπιμονὴ γιὰ πολλές δεκαετίες καὶ ἔτσι σήμερα μᾶς παραδίδει «ζῶντα» τὸν μεγάλο σύγχρονο Ὅσιο Ἀνανία, γιὰ νὰ τὸν γνωρίσομε, γιὰ νὰ ἐπικαλούμαστε τὴν ἀρωγὴ καὶ μεσιτεία του καὶ γιὰ νὰ τὸν

τιμοῦμε, ὅπως τοῦ ἀξίζει. Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ὁ ἴδιος διενήργησε τὴν ἀνακομιδή τῶν μυριπνόων λειψάνων τοῦ Ὁσίου καὶ μέσω αὐτῶν ἐπικαλεῖται τὴ βοήθειά του γιὰ τοὺς πάσχοντες καὶ θλιβόμενους ἀδελφούς μας, πρσφέροντας σὲ ὅλους τοὺς προστρέχοντες ψυχική καὶ σωματική ὑγεία, ἀλλὰ πρὸ πάντων διόρθωση βίου καὶ ὑποδεικνύοντας εὐλαβῆ καὶ θεάρεστο βιοτή.

Χωρὶς νὰ θέλομε νὰ προσκρούσομε στὴ μετριοφροσύνη καὶ ταπεινοφροσύνη τοῦ Γέροντα Ἰωαννίκιου, δηλώνουμε ὅτι μᾶς φέρνει στὸν νοῦ τὸν Γέροντα Ἰάκωβο τῆς Εὔβοιας, ποὺ μὲ τὴν τιμία κάρα τοῦ Ὁσίου Δαβίδ θεράπευε καὶ βοηθοῦσε τὸν πιστὸ κόσμο, ἀλλὰ καὶ τὸν Γέροντα Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη, ποὺ προσεκτικὰ καὶ μὲ ἀγάπη συνέλεξε τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὰ θαύματα, καθὼς καὶ τὰ Ἅγια λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου. Μὲ τὶς προσευχὲς καὶ τὶς ἱκεσίες τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀνανίου τοῦ ἐκ Μαλλῶν, τοῦ καὶ κτήτορος καὶ ἱδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐξακουστῆς, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον και σῶσον ἡμᾶς.

Ἀμήν.

κστ’ -ιβ’-‚βιγ’ (26-12-2013)

Δημήτριος π. Ἐμμ. Δασκαλάκης.

«Νῦν τὰ Ἀνήκουστα Ἠκούσθη.»

Θαύματα τοῦ Ὁσιωτάτου χατζη-Ἀνανία τοῦ θαυματουργοῦ.

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

Τὸ Πνεῦμα Σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ.

Ὀνομάζομαι Ἰωαννίκιος Ἀνδρουλάκης. Εἶμαι ἱερομόναχος ἀρχιμανδρίτης. Γεννήθηκα εἰς τό χωριό Μάλλες Ἱεραπέτρας τό 1924 ἔτος· πού θά ηὐχόμην νά μήν τό ἐπέτρεπε ὁ Θεός νά γεννηθῶ, διότι, ἀπό ὅπου πέρασα, ἐμόλυνα τήν γῆ καὶ τόν τόπο ἐκ τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν, αἱ ὁποīαι “ὑπερῆραν τήν κεφαλήν μου καὶ ὡσεί φορτίον βαρύ ἐβαρύνθησαν ἐπ’ ἐμέ.” “Τά πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν”, “ἐνώπιόν μου ἐστι διά παντός”, νά μέ ἐλέγχουν καταπέλτης. Καὶ τό ὄνειδός μου καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, γνωστόν καί φανερόν νά εἶναι τοῖς ἀνθρώποις. “Οὐ τολμῶ ἀτενίσαι τούς ὀφθαλμούς μου εἰς τό ὕψος τοῦ οὐρανοῦ”, νά ζητήσω τό ἔλεoς τοῦ Θεοῦ. Δέν ἀπελπίζομαι καὶ δέν ἀκούω τήν προτροπή τοῦ Σατανᾶ. Ἀλλά θαρρῶ εἰς τό μέγα ἔλεος καὶ εὐσπλαχνίαν τοῦ Θεοῦ, τύπτω τό στῆθος μου, ὡς ὁ Δαβίδ κραυγάζω: “Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος!”

Ὅπως προαναφέρθηκε πιό πάνω, γεννήθηκα στό χωριό Μάλλες. Ἐκεῖ γεννήθηκα. Ἐκεῖ μεγάλωσα. Ἐξ’ ἁπαλῶν ὀνύχων, ἀπό τή μικρή μου ἡλικία, ἄκουγα τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ, μικρούς καί μεγάλους, ἄνδρες καί γυναīκες, μορφωμένους καί ἀγράμματους, νά διηγοῦνται μέ μεγάλη εὐλάβεια καί σεβασμόν, ὅτι στόν πνευματικόν κῆπον τοῦ χωριοῦ μας φύτρωσε ἕνα εὔοσμον καί ἀμάραντον

ἄνθος, ποὺ τό ἄρωμά του ξεχείλισε καί ἅπλωσε ὄχι μόνον εἰς τήν περιφέρειαν τῆς ἐπαρχίας Ἱεράπετρας ἀλλά καί εἰς ὁλόκληρον τήν Κρήτην. Ἐγεννήθη ἕνας στῦλος πύρινος καί φωτόμορφος τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, γιά νά ὁδηγῆ πάντοτε τόν ὀρθόδοξον λαόν μας άπό τά σκότη τῆς ἁμαρτίας εἰς τό φῶς τῆς ἀληθείας. Ἔμπλεος τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ὁ Θεός τόν ὑπερπλούτησε μέ ἄφθονα χαρίσματα: μέ πολυποίκιλες γνώσεις, μέ φρόνηση, ἀλλά τό σπουδαιότερο, μέ προορατικό, πού προφητεύει τά μέλλοντα καί προλέγει τά ἐγγύς καί τά πόρρω. Τοῦ ἔδωσε τήν χάριν καί τήν δύναμιν νά ἐπιτελῆ πολλά καί ἐξαίσια θαύματα ποὺ φωταγωγοῦν τήν ὑφήλιον, καί τό ὄνομα αὐτοῦ Ἀνανίας Μπαρμπεράκης, κατά κόσμον Ἀντώνιος. Καί τά θαύματα δέν τά ἔκανε μόνον τότε ποὺ ζοῦσε στόν μάταιον τοῦτον κόσμον. Ἔκανε καί μετά τήν κοίμησή του. Κάνει καί τώρα, ἐπί τῶν ἡμερῶν μας, πολλά καί ἐξαίσια καί ὑπερκόσμια θαύματα, ποὺ φωταγωγοῦν τήν ὑφήλιον. “Ἰλιγγιᾶ δέ νοῦς” καί ἐξίστανται οἱ ἄνθρωποι καί μένουν ἐνεοί καί ἐμβρόντητοι, ὅταν ἀκούουνε αὐτά τά ἐξαίσια καί πρωτάκουστα θαύματα τοῦ Ὁσίου. Τά θαύματα αὐτά τοῦ Ὁσίου Ἀνανίου, ὅσα ἔχω μέχρι στιγμῆς στά χέρια μου καί ὅσα ἀκόμα ἀκολουθήσουν, ποὺ ἐλπίζω νά φθάσουν ἤ καί νά περάσουν τά ἑκατό, βούλομαι νά τά θέσω δημοσίως ὑπ’ ὂψιν τοῦ κόσμου, νά μάθη ὁ κόσμος, νά ἐνημερωθῆ ὁ κόσμος γιά τά θαύματα, νά τά διαβάζη ὁ περιούσιος λαός τοῦ Θεοῦ, νά πάρουν τήν εὐχή καί τήν εὐλογίαν τοῦ Ὁσίου πρός δόξαν Θεοῦ. Ὅμως φοβᾶμαι. Φοβᾶμαι καί δειλιῶ καί τρέμω καί σκέφτομαι μήν πάθω καί ἐγώ κάτι παρόμοιο μέ τόν Ἑβραīον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τόν Ὀζά. Περιεφέρετο πρός λιτάνευσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ γῇ, πρός εὐλογίαν καί ἁγιασμόν τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ, ἡ Κιβωτός τῆς Διαθήκης, πού ἦτο τά

Ἅγια τῶν Ἁγίων τῶν Ἑβραίων. Και ἐν τῇ πορείᾳ τῆς λιτανείας, ἀπό ἄγνωστη αἰτία, ἡ Κιβωτός ξέφυγε ἀπό τά χέρια τῶν βασταζόντων Ἑβραίων, μέ κίνδυνον νά πέση κάτω στή γῇ. Ἕνας Ἑβραīος, πού κατά τύχη βρέθηκε κοντά στήν Κιβωτό, Ὀζά ὀνομαζόμενος, ἅπλωσε τά χέρια του νά στηρίξη τήν Κιβωτό, νά μήν πέση κάτω. Ἀλλά ἐν τῷ ἀγγίσματι, ὁ Ὀζά ἔπεσε κάτω νεκρός. Ἦταν ἀνάξια ἐκεί-

νου τά χέρια νά πλησιάση καί νά ἀγγίξη τήν Κιβωτό. Αὐτό τό συναίσθημα ἀκριβῶς συνέχει καί ἐμένα τόν ἁμαρτωλόν καί ἀνάξιον. Μήπως καί τά δικά μου χέρια εἶναι τό ἴδιο ἀνάξια, νά γράψουν, καί τά χείλη μου νά ἐξυμνήσουν αὐτόν τόν κολοφῶνα τῆς Ὀρθοδόξίας, καί νά τιμωρηθῶ καί ἐγώ παραδειγματικά καί πέσω κάτω νεκρός; Ὅμως ἐλπίζω εἰς τό ἔλεος καί στήν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ, ὅτι θά μέ βοηθήση. Διότι ἡ πρόθεσίς μου δέν κρύπτει πονηρίαν καί δόλον· εἶναι ἀγαθή καί ἀθώα. Δέν σκοπεύω νά παρουσιάσω τόν ἐαυτόν μου ὡς σπουδαῖον, οὔτε προσβλέπω εἰς οἰκονομικόν ὄφελος. Ἀλλά μέ γνήσια καί καθαρή ἀγάπη καί ἀπεριόριστον σεβασμόν πρός τόν ἀγαπητόν καί σεβάσμιον Γέροντά μου Ἀνανίαν, πρός δόξαν Θεοῦ. Πρίν λοιπόν πλησιάσω τήν Κιβωτόν, καί ἁπλώσω τά ἀνάξια χέρια μου, ὡς ὁ Ὀζά, καί κατακριθῶ καί ἐγώ, ὡς ἐκεῖνος, σκόπιμον εἶναι “διά τό ἀνάξιον εἶναί με”, νά ὑψώσω νοῦν καί καρδίαν πρός τόν φιλάνθρωπον Θεόν· μέ θερμή προσευχή νά ζητήσω κάθαρση τῶν ἁμαρτιῶν μου, νά μοῦ συγχωρήση τά ἑκούσια καί τά ἀκούσια παραπτώματα, ἃ ἔπραξα ἐν τῷ βίῳ ἐκ νεότητός μου, καί μέχρι τῆς παρούσης ἡμέρας καί ὥρας, ἐν γνώσει ἢ ἐν ἁγνoίᾳ, τά ἐν παραβάσει καί παρακοῇ γενόμενα.“- Φιλάνθρωπε Κύριε. Σύ ὡς μόνος εὐδιάλλακτος, Παραδείσου με οἰκήτορα ποίησον. Δάκρυσι προσπίπτω σοι δεόμενος, τόν χιτῶνα τῆς σωφροσύνης πάλιν με ἔνδυσον. Ἥμαρτον, Κύριε μου, ἥμαρτόν σοι, μέ τήν ψυχή καί τό σῶμα, μέ ὅλες μου τίς αἰσθήσεις, ἑκουσίως καί ἀκουσίως, ἐν γνώσει καί ἐν ἁγνοίᾳ. Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με. Εἰ φθαρτοῦ βασιλέως θυμὸν οὐδεὶς ἐνεγκεῖν δύναται, πόσῳ μάλλον Σοῦ τοῦ Κυρίου τὸν θυμὸν ἐγώ ὁ ἄθλιος ὑποστήσομαι; Ἐκέκραξά σοι Κύριε, πρόσχες, κλῖνόν μοι τὸ οὖς σου βοῶντι, καὶ κάθαρον πρὶν ᾄρῃς με, ἀπὸ τῶν ἐνθένδε. Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου. Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τά θαυμάσιά σου. Μή ἐγκαταλίπῃς, Κύριε, πάντας τούς ἐλπίζοντας εἰς τό ὄνομά σου το Ἅγιον.”

Καί τώρα, μετά τήν σύντομή μου αὐτήν προσευχή, μπορῶ νά ἐλπίζω ὅτι τό ἔργο πού ἐπιχειρῶ θά ἔχη αἴσιον πέρας. Καί τώρα, ζέων τῷ Πνεύματι, μέ ἐνθουσιασμό Πνεύματος καί χαρά ἀρχίζω τήν ἐγγραφήν τῶν θαυμάτων τοῦ Ὁσιωτάτου Γέροντος χατζή-Ἀνανίου Μπαρμπεράκη. Καί τήν πρώτη θέση πρέπει νά ἔχη τό ἐξαίσιο, τό ὑπερκόσμιο καί ἀπίστευτο τοῖς ἀνθρώποις θαῦμα, πού ἐπετέλεσε ὁ Ὅσιος ὡς ὑπομάζιον βρέφος καί σέ ἡλικίαν δέκα μηνῶν, ὅπως μᾶς τό διηγήθηκε ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Παναγίας Ἐξακουστῆς μακαριστός Ἱερόθεος Μπαρμπεράκης, πού ἦτο πρῶτος ἀνεψιός τοῦ Ὁσίου. Ὁ πατέρας τοῦ Ἱερόθεου καί ὁ Ὅσιος ἦσαν ἀδέλφια· κατά το 1940, ἡμέρα Πέμπτη 15 Μαΐου καί ἑορτή τῆς Ἀγίας Ἀναλήψεως. Ὅταν ἡ Μονή τῆς Ἐξακουστῇς διελύθη, οἱ διαβιοῦντες ἐκεῖ μοναχοί, ἄλλοι πῆγαν στή Μονή Τοπλοῦ, ἄλλοι στό Γοργολαΐνι. Ὁ Ἱερόθεος καί ὁ Ἰωακείμ Χατζάκης, πού καταγότανε ἀπό τίς Μάλλες, ὁ τότε ἐπίσκοπος Ἀμβρόσιος τούς εἶπε νά μείνουν στίς Μάλλες, διότι ὑπῆρχε μία ἐλπίδα, μέ τίς ἐνέργειες πού ἔκανε ὁ ἐπίσκοπος σύντομα

νά ἐπανιδρυθῆ τό μοναστήρι καί αὐτοί νά ἐπιστρέψουν καί πάλιν εἰς τήν Μονήν τῆς μετανοίας των- ὁ Ἱερόθεος ἔπιασε τόν ναόν τῆς Μεταμορφώσεως καί ὁ Ἰωακείμ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τό 1940 ἐγώ ἤμουν 16 χρονῶν. Εἶχα καταφέρει νά μάθω ἀπταίστως τό τυπικό τῆς θ. λειτουργίας καί τήν Ὀκτώηχο. Ἔψαλλα στήν Ἐκκλησία καί σέ καμία περίπτωση δέν ἀντιμετώπιζα δυσκολία. Τό 1940

συνέπεσε τό Ἅγιο Πάσχα νά εἶναι 6 Ἀπριλίου. Τήν Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ, ἦτο 11 Μαΐου, ὁ ἡγούμενος λειτούργησε εἰς τόν ναόν τῆς Μεταμορφώσεως· ἐγώ τοῦ ἔψαλα στή διανομή τοῦ Ἀντιδώρου ὁ ἡγούμενος μοῦ εἶπε:“ – Μή φύγης, γιατί σέ θέλω.” Ἐγώ μπῆκα στό Ἱερό καί περίμενα νά τελειώση τή διανομή τοῦ Ἀντιδώρου. Καί μοῦ λέγει: “- Μοῦ διεμήνυσαν ὅτι τήν Πέμπτη 15 Μαΐου, πού

εἶναι τῆς Ἀναλήψεως, θά ἔλθη μιά μεγάλη παρέα προσκυνητῶν ἀπό τό Μεραμπέλο, γύρω εἰς τά εἴκοσι πέντε ἄτομα, νά λειτουργήσωμε εἰς τήν Ἐξακουστή τίς 15 Μαΐου, Πέμπτη, τῆς Ἀναλήψεως. Ἐγώ θά πάω ἀποβραδίς νά μείνω ἐκεῖ, νά κάμω καί τόν Ἑσπερινόν. Ἐσύ ἔλα τήν Πέμπτη τό πρωί μέ τό ρεπεπό σου (μέ τήν ὑπομονή σου). Δέν θά βιαστοῦμε, γιατί οἱ ἄνθρωποι θά ἔλθουν ἀπό μακριά, ἄλλοι πεζοί, ἄλλοι καβαλάρηδες (τότε δέν ὑπῆρχαν αὐτοκίνητα καί ἐρχότανε μέ τά ζῶα).” Βάλαμε μπροστά ὀκτώ παρά εἴκοσι. Ἔφθασαν, ὅταν τελειώναμε τούς Κανόνες καί ἑτοιμαζόμαστε νά ἀρχίσωμε τίς Καταβασίες. Τελείωσε ἡ λειτουργία· ἐκοινώνησαν ὅλοι. Τελειώνοντας ὁ ἡγούμενος μοῦ ἔκανε νεῦμα καί μπῆκα στό Ἱερό καί μοῦ εἶπε: “-Πάρε τό κλειδί νά ἑτοιμάσης τά σερβίτσια γιά

καφέ.” Μέ ἀκολούθησαν τρεῖς γυναῖκες καί μοῦ είπαν: “-Ἐμεῖς θά κάμωμεν τούς καφέδες καί θά τούς σερβίρωμε.” “-Νά εἶναι εὐλογημένο”, τούς εἶπα. Μετά ἀπό λίγο ἦλθε καί ὁ ἡγούμενος μέ τήν ὅλη παρέα. Κρατοῦσαν οἱ ἄνθρωποι καί ἔβγαλαν πάνω στό τραπέζι τοῦ κόσμου τά καλά: κρέας βραστό, αὐγά βραστά, μυζήθρα φρέσκια, καλιτσούνια, μυζηθρόπιτες καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ καφέ κάναμε καί κολατσό ἢ μάλλον πλῆρες γεύμα. Καί πάνω στό γεῦμα αὐτό σηκώθηκε ἕνας ἀπό τούς προσκυνητάς καί ἀπευθυνόμενος στόν ἡγούμενο εἶπε: “-Ἅγιε καθηγούμενε, σᾶς παρακαλοῦμε, ὅλη ἡ παρέα μας, ἄν ἔχετε κάποιο σημαντικό γεγονός γιά τόν χατζή Ἀνανία, νά μᾶς το πῆτε. Πολύ θά τό θέλαμε νά ἀκούσωμε καί νά πάρωμε ὡς εὐλογία, νά τό μεταφέρωμε στά σπίθια καί στά παιδιά μας, μαζί μέ τήν εὐλογία τῆς θείας λειτουργίας, πού ἀξιωθήκαμε σήμερον ἀπό τήν ἁγιωσύνη σου, μέ τήν εὐχή καί τήν εὐλογία τῆς Παναγίας μας, καί μέ αὐτό πού θά μᾶς πῆτε, πού καί αὐτό θά τό θεωρήσωμε ὡς εὐχή τοῦ χατζή Ἀνανία.·Ὅλα αὐτά θά τά ἔχωμε εὐλογία καί φυλακτήριο στά σπίθια μας καί στά παιδιά μας.” Καί ὁ ἡγούμενος μέ ἕνα χαριέστατο πρόσωπο εἶπε μειδιώντας: “-Μάλιστα, κύριε Τουτουδάκη.” Kαί ἄρχισε νά λέη ἀπό τήν ζ’ (ἕβδομη) ὠδή τοῦ β’ Κανόνος τῆς Μεταμορφώσεως.

“Νῦν τά ἀνήκουστα ἠκούσθη.“

-Ἔχω νά σᾶς πῶ ἐξαίσια πράγματα, ἀφοῦ ἄλλωστε τά ἐπιζητεῖτε, γιά τόν θεῖον μου τόν χατζη-Ἀνανία, ὅπως ἀκριβῶς μοῦ τά εἶπε ὁ πατέρας, πού ἦτο μεγαλύτερος κατά τρία χρόνια ἀπό τόν ἀδελφό του, τόν χατζη-Ἀνανία, καί μοῦ ἄφησε αὐστηρή ἐντολή, ὅπου καί ὅταν βρῶ ὥρα κατάλληλη νά τά διηγοῦμαι παρρησίᾳ, γιά νά μαθαίνη ὁ κόσμος, νά μή σβήσουν ἀπό τόν κόσμον. Θεωρῶ ὅμως ὑποχρέωσή μου πρῶτα νά σᾶς εὐχηθῶ τό καλῶς ἤλθατε καί νά σᾶς πῶ ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ, πού ὑποβληθήκατε σέ τόσο κόπο καί ταλαιπωρία, νά ἔλθετε ἀπό τόσο μακριά νά τιμήσετε τήν Παναγία μας μέ τό ἱερό προσκύνημά σας καί ἐμᾶς προσωπικῶς καί νά εὐχηθῶ ἡ Ἐξακουστή Παναγία μας νά εἶναι σκέπη, να σκεπάζη τά σπίθια σας και τά παιδιά σας.”

Καί ὁ ἡγούμενος ἀνοίγει τη διήγησή του.

“Ἤμουν 19 χρονῶν. Ἕνα βράδυ χειμωνιάτικο, ἐνῶ ἔξω στόν δρόμο ἔριχνε πυκνή στούπα καί στοίβαζε τό χιόνι στούς δρόμους καί στίς αὐλές, ἐκαθόμαστε στό σπίτι οἱ γονεῖς , οἱ δυό μου ἀδελφές, Μαρία καί Κατερινιά, ἐγώ καί ὁ ἀδελφός μου ὁ Τιμόθεος, μικρότερος ἀπό μένα, 3 χρονῶν τότε, τώρα εἶναι ἀρχιμανδρίτης εἰς τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξάνδρειας. Ὁ θεῖος χατζη-Ἀνανίας ἦτο στόν Καψᾶ μέ τόν Γεροντογιάννη. Παίρνω τόν λόγο ἐγώ ἀπευθυνόμενος στόν πατέρα μου καί εἶπα: -Ἀφέντη, ἴντα νά κάνη καί ὁ μπάρμπας μου ὁ Ἀνανίας στόν Καψᾶ; λές νά ἐργᾶ (νά κρυώνη) καί ἐκεῖνος; (Ἐδῶ ἐπιτρέψατέ μου νά κάμω μιά διευκρίνιση. Τήν ἐποχή ἐκείνη τόν πατέρα μας τόν ἐλέγαμε ἀφέντη. Δέν τόν λέγαμε μπαμπά ἢ μαμά τή μάνα μας· μπαμπάς καί μαμά εἶναι τούρκικες λέξεις. Τό ἀφέντη τό εἴχαμε πάρει ἀπό τόν Χριστό. Ἀφέντης Χριστός δέν λέμε; Ὁ Χριστός ἀφεντεύει, προστατεύει τά πάντα, εἶναι ἀφεντικό τοῦ Σύμπαντος κόσμου καί δίνει πρῶτα τή ζωή καί τήν ὑγεία καί ἔπειτα τά ἀγαθά πού χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος. Καί ὁ φυσικός μας πατέρας εἶναι ἕνας μικρός θεός μέσα στήν οἰκογένεια καί ἀφεντεύει καί κάνει κουμάντο. Ἐκεῖνος καί ἐπιμελεῖται μέ ἀγάπη καί στοργή καί φροντίζει ἐκεῖνος γιά ὅλα, ὅσα ἡ οἰκογένεια χρειάζεται. Ἄς ἐπανέλθωμε στό ἐρώτημα πρός τόν πατέρα μου, ἐάν ὁ μπάρμπας μου ἐκρύωνε στόν Καψᾶ: “-Στόν Καψᾶ, παιδί μου, μοῦ λέει ὁ πατέρας μου, εἶναι γιαλός καί δέν κάνει οὔτε κρύο οὔτε χιόνια. Ἀμά (ἀλλά καί) ὁ μπάρμπας σου νά κάθεται ὄξω στήν αὐλή καί νά ρίχνη ὁ Θεός τό νερό μέ τό τουλούμι (ἀσκός), κάνει ὁ Θεός ὀμπρέλα καί δέν γραίνεται, ἀπό τά κωλοφάσκια του (σπάργανά του) εἶναι ἅγιος. Θά σᾶς πῶ ἴντα γίνηκε, ὅταν ἤτονε 10 μηνῶν.

Ὅταν ἤτονε 10 μηνῶν βυζανιάρικο στό χωριό ἔπεσε θανατικό (θανατηφόρος γρίπη)· πέθαναν πέντε ἀνθρῶποι, τρεῖς ἄντρες καί δυό γυναῖκες· ἀρρώστησε καί ἡ μάνα μας πολύ βαριά καί ἀπό τή βαριά ἀσθένεια στέρεψε τό γάλα της καί τό κοπέλι ἐπείνασε καί ἄρχισε νά κλαίει ἀπαρηγόρητα. Ὁ κακομοίρης ὁ πατέρας ἔπιασε τό παιδί στά χέρια του, τό κουνοῦσε, τοῦ μιλοῦσε, ἀλλά τό παιδί πεινοῦσε καί ἦτο ἀπαρηγόρητο. Τότε ἀπελπισμένος, μέ δάκρυα καί στεναγμό τοῦ λέει: -Πεινᾶς, παιδί μου, μά ἴντα νά σοῦ κάμω; Ἀνέ πάρη ὁ Θεός τή μάνα σου, νά σέ πάρη καί σένα, γιατί

ἴντα θά σέ κάμω; Τρία εἶστε ὡσάν τά κλωσσοπούλια. Τά δυό εἶναι λίγο μεγάλα καί τρῶνε λίγο ψωμάκι, ἐσύ πού τρῶς μόνο τό γάλα τῆς μάνας σου, ἴντα θά σέ κάμω; Καί μέ τόν δείκτη τοῦ χεριοῦ του ἔδειχνε τή μάνα του καί μέ τό στόμα του ἔκανε:- Οὔ, οὔ, οὔ,οὔ. Κατάλαβε ὁ πατέρας του ὅτι θέλει νά τό πάη στή μάνα του. -Νά τό πάω, λοιπόν. Ἔβαλε τό παιδί στήν ἀγκαλιά τῆς μάνας του. Σοφίστηκε δέ καί εἶπε:- Νά τοῦ δώσω τό βυζί τῆς μάνας του νά τό γλείφει, μπάς καί σωπάσει νά μήν κλαίει. Βγάζει τό βυζί τῆς μάνας του, τοῦ τό βάζει στό στόμα καί ἄρχισε νά βυζάνη τό βρέφος κανονικά. Καθώς τό παιδί βύζανε, τό γάλα, πού λόγω τῆς ἀσθένειας εἶχε στερέψει, ἐπανέρχεται στή φυσική του ροή. Δοξασμένο τό ὄνομα τοῦ Κυρίου! Τό παιδί κόρεσε τήν πείνα του, ἠρέμησε καί ἔκοψε τό κλάμα. Τότε ἡ ἀσθενής μητέρα μέ χαμηλή καί ἀσθενική φωνή εἶπε στόν ἄνδρα της:-Γιάννη, ἔλα, πάρε το. Ὁ πατέρας πῆρε τό παιδί ἀπό τήν ἀγκαλιά τῆς μάνας του. Τράβηξε μιά καρέκλα δίπλα καί κοντά στήν ἄρρωστη μητέρα καί κάθισε. Πῆρε τό παιδί ὄρθιο στήν ποδιά του· ἀλληλοκοιταζότανε πατέρας καί γιός, σάν κάτι νά ἤθελε νά πῆ ὁ ἕνας στόν ἄλλο. Καί τότε ὁ πατέρας του τοῦ λέει: -Ἄν ἐκάτεχες, παιδί μου, ἐσύ νά μιλῆς, θά παρακαλοῦσες τόν Θεό νά γιατρέψη τή μάνα σου· δέν μπορεῖς να μιλήσης καί δέν κατέχω ἡ μοίρα μου ἴντα νά μοῦ ἔχη φυλαμένο. Ἀνέ πoθάνη ἡ μάνα σου, παιδί μου, νά πoθάνης κι ἐσύ. Καί κάνει τόν σταυρόν του· -Θεόψυχά μου, δέν θά σέ λυπηθῶ, γιατί Ἀγγελάκι θα γενῆς!” Τό παιδί κοίταξε μέ ἕνα ἐπιβλητικό βλέμμα τόν πατέρα του, σάν νά εἶχε κάτι νά τοῦ πῆ. Θα τοῦ πῆ: -Ἀφέντη μου, τί εἶναι αὐτά πού λές; Θά κάμη ὁ Θεός θαῦμα καί ἡ μάνα μου, ἡ μάνα μου ὄχι, δέν θά πεθάνη! Θά γίνη καλά! Καί τότε, παιδιά μου, τί λέτε κι ἔγινε; Μέγας εἶ Κύριε καί θαυμαστά τά ἔργα σου καί οὐδείς λόγος ἐξαρκέσει πρός ὕμνον τῶν θαυμασίων σου! Καί τότε ἔγινε τό θαυμαστό, τό ἐξαίσιον, τό ὑπερκόσμιον καί ἀπίστευτον τοῖς ἄνθρώποις θαῦμα. Καί σᾶς ἐρωτῶ να μοῦ πῆτε: -Δέκα μηνῶν παιδί, βυζανιάρικο, ξέρει ἄν ὑπάρχη Θεός; Ἄσφαλῶς ὄχι! Δέκα μηνῶν παιδί ξέρει να ἑνώση τά τρία δάκτυλα, ὅπως κάνομε τόν σταυρόν μας, πού συμβολίζουν τήν τρισυπόστατον θεότητα; Ἄσφαλῶς ὄχι! Δέκα μηνῶν παιδί, ξέρει νά σχηματίση ἀκριβέστατα πάνω στό σῶμα του τό σημεῖον

τοῦ Σταυροῦ, ἢ εἰς ἀπόστασιν μέρος; Ἀσφαλῶς ὄχι! Καί ὅμως, ἀδελφοί μου, ὅλα αὐτά ἔγιναν ἀπό τό δεκάμηνο βυζανιάρικο Ἀντωνάκι! Ὅταν ὁ πατέρας του,πάνω στήν ἀπελπισία του, εἶπε:-Ἄν, παιδί μου, πεθάνη ἡ μάνα σου, νά πεθάνης κι ἐσύ, μά δέν θά σέ λυπηθῶ, γιατί Ἀγγελάκι θά γενῆς· καί εἰς ἔνδειξιν ὅρκου, ἔκαμε τόν σταυρόν του, ὁ δέκα μηνῶν Ἀντώνιος κοίταξε κατάματα τον πατέρα του, σάν νά τοῦ ἔλεγε: -Ἀφέντη μου, ἀφεντάκι μου, γιατί στενοχωριέσαι καί ἀπελπίζεσαι; Γιατί ἀφήνεις τήν ἀπελπισία καί τό ἄγχος νά σέ πνίγη; Ἀκόμη λίγη ὑπομονή καί θά δῆς τή δύναμη καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ! Καί ὅπως ἦτο ὄρθιος στήν ποδιά καί στά χέρια τοῦ πατέρα του, ὑψώνει τό δεξιό του χεράκι, ἑνώνει τά τρία δακτυλάκια του πού συμβολίζει τήν ἑνότητα τῆς τρισυποστάτου θεότητος, καί ἐπί τρεῖς φορές ἐσημείωσε τό σημεῖον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ πρός τό μέρος πού ἐκείτετο ἡ μητέρα του. Καί τίς τρεῖς φορές τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ το συνόδευαν πέντε ταπεινές καί ἄναρθρες φωνοῦλες. Χαρακτηριστικά οἱ φωνοῦλες ἄναρθρες ἦταν: οὐκ, οὐκ, οὐκ, οὐκ, οὐκ! Καί αὐτές οἱ ταπεινές και ἄναρθρες φωνοῦλες ἐξηγήθηκαν καί διερ-

μηνεύθησαν οὕτω πως:-Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Ἔ παιδιά μου! Ἡ βαριά ἄρρωστη μητέρα τοῦ χατζη-Ἀνανία, μετά ἀπό μιά ὥρα περίπου σηκώθηκε ὑγιέστατη. Πῆρε καί τά τρία παιδιά κοντά της, τά ἀνέβασε στήν ποδιά της καί μέ δάκρυα συγκίνησης καί χαρᾶς τά χάιδευε, τά φιλοῦσε καί ἔλεγε:- Παιδιά μου, καμάρια μου, χαρά μου, ποῦ θά σᾶς ἄφηνα ὀρφανά;

-Παιδιά μου ἰλιγγιᾶ ὁ νοῦς κάθε ἀνθρώπου μπροστά σέ τέτοιου εἴδους ὑπερκόσμια γεγονότα καί θαύματα! Σαστίζει ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου. Καί ὁ ἄνθρωπος μένει ἀμήχανος, τά χάνει, ξεπερνᾶ τά ὅρια πρός τό ὑπερπέραν, προκειμένου νά ἐξερευνήση τή βουλή τοῦ Θεοῦ. Αὐτό τό σημαντικό γεγονός γιά τόν χατζη-Ἀνανία, πού μέ παρακαλέσατε, εἶχα νά σᾶς διηγηθῶ καί παρακαλῶ καί ἐγώ μέ τή σειρά μου, μήν τό ξεχάσετε καί νά τό διηγῆσθε ὅπου σᾶς εἶναι δυνατόν.”

Ἐγώ ὁ ἁμαρτωλός Ἰωαννίκιος, κλείνω μέ δυό ὕμνους:

Ἰσαγγέλῳ πολιτείᾳ ζήλῳ ἐφελκόμενος, ὤ θαύματος ἐκστατικοῦ καί πράγματος θεοπρεποῦς, ὅτι γήϊνος ὤν τῇ φύσει, ἴσος γέγονας τῶν νοερῶν Δυνάμεων, ἀγγελικῶς βιώσας μετά σώματος, ὡς, ἔτι ζῶν, τρίς προσκυνῆσαι Παράδεισον. Ἱερῶς τόν βίον διήνυσας, μετά Ὁσίων ὁσίως ἐσκήνωσας, ὑπέρ ἡμῶν δεόμενος, Ἀνανία πανσεβάσμιε.Πιστῶς τιμῶμεν τήν πανσεβάσμιον μνήμην σου. Ὁ τῶν πάντων Ὁσίων Πατέρων ἰσοστάσιος

Ο ηγούμενος της Εξακουστής π. Ιερόθεος Μπαρμπεράκης

Θαύμα 1ον.

Μαρτυρία Ελευθερίας Φουντουλάκη

για θαύμα σπουδαίο που της έκανε ο Όσιος Ανανίας.

Καταγραφή Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

Ονομάζομαι Ελευθερία Φουντουλάκη και μένω στις Γούβες Ηρακλείου.

Η κόρη μου μένει στην Αμερική και εργάζεται σε ένα Πανεπιστήμιο. Ξαφνικά μια μέρα η κόρη μου αρρώστησε. Ένιωσε ένα μούδιασμα στο κεφάλι και στο χεράκι και είχε φοβερούς πόνους και ζαλάδες. Πήγε στο γιατρό, την εξέτασε και επειγόντως την έβαλε στο νοσοκομείον. Ο γιατρός μου είπε στο τηλέφωνο ότι παρουσιάσθηκε στο κεφάλι της κόρης μου ένα είδος Μηνιγγίωμα που είναι μια σοβαρή ασθένεια που δεν αποκλείεται και ο θάνατος, και οπωσδήποτε πρέπει να έλθετε στην Αμερικήν. Φυσικά όλοι εθορυβηθήκαμε. Έμαθα ότι στο χωριό Βαχός Βιάννου, στο σπίτι του Ιερομονάχου πατρός Ιωαννικίου υπάρχει η εικόνα και ιερό λείψανο ενός θαυματουργού Αγίου που τον λένε χατζή Ανανία, και ότι το λαδάκι από την ακοίμητον κανδήλα του κάνει μεγάλα θαύματα. Χωρίς καθυστέρηση βεβαιώθηκα, πήγα στον Βαχό, είπα το πρόβλημά μου εις τον πατέρα Ιωαννίκιον και εκείνος πρόθυμος και καλοσυνάτος, μου έδωσε το λαδάκι από την ακοίμητον κανδήλα του Οσίου και έφυγα κατ’ ευθείαν δια την Αμερικήν. Όταν σταύρωσα το κεφάλι του παιδιού με το λαδάκι, η κόρη μου, μου είπε·

–Μαμά, ακούς; Το λαδάκι ευωδιάζει!

–Ναι, παιδί μου, της είπα·

και στο αεροπλάνο ευωδίαζε. Με πίστη και ελπίδα στον Θεόν και στον Άγιον, βάλαμε λαδάκι στο κεφάλι του παιδιού Βάλαμε, ξανά βάλαμε, και δόξα τω Θεώ και του Αγίου το θαύμα έγινε. Το παιδί μου έγινε καλά. Όταν φύγαμε από το Νοσοκομείο βγάλαμε πάλι μαγνητική και είχε σχεδόν εξαφανισθεί. Είχε μείνει μια μικρή, μικρή σκιά, αλλά δεν έλεγε τίποτα. Ο γιατρός μου είπε·

–αυτό που βλέπετε εδώ πέρα κυρία μου είναι ένα μεγάλο θαύμα.

Με την δύναμη του Χριστού και του Οσίου Ανανία, η κορούλα μου είναι πολύ καλά χωρίς κανένα πρόβλημα. Πήρα το μπουκαλάκι με το υπόλοιπο λαδάκι, το έχω στο σπίτι μου. Και εις εμένα μου επαρουσιάσθη στο στήθος μου μια ελιά. Έβαζα από το λαδάκι που εξακολουθεί να ευωδιάζει. Έβαζα συνεχώς και η ελιά που ήταν δυο φορές το μέγεθος του νυχιού εξηφανίσθει. Η κόρη μου έμεινε πάρα πολύ ενθουσιασμένη και εντυπωσιασμένη, πρώτον από τον χρόνον ρεκόρ για την αποκατάσταση της υγείας της, και δεύτερο από την ευωδία που έβγαζε το λαδάκι. Ο πατέρας Ιωαννίκιος, μαζί με το λαδάκι μου έδωσε και μια εικονίτσα του χατζή Ανανία. Την πήρα μαζί στην Αμερική. Και όλο το διάστημα της περιπέτειας του παιδιού μου, την είχα κάτω από το μαξιλάρι του. Τώρα την έχω στο εικονοστάσι μου και, ο,τι του ζητήσω με την προσευχή μου, μου το δίνει ικανοποιητικά. Το κορίτσι μου όταν έχει πονοκέφαλο ή οπουδήποτε αλλού αισθάνεται πόνο, βάζει

λαδάκι και του περνούν αμέσως οι πόνοι. Με ευλάβεια και σεβασμόν προσκυνώ και δοξάζω την χάρη του Οσίου Ανανίου του θαυματουργού για την μεγάλην χαράν που έδωσε στο σπίτι μου με την αποκατάσταση της υγείας του παιδιού μου.

Ταπεινή ικέτιδα,

Ελευθερία Φουντουλάκη.

Θαύμα 2ον.

Μαρτυρία Χαρούλα Λελεκάκη

Κατέγραψε Αρχ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

Ονομάζομαι Χαρούλα Λελεκάκη και θα ήθελα να καταθέσω την δική μου εμπειρία σχετικά με τον όσιον Χατζή Ανανία και τον γέροντα Ιωαννίκιο.

Είμαι παντρεμένη με τον ιερέα Κωνσταντίνον Λελεκάκη και στην διάρκεια του γάμου μου είχαν εμφανισθεί κάποια προβλήματα υγείας σχετικά με την εμφάνιση κάποιων κύστεων. Συνέπεια αυτών ήταν η αφαίρεση της μιας ωοθήκης και η συνεχής παρακολούθηση της άλλης στην οποία κατά καιρούς εμφανίζονταν κύστες οι οποίες με την λήψη φαρμάκων απορροφούνταν από τον οργανι-

σμόν μου. Στις 6-8-2004 εμφανίστηκε μετά από έλεγχο μια δερματοειδής κύστη η οποία δεν ανταποκρίνονταν σε φάρμακα. Ο γιατρός συνέστησε συχνή παρακολούθηση. Αλλά στις 1-10-2007 διαπιστώθηκε ότι αυξανότανε επικίνδυνα. Ο γιατρός πρότεινε μετά την παρεύλευση τριμήνου και εφ’ όσον είχε αυξηθεί η κύστη να προβούμεν σε εγχείρηση. Η κατάσταση ήτο δύσκολη καθώς ακόμα κι’ αν γινόταν η εγχείρηση έπρεπε να αφαιρεθεί χωρίς να σπάσει, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της μόλυνσης.

Στην ενορία που υπηρετεί ο σύζυγός μου καθότι είναι Ιερεύς, γνώρισε τον κύριον Νίκο Τζανάκη καθηγητήν Πανεπιστημίου, ο οποίος γνώριζε για την θαυματουργική ενέργεια του Χατζή Ανανία και τον γέροντα Ιωαννίκιο. Προσωπικά, έπειτα από δική του πρόταση τον επισκεφτήκαμε στις 11-10-2007. Ο γέροντας μας δέχθηκε με πολλή αγάπη, εγκαρδιότητα και με μεγάλη συμπάθεια για το

πρόβλημά μας. Μας είπε να έχουμε πίστη στο Θεό, προσκυνήσαμε την ιεράν εικόνα του αγίου και τα άγια λείψανά του. Μου έδωσε την εικονίτσα του αγίου και λαδάκι και από την ακοίμητον κανδήλα, με το οποίο σταυρωνόμουν καθημερινά. Έβαζα και μια σταγόνα στον αγιασμόν και το έπινα κάθε πρωί.

Μετά παρέλευση τριών μηνών επισκέφτηκα τον γιατρόν για την εξέταση στις 11-1-2008 παραμονή της Παναγίας Μεσοπαντίτισσας και ο γιατρός έμεινε άφωνος. Δεν υπήρχε τίποτα. Είχε εξαφανισθεί η κύστη παντελώς. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη για την επισκεψη εις εμέ της θείας χάριτος. Κλείνοντας αυτήν την εξομολόγηση νιώθω υποχρεωμένη να ευχαριστήσω πάνω από όλα τον μεγαλοδύναμον Θεόν για την πρόνοια του στη ζωή μας, την Παναγία μητέρα του για την προστασία της, την χάρη του Τιμίου Σταυρού, που μας βοηθάει, την Αγίαν Άννα που υπηρετεί ο σύζυγός μου και φυσικά και τον όσιον και θαυματουργόν Ανανία που επέβλεψε επί την ταπείνωσήν μου και τον γέροντα Ιωαννίκιον χάρη των οποίων επέτρεψε ο Θεός να γίνει αυτό το θαύμα.

Με πολύ σεβασμό και δέος η ταπεινή ικέτης

Χαρούλα Λελεκάκη Πρεσβυτέρα

Θαύμα 3ον.

Μαρτυρία Μαρίας Ζαρρή.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Ονομάζομαι Λίζα – Μαρία Zαρρή, κάτοικος Ιεράπετρας.

Έρχομαι να δηλώσω την περιπέτειά μου. Ένιωσα έντονους πόνους στο κεφάλι. Πήγα στο Νοσοκομείον όπου οι γιατροί διέγνωσαν όγκο. Με έπιασε πανικός. Στην απόγνωση μου δεν ήξερα που να στραφώ. Κατόπιν παρότρυνσης κάποιων φίλων μου, επισκέφτηκα τον γέροντα Ιωαννίκιον εις Βαχό Βιάννου, όπου μου έδωσε λαδάκι από την κανδήλα του Αγίου χατζή Ανανία. Σταυρώθηκα δύο – τρείς φορές και μετά από λίγες ημέρες ένιωσα μεγάλη βελτίωση, σωματική και ψυχική. Μου προγραμμάτισαν εγχείρηση στις 16 Ιανουαρίου 2008, και πριν την ημερομηνία αυτή ξανά υποβλήθηκα σε εξετάσεις και ο όγκος παραδόξως είχε εξαφανισθεί και επομένως εγχείρηση δεν έγινε. Θερμώς ευχαριστώ τον Όσιον Ανανία που δωρεάν με έκαμε καλά.

Θαύμα 4ον.

Μαρτυρία Ιωάννου Χατζηκώστα.

Περιγραφή του ιδίου.

Ονομάζομαι Χατζηκώστας Γιάννης. Είμαι από την Σητεία.

Το τηλέφωνό μου 28430 26997.

Το 2003 παντρεύτηκα την Φουκαράκη Ευαγγελία από την Νεάπολη Λασιθίου. Μετά από προσπάθεια τεσσάρων ετών για να αποκτήσουμε παιδί, είχαμε απογοητευθεί. Πήγαμε στον γέροντα Ιωαννίκιον στον Βαχό Βιάννου, ο οποίος μας έκανε Άγιο Ευχέλαιο εις την κανδήλα και μπροστά στην ιερή εικόνα του Οσίου Χατζή Ανανία, και με την χάρη του Θεού και την πρεσβεία του Χατζή Ανανία και με την μεγάλη μας πίστη στον Θεόν και εις τον Όσιο σταυρωνόμασταν με το λαδάκι αυτό της κανδήλας. Η γυναίκα μου έμεινε έγκυος και σήμερα έχουμε ένα υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι. Εάν ο Θεός μας χαρίσει και δεύτερο έχουμε υποσχεθεί ότι, είτε είναι κορίτσι ή αγόρι, θα το βαπτίσουμε Ανανία.

Χατζηκώστας Γιάννης

Θαύμα 5ον.

Mαρτυρία Δημητρίου Μαχαιρά που ελήφθη 15.1.2009.

Καταγραφή Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Ονομάζομαι Μαχαιράς Δημήτριος του Εμμανουήλ. Είμαι συνταξιούχος δάσκαλος και μένω στην οδό Μεσσηνίας 10, Άνω Καλαμάκι Αττικής.

Το τηλέφωνο μου 210 9935500.

O γυιός μου Εμμανουήλ, φαρμακοποιός, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση όγκου από τον εγκέφαλο στις 4 Δεκεμβρίου 2008. Παρά την επιτυχημένη επέμβαση οι σωματικές και πνευματικές του δυνάμεις ήταν μειωμένες. Στις 30 Δεκεμβρίου 2008 μας έστειλε ο γέροντας Ιωαννίκιος λάδι από το ακοίμητο καντήλι του Οσίου Ανανία και άλειψε το κεφάλι του και αμέσως άρχισε να παρουσιάζει ραγδαία μεταβολή η κατάσταση της υγείας του, σωματικά και πνευματικά. Σε λίγες μέρες η αποκατάσταση της υγείας του, του επέτρεψε να ασχοληθεί πλήρως με τα επαγγελματικά του καθήκοντα σε έκπληξη συγγενών και γνωστών και εν γένει σε όλους εμάς. Ευχαριστούμεν και δοξάζομεν τον Όσιον Ανανία για το πολύτιμο δώρο που μας έκανε με το νέο έτος και ελπίζομε, και επικαλούμεθα την βοήθεια του, για την πλήρη ίαση, και αποκατάσταση της υγείας του.

Ιεράπετρα 13-01-2009.

Ο ταπεινός ικέτης,

Δημήτριος Μαχαιράς.

Θαύμα 6ον.

Μαρτυρία Ευάγγελου Αλεξανδράκη.

Διήγησης του ιδίου.

Oνομάζομαι Ευάγγελος Αλεξανδράκης από Ηράκλειον Κρή-

της.

Eίχα πρόβλημα με τα νύχια των χεριών μου. Έκανα εξετάσεις και μου είπαν ότι έχω μύκητες. Σε διάστημα 2 χρόνων έκανα θεραπεία χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Τα νύχια μου μούδιαζαν ήταν όπως το ξύλο που το τρώγε το σκουλήκι. Σε μια επίσκεψη που κάναμε στον γέροντα Ιωαννίκιο μας έδωσε αλοιφή που την είχε φτιάξει ο ίδιος με κερί και λάδι ευχέλαιου από καντήλι του Χατζή Ανανία, που είναι πολλά χρόνια ακοίμητο. Το έβαλα 3 φορές σε διάστημα 15 ημερών. Τα νύχια μου άρχισαν να καλυτερεύουν και σε ένα μήνα είχα θεραπευθεί τελείως. Δοξάζω τον Θεόν και ευχαριστώ τον Άγιο Χατζή Ανανία και τον γέροντα Ιωαννίκιο.

Θαύμα 7ον.

Διήγησις Αγάπης Αλεξανδράκη, εμπόρου.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Ονομάζομαι Αγάπη Αλεξανδράκη, κατοικώ εις Ηράκλειον Κρήτης και είμαι έμπορας. Δηλώνω το κατωτέρω θαύμα που έγινε σε εμένα.

Ξημερώματα της 2-1-2007 παρατήρησα ένα ελάχιστο πρήξιμο στην αριστερή μου σιαγόνα. Πήγα στο κατάστημά μου λόγω της απογραφής. Μετά από μερικές ώρες αισθανόμουν ένα βάρος, ένα τράβηγμα προς το αυτί μου. Πήγα στον καθρέπτη μου και είδα ότι το πρήξιμο είχε μεγαλώσει σε μεγάλη διάσταση. Δεν ανησύχησα όμως γιατί δεν είχα πόνο. Ο σύζυγός μου μου είπε ότι κάποιο δόντι θα είχε πρόβλημα. Το απόγευμα που έτρωγα όπως μασούσα ένιωθα ότι δεν μπορούσα να ανοιγοκλείσω την σιαγόνα μου. Δεν είχα πόνο. Ένιωθα όμως μια έντονη κούραση στη σιαγόνα μου κάτω από το αυτί μου. Σκέφτηκα να πάω σε γιατρό. Όμως λόγω της Πρωτοχρονιάς οι γιατροί δεν ήσαν στα ιατρεία τους. Ήρθε στο μυαλό μου το λαδάκι που είχα από την ακοίμητον κανδήλα του Οσίου Χατζή Ανανία και συλλογίσθηκα και είπα αφού έχω εδώ τον γιατρό, ψάχνω να βρω άλλον. Πήρα τηλέφωνο τόν γέροντα Ιωαννίκιον και την ευλογίαν του. Σταύρωσα με το λαδάκι το σημείο αυτό και παρεκάλεσα τον Όσιον Χατζή Ανανία να βοηθήσει προς όφελος της ψυχής μου· μετά ησύχασα αμέσως. Μετά από λίγο το πρήξιμο εξηφανίσθη και δεν υπήρχε καν πρήξιμο. Στις 3-1-07 πήγα στον γιατρό ΩΡΛ Γεώργιο Τσόνο στο Ιατρικό Κρήτης, με εξέτασε με ένα μηχάνημα που είχε κάμερα, και μου είπε: είναι ερεθισμένος ο αριστερός σιελογόνος αδένας. Μάλλον που είχε τροφή αλλά έφυγε.

Ευχαριστώ το Θεό για τους Αγίους που μας δίνει για να μας θεραπεύουν, και να μας ενισχύουν την πίστην μας. Επίσης ευχαριστώ ταπεινά τον γέροντα Ιωαννίκιον, που μου έδωσε το λαδάκι. Ταπεινά προσκυνώ τον Θεόν και τον Άγιον.

Η ταπεινή δούλη του,

Αγάπη Αλεξανδράκη, Ηράκλειο Κρήτης

Θαύμα 8ον.

Μαρτυρία Πελαγίας Ζαχαριουδάκη κατοίκου Ζαρού ετών 64

(τηλέφωνο 28940 31446).

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

Η Πελαγία Ζαχαριουδάκη από τόν Ζαρό με πήρε τηλέφωνο και μου είπε:

–Γέροντα, η χωριανή μου και γειτόνισσα Ειρήνη Χαλκιαδάκη ήλθε στον Βαχό να προσκυνήσει τον Όσιον Ανανία για τον αδελφό της Ζαχαρία Δουλγεράκη που ήτο άρρωστος με λευχαιμία και της έδωσες λαδάκι από την ακοίμητον κανδήλα του Οσίου Ανανία. Έφερε και σε μένα λίγο στο μπαμπακάκι και μου είπε: Πελαγιό πάρε αυτό το λαδάκι και σταύρωσε το σώμα σου. Μα καλό θα σου κάμει γιατί είναι από θαυματουργού Αγίου το καντήλι. Γέροντα, με το λαδάκι του Οσίου Ανανία περπάτησα, που ήμουν 10 χρόνια ακίνητη στο κρεβάτι και πέταξα και το οξυγόνο που το είχα είκοσι ώρες το εικοσιτετράωρο. Περπατώ μέσα στο σπίτι χωρίς μπαστούνι και ανεβοκατεβαίνω την σκάλα του σπιτιού μου μόνη μου που μόνο σηκωτή την κατέβαζα. Ευχαριστώ και τον Άγιο και εσάς προσκυνητικώς για το λαδάκι και θέλω να έλθω να προσκυνήσω τον Άγιον να γνωρίσω και σας.

Μετά σεβασμού και εκτίμησης,

Πελαγία Ζαχαριουδάκη.

Θαύμα 9ον.

Μαρτυρία Ιωάννου Τζανετάκη κατοίκου Ιεράπετρας. Τηλέφωνο 694 3070431.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Μια μέρα δεν αισθανόμουνα καλά. Αντιλήφθηκα ότι έχανα βάρος μου ερχότανε ζαλάδες. Πήγα στον Νευρολόγον Δημήτριον Δασκαλάκη και μου είπε ότι είχα νευρική ανορεξία και μου προξενούσε κατάθλιψη. Μου έγραψε φάρμακα και τα ήπια και μετά από μια βδομάδα έκανα πυρετό. Πήγα στο νοσοκομείο, μου έκαναν εξετάσεις για τυχόν πνευμονία. Μετά από τέσσερις μέρες μου έκαναν αξονική και η αξονική έδειξε καρκίνο στον πνεύμονα και κατά πάσαν πιθανότητα και στο συκώτι. Πήγα στο Ηράκλειο στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, μου έκαναν βρογχοσκόπηση και διαπιστώθηκε υγρό. Μου πήραν υγρό και κρεατάκια, τα στείλανε για βιοψία και διαπιστώθηκε ότι στον πνεύμονα υπήρχε οκτώ εκατοστά καρκίνος. Τότε ένας δικός μου άνθρωπος πήγε εις τον γέροντα Ιωαννίκιον εις Βαχόν Βιάννου. Ο γέροντας του έδωσε λαδάκι από την ακοίμητον καντήλα του Οσίου Ανανίου. Εσταυρώθηκα και τήν άλλην ημέρα, από οκτώ εκατοστά πού ήτο, κατέβηκε στα τέσσερα και μισό. Είπαν οι γιατροί για χημειοθεραπείες, αλλά όταν είδαν το θαυμαστό αποτέλεσμα τις αποφύγαμε. Και την άλλη ημέρα από τέσσερα μισό εκατοστά ο όγκος έγινε σαν φακή και μια σκιά που εφάνει εις τον πνεύμονα, ήτο αέρας. Έκαμα εγχείρηση και όλα πήγαν καλά. Από τότε είμαι καλά, πάρα πολύ καλά. Δοξάζω τον Θεόν και τον Όσιον Χατζή Ανανία που με την ευλογία του είμαι πολύ καλά, με κανένα απολύτως πρόβλημα.

Θαύμα 10ον.

Μαρτυρία Ευαγγελίας Διακάκη.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Oνομάζομαι Ευαγγελία Διακάκη – Κοκκινάκη. Είμαι φαρμακοποιός. Το φαρμακείο μου είναι Νέας Ιωνίας 171 Ηράκλειο. Το τηλέφωνό μου είναι 2810 210196.

Oφείλω να σας ενημερώσω και να σας πω ότι το λάδι που μου εδώσατε από την ακοίμητον κανδήλα του Οσίου Χατζή Ανανία έκανε στο σπίτι μου μεγάλο θαύμα, προς δόξα του Κυρίου. Η μητέρα μου έπασχε από ελεφαντίαση κάτω άκρων και τα πόδια της έγιναν 30 κιλά το κάθε ένα. Άνοιξαν πληγές και έτρεχαν ασταμάτητα λευκά υγρά· απελπιστική η κατάστασις. Εγώ με προσευχή και με πίστη προς στον Όσιον Ανανίαν την σταύρωνα με το λαδάκι από την ακοίμητον κανδήλα του, πρωΐ βράδυ, με πίστη και υπομονή και δόξα τω Θεώ και τω όσιω Ανανία και μέσα σε ένα μήνα η μητέρα μου έγινε απολύτως καλά. Έκλεισαν οι πληγές, αποθεραπεύθη τελείως και περπατά ελεύθερα χωρίς βοήθεια μπαστουνιού, χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα.

Θαύμα 11ον.

Μαρτυρία Μαρίας Λαμπρηγιανάκη.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Ονομάζομαι Μαρία Λαμπρηγιανάκη το γένος Κονδυλάκη.

Κατάγομαι από τον συνοικισμόν Μουρί Αμιρών. Έχω δυο αρσενικά παιδιά.

Μια μέρα του Μάη 2008 ένιωσα ένα φοβερόν πόνο στην κοιλιακή περιφέρεια που ήτο πολύ έντονος, δυνατός, και συνεχόμενος επί πέντε ώρες. Πήγα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείον, και από τις εξετάσεις διεπιστώθη ότι είχα όγκο στις σάλπιγγες. Οι γιατροί το χαρακτήρισαν επείγον περιστατικό και αφού έγινεν η δέουσα προετοιμασία μου όρισαν οριστικώς και αμετακλήτως 22 Μαΐου ημέρα Πέμπτη να γίνει η εγχείρηση. Προ δύο ημέρας 20 Μαΐου και Τρίτη βράδυ, ο άνδρας της αδελφής μου Σπύρος Ποντικάκης πήγε στόν γέροντα Ιωαννίκιον εις

τον Βαχόν και αυτός του έδωσε από τήν ακοίμητον κανδήλα του Οσίου Ανανία λαδάκι και σταυρώθηκα αμέσως. Επίσης σταυρώθηκα και την Τετάρτη πρωί, μεσημέρι, και βράδυ, καθώς και την Πέμπτη το πρωί πριν πάω για χειρουργείον, και όταν με έβαλαν στο χειρουργικό τραπέζι δια προχειρουργικήν εξέταση, κατάπληκτος ο γιατρός μου είπε:

–Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω!

–Τι είναι γιατρέ; τον ρώτησα·

–Δεν κάνουμε εγχείρηση. Όχι, δεν κάνουμε εγχείρηση!

–Γιατί, τον ρωτάω.

–Γιατί είσαι καλά, γιατί δεν έχεις τίποτα.

Εγώ ένιωσα ως να έπεσε κεραυνός εν αιθρία. Πράγματι, εγχείρηση δεν έγινε. Έφυγα για το σπίτι μου αμέσως, πλημμυρισμένη από χαρά και ενθουσιασμόν, δοξολογούσα τον Θεόν και τον Όσιον Ανανία για το μεγάλο θαύμα και την ευεργεσίαν που μου έκανε. Είμαι καλά, είμαι υγιέστατη. Παράλληλα με την υγείαν μου, ο Άγιος βοήθησε και με πήραν στο Π.Ε.Π.Α.Γ.Ν.Η. και εργάζομαι. Με πολύ σεβασμόν και αγάπη πήγα στο Βαχό και προσκύνησα την Ιερά εικόνα του οσίου Ανανία. Εγώ, η ευεργετηθείσα Μαρία Λαμπρηγιανάκη θα ευγνωμονώ τον οσιώτατον Άγιον Ανανία.

Θαύμα 12ον.

Μαρτυρία πανοσιολογιοτάτου πατρός Αντωνίου Φραγκάκη Ιεροκήρυκος Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Mε επιστολήν του απευθυνόταν προς τον Μητροπολίτην Ιεραπύτνης και Σητείας· έστειλε και σε εμένα αντίγραφο και εξιστορεί δυο μεγάλα θαύματα που έγιναν εις τη Μεσσαρά. Η επιστολή εγράφη 1η Αυγούστου 2009. Ακριβές αντίγραφο.

Σεβασμιότατε ευλογείτε. Υιικώς Σας αναφέρουμε ότι ο Όσιος Ανανίας τιμάται από το Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Μεσσαράς με πολύ ευλάβεια, τα δε θαύματα που έχει επιτελέσει είναι αναρίθμητα. Πολλοί καρκινοπαθείς και νοσηλευόμενοι σε μονάδα εντατικής θεραπείας ιάθησαν εντελώς κατόπιν αλείψεως από το λάδι του Αγίου. Υποβάλλουμε στη Σεβασμιώτητά Σας δύο (2) συγκεκριμένα μεγάλα θαύματα που έγιναν στην περιοχήν μας. Το πρώτο θαύμα ετελέσθη στη Ρινακάκη Μαρία κάτοικο Πετροκεφαλίου. Η εν λόγω κατόπιν χρίσεως από το λάδι του Αγίου, αποθεραπεύτηκε πλήρως από καρκινικό όγκο στο στήθος, ο οποίος είχε διαπιστωθεί μετά από πολλαπλές εξετάσεις.

Το δεύτερο θαύμα αφορά την Παπαγιαννάκη Ιφιγένεια, κάτοικο Γαλιάς. Στην εν λόγω έγκυο οι ιατροί διαπίστωσαν ότι οι νεφροί του κυοφορούμενου βρέφους δεν λειτουργούσαν. Ο οργανισμός δε της ιδίας απέβαλλε το αμνιακό υγρό με αποτέλεσμα η έκτρωση του βρέφους να θεωρείται απαραίτητη και η ζωή της μητέρας αβέβαιη. Αφού επικαλέσθηκε με πίστα τον Άγιον και αλείφθηκε

με το λάδι του, πήγε το ίδιο βράδυ σε δύο (2) γυναικολόγους για να την εξετάσουν. Και οι δυο διαπίστωσαν ότι το αμνιακό υγρό της εγκύου ήταν σε φυσιολογικό επίπεδο, στο δε κυοφορούμενο βρέφος είχε αποκατασταθεί ο ένας νεφρός. Εκ των δυο αυτών Ιατρών ο ένας ήταν ο ίδιος που είχε πει να κάνει έκτρωση. Όταν δε την εξέτασε για δεύτερη φορά εξεπλάγη και μίλησε για ολοφάνερο θαύμα.

Θαύμα 13ον.

Αφήγηση Αρχιμ. Αντωνίου Φραγκάκη Ιεροκήρυκος Ιεράς

Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Η Σοφία Μωραϊτάκη, της οποίας ο σύζυγος της Βασίλειος Μωραϊτάκης κατάγεται από το χωριό Κουσέ Καινουρίου, έπασχε από απόφραξη του χοληδόχου πόρου. Οδυνάτο από αφόρητο παροξυσμό και έπρεπε παρά το προχωρημένο της ηλικίας να υποστεί χειρουργική επέμβαση. Περιήλθε στα χέρια τους το βιβλίο του χατζή Ανανία. Προσευχήθηκαν θερμά στο θαυματοβρύτη Όσιο να πέμψει και να βοηθήσει ο Άγιος, διότι υπήρχε υποψία καρκινοπάθειας. Όταν ευρέθησαν στο Νοσοκομείο Άγιος Σάββας για προγραμματισμόν της χειρουργικής επεμβάσεως, καθότανε στο κρεβάτι της και διάβαζε το βίο και τα θαύματα του χατζή Ανανία. Τότε παρουσιάσθηκε στη Σοφία ένα σεμνό και απέριττο γεροντάκι και με ένα συμπαθές χαμόγελο την ρωτάει:

–Τί κάνεις εδώ;

–Είμαι άρρωστη και ήλθα για εξετάσεις.

Τότε με ένα ελαφρό χάδι στη πλάτη της λέει:

–Μή φοβάσαι δεν έχεις τίποτα! Όμως έλα στο Βαχό να με γνωρίσεις.

Τότε βγάζει από την τσέπη του ένα κομποσχοίνι χειρός (βραχιόλι) της το περνά στο χέρι. Της έκανε μεγάλη εντύπωση που το κομποσχοίνι ευωδίαζε. Τον ευχαρίστησε, του φίλησε το χέρι και μετά τον έχασε. Ευθύς αμέσως τα πράγματα με την υγείαν της πήραν άλλη τροπή. Με μια καινούργια μέθοδον απορροφήθηκε η πέτρα και διεψεύθησαν όλες οι άλλες ιατρικές γνωματεύσεις. Όταν πήγε στο σπίτι της διεπίστωσε ότι ο μοναχός που εξεικονίζεται στο εξώφυλλο του βιβλίου του Χατζή Ανανία έμοιαζε απαράλλακτα με αυτόν που τις χάρισε το κομποσχοίνι. Δεν μπόρεσε όμως να εξηγήσει τι εσήμαινε ο Βαχός πού της είπε να πάει να τον γνωρίσει. Όταν κατέβηκε στις Μοίρες, ήλθε και με ερώτησε και της εξήγησα εγώ. Εάν θέλεις σε πάω εγώ. Την άλλη ημέρα πήρε άρτους πήγαμε στο Βαχό και τους ευλόγησε ο γέροντας Ιωαννίκιος.

Θαύμα 14ον.

Αφήγηση Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη δια την Ελένη πρεσβυτέρα, σύζυγος ιερέως Δημητρίου Καπελάκη.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Η Ελένη σύζυγος ιερέως Δημητρίου Καπελάκη, το γένος Ποντικάκη και η καταγωγή της από Κεφαλοβρύσι Βιάννου. Η Ελένη παντρεύτηκε από το Αρκαλοχώρι τον πτυχιούχο της θεολογικής σχολής Δημήτριον Καπελάκην, ο οποίος έγινε ιερεύς και υπηρετεί εις τον Ναόν Αγίου Φανουρίου στο Χουμέρι και είναι και γραμματέας στα γραφεία της Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου. Την Ελένη την γνώρισα εξ’ αιτίας του αδελφού της Σπυρίδωνος Ποντικάκη, δασκάλου και που έχει και πτυχίο Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας. Προοριζότανε να γίνει ιερεύς. Τον είχα βοηθήσει εγώ για να γίνει, αλλά τελικά δεν έγινε. Εξαιτίας όμως αυτού γνώρισα την Ελένη. Μια μέρα, αν θυμάμαι καλά αρχές του 2003, η Ελένη πέρασε από εμένα να μου πει καλημέρα πηγαίνοντας στο Αρκαλοχώρι.

–Έμαθε από τον Σπύρο ότι είσαι έγκυος και πολύ το χάρηκα.

–Ναι, μου λέει, αλλά ήντα θα βγει; Ο γιατρός μου είπε να το βγάλω, να κάμω έκτρωση.

–Γιατί; της λέγω.

–Οι εξετάσεις με έχουν απογοητεύσει και ο γιατρός μας λέει να το βγάλουμε διότι το παιδί έχει πάρει τοξόπλασμα.

–Τι είναι τοξόπλασμα ερωτώ;

–Είναι ένα μικρόβιο από γάτες, φοβερή ασθένεια για το παιδί. Μπορεί να γεννηθεί μογγολάκι ή σημαδιακό με ένα χέρι ή καθόλου χέρια ή με ένα μάτι ή χωρίς πόδια. Μια ζωή θα έχει προβλήματα. Γι’ αυτό κατά την γνώμη του γιατρού πρέπει να διακοπεί η κύησης, να γίνει έκτρωσις του παιδιού.

Τότε εγώ της λέω:

–Κυρία Ελένη, εάν με ερωτήσετε η γνώμη μου είναι να μην πειράξετε το παιδί. Είσθε ιερατική οικογένεια, να αποκτήσετε πίστη εις τον Θεόν, να έχετε φόβον Θεού. Ο άνδρας σου τώρα είναι Διάκος. Αύριο θα γίνει παπάς. Δεν μπορεί να είναι λειτουργός του Υψίστου και δολοφόνος. Είναι και θεολόγος, θα κάνει κήρυγμα στους Χριστιανούς του. Το κήρυγμα του να είναι μεστό, να είναι θεολογικό, να οικοδομεί τις ψυχές των ανθρώπων. Θα έλθει στιγμή να καταφερθεί εναντίον των εκτρώσεων. Δεν θα τολμήσει να βγάλει λέξη εναντίον των εκτρώσεων ελεγχόμενος

από την συνείδησή του ότι εις το κεφαλαιώδες αυτό θέμα ήτο ο μέγας παραβάτης. Διότι έγινε δολοφόνος εις το ίδιο το παιδί του. Και μέσα του θα ακούση βροντώδη φωνή, τήν φωνήν του Θεού να του λέγει: « ἱνατί σὺ ἐκδιηγῇ τὰ δικαιώματά μου καὶ ἀναλαμβάνεις τὴν διαθήκην μου διὰ στόματός σου; » Σαν να του λέει: Είσαι μεγάλος υποκριτής, διότι αναπαύεσαι με το φρόνημα ότι μελετάς και διδάσκεις τον Νόμον του Θεού. Και παρουσιάζεσαι ως διδάσκαλος του Νόμου και εκδιηγείσαι τας εν αυτώ εντολάς και δικαιώματα, τα οποία, σύ παραβαίνεις και μισείς πάσαν νουθεσίαν και καθοδήγησιν και με περιφρόνηση τα πετάς πίσω σου στρέφοντας τα νώτα σου προς αυτά. Της δίνω ένα μπουκαλάκι λάδι από την ακοίμητον κανδήλα του Οσίου Χατζή Ανανία με την παραγγελία να σταυρώνει το πρόσωπό της, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, να πίνει μια σταγόνα με αγιασμό κάθε πρωί και ο Θεός και ο Άγιος θα την βοηθήσουν. Πίστη θερμή, μή φοβού. Ο Θεός είναι Μεγάλος. Όλα θα πάνε καλά. Σκεφτήκανε να πάνε σε άλλο γιατρό μήπως ο πρώτος έκαμε λάθος αλλά και αυτός είπε να το βγάλη. Τήν είδαν 6-7 γιατροί. Και αυτοί την ίδια γνωμάτευσιν εξέδωσαν. Όπως μου είπαν οι ίδιοι, έγινε Ιατρικό Συμβούλιον, αν κατάλαβα καλά από 18 γι-

ατρούς, με επικεφαλής καθηγητή Πανεπιστημίου. Και αυτοί την ίδια απόφαση πήραν, να το βγάλουν. Εγώ, στεντορείως την φωνήν, φώναζα: Όχι φόνος. Όχι έγκλημα, σε ένα αθώο πλάσμα. Πρός Θεού! Όχι έγκλημα σε ένα αθώο πλάσμα που δε φταίει σε τίποτα και δεν πείραξε κανένα. Τότε το ζεύγος σκέφτηκε να πάνε σε εξωκλήσιο να προσευχηθούν κατά μόνας και να κάμουν ότι τούς φωτίσει ο Θεός. Πήγαν στους Κουνάβους στην Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος γονάτισαν και για αρκετή ώρα προσευχήθηκαν. Και εκεί στην Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος πήραν την γενναία απόφασιν να μην πειράξουν το παιδί. Όταν ήτο εις τον έβδομον μήνα της εγκυμοσύνης, με πήρε τηλέφωνο με κλάματα και οδυρμούς.

–Τι έχεις; την ερωτώ.

–Τι έχω; Πέθανε το παιδί μέσα στην κοιλιά μου.

–Ποιός σου το είπε αυτό; Τέτοιο πράγμα για μένα δεν είναι αληθές.

Εσένα ποιός σου το είπε, την ερωτώ.

–Έχω τρεις ημέρες να το ακούσω να σαλεύει στην κοιλιά μου και πήγα σήμερο και με είδε γιατρός. Και μου είπε το παιδί είναι νεκρό. Και εάν απόψε, το πολύ μέχρι αύριο το μεσημέρι δεν κατεβή μόνο του, τότε θα πρέπει να πάω να μου το πάρουν.

–Τέτοια περίπτωση της λέγω, δέν υπάρχει. Το παιδί ζει και είναι καλά. Αυτό θα το δεις. Τώρα, είναι βαθειά νύκτα και οπωσδήποτε οι γονείς κοιμούνται, δεν θέλω να τους αναστατώσω από τον ύπνο τους. Αύριο το πρωί μόλις ο Θεός ξημερώσει την ημέραν θα τους τηλεφωνήσω να έλθει ο πατέρας σου να του δώσω ένα μπουκαλάκι που το μισό θα είναι Μεγάλος Αγιασμός. Το άλλο μισό λάδι από την κανδήλα του Οσίου Ανανία. Θα κτυπήσης το μπουκάλι ώστε ο Αγιασμός και το λάδι της κανδήλας να γίνουν ένα μίγμα, και θα το πιεις όλο. Το παιδί τρέφεται από τα σπλάχνα σου, και το θαύμα ελπίζω θα το δούμε. Πράγματι πριν ακόμα καλά καλά να ξημερώση πήρα τηλέφωνο τον πατέρα της και του λέγω:

–Λεωνίδα, ό,τι και αν κάνεις, ό,τι δουλειά και αν κάνεις άστη και έλα αμέσως που σε θέλω.

–Ίντα με θέλης; Όπως μου το λές κάτι το πολύ σοβαρό συμβαίνει.

–Έλα και τα λέμε.

Ήλθε λοιπόν τρέχοντας. Το πρόσωπό του ήτο σαν το καθαρό χαρτί άσπρο και η γλώσσα του στη μύτη του.

–Πάρε αυτό, (και του δίνω το μπουκάλι) να το πάς στην Ελένη την κόρη σου.

–Τι θα το κάμει;

–Της χρειάζεται.

Φεύγει και γυρίζει πάλι στο Κεφαλοβρύση να αλλάξη ρούχα. Στο Αρκαλοχώρι πήγε το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Έξι η ώρα λέγει στην κόρη του: αυτό μου έδωσε ο Γέροντας από το Βαχό να σου φέρω. Το περιμένω είπε. Το πήρε στα χέρια της, το κτύπησε όπως της είπα, και ο Αγιασμός με το λάδι έγιναν ένα. Το πίνει και αμέσως ακαριαίως σάλεψε στη κοιλιά της το παιδί. Με παίρνει αμέσως τηλέφωνο. Σκιρτά, χορεύει, κλαίει, γελά, φωνάζει. Το παιδί μου ζή! Το παιδί ζή! Το νιώθω και σκιρτά και σαλεύει μέσα στην κοιλιά μου. Έρχεται η ώρα της γέννας· Σάββατο βράδυ, ενωρίς ακόμα, κτυπά το τηλέφωνο και μου λέγει:

–Απόψε μου σπάσανε τα νερά εκτάκτως και είμαι καθ’ οδόν, πρός το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο για γέννα και θέλω την ευχή σου.

–Σου εύχομαι με ένα γλυκόν πόνον να γεννήσης, της είπα.

Την νύχτα, ώρα 10:30 κτυπά το τηλέφωνό μου και μου λέγει.

–Εμπόδιο πάλι μου έτυχε.

–Για το όνομα του Θεού, της λέγω, ίντα εμπόδιο σου έτυχε την τελευταία στιγμή;

–Μου είπαν οι γιατροί ότι έχω μεγάλη κοιλιά. Τουτέστι πολλά νερά και το παιδί κινδυνεύει να πλαντάξει στην διαδρομή του. Γι’ αυτό να το πάρουμε με καισαρική.

–Όχι! Εφώναξα εγώ δυνατά. Όχι, το παιδί θα γεννηθή φυσιολογικά.

Εγώ το πήγα πονηρά με τους γιατρούς. Εσκέφτηκα και είπα οι γιατροί εννέα μήνες φώναζαν να το βγάλουν. Αιτιολογούσαν το τοξόπλασμα. Εγώ έντονα αντιδρούσα.

Τώρα οι γιατροί δεν το έχουν τίποτα να το σκοτώσουν για να δικαιωθούν αυτοί και να τους πουν στον καλόγερον εμπιστευτήκατε; να το αποτέλεσμα! Γι’ αυτό και αντέδρασα τόσο έντονα. Κλείνοντας το τηλέφωνο, πέφτω και ξανακοιμούμαι. Δύο η ώρα τα μεσάνυχτα εξύπνησα και λέγω να σηκωθώ να πάρω τηλέφωνο να δω τι απέγιναν. Το τηλέφωνο το σήκωσε ο Παπά Δημήτριος χαρούμενος και μου είπε: γεννήσαμε, δωδεκάμισι η ώρα και με την ευχή σου πήγαν όλα καλά, Δόξα τω Θεώ. Την μικρούλα την πήρανε να της εξετάσουν το αίμα. Διότι με το τοξόπλασμα δηλητηριάζεται το αίμα. Αλλά όλα πήγαν καλά. Τόσο το παιδί όσο και η λεχώ χαίρουν άκρα υγείας. Το παιδί τώρα είναι 10 χρονών, μαυρομάλα, μαυρομάτα, της ευχόμεθα να ζήση χρόνια πολλά ευτυχισμένα και καλή τύχη.

Θαύμα 15ον.

Αφήγηση Νικολάου Ποχιαδάκη κατοίκου Ηρακλείου.

Τηλεφ. 2810 323578 Κιν. 693733746.

Καταγραφή Αρχ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Έξι Φεβρουαρίου 2010 ώρα 9.30 π. μ. μου τηλεφωνεί η μητέρα μου. Παιδί μου, έλα γρήγορα δεν είμαι καλά. Στην ερώτησή μου, τι έχεις μου είπε. Το πόδι με πονεί πολύ άσχημα και έχει μπλαβίσει. Έτρεξα αμέσως και είδα ότι το πόδι της μητέρας μου ήτο πράγματι μπλέ και παγωμένο. Είχα επισκεφθή στον Βαχόν τον Γέροντα Ιωαννικίον, και μου είχε δώσει ένα μπουκαλάκι λάδι από την ακοίμητον κανδήλα του Χατζή Ανανία. Της άλειψα το πόδι με αυτό το λαδάκι και μετά από λίγα, 5 λεπτά περίπου, την είδα λίγο ήρεμη, την ερωτώ. Είσαι καλύτερα; ναι παιδί μου αισθάνομαι λίγο καλύτερα. Μετά 5-10 λεπτά μου ξαναλέει μόνη της. Νίκο, μου πέρασε ο πόνος δεν ακούω τίποτα μόνο ένα ελάχιστο μούδιασμα καταλαβαίνω. Να πάμε στην κλινική για κάθε ενδεχόμενο να σε δή γιατρός. Πράγματι πήγαμε στην κλινική Άγιος Γεώργιος. Ο Γιατρός της κλινικής που την εξέτασε μου είπε.

–Κύριε Νίκο. η κατάσταση της μητέρας σας είναι πολύ σοβαρά διότι, η κεντρική αρτηρία του δεξιού ποδός της μητέρας σας έχει πάθει καθολικό έμφραγμα και βλέπεται είναι μπλέ, παγωμένο και δεν έχει σφυγμούς. Ενώ το αριστερό είναι ζεστό, έχει σφιγμούς και το χρώμα του φυσικότατο. Χωρίς καθυστέρηση λοιπόν επειγόντως, θα έλεγα, να την πάτε στο Βενιζέλειο, διότι μπορεί μετά από

λίγο να της κάμει εμβολή στην καρδιά και τότε θα είναι αναπόφευκτο το μοιραίο. Ο Γιατρός συντάσσει την σχετική έκθεση και φύγαμε. Περάσαμε από το σπίτι να πάρομε πιτζάμες, και βάλαμε πάλι λαδάκι του Οσίου, και πήγαμε στο Βενιζέλειο. Εξιστορήσαμε το συμβάν δώσαμε και την έκθεση του γιατρού από την κλινική Άγιος Γεώργιος. Της έκαμαν εξετάσεις και οι εξετάσεις έδειξαν θεαματικά αποτελέσματα. Με κάλεσαν οι γιατροί και με ερώτησαν. Πώς συμβαίνει το πόδι να είναι μπλέ και παγωμένο, και αρτηρία να λειτουργεί κανονικά; Τους είπα για το λαδάκι του Χατζή Ανα-νία και έκαμαν τον Σταυρό τους. Μου είπαν να την πάω στο Πανεπιστημιακό να το δούν Αγγειολόγοι. Πήγαμε στο σπίτι διότι ήτο απόγευμα μήπως δεν θα βρίσκαμε αγγειολόγο, αλείψαμε πάλι το πόδι με το λαδάκι αφ’ εσπέρας και το πρωί και φύγαμε για το Π. Ε. Π. Α.Γ. Ν. Η. Αφού έκαμαν τις απαραίτητες εξετάσεις μου είπε ο Καθηγητής. Πώς συνέβη αυτό με τόσο σοβαρή κατάσταση, η μητέρα σου να είναι τελείως υγιής, τους διηγήθηκα για το θαυματουργικό λαδάκι του Χατζή Ανανία. Τότε ο καθηγητής αγκαλιάζει την μητέρα μου και της είπε στ’ αυτί. Γιαγιά συνεχώς να πιστεύης.

Θαύμα 16ον.

Χρονάκης Δημήτριος κάτοικος Ιεραπέτρας τηλ. 2842020108 κιν. 6942414587.

Αφήγηση και καταγραφή Αρχμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Τον Δημήτριο Χρονάκη τον έφερε εδώ η μάνα του Μαριάνθη Χρονάκη τη 18 Γενάρη 2006· μου είπε ότι έχει φοβερό πονοκεφάλο και όταν είχε αυτόν τον πονοκέφαλο, θαμπωνότανε τα μάθια του και δεν έβλεπε τίποτα. Πήγε σε οφθαλμίατρον δεν του βρήκε στα μάθια τίποτα. Τον σταύρωσα από το λάδι της ακοιμήτου κανδήλας του Χατζη Ανανία, του έδωσα και ένα μπουκαλάκι με λάδι της κανδήλας και έφυγε. Σαν πήγαν στην Ιεράπετρα τον παρακίνησαν οι συγγενείς του να πάει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να τον δει γιατρός. Του είπε ο γιατρός ότι ο

πονοκέφαλος είναι από όγκο που έχει στο κεφάλι, πιάνει και το οπτικό νεύρο, και γι’ αυτό θαμπώνεται το φώς του. Το βράδυ που επέστρεψε στο σπίτι του με πήρε τηλέφωνο κατατρομαγμένος, και περίλυπος και μου είπε το δυσάρεστο γεγονός. Εγώ του έδωσα θάρρος, του είπα να σταυρώνεται, πρωί μεσημέρι και βράδυ, και να μην φοβάται και όλα θα πάνε καλά. Έκανε ότι του είπα. Μετά από 8 ημέρες πήγε πάλι στο Νοσοκομείο, γιατί του είχαν πει να ξαναπάει μετά από μία βδομάδα να τον ξαναδούν. Ο γιατρός έμεινε κατάπληκτος διότι δεν είχε τίποτα ήτο υγιέστατος, δεν είχε απολύτως τίποτα. Μετά από 10 ημέρες τον πήρε ο γιατρός τηλέφωνο και του είπε να πάει ξανά να τον δούνε. Πήγε τον εξήτασαν επιμελώς και του είπαν. Είσαι πολύ εντάξει, πολύ καθαρός, δεν έχεις τίποτα. Πρέπει να μείνεις μέσα στο νοσοκομείο για 10 ημέρες να δούμε από τι φάνηκε ο όγκος, και γιατί εξαφανίστηκε. Θέλανε να του ανοίξουν το κεφάλι και να του κάμουν πειράματα. Εγώ του είπα όχι να μην το δεχθής. Και πράγματι δεν το εδέχθη. Είναι τώρα 7 χρόνια αυτό το περιστατικό. Χαίρει άκρας υγείας. Μου έχει πη πολλές φορές ότι τον Άγιο τον αισθάνεται δίπλα του.

Θαύμα 17ον.

Αφήγηση Εμμ. Καργιοτάκη του Αριστοτέλους, ηλεκτρονικός κάτοικος Ηρακλείου.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Ονομάζομαι Καργιοτάκης Μανώλης, είμαι ηλεκτρονικός, είμαι 50 ετών, κάτοικος Ηρακλείου· το τηλέφωνό μου 28102 231726. Εργάζομαι στην τηλεόραση.

Το 2007 μια μέρα ησθάνθη πόνο στο στήθος και κομάγρα στα πόδια. Πήγα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και διαπιστώσανε καρκίνο στον πνεύμονα. Μου είπαν να πάω να μπώ στο Νοσοκομείο να μου προγραμματίσουν εγχείρηση. Εγώ πήγα στον Βαχό και βρήκα τον Γέροντα Ιωαννίκιον. Με σταύρωσε με το λάδι της ακοιμήτου κανδήλας του Οσίου Χατζή Ανανία, μου έδωσε και ένα μπουκαλάκι με λάδι της κανδήλας, μου είπε να σταυρώνω το σώμα μου πρωί, μεσημέρι, βράδυ και έτσι με την δύναμη και ευλογία του Οσίου είμαι καλά, δεν έκαμα εγχείρηση. Έχουν περάσει 8 χρόνια, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.

Θαύμα 18ον.

Ἀφήγηση Σοφίας Χατζηγεωργίου.

Καταγραφή Αρχ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Ονομάζομαι Χατζηγεωργίου Σοφία. Είμαι 45 χρονών, είμαι δασκάλα, υπηρετώ εις τὁ 25ον Δημοτικό Σχολειο. Το τηλέφωνό μου είναι 2810310508.

Μια μέρα ένοιωσα φοβερό πόνο στο κεφάλι. Πήγα στο Νοσοκομείο και μου βρήκαν μηνιγγίωμα. Έπρεπε να πάω στο εξωτερικό για εγχείριση. Η συνάδελφος Μετοχιανάκη Ελένη που υπηρετούμεν στο ίδιο σχολείο, μου είπε ότι είχε στην τσάντα της ένα μπουκαλάκι λάδι από του χατζή Ανανία την κανδήλα και μου είπε να σταυρωθώ με αυτό και να το πάρω μαζί μου να σταυρώνομαι τακτικά.

Πήγα στη Γερμανία, στο Μόναχο, το πήρα και εκεί μαζί και σταυρωνόμουν με αυτό. Έκαμα εγχείρηση. Κι όλα πήγανε κατ’ ευχήν. Έχω 4 παιδιά και χαίρω άκρας υγείας. Δυο χρόνια έχουν περάσει, είμαι στη δουλειά μου, στο σχολείο μου όπως και πριν.

Δόξα να έχει το όνομα του Θεού και του Οσίου που βοηθάνε τον κόσμον.

Θαύμα 19ον.

Αφήγηση δι’ επιστολής Γεωργίου Αγγελάκη 4-10-2010.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Σεβαστέ μου γέροντα, σας φιλώ το χέρι. Ονομάζομαι Γεώργιος Αγγελάκης. Είμαι υπάλληλος στο δημόσιο Μουσείο Ηρακλείου και το τηλέφωνό μου 6944179030.

Το 2007 στα τέλη περίπου του χρόνου, το αριστερό μου γόνατο πρήστηκε και κατέβασε υγρό. Δεν μπορούσα να περπατήσω. Η αξονική έδειξε μηνίσκο, μπήκα στο χειρουργείο αρχές 2008 αλλά δεν είδα αποτέλεσμα. Πρησμένο το πόδι μου συνεχώς. Αφαίρεση υγρού, δεν μπορούσα να περπατήσω η κατάσταση ήταν κακή. Γιατί πάχαινα και με το να μη περπατώ επιδεινωνόταν και η

καρδιά μου αφού πάσχω από κολπική μαρμαρυγή. Αργότερα επισκέφθηκα μια ρευματολόγο, που διέγνωσε οστεοαρθρίτιδα. Με έστειλε σε ορθοπεδικό του ΠΑ.Γ.Ν.Η. (Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου) και εκεί την ίδια διάγνωση έκαμαν μου έκαναν ενέσεις, αφαίρεση υγρού και πάλι δεν μπορούσα να περπατήσω. Ούτε να το κουράσω. Λίγο αργότερα ένα βράδυ σε ολονυκτία στον Αγ. Γεώργιον Γοργολαΐνη, ο καθηγητής κύριος Νικόλαος Τζανάκης μου έδωσε ένα μπουκάλι λάδι από την κανδήλα του οσίου Χατζή Ανανία. Σταύρωσα το πόδι μου τρεις σταυρούς. Και μετα δύο ημέρες έβγαλα ακτινογραφίες, ήτο καθαρές. Και ενώ προοριζόμουνα για εγχείρηση και τοποθέτηση πλαστικού γονάτου, ο γιατρός μου είπε: δεν χρειάζεται εγχείρηση, ούτε και πλαστικό γόνατο. Έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε. Θεραπεία δεν κάνω, περπατάω μισή – μια ώρα και καμία φορά και παραπάνω. Είμαι πάρα, μα πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ τον Μεγαλοδύναμον Θεό και τον Όσιο του Χατζή Ανανία δια την δωρεάν βοήθεια και ευλογία που προσφέρανε σε εμένα τον αμαρτωλόν εν Χριστώ Ιησού.

Γεώργιος Ι Αγγελάκης, Αγ. Τίτου 20 Ηράκλειο.

Θαύμα 20ον.

Αφήγηση κυρίας Παναγιώτας Λιαπάκη συζύγου Βασιλείου Τσαγγαρή.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Ονομάζομαι Παναγιώτα Λιαπάκη. Είμαι καθηγήτρια Ιταλικών. Ο άνδρας μου Βασίλειος Τσαγγαρής, Καθηγητής Γερμανικών. Τα φροντιστήριά μας συστεγάζονται. Το τηλεφ. 2810 227700 και τα κινητά 6981 238838, 6938 817088.

Στο στήθος μου παρουσιάσθηκε το 2011 ένας όγκος που με πονούσε. Πήγα, έκαμα εξετάσεις και οι εξετάσεις διεπίστωσαν καρκίνο (λύκο). Εγώ φοβήθηκα. Μου είπαν ότι ο όγκος ήτο τυλιγμένος σε μια μεμβράνη. Πήγα στον γέροντα Ιωαννίκιο στον Βαχό. Μου έδωσε από την ακοίμητο κανδήλα του Οσίου Χατζή Ανανία λαδάκι. Μου έδωσε θάρρος και μου είπε:

–Μη φοβάσε. Βάλε λαδάκι στο μέρος που πονάς, να επικαλείσαι το όνομα του Οσίου και όλα ο Όσιος θα τα κάμει καλά.

Και στις 22 Απριλίου 2012 που έγινε η εορτή του Αγίου στις Μάλλες, ο γέροντας είπε μέσα στην Εκκλησία από το μικρόφωνο.

–Η κυρία Παναγιώτα Λιαπάκη καθηγήτρια είχε στο στήθος όγκο και με το λαδάκι της κανδήλας του Αγίου είναι καλά. Αυτό όταν το έλεγε ο γέροντας με εκοίταζε σαν να μου το επιβεβαίωνε. Εγώ τότε ξαφνιάστηκα διότι δεν το ήξερα ότι ήμουν καλά. Την επαύριο Δευτέρα 23 Απριλίου πήγα στο γιατρό, με είδε και με εβεβαίωσε δια του λόγου το ασφαλές. Δόξα τω Θεώ και στον όσιον Ανανία. Είμαι καλά, εργάζομαι χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

Θαύμα 21ον.

Αφήγηση Κωνσταντίνου Λενακάκη, κατοίκου Ηρακλείου. Τηλέφ. 2810 310508.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Το αγόρι μου Φίλιππος, ετών δώδεκα, είχε σοβαρό πρόβλημα με τη μέση του. Τον πονούσε φοβερά. Οι ιατρικές εξετάσεις διέγνωσαν καρκίνο. Η κυρία Ελένη Μετοχιανάκη, δασκάλα, γνωστή και φίλη μας, μας έφερε λαδάκι από την ακοίμητον κανδήλα του Οσίου Χατζή Ανανία. Σταυρώσαμε το παιδί 5 – 6 φορές. Το παιδί μου έγινε καλά ο γιατρός που παρακολουθεί την ασθένεια του παιδιού είπε.

–Εάν εγώ δεν έκανα την πρώτη εξέταση δεν θα πίστευα στο θαύμα. Το παιδί είναι πολύ καλά. Δόξα τώ Θεώ και τον Άγιον.

Θαύμα 22ον.

Αφήγηση Ανδρέου Μυτάκη, κατοίκου Ηρακλείου τηλ 2810258255.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Oνομάζομαι Ανδρέας Μυτάκης κάτοικος Ηρακλείου. Αρρώστησα 8 Ιανουαρίου 2011 από διπλή πνευμονία, με ανεπάρκεια καρδιάς, βήχα, φλέματα, δύσπνοια. Δεν έβλεπα, δεν άκουα, δεν είχα επαφή με το περιβάλλον. Με έβαλαν αμέσως στην εντατική. Ο πνευματικός μου αιδεσιμολογιώτατος Νικόλαος Χουδετσανάκης το έμαθε και πήγε στον Βαχό και ζήτησε από τον γέροντα πατέρα Ιωαννίκιο λαδάκι από την κανδήλα του Οσίου Χατζή Ανανία και με εσταύρωσε ο ίδιος, και την νύκτα είδα ζωντανό μπροστά μου τον όσιο και μου είπε τρεις φορές. Ανδρέα θα ζήσης, θα ζήσης, θα ζήσης. Την άλλη ημέρα άνοιξα τα μάτια μου, και ζήτησα κάτι να φάω και μετά από 3 ημέρες γύρισα σπίτι μου τελείως καλά. Ευχαριστώ και δοξάζω τον Θεόν και τον όσιον Ανανία δια την πολύ ευσπλαχνία τους για εμένα. Ευχαριστώ και τον πνευματικό μου πατέρα Νικόλαο Χουδετσανάκη για το ενδιαφέρον που έδειξε για την υγεία μου.

Θαύμα 23ον.

Ελευθέριος Πετασάκης ετών 30, κάτοικος Ιεράπετρας.

Το τηλέφωνό του είναι 694 57 80 888.

Αφήγηση και καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Δεκαπέντε Νοεμβρίου 2010 μου τον έφερε ο παππούς του από την μητέρα του Εμμμανουήλ Τζανάκης του Μιχ. κατοίκου Μαλλών και το τηλέφωνό του 2842091110. Μου τον έφερε με φοβερούς πονοκεφάλους και φώναζε:

–η κεφαλή μου ακούω να ανοίξη και κτυπούσε το κεφάλι του πάνω στο τραπέζι και έκλαιε σαν μωρό παιδί. Στο ερώτημά μου, –τι αισθάνεσαι; μου απάντησε:

–Μια σφυρά μου δίνουν από την μια μεριά της κεφαλής και άλλη μια από την άλλη.

Τον έβαλα μέσα στο προχευτηταριό μου, τον σταύρωσα με το Άγιο Λείψανο του Χατζή Ανανία και σε 15 λεπτά ηρέμησε ήτο καλά. Έφυγαν με τον παππού του και την γιαγιά του, όλα πολύ καλά. Έχουν περάσει 3 χρόνια ουδέν πρόβλημα. Την άλλη ημέρα, την επαύριον, συνάντησα τον καθηγητή πανεπιστημίου τον κύριο Ευθύμιον Κώστα και του είπα το περιστατικό, και μου είπε

–Με τα συμπτώματα που μου λες είχε όγκο. Έκτοτε ο Λευτέρης είναι πιστός λάτρης του Οσίου Ανανία και μένα με αποκαλεί «πατέρα μου.»

Θαύμα 24ον.

Ο πλωτάρχης Δημήτριος Λαμπίρης αξιωματικός του πολεμικού Ναυτικού, υιός του Δημητρίου Λαμπίρη Ναυάρχου και η σύζυγος του Άννα κόρη του Περίανδρου Λιούλη, επίσης Ναυάρχου, κατοίκων Αθηνών Νέας Ερυθραίας Τ.Κ. 14671 τηλ 210 813317 κιν 694 88 75 920.

Αφήγηση και καταγραφή Αρχμ. Ιωαν. Ανδρουλάκη.

O πλωτάρχης Δημήτριος και η σύζυγός του Άννα ήλθαν εις το χωριό Κάτω Σύμη τον Απρίλιο του 2009 που εκεί υπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια όμορφο περιβάλλον, άφθονα τρεχούμενα, παγωμένα νερά και εξαιρετικές ταβέρνες, για να περάσουν Άγιες ημέρες του Πάσχα 19 Απριλίου και να διασκεδάσουν κάπως την θλίψην τους, καθότι, ενώ είχαν 13 χρόνια έγγαμον ζωή δεν είχαν κάμει ένα παιδί. Εις την γνωριμία της κυρίας Άννας Λαμπίρη με την σύζυγον του ταβερνιάρη, κυρία Ελευθερία Συγγελάκη, έπιασαν κουβέντα και η κυρία Άννα εξέφρασε προς την κυρία Ελευθερία την θλίψιν της και το παράπονό της.

–Με τον άνδρα μου και τα πεθερικά μου είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, ως γυναίκα όμως είμαι μια δυστυχισμένη. Και με δάκρυα και πόνο εξιστορεί:

–Κυρία Ελευθερία, με τον άνδρα μου τον Δημήτρη έχω 13 χρόνια έγγαμον ζωήν. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε μέχρι τώρα να κάμουμε ένα παιδί. Έχω κάμει 25 απόπειρες με εξωσωματικές. Εχουμε πληρώσει 75 χιλιάδες ευρώ και το αποτέλεσμα κούφιον, μηδέν. Κυρία Ελευθερία είμαι ή δεν είμαι δυστυχισμένη; Τότε η κυρία Ελευθερία της είπε:

–Κυρία Άννα μην στενοχωράσαι. Δυο χιλιόμετρα από εδώ είναι ένα χωριό που το λένε Βαχό. Εκεί είναι ένας γνωστός και φίλος μας γέροντας που έχει και διατηρεί ακοίμητον κανδήλα ενός μεγάλου Οσίου. Θα σε πάω να του ζητήσουμε λαδάκι, θα μας δώσει. Θα σου πει εκείνος τι θα κάμεις. Πώς θα το χρησιμοποιήσεις και ελπίζω, είμαι βέβαιη ότι θα κάμεις παιδί. Και άλλες γυναίκες όπως εις

την περίπτωσή σου έκαμαν παιδί.

–Κυρία Ελευθερία, αν κάμω παιδί θα σε ευγνωμονώ σε όλη μου την ζωή.

Ήλθαν λοιπόν 23 Απριλίου ημέρα Πέμπτη. Με ποταμό δακρύων μου είπε το πρόβλημά της. Εγώ της είπα:

–Κύρια Λαμπίρη. Ο άνδρας σου πλοίαρχος, ο πεθερός σου ναύαρχος. Ο πατέρας σου επίσης η ναύαρχος. Εσείς διευθύντρια σε πολυεθνική εταιρία, κολυμπάτε, κατά το δη λεγόμενο, στα πλούτη. Μήπως η πίστη σας, ο Θεός σας είναι τα χρήματα και μόνο; Μη ξεχνάμε ότι ο Θεός ανατρέπει τα πράγματα. Και όπως λέγει η Αγία Γραφή «πεινώντας ενέπλησε αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς». Τον πεινασμένον θα τον χορτάσω με άρτον και πλούσια αγαθά, τον πλούσιον που πιστεύει μόνο στα πλούτη του, θα τον διώξω πεινασμένον και τελείως άδειο, από το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού. Εάν πράγματι θέλετε να σας επισκευθεί ο Θεός με το έλεος του και την αγάπη του, το κοσμικό μεγαλείο και το αμαρτωλό εγώ θα τα αποβάλετε οριστικώς και θα ακούσετε την φωνή του Θεού. Θα κάμετε ό,τι σας πει ο Θεός, δια μέσου της εκκλησίας, και η εκκλησία αυτήν τούτη τη στιγμή είμαι εγώ. Πρώτ’ απ’ όλα θα βρείτε πνευματικό να εξομολογηθείτε με ειλικρίνεια και να μεταλαβαίνετε τουλάχιστο τρεις φορές το μήνα. Τετάρτη και Παρασκευή και τις Σαρακοστές θα νηστεύετε από κρέας, ψάρια, αυγά, γάλα, τυρί. Εάν κάμετε αυτά που σας είπα με ευχαρίστηση, με όρεξη και ταπείνωση, το έλεος του Θεού θα είναι μαζί σας και το ποθούμενο θα έλθει. 29 Απριλίου ημέρα Τετάρτη του Πάσχα φεύγοντας για Αθήνα πέρασαν από εδώ να με αποχαιρετίσουν και να πάρουν και ευχή από τον Άγιον και έφυγαν. Μετά από 2 μήνες με πήρε η κυρία Άννα τηλέφωνο και μου είπε ότι βρήκανε εξομολόγον και εξομολογήθηκαν και ότι μεταλαμβάναν τρεις φορές το μήνα. Μου είπε:

–Το λαδάκι του Αγίου κάθε μέρα για μας είναι απαραίτητος προϋπόθεσις. Σταυρωνόμασθε με το λαδάκι πρωΐ και βράδυ και αισθανόμασθε χαρά και ανακούφιση και αισιοδοξία. Ελπίζομε εις το έλεος του Θεού. Μετά από 3-4 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, με πήρε η κυρία Άννα τηλέφωνο και μου είπε:

–Γέροντα σας έχω πει πολλές φορές χρησιμοποιούμε το λαδάκι της κανδήλας του Οσίου και τώρα δύο ημέρες είναι που αισθάνομαι ότι είμαι έγκυος. Ακόμα δεν πήγα σε γιατρό, όμως μετά βεβαιότητος λέγω πως είμαι έγκυος. Της είπα:

–Να πας το συντομότερο στο γιατρό και να με ενημερώσεις αμέσως. Και εγώ ανυπομονώ όπως και εσείς. Μετά από δύο ημέρες με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει:

–Γέροντα χτες πήγα στον γιατρό. Μου είπε θετικότατα είσθε έγκυος και νομίζω δίδυμα.

Μετά από 25 ημέρες με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει:

–Πήγα σήμερον ξανά να με δει τι πορεία έχω και μου είπε:

–Κυρία μου τα παιδιά είναι τρία και έχω την γνώμη να σας πάρω ένα να μείνουν τα δύο για καλύτερη ανάπτυξη. Εγώ έντονα φώναξα

–όχι! όχι! όχι! Προς Θεού, εγώ τόσα χρόνια παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει παιδί και έκανα αντίθεες προσπάθειες και ξόδεψα 75000 ευρώ. Και τώρα που ο Θεός μου έστειλε τρία με Ορθόδοξο τρόπο θα τα ρίξω των σκυλιών; Μη γένοιτο Θεέ μου! Μη γένοιτο Θεέ μου!

Σε όλο το διάστημα της εγκυμοσύνης της επικοινωνούσαν μαζί μου και εζητούσαν την ευχή και ευλογία του Οσίου δια το καλό και αίσιον πέρας. 2 Οκτωβρίου 2010 η κυρία Άννα γέννησε τρία χαριτωμένα αγοράκια, τρία αγγελούδια. Την Δευτέρα του Πάσχα 25 Απριλίου τα βαφτίσαμε στην Κάτω Σύμη σε πανηγυρική ατμόσφαιρα και τα ονόματα αυτών Ανανίας, Δημήτριος και Περίανδρος. Οι γονείς των παιδιών μου έστειλαν φωτογραφία των τριών μωρών και επιστολή που γράφουν:

«Σαςευχαριστούμε από τα βάθη της καρδίας μας, αγαπημένε μας γέροντα, για την συμβολή σας στο θαύμα που βιώσαμε. Μας γνωρίσατε τον Όσιον Χατζή Ανανία του οποίου το Άγιο Όνομα επικαλούμεθα καθημερινά και αντλούμε από τη Χάρη του δύναμη. Μας έστειλε την μεγάλη ευλογία, τρία αγόρια και έτσι θα δώσουμε τα ονόματα των παππούδων τους και του Οσίου Ανανία – αν και

ένα μωρό να είχαμε θα το βγάζαμε Ανανία.»

Θαύμα 25ον.

Η Δήμητρα σύζυγος Αντωνίου Μαγειγιώργη κόρη του Ναυάρχου Περιάνδρου Λιούλη. Αδελφή της μητέρας των τριών παιδιών Άννας Λαμπίρης.

Τηλ. 2130413805.

Ήλθε και αναδέχθηκε ένα από τα τρία παιδιά, τον Περίανδρον. Μου είπε:

–γέροντα και εγώ έχω 8 χρόνια γάμο και δεν έχω παιδί. Ευχαρίστως της είπα, της έδωσα λαδάκι και έκαμε κοριτσάκι – τώρα έχει δύο παιδιά.

Θαύμα 26ον.

Αφήγηση Σωμαράκη Παναγιώτη, κατοίκου Ιεράπετρας. Τηλ. 6981870294

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Στις 20 Μαΐου του 2009, ο κύριος Σωμαράκης Παναγιώτης, παραμονή της εορτής των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, και ενώ βρισκόταν στο χώρο εργασίας του, αισθάνθηκε έντονο πόνο στα κάτω άκρα και σε πολύ σύντομο χρόνο το αριστερό πόδι του μελάνιασε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιεράπετρας και από εκεί με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό νοσοκομειο Ηρακλείου. Εκεί διαγνώσθηκε αιμοραγία του αριστερού κάτω άκρου λόγω σπασίματος αγγείων και αθρίτιδας. Μετά από νοσηλεία 13 ημερών και στενή παρακολούθηση των Ιατρών, καθώς όπως έλεγαν ήταν πρωτοφανές σε ηλικία 27 ετών τέτοιο πρόβλημα υγείας, πήρε εξιτήριο και ακολούθησε θεραπευτική αγωγή στο σπίτι. Κατά την παραμονή του σπίτι τον έπιασε έντονος κοιλιακός πόνος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Μετά από παρακολούθηση των Ιατρών, βάσει και του ιστορικού υγείας που είχε, δυσκολεύτηκαν να βρουν από τί προέρχεται ο πόνος. Συνεχώς τον ταλαιπωρούσαν με εξετάσεις, με λήψεις αίματος και ενώ δεν ήταν 100% σίγουροι για το τι συμβαινει, μετά από 2 μέρες εισαγωγής του στο νοσοκομείο, αποφασίζουν να προβούν την τρίτη ημέρα, σε χειρουργική επέμβαση στη περιοχή της κοιλιακής χώρας. Η μητέρα του και η σύζυγος του τότε, μή έχοντας άλλη επιλογή, ζήτησαν βοήθεια από τον Όσιο, διότι είχαν ακούσει για τα θαύματα του οσίου Χατζή Ανανία και για τον γέροντα Ιωαννίκιο από ένα συγγενικό πρόσωπο. Χωρίς δεύτερη σκέψη η μητέρα του παίρνοντας δυο μπλούζες έφυγε για να επισκεφτεί

το γέροντα Ιωαννίκιο. Εκεί ο γέροντας Ιωαννίκιος ευλόγησε τις μπλούζες και έδωσε λαδάκι από την ακοίμητη κανδήλα του οσίου Χατζη Ανανία να λαδώσει το παιδί της, τον Παναγιώτη, και να φορέσει τις μπλούζες. Έτσι και έγινε. Η μητέρα τρέχοντας πήγε στο νοσοκομείο λάδωσε τον Παναγιώτη και του φόρεσε τη μια μπλούζα. Το επόμενο πρωί ήταν η μέρα της εγχείρησης και οι γιατροί έκαναν εξετάσεις. Οι εξετάσεις πεντακάθαρες, δεν έδειχναν τίποτα. Οι γιατροί δεν το πίστευαν, είχε γίνει ένα θαύμα!

Θαύμα 27ον.

Αφήγηση Γεωργίου Παπαγιάνη, κατοίκου Ηρακλείου, τηλεφ. 2810 250 151 ετών 25.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Oνομάζομαι Γεώργιος Παπαγιάνης. Την περίοδο των Χριστουγέννων του 2010 ένα Σάββατο απόγευμα ησθάνθηκα φοβερό πόνο στο κεφάλι. Μου έκαμαν εξέταση και μου είπαν για όγκο. Μου έδωσαν παυσίπονα και μου είπαν να πάω την Δευτέρα να δουν τι θεραπεία θα μου έκαναν. Στο διάστημα αυτό των δυο ημερών πήγα στο Βαχό βρήκα τον γέροντα Ιωαννίκιο, μου έδωσε λαδάκι από την κανδήλα του Οσίου Ανανία. Σταυρώθηκα την Κυριακή τρεις φορές, όπως και την Δευτέρα το πρωΐ πριν πάω στο νοσοκομείο. Με εξέτασαν και πάλι και με βρήκαν καθαρό, και με έδιωξαν χωρίς καμία θεραπεία. Ευχαριστώ και δοξάζω το Όνομα του Οσίου Ανανία.

Θαύμα 28ον.

Ομολογία Σάββα Κυτζουρίδη.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Ονομάζομαι Σάββας Κυζουρίδης κατοικώ στον Άλιμο, Γρηγορίου Αυξεντίου 34. Τηλεφ. 215 570 4175 και κιν. 6982187783.

Μου παρουσιάσθηκε καρκίνος στο πάγκρεας· ο κύριος Ιπποκράτης Καργιωτάκης μου έδωσε λάδι από την κανδήλα του Οσίου Ανανία, το έβαλα εσταυρώθηκα με αυτό πολλές φορές και έκαμα εξετάσεις και είμαι πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ και τον Οσίο Ανανία.

Θαύμα 29ον.

Ομολογία Ευαγγελίας Αναστασάκη- Νεονάκη Δασκάλας,

Ηράκλειο τηλ. 2810 260 388.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Έχω ένα κοριτσάκι ετών οκτώ. Ονομάζεται Ιωάννα. Εις την κνήμη του δεξιού ποδιού της παρουσιάσθηκε μια κύστη. Η κύστη πάει να κλείσει μέσα στο κόκκαλο. Εσκεφήκαμε να πάμε στην Αθήνα για εγχείριση. Η κυρία Ελένη Μετοχιανάκη, δασκάλα, που υπηρετούμε στο ίδιο σχολείο, κρατούσε στην τσάντα της ένα μπουκαλάκι λάδι από την κανδήλα του Οσίου Ανανία. Μας το έδωσε και σταυρώσαμε το παιδί. Το παιδί έγινε καλά και εγχείριση δεν έγινε.

Θαύμα 30ον.

Ομολογία Νικολάου Θεοδώρου κάτοικος Μεσολογγίου, τηλέφωνο 6981138790.

Καταγραφή Αρχ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Ονομάζομαι Νικόλαος Θεοδώρου είμαι παντρεμένος από Γρα-Λυγιά Ιεραπέτρας με την Μαρία Καροφυλάκη. Το αγόρι μου ο Νικηφόρος γεννήθηκε το 2005 και παρουσίαζε πρόβλημα στην ακοή, επομένως και στην γλώσσα. Διαπιστώσαμε ότι το παιδί ήτο κωφάλαλο. Η παιδίατρος που το παρακολουθούσε μας είπε ότι θα κλείση ραντεβού με καθηγητή ΩΡΛ για εγχείρηση. Η πεθερά μου

Αδαμαντία Κοροφυλάκη αντέδρασε και μας έφερε λαδάκι από την κανδήλα του Οσίου Ανανία. Του βάλαμε στα αυτάκια και στη γλώσσα δύο φορές και δόξα τω θεώ και τον Άγιο. Το παιδί μίλησε και ομιλεί πάρα πολύ καθαρά.

Θαύμα 31ον.

Μαρτυρία Αθανασίου Κατιγκά, επάγγελμα ταξιστής.

Καταγραφή Αρχιμ Ιωαννίκιου Ανδρουλάκη.

Ονομάζομαι Κατιγκάς Αθανάσιος, μένω εις Θεσσαλονίκη, Κάτω Τούμπα τηλ. 2310951326 κιν. 6936989166.

Έχω ένα κοριτσάκι όνομα Μαρία το οποίο γεννήθηκε κωφάλαλο. Είχαν περάσει 5 χρόνια και το παιδί ζούσε με την αναπηρία του. Έμαθα ότι ο Νικόλαος Θεοδώρου από Μεσολόγγι είχε ένα αγοράκι 3 χρονών κωφάλαλο. Επικοινώνησα μαζί του και μου είπε ότι η πεθερά του τους πήγε λαδάκι από την κανδήλα του Οσίου Ανανία που της το έδωσε ο γέροντας Ιωαννίκιος από το Βαχό Βιάννου και το παιδί τους έγινε απολύτως καλά και τώρα μιλάει. Τηλεφώνησα στον γέροντα Ιωαννίκιον στις 14 Μαρτίου 2012 ημέρα Τετάρτη. Ο γέροντας δεν με γνώριζε καθόλου. Αφού επιβεβαιώθηκα και από αυτόν για το θαύμα του ανέφερα το πρόβλημά μου και τον παρεκάλεσα να μου στείλει και σε μένα λαδάκι. Μου απάντησε ότι ευχαρίστως θα μου στείλει. Εγώ έχω ένα φίλο στο Ηράκλειο που ονομάζεται Γεώργιος Μπέσης ο οποίος επισκέφτηκε τον γέροντα, πήρε λαδάκι και μου το έστειλε. Του βάλαμε στα αυτάκια και στην γλώσσα και το παιδί μίλησε. Του κάναμε λογοθεραπείες και το παιδί είχε μεγάλη πρόοδο. Δόξα τω Θεώ και τον Όσιον. Μόλις το παιδί μίλησε πήγα στην Κρήτη με ευγνωμοσύνη για τον Άγιον. Η υγεία του παιδιού μου απεκατεστάθη πλήρως. Έκτοτε επικοινωνούμε με το γέροντα με μεγάλη ευχαρίστηση. Το καλοκαίρι θα κατέβω με την σύζυγό μου Γλυκερία, θα φέρουμε και το παιδί να προσκυνήσει τον Άγιον. Ευχαριστούμε τον Θεόν και τον Άγιον Του για το μεγάλο δώρο που μας έκαμε.

Θαύμα 32ον.

Δεκαπέντε Μαρτίου 2010. Από το χωριό Γαλιά της Μεσσαράς ήλθε ο Ζαχαρίας Καργάκης με την σύζυγό του, διότι εβασάνιζε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα την οικογένειά του. Το τηλέφωνο του είναι 6987205930.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Ήλθε 6 ώρα το βράδυ, έφερε μαζί του την σύζυγό του Μαρία και δυο παιδιά του. Το πρώτο του ήτο κορίτσι οκτώ χρονών και το ανάστημά του δεν συμπλήρωνε το ένα μέτρο. Είχε και προβλήματα υγείας. Εσκλήριζε, έσχιζε, έσπαγε και επετίθετο στους ανθρώπους και έδερνε, δεν παλευότανε. Το αρσενικό παιδί 6 χρονών και δεν ήτονε 60 πόντους ύψος. Τα χέρια του από τον δείκτη και πίσω, τα τρία δάκτυλα και από τα δυο χέρια δεν υπάρχουν. Τα δυο δάκτυλα που έχει σε κάθε χέρι, δείκτης και αντίχειρας, είναι αγκυλωτά. Τα πόδια του από μηρό και κνήμη είναι λιανά σχεδόν σαν το σκουπόξυλο. Δεν μιλάει, δεν περπατάει. Και τώρα που είναι 10 χρονών είναι στην ίδια κατάσταση. Ἡ γυναίκα του έγκυος στον έκτο μήνα και απελπιστική η κατάσταση του εμβρύου. Ο υπέρηχος έδειξε ότι στο κυοφορούμενο βρέφος λείπουν τα δάκτυλα από τα χέρια, όλα και τα δέκα, από την βάση τους. Έχει μόνο το αριστερό πόδι. Το δεξιό πόδι, από το γόνατο και κάτω, δεν υπάρχει. Και στα υπ’ όψιν ότι τα βγάλανε όλα με καισαρική. Αυτό είναι το τρίτο παιδί οπότε δεν μπορούσε να κάμει άλλο. Οι γονείς των παιδιών δεν πίστευαν σε Θεόν, καμία σχέση με τον Θεόν, καμία σχέση με Εκκλησία, καμία σχέση και με Θεία Κοινωνία. Δεν διερωτήθη να πη στον εαυτόν του: Γιατί να συμβαίνουν αυτά σε μένα, στο σπίτι μας; γιατί το ένα παιδί, μετά το άλλο να είναι χειρότερο του πρώτου; Το πρώτο παιδί, νάνος και με ψυχολογικά προβλήματα, το θεώρησε τυχαίο γεγονός. Το δεύτερο, χειρότερη κατάστασις. Έξι χρονών και το ανάστημά του 50 πόντοι και όπως προαναφέραμε, στα πόδια και χέρια τα δάκτυλα όλα λείπουν τελείως και αυτά που υπάρχουν είναι

αγκυλωτά. Και το τρίτο, σε χειρότερη των προγενεστέρων κατάσταση.

Μου τον έστειλε εδώ κάποιος εξάδελφός του που έρχεται εδώ τακτικά και με ξέρει. Ὁ Στέφανος Βεϊσάκης από Μοίρες (τηλεφ. 2892029985 κιν. 6986607194). Ήλθε εδώ ο Ζαχαρίας 15 Μαρτίου 2010, ημέρα Δευτέρα, περίπου ώρα τέσσερις με πέντε. Κάθισε κρατώντας το ανάπηρό του αρσενικό παιδί στην ποδιά του. Και εν εξάλλω καταστάσει, ξεσπά, με κραυγή πόνου και απογνώσεως.

–Γιατί εγώ, γιατί σε μένα, γιατί στο σπίτι μου να συμβαίνουν αυτά τα δυσάρεστα; Γιατί να κυριαρχεί στο σπίτι μου και να κτυπά αλύπητα αυτή θλιβερή και απελπιστική κατάσταση;

Με αυτά λόγια έψαχνε να βρη τον αίτιον που έμπαινε στην οικογένειάν του και του έφερνε αυτές τις αφόρητες και απελπιστικές καταστάσεις. Γύρευε να βρή κάποιο να του αποδώση την ευθύνη για όλα συμβαίνουν στο σπίτι του. Τότε εγώ του λέγω:

–Πώς σε λένε;

–Ζαχαρία μου λέγει.

–Και το επώνυμον;

–Καργάκης.

–Για ηρέμησε του λέγω τότε. Ηρέμησε να δούμε ποιός είναι εκείνος ο κακός άνθρωπος, ο κακούργος που μπαίνει στη ζωή σου και σου δημιουργεί αυτές τις ανεπιθύμητες καταστάσεις. Σε ρωτώ να μου πης, αν έχεις την καλοσύνη. Τετάρτη, Παρασκευή και Σαρακοστές νηστεύετε, κρέας,

ψάρια, τυρί γάλα και αυγά;

–Όχι, μου λέγει.

–Πηγαίνετε στην Εκκλησία;

–Όχι.

–Εργάζεσαι την Κυριακή;

–Ναι.

–Βλασφημάς;

–Ναι.

–Τότε εσύ είσαι ο Μεγάλος εγκληματίας του σπιτιού σου! Που ψάχνεις να βρεις αίτιον να του αποθέσης την ευθύνη εξ’ ολοκλήρου, και εσύ να είσαι αθώος! Βλασφημάς Χριστό και Παναγία και θέλεις ευλογία από τον Θεόν; Που το είδες γραμμένο; Να ρωτήσω κάτι; Τον πατέρα σου τον βρίζεις;

–Όχι, γιατί είναι ο πατέρας μου.

–Ο Θεός τί σου είναι; Δεν λέμε «Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού, και γης; Και, Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς;» Αλλά που θα τα ακούσεις εσύ αυτά όταν δεν έχεις καμία σχέση με την Εκκλησία, καμία σχέση με τον Θεόν. Λοιπόν, μην ψάχνεις αλλού διότι εσύ είσαι ο μόνος αίτιος της κακής πορείας της οικογενείας σου. Εσύ είσαι ο δολοφόνος της οικογενειακής σου ευτυχίας. Εσύ! Εσύ! Εσύ! Εσύ! και μόνο Εσύ! Λοιπόν καλά είσαι και να ξέρεις εάν δεν ήσαν οι καισαρικές όλα τα παιδιά που θα γεννούσες θα ήσαν όλα παράουρα. Απόδειξις η μέχρι τώρα πορεία της καταστάσεως. Το ένα παιδί μετά το δεύτερο χειρότερο του πρώτου και το τρίτο χειρότερο των προγενεστέρων. Ποιά ελπίδα μπορεί να υπάρξη;

Και οι δυο γονείς σε απελπισία, και απόγνωση. Ωρυόμενοι, κτυπιόνταν και έκλαιγαν. Και εγώ σε κατάσταση νάρκης. Λες και είχα πάρει με το κιλό τα ναρκωτικά. Ήμουν σα ναρκωμένος. Το φώς σκοτεινό και μέσα σ’ αυτή μου τη σκοτοδίνη χωρίς να ξέρω τί λέω. Ρισκάρω τον εαυτόν μου και τού λέγω:

–Θα με ακούσης, να κάμεις ό,τι σου πω, αν θέλεις το παιδί να γίνει καλά, και άσε τούς γιατρούς να λένε ό,τι θέλουν;

–Σε ακούω, μου λέει ο πατέρας του παιδιού.

–Πρώτα από όλα, του λέγω, θα πάς να βρης Πνευματικό να εξομολογηθείτε και να μεταλάβετε και αν δεν μπορείς να κόψεις την βλασφημία. θα κόψης την γλώσσα σου. Θα νηστεύεις Τετάρτη, Παρασκευή και Τεσσαρακοστές. Κρέας, ψάρια. αυγά, τυρί, γάλα. Του είπα και άλλα πολλά. Ό,τι του είπα τα έκαμε.

Μετά τρεις μήνες γέννησε το παιδί η γυναίκα του και ώ των θαυμασίων Σου Κύριε. Το παιδί γεννήθηκε άρτιο. Δέκα δακτυλάκια στα χέρια. Το δεξιό πόδι που δεν υπήρχε φύτρωσε μεγάλωσε και έγινε ίσο με το άλλο. Το παιδί περπατά χωρίς κανένα πρόβλημα. Δύο χρονών το έφερε και το βαπτίσαμε εδώ. Του βγάλαμε φωτογραφίες πολλές. Του είπα:

–Μιχαλάκη κάμε γειά για να φανούν τα δακτυλάκια του.

Το παιδί χαίρει άκρας υγείας, αυξάνει και μεγαλώνει. Είναι ένας χαρούμενος Άγγελος. Σας προβάλουμε την φωτογραφία του, να το καμαρώσετε.

Θαύμα 33ον.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Η Καλλιόπη σύζυγος του Εμμ. Ρουμπάκη ήτο έγκυος. Ο γιατρός που την παρακολουθούσε της έκαμε επισκληρίδιο ένεση για να γεννήση εύκολα και ανώδυνα. Όμως η ένεση την παρέλυσε. Ήλθαν από Αθήνα γιατροί λοιμωξιολόγοι και είπαν εάν δεν πεθάνει θα μείνει για πάντα παράλυτη. Ἡ κυρία Ιωάννα Κεφαλογιάννη-Αλμπάνη με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι έχει λαδάκι του χατζή Ανανία και αν είναι ευλογημένο να δώσει εις την Καλλιόπη και της απάντησα, ναι ευχαρίστως. Αλλά καλό θα ήτονε να εξομολογηθούνε κιόλας. Πράγματι, κάλεσαν τον

πατέρα Κωνσταντίνο από την ενορία Βουτών Ηρακλείου την σταύρωσαν με το λαδάκι του Οσίου και τώρα χαίρει και δοξάζει τον Θεόν και τον Όσιον Ανανία για την νεκρανάσταση που της έγινε. (Τηλεφ. κυρίας Ρουμπάκης 6972500298)

Θαύμα 34ον.

Ο Νικόλαος Θεοδώρου από το Μεσολόγγι, τηλεφ. 698 11 38 790.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Ο Νικόλαος αφηγείται:

Ενα από τα τέσσερα παιδιά μου ο Γεώργιος όταν γεννήθηκε, το 2005, πίσω στην καθέθρα του παρουσιάστηκε μια ελιά που συνεχώς άλλαζε χρώμα. Κάποια στιγμή η ελιά άνοιξε και έτρεχε πύον και ακαθαρσίες. Ο γιατρός που το είδε είπε ότι θα χρειασθή εγχείρηση. Η πεθερά μου, που είναι από τη Κρήτη, μας είχε φέρει από την κανδήλα του Οσίου Χατζή Ανανία λαδάκι. Αφού το καθαρίζαμε με οξυζενέ του βάζαμε επί 15 ημέρες λαδάκι και η πληγή που είχε καταστεί συρίγγιο, έκλεισε παντελώς. Το παιδί είναι τώρα στα εννέα χρόνια, βαδίζει και είναι πολύ καλά, δεν υπάρχει ίχνος από την πληγή.

Θαύμα 35ον.

Η κυρία Ελένη Παπαμιτσάκη, σύζυγος του Ηλία Μετοχιανάκη καθηγητού Πανεπιστημίου, κατοίκου Ηρακλείου και με τηλέφωνο 2810259896 μου έστειλε επιστολή που εξιστορεί τα προσωπικά της συμβάντα.

Ακριβές αντίγραφο.

Αντιγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Ευχαριστώ το Θεό που με αξίωσε να γνωρίσω τον γέροντα Ιωαννίκιο και μέσω αυτού του τον Όσιο Χατζή Ανανία. Ο Όσιος πάντα τρέχει και βοηθά και ακούει τις παρακλήσεις όλων όσων με απλή πίστη τον επικαλούνται. Αυτό διαπίστωσα και εγώ και η οικογένεια μου. Εγώ στις 18 Μαρτίου 2012 εις την ιδιωτική κλινική Interclinic έκαμα εγχείρηση ανοικτής καρδιάς. Η επέμβαση ήταν δύσκολη, πολύωρη και επικίνδυνη. Από το κρεβάτι της εντατικής που βρέθηκα, προ της εγχειρήσεως, παρακαλούσα τον Όσιο Χατζή Ανανία να με βοηθήσει. Στο κρεβάτι της εντατικής, που βρέθηκα πάλι μετά την επέμβαση, με επισκέφθηκε ο Όσιος. Συγκεκριμένα στις 8.45 μ.μ. Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, την ώρα, που ο διευθυντής της εντατικής κύριος Ζωγραφιστός μου φώναζε να ξυπνήσω, είδα ολοζώντανους δύο γέροντες να τρέχουν μέσα στην εντατική. Ήταν βιαστικοί και άγριοι, κυριολεκτικά έτρεχαν. Και οι δύο είχαν το ίδιο ύψος, τα ίδια άσπρα μαλλιά. Φορούσαν τα ίδια γκρι ζωστικά, φορούσαν τα ίδια μαύρα σκουφάκια στα κεφάλια τους. Έτρεχαν, ποιος ξέρει γιατί; Ήμουν σε δύσκολη θέση. Βιαζότανε, έπρεπε να φύγουν γρήγορα να πάνε και αλλού. Από πού να τους καλούνε; Ο Θεός ξέρει. Ο ένας γέροντας ήταν ο Όσιος Ανανίας και ό άλλος φυσικά ήταν ο γέροντα Ιωαννίκιος ο πιστός υπηρέτης του Οσίου Ανανία. Ήταν μαζί, γιατί όταν ο γέροντας Ιωαννίκος δέεται και παρακαλεί με πίστη, για τον πόνο και τα προβλήματά του ανθρώπου, ο Όσιος, θαυματουργεί. Η μετεγχειρητική μου εξέλιξη ήταν αρίστη. Ανταποκρίθηκα άριστα και στις υποχρεώσεις του σχολείου που υπηρετώ και στις υποχρεώσεις του σπιτιού μου. Αυτά τα οφείλω στις προσευχές του γέροντα και στη θαυματουργική δύναμη του Οσίου Χατζή Ανανία, και στην άκρα ευσπλαχνία του Θεού. Προσκυνώ και δοξάζω το Άγιο Όνομα του Θεού και του Οσίου.

Ελένη Παπαμιτσάκη Μετοχιανάκη

Μεσσήνης 73 Ηράκλειο, Θέρισος.

Θαύμα 36ον.

Η Ελένη Σκουλά, σύζυγος Εμμ. Λαυρεντίου κατοίκου Ηρακλείου τηλ. 2810 31 6946.

Αφήγηση και καταγραφή Αρχ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Η Ελένη βρέθηκε έγκυος και σε εξετάσεις που έκαμε για να ενημερωθεί για την πορεία της εγκυμοσύνης, ο υπέρηχος έδειξε ότι το παιδί έπασχε από σύνδρομον Dawn. Ο γιατρός που την παρακολουθούσε της είπε ότι πρέπει να διακόψουν την κύηση διότι το παιδί ή Μογγολάκι θα ήτο ή άλλα σοβαρότερα προβλήματα θα είχε. Οι γονείς δεν ήθελαν να κάμουν έκτρωση. Ήλθαν σε μένα

και μου είπαν το προβλημά τους. Τους είπα πρώτα να εξομολογηθούν και να μεταλάβουν. Τους έδωσα λαδάκι από την κανδήλα του Οσίου, και Μεγάλο Αγιασμό. Είπα: –H κυρία Ελένη να σταυρώνη με το λαδάκι του Οσίου το πρόσωπο της και τη κοιλιά της πρωΐ, μεσημέρι, βράδυ. Σε ένα φλυτζάνι του καφέ να βάνει Μεγάλο Αγιασμό και μια σταγόνα λάδι να το πίνει κάθε πρωΐ. Το παιδί από τα σπλάχνα της θρέφεται. Την Τετάρτη και Παρασκευή θα νηστεύουν από κρέας, αυγά, γάλα, ψάρια και τυροκομικά και τις Σαρακοστές. Και η πίστη τους θα τους βοηθήσει. Αυτά που είπα τα έκαμαν επακριβώς. Και η κυρία Ελένη Σκουλά – Λαυρεντίου στις 3 Απριλίου 2013 γέννησε ένα όμορφο και υγιέστατο κοριτσάκι. Είναι καλά, ζη, και βασιλεύει. Κάθε μέρα μεγαλώνει και οι γονείς του προσκυνούν και δοξολογούν τον Θεόν και τον Όσιον Ανανία για την χαρά που τους έδωσε.

Θαύμα 37ον.

Ευχαριστήριος επιστολή του κυρίου Εμμανουήλ Δρακάκη από Πισκοκέφαλο Σητείας. Η επιστολή εγράφη 10 Δεκεμβρίου 2012 που εξιστορεί το δυσάρεστο γεγονός που για δύο χρόνια ταλαιπωρούσε τον ίδιο, προφανώς, και εξ’ ολοκλήρου την οικογένειάν του. Παραθέτω την επιστολή Εμμ. Δρακάκη ακριβώς ως έχει.

Ακριβές αντίγραφο. Αντιγραφή Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης

Ονομάζομαι Μανώλης Δρακάκης. Κατοικοεδρεύω εις Πισκοκέφαλο Σητείας. Το τηλέφνωνό μου 28430-23454 κιν. 69720 84 209.

Η σύζυγός μου Γεωργία μου χάρισε δυο κόρες την Παρασκευή και την Ειρήνη. Στην οικογένειά μου εβασίλευε αρμονία, σεβασμός και αγάπη. Αρχές Σεπτεμβρίου 2010 μας φθόνησε η μοίρα. Η επάρατος ασθένεια συνετάραξε την κόρη μου Παρασκευή στις 15-9-2010 ξημερώματα. Αυτή την ημέρα, αξημέρωτα, η κόρη ένοιωσε φοβερό πόνο στην κοιλιακή χώρα. Πήγαμε στο νοσοκομείο Σητείας και μας βεβαίωσαν ότι μάλλον είναι καρκίνος και πρέπει να πάμε Αθήνα. Την επαύριο, 16 του μηνός, πετάμε για Αθήνα και στην Αθήνα επιβεβαιώνεται όγκος (καρκίνος). Ένα χρόνο κάναμε θεραπείες. Άλλ’ ο καρκίνος επέμενε πεισματικά. Μέρα με τη μέρα η κατάσταση γινόταν πιο απελπιστική. Εγώ με τη σκέψη ότι χάνω το παιδί μου βρίσκομαι σε αλλοπρόσαλλη κατάσταση. Μια μέρα κατέβηκα εις την πόλη της Σητείας. Για καλή μου τύχη, απροσδόκητα, συναντώ στο δρόμο μου τον Ηγούμενο της Μονής Τοπλού, τον πατέρα Φιλόθεο. Με κατάλαβε ότι ήμουν τελείως αφηρημένος, εκτός εαυτού. Με πλησιάζει και με ρωτά.

–Μανώλη πώς πάει η κόρη σου;

–Πάτερ Ηγούμενε την Παρασκευή την έχω ξεγράψη. Κάθε μέρα λιώνει και πάει.

–Μανώλη μου, λέει ο Ηγούμενος, έχε πίστη και ελπίδα στο Θεό. Ξέρεις τι θα σου έλεγα; Να πας στο Βαχό της Βιάννου. Εκεί μένει ο γέροντας Ιωαννίκιος. Στο σπίτι του φιλοξενεί τον θαυματουργό Όσιο Ανανία. Του έχει ακοίμητον κανδήλα και το λάδι της κανδήλας έχει θεραπεύσει πολλούς καρκίνους και άλλες ασθένειες. Πες του να σου δώση από αυτό το λάδι. Πες του ότι σε έστειλα εγώ. Θα προσευχηθεί και ο γέροντας. Και με την ευχή και προσευχή όλων μας, ο Όσιος θα κάμει το Θαύμα του. Την επαύριον κιόλας πήγα στο Βαχό βρήκα τον γέροντα. Ο γέροντας με εδέχθη με χαρά σα να με γνώριζε από πρίν και ήτο ευγενικότατος μαζί μου. Του είπα το πρόβλημά μου και μου είπε.

–Ευχαρίστως κύριε Δρακάκη. Όχι μόνο λαδάκι θα σου δώσω, αλλά απόψε στην αγρυπνία μου θα κάμω τον Άγιο ευχέλαιο στο όνομα και την υγεία της κόρης σου. Όμως θέλω και τη δικιά της βοήθεια. Πρώτα θέλω να μη βλασφημάτε. Θα εξομολογηθείτε. Να κοινωνείτε συχνά, τουλάχιστο δυο-τρεις φορές τον μήνα. Θα νηστεύετε Τετάρτη και Παρασκευή και Σαρακοστές από κρέας, ψάρια, αυγά και τυροκομικά. Αυτά που ζητώ είναι σπουδαία, όχι δύσκολα, ούτε δαπανηρά.

Μου έδωσε το λαδάκι και Μεγάλο Αγιασμό και μου είπε:

–Θα σταυρώνει το πρόσωπό της και το μέρος που έχει το πρόβλημα. Να βάνει σε φλιτζάνι του καφέ μεγάλο Αγιασμό και μια σταγόνα λάδι και να το πίνει. Και ο Θεός με την πίστη τη δικιά σας θα κάμει το Θαύμα του. Ότι μου είπε ο γέροντας τα εκάμαμε με θρησκευτική ευλάβεια. Η κόρη εσταύρωνε το πρόσωπό της και το ασθενές μέρος για 15-20 ημέρες έπινε και λαδάκι και αισθανότανε καλά. Πήγαμε για εξέταση και η εξέταση μας έδειξε ο καρκίνος είχε υποχωρήσει. Και μετά ταύτα όσες

εξετάσεις κάναμε μας έδειξαν να είναι καθαρές. Η κόρη είναι υγιέστατη και ευρίσκομαι εις την ευχάριστον θέση ότι στις 31 Αυγούστου την παντρεύω με ωραίο παλικάρι. Προσκυνώ και δοξάζω τον Θεόν και τον Όσιο Ανανία για την χαρά που μου έδωσαν. Ευγνωμονώ τον ηγούμενον της Μονής Τοπλού που με παρότρυνε να πάω στο Βαχό, και ευχαριστώ και τον γέροντα Ιωαννίκιο για την ευγενή καλοσύνη που με εδέχθη και με βοήθησε.

Ο ταπεινός ικέτης Μανώλης Δρακάκης.

Θαύμα 38ον.

Αφήγηση Στυλιανού Μελομπιανάκη.

Καταγραφή Αρχιμ Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Ονομάζομαι Στυλιανός Μελαμπιανάκης είμαι 56 χρονών, κατοικώ εις Βορίζια Καινουργίου. Το τηλεφωνό μου είναι 28940 31042.

Τον Oκτώβριον του 2007 αρρώστησα με καρκίνο στο παχύ έντερο με μετάσταση στο συκώτι και στο πνεύμονα, όπως αυτά διαπίστωσε ο γιατρός κύριος Πασπάτης. Ο υιός μου Κωνσταντίνος έμαθε ότι εις τον Βαχό ο γέροντας Ιωαννίκιος έχει μαζί του την εικόνα του Οσίου χατζή Ανανία, με ακοίμητον κανδήλα και το λάδι της κανδήλας θαυματουργεί. Ο γιός μου ζήτησε από τον γέροντα να του δώσει λαδάκι και βεβαίως του έδωσε αφού πρώτα τον συμβούλεψε ότι θα πρέπει οι σχέσεις μας με τον Θεό και την εκκλησία να είναι άριστες. Είπε να εξομολουγούμεθα, να κοινωνούμε τακτικά, να μην υβρίζομε να νηστεύομε Τετάρτη και Παρασκευή και τις Σαρακοστές από κρέας, τυριά, ψάρια, αυγά, γάλα, τυρί κλπ. Αυτά τα κάναμε ακριβώς όπως μας τα παρήγγειλε ο γέροντας. Εις τις 28 Ιανουαρίου 2008 επρογραμματίσαμε να κάνω εγχείριση. Ο γέροντάς μας είπε πρωΐ, μεσημέρι και βράδυ να σταυρώνω το πρόσωπό μου με το λαδάκι από το κανδήλι του Οσίου και το ευπαθές μέρος. Την παραμονή που θα κάναμε την εγχείρηση ο κύριος Πασπάτης μας είπε ότι αναβάλλεται η εγχείρηση για τις 2 Φεβρουαρίου, διότι πέθανε ένας φίλος του γιατρός στην Αθήνα και είχε υποχρέωση να πάει στην κηδεία. Ο γέροντας μας είπε να συνεχίζομαι τη διαδικασία με το λαδάκι. Δυο Φεβρουαρίου μπήκα στο χειρουργείο με άνοιξε ο γιατρός και ήμουν πεντακάθαρος. Είδε ότι το παχύ έντερο που ήτο και η αρχή του κακού ήτο αδύνατο. Σκέφθηκε ο γιατρός να το

κόψη και μου βάλει σακουλάκι. Σκέφθηκε ότι το έντερο θα αντέξει. Την επαύριον έπρεπε να ενεργηθώ. Όμως ζορίστηκα. Πάνω στην ενέργειά μου έσκασε το παχύ έντερο και ανέβηκε ο πυρετός 40 και μισό. Με άνοιξε πάλι ο γιατρός και ήμουν γεμάτος ακαθαρσίες. Τότε μου έβαλε το παραφύση σακουλάκι και με κράτησε 10 ημέρες μέσα. Μετά με έστειλε στο σπίτι μου με το σακουλάκι. Μετά από 5 μήνες γυρίσαμε στη φυσική μας πορεία και έκτοτε είμαι καλά. Τρέχω σε ότι δουλειά και να ‘ναι. Εργάζομαι, δόξα τω Θεώ, τώρα 6 χρόνια. Όλα είναι καλά. Δοξάζω

τον Θεόν και τον Άγιον.

Θαύμα 39ον.

Η Γεωργία Βλαστού σύζυγος του καθηγητή πανεπιστημίου Αθηνών Κανάρη Τσιγκάνου και αυτή διδάκτωρ φυσικής. Ανήκει δε στο ειδικό τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι υπεύθυνη του εργαστηρίου υπολογιστών. Το τηλέφωνο της 2106082587. Η κυρία Γεωργία Βλαστού-Τσιγκάνου αφηγείται τα υπέρ υγείας της γεγονότα.

Kαταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Στις 20 Φεβρουαρίου 2011 δεν αισθανότανε καλά. Είχε φοβερούς πόνους στο στήθος. Πήγε για εξετάσεις και της είπαν πιθανώς για κακοήθη όγκο στο στήθος. Της είπαν ότι πρέπει να γίνει επέμβαση για βιοψία και όρισαν να γίνει επέμβαση στις 8 Μαρτίου. Οι κύριοι Νικόλαος Τζανάκης, καθηγητής Πανεπιστημίου Μαθηματικός εις το Ηράκλειο και ο Θεοφάνης Αλπάνης χρυσοχόος κάτοικος Ηρακλείου, φίλοι και γνωστοί με την οικογένεια της κυρίας Γεωργίας, της ομιλούν για τον Όσιο Χατζή Ανανία, ότι είναι μεγάλος και θαυματουργός Όσιος, της στέλνουν την παράκληση του Αγίου και το βιβλίο του καθώς και λαδάκι από την κανδήλα του. Της είπαν να σταυρώνει με το λαδάκι το πρόσωπό της και το πάσχον μέρος. Θα πούμε και στον γέροντα Ιωαννίκιο που φιλοξενεί τον Όσιο στο σπίτι του να σε βάλει στην προσευχή του και όλα θα πάνε καλά. Άρχισε λοιπόν αυτή αμέσως να σταυρώνεται με το λαδάκι, όπως της είπαν, ανελλιπώς. Ένα απόγευμα με πήρε ο κύριος Τζανάκης τηλέφωνο και μου είπε την Καθαρά Τρίτη 8 Μαρτίου η Γεωργία θα κάμει επέμβαση

και να την βάλω στην προσευχή μου. Εγώ επί τρία συνεχή βράδια σε ολονύχτιες μου μεσάνυχτα μπροστά στην κανδήλα του Οσίου έκαμα τρία ευχέλαια υπέρ της υγείας της Γεωργίας. 12 Μαρτίου ήλθε ο κύριος Τζανάκης και πήρε λαδάκι από τα τρία ευχέλαια που έγιναν εις την κανδήλα του Αγίου και ενώπιον της ιεράς εικόνος του Αγίου στο όνομα της Γεωργίας. Τα έστειλε με ταχυμεταφορές και τα πήρε αυθημερόν. 21 Μαρτίου, Δευτέρα βράδυ, μάθαμε όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ότι το πόρισμα της βιοψίας ήτο αρνητικό. Όλοι χαρήκαμε με την είδηση. Η κυρία Γεωργία είναι πολύ καλά, απολύτως καλά. Είναι στο πανεπιστήμιο, εργάζεται στο πόστο της όπως ακριβώς και πριν αρρωστήσει.

Θαύμα 40ον.

Αφηγείται Ελένη Παπαμιτσάκη-Μετοχιανάκη, δασκάλα, Λέβηνος 73 Ηράκλειο. Τηλ. 2810 25 98 96 κιν. 6978308349

Καταγραφή Αρχ. Ιωαννίκου Ανδρουλάκη.

Ο γέροντας παρακαλεί κι ο όσιος θαυματουργεί.

Στις 15-6-2013 ο γιος μου Μετοχιανάκης Γεώργιος υποβλήθηκε σε επέμβαση διόρθωσις αορτικής βαλβίδας. Οι γιατροί ήταν προβληματισμένοι για την μετεγχειρητική εξέλιξη. Εγώ ήμουν πιστή στην προσευχή του γέροντα, στις πρεσβείες του Αγίου Χατζή Ανανία και στο έλεος του Θεού. Η παρουσία του Θεού και τον Αγίων και του χατζή Ανανία ήταν πολύ έντονη στην κλινική. Απόδειξη

η γαλήνη που επικρατούσε και η προτροπή του παιδιού να μείνει η εικόνα του Αγίου Ανανία στο δωμάτιο. Χαρακτηριστικά, ενώ εγώ διάβαζα την παράκλητο του Αγίου σιωπηρά, ο γυιός μου λέει:

–Ας τονε αυτόν εδώ μέσα γιατί μου χρειάζεται, αυτός με βοηθά. Λέει ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την προσευχή του γέροντα Ιωαννικίου. Αυτά τα θαυμαστά συμβαίνουν. Η μετεγχειρητική του κατάσταση ήτο ομαλή. Έτσι εξανεμίστηκαν οι φόβοι των γιατρών. Άπειρες ευχαριστήριες δοξολογίες οφείλω στον πανοικτήρμονα Θεό, στον όσιο Ανανία, και στον γέροντά μου πατέρα Ιωαννίκιο.

Θαύμα 41ον.

Τον Φεβρουάριο 2013 ο κύριος Φρουδαράκης, οδοντίατρος, μου έστειλε το ακόλουθο θαύμα για την κόρη τουΜαρία. Ο κύριος Φρουδαράκης μένει εις Ηράκλειο. Το τηλέφωνο του ιατρείου του 2810341359. Αντιγράφω το περιεχόμενο της επιστολής επακριβώς.

Ένα θαύμα του Οσίου Χατζή Ανανία στο σπίτι μου.

Η κόρη μου Μαρία είχε γεννήσει το πρώτο της παιδί με καισαρική. Έμεινε έγκυος και δεύτερη φορά. Όλοι γνωρίζουμε πως μετά από καισαρική, η δεύτερη γέννα γίνεται πάλι με καισαρική και πως η τρίτη είναι πολύ δύσκολη και συνήθως οι γιατροί λένε να την αποφεύγουνε οι γυναίκες. Η κόρη μου δεν έχει σχέση με την Εκκλησία. Έτσι την μεγάλωσα. Μα ήθελε και επιθυμούσε πολύ ετούτη την φορά να γεννήσει φυσιολογικά. Ο γιατρός της είχε πει πως γίνεται καμιά φορά μετά από καισαρική να γεννήσει μία γυναίκα φυσιολογικά. Περίμενε την ώρα μήπως και φανεί τυχερή. Και ο καιρός περνούσε. Η κόρη μου ζει στην Θεσσαλονίκη. Έκλεισε λοιπόν ο ένατος μήνας και δεν είχε γεννήσει. Και έδωσε ο γιατρός προθεσμία ακόμα μια εβδομάδα. Τόσο μπορούνε να περιμένουνε οι τελειόμηνες. Την Δευτέρα ήτανε η τελευταία ημέρα αναμονής. Και μετά, οπωσδήποτε η γέννα γίνεται με καισαρική. Ήθελα να ‘μαι κι εγώ κοντά στην κόρη μου και θα ανέβαινα το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη, πριν τον τοκετό. Ανησυχούσα και τηλεφώνησα την Παρασκευή, μια μέρα πριν φύγω, στον π. Ιωαννίκιο. Του ζήτησα να προσεύχεται για την κόρη μου όπως επίσης με την ευλογία του να της έβαζα λαδάκι στην κοιλιά. Ναι μου είπε, κάμε το και μπορεί με την ενέργειά του να πιστέψει στον Θεό. Του είχα πει πως η κόρη μου επίστευε. Τελευταία φορά ήτανε την Παρασκευή που είχε επισκεφτεί τον γιατρό, μα δεν είχε καθόλου διαστολή. Ανέβηκα στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο το μεσημέρι. Μου ήτανε πολύ δύσκολο να της ζητήσω να της βάλω λάδι στην κοιλιά, μιας και δεν

είχε σχέση με όλα αυτά και με τον Θεό. Το Σάββατο το απόγευμα της το ζήτησα διστακτικά. Περίμενα να μου αρνηθεί, μα επειδή φαίνεται ένιωθε δύσκολα, μου είπε κάνε ότι θέλεις. Την σταύρωσα με το λαδάκι του Οσίου Ανανία που είχα πάρει μαζί μου και της είπα πως σήμερα έτσι μου είπανε, θα γεννήσει. Κι εγώ ο ίδιος δεν το πολυπίστευα. Το βράδυ καθίσαμε όλοι μαζί και 10:30 έφυγε να κοιμηθεί. Όλοι είχαμε αγωνία. Το πρωί της Κυριακής είχα ξυπνήσει νωρίς να πάω στην Εκκλησία. Και κτυπά το τηλέφωνο 6:30 το πρωί και ήτανε η κόρη μου.

–Μπαμπά, είμαι στην κλινική με τον άντρα μου. Εγέννησα φυσιολογικά, κι είμαι καλά κι εγώ και ο καινούριος μου γιός. Και ήτανε πολύ χαρούμενη. Μόλις έφυγα, με πιάσανε οι πόνοι πήγα με τον άντρα μου στην κλινική και 1:30 η ώρα την νύκτα είχα γεννήσει, μου είπε.

Έκανε πάλι το θαύμα του ο Όσιος Χατζή Ανανίας σ’ εμένα τον αμαρτωλό εσκέφθηκα. Έκαμα τον Σταυρό μου και εδόξασα τον Θεό για την βοήθεια που μας στέλνει με τους Αγίους του, και την Παναγία την μάνα μας. Έκτοτε η κόρη μου είναι διαφορετική, ένας άλλος άνθρωπος. Παππούλη Ιωαννίκιε, ο Θεός να σ’ αγιάσει για τις προσευχές σου για μας. Δόξα σοι ο Θεός και πάλιν δόξα να ‘χει.

Θαύμα 42ον.

Ο Γεώργιος Χατζηδάκης ταξιτζής από Μοίρες Μεσαράς. Τηλέφ. 6977313050.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννίκιου Ανδρουλάκη.

Aπό άγνωστη αιτία του ήλθε κατάθλιψη. Πάνω από 20-25 ημέρες ήτο αποκλεισμένος και απογοητευμένος. Μπουκιά ψωμί δεν έβαλε στο στόμα του, μόνο νερό έπινε. Κόσμο δεν ήθελε να βλέπει. Πάνω από 25 ημέρες τιμόνι δεν έπιασε. Ο Αντώνιος Ρινακάκης, κουμπάρος του και αυτός από Μοίρες, ταξιτζής και αυτός, τον έφερε εδώ με το ζόρι. Του μίλησα, του είπα πολλά, τον σταύρωσα από την κανδήλα του Οσίου και μετά 15-20 λεπτά άλλαξε το πρόσωπό του, ηρέμησε, άλλαξε η συμπεριφορά του και η διάθεσίς του και στην επιστροφή οδηγούσε ο ίδιος και

πήγαινε στις Μοίρες. Την άλλη ημέρα το πρωί με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει:

–Γέροντα, μου έτυχε αγόϊ(ένα δρομολόγιο) για Ηράκλειο να το αποφασίσω να πάω με την ευχή σου;

–Και βέβαια. του λέω, να πας.

–Θα σου τηλεφωνήσω από Ηράκλειο να σου πως πήγα και πως είμαι.

Πράγματι μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι «πήγα καλά, είμαι καλά, και δώσμου την ευχή σου να γυρίσω πίσω με το καλό». Αυτά έγιναν το 2008.

Θαύμα 43ον.

Η Αριστέα Σταυρουλιδάκη από Αρμένους Ρεθύμνου, τηλέφ. 2831041531.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννίκιου Ανδρουλάκη.

Από Ρεθυμνιώτες που έρχονται εδώ τακτικά οδηγούμενοι από τον Πυροσβέστη Παύλο Φουντουλάκη, η κυρία Σταυρουλιδάκη Αριστέα έμαθε τον Όσιο Χατζή Ανανία, και το τηλέφωνό μου. Τον Αύγουστον του έτους 2010 με πήρε τηλέφωνο και με ενημέρωσε ότι μια ομάδα από Ρεθυμνίωτες θα έλθουν να προσκυνήσουν τον Όσιον και μου είπε:

–Σας παρακαλώ, αν θέλετε, στείλετέ μου λίγο λαδάκι μέσω αυτών. Έχω 8 χρόνια γάμου και δεν έχω παιδί, θα ερχόμουν και εγώ αλλά εργάζομαι εις τας επιχειρήσεις Φαφαλάκη και δεν μου δίνουν άδεια. Της έστειλα το λαδάκι και της παρήγγειλα να εξομολογηθούν αυτή και ο άνδρας της. Να μεταλαμβάνουν 2-3 φορές τον μήνα, να εκκλησιάζονται τακτικά, και να νηστεύουν Τετάρτη και Παρασκευή από κρέας, ψάρια, αυγά, γάλα, τυρί και να μην βρίζουν. Τον Νοέμβριον του 2011 με πήρε τηλέφωνο και με ευχαριστούσε διότι εγέννησε δίδυμα χαριτωμένα αγγελούδια, αγοράκι και κοριτσάκι.

Θαύμα 44ον.

Μαρτυρία Ιουλίττας Σαμόλη, Ηράκλειο, τηλ. 6947409005.

Το Νοέμβριο του 2009 αρρώστησα από επιθετικό καρκίνο του μαστού. Με την οικογένειά μου επισκεφθήκαμε τον γέροντα Ιωαννίκιο, όπου γνωρίσαμε τα μεγάλα θαύματα του Όσιου Χατζή-Ανανία. 0 Γέροντας μας έδωσε προσευχές, το βιβλίο του Οσίου και λαδάκι από την καν­δήλα του για να σταυρώνω κάθε μέρα τα σημεία που πονούσαν. Το δύσκολο διάστημα των θεραπειών ένιωθα δύναμη, ψυχική ηρεμία και την προστασία του. Πέρασαν πέντε χρόνια, οι εξετάσεις μου βγαίνουν καλές και η ίδια είμαι καλύτερα από ποτέ. Ευχαριστώ το Θεό, γιατί ο καρ­κίνος έγινε η αιτία να γνωρίσω τον ‘Οσιο. Γέροντα ευχα­ριστώ από καρδιάς για όσα κάνατε για μένα.

Το πνευματικό παιδί σας Ιουλίττα Σαμόλη

Θαύμα 45ον.

Ο Δημήτριος Μανετάκης, άγαμος ετών 25 κάτοικος Κερατόκαμπου

τηλέφ. 6976216188.

Κατέγραψε Αρχ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

Ήλθε στο Όσιο Χατζή Ανανία τον Μάρτιον 2013 πάσχων από κατάθλιψη. Ήτο σε αθλία κατάσταση, σε παραλογισμό. Αρνιόταν να δεχθή φαγητό. Ήλθε με την μητέρα του. Η μητέρα του σε απογοήτευση μη χάσει το παιδί της. Την παρηγόρησα εγώ, σταύρωσα τον Δημήτριο με το λάδι της κανδήλας του Οσίου, τους έδωσα και πήραν μαζί τους ένα μπουκαλάκι λάδι και ο Δημήτρης τώρα είναι καλά

και δοξάζουν τον Άγιον.

Θαύμα 46ον.

Ο Ιωάννης Φρουδαράκης, οδοντίατρος κάτοικος Ηρακλείου τηλέφ. 2810341359. Μου έστειλε επιστολή με επικεφαλίδα:

Ένα θαυμάσιο στην ζωή μου με την χάρη του Οσίου Χατζή Ανανία.

Ακριβές αντίγραφο. Αντέγραψε Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

O εγγονός μου είναι πέντε χρονών και ζει στην Θεσσαλονίκη. Από τότες που του βγάλανε την πάνα φανερώθηκε ένα πρόβλημα ασήμαντο, μα στον χρόνο φάνηκε ότι μπορούσε να είναι επικίνδυνο για την ζωή του. Αυτό ήτανε το πρόβλημα. Πήγαινε στην τουαλέτα, αφού περνούσανε μέρες, με πολύ πίεση και δυσκολία. Ο γιατρός είχε πει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο έντερο, μα ήτανε πρόβλημα ψυχολογικό που έπρεπε να το λύσουνε οι γονείς του. Τρία χρόνια το πρόβλημα υπήρχε και γινότανε όλο και πιο επικίνδυνο, γιατί ο μικρός έκανε μέρες να ενεργηθεί και γινότανε επικίνδυνο ακόμα και για την ζωή του. Μετά που γεννήθηκε ο μικρός αδελφός του, το πρόβλημα επιδεινώθηκε. Σε ένα τηλεφώνημα της κόρης μου, μου είπε:

–Αύριο θα πάω το παιδί στον γιατρό, γιατί έχει έξι ημέρες να ενεργηθεί.

–Άφησε τις αηδίες σου, της είπα, άλειψε την κοιλιά του παιδιού με το λαδάκι από το καντήλι του Οσίου Χατζή Ανανία που μου έδωσε ο πάτερ Ιωαννίκιος και θα δεις το θαύμα. Και της έκλεισα το τηλέφωνο. Την επομένη το πρωί την ρώτησα τι έγινε. Του έβαλα λάδι, μου είπε, όμως δεν ενεργήθηκε ακόμα και θα τον πάω στον γιατρό το βράδυ. Δεν ξαναρώτησα έχοντας την εντύπωση ότι το πρόβλημα συνέχιζε. Μετά από λίγες ημέρες ήρθανε στο Ηράκλειο για τις εορτές του Πάσχα. Είχα στον νου μου να αναλάβω μόνος μου προσωπικά εγώ το παιδί θα τα πηγαίνω στο

λουτρό το δικό μου. Το είπα στην μάνα του.

–Μα δεν ξέρεις, μου απαντά η κόρη μου, ότι δεν έχει πια πρόβλημα και πηγαίνει καθημερινά στην τουαλέτα μοναχό του;

–Πώς έγινε αυτό; την ερωτώ.

–Δεν ξέρω μου απαντά. Μετά που του έβαλα όπως μου είπες το λαδάκι, πρόβλημα δεν υπάρχει. Το είπα και στην γιατρό και παραξενεύτηκε έτσι ξαφνικά που έγινε.

Εδόξασα τον Θεό που μας φανερώνει του Αγίους Του, και μας βοηθάνε στην ζωή μας. Άγιε Χατζή Ανανία μου, θα σε τιμώ μέχρι να ζω για την βοήθεια που μου προσέφερες εις το σπίτι μου όχι μόνο εις τον εγγονό μας αλλά και εις την μάνα του.

Ηράκλειο Μάιος 2013.

Ιωάννης Φρουδαράκης Οδοντίατρος.

Θαύμα 47ον.

Μαρτυρία από τηλεφώνου Ιπποκράτους Καργιώτη

κατοίκου Ηλιουπόλεως Αττικής τηλ. 2109914450.

Κατέγραψε Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

Στις 20 Ιουλίου 2013, ημέρα Σάββατο, ο κύριος Ιπποκράτης Καργιώτης με πήρε τηλέφωνο και μου είπε:

Το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουλίου 2013, αισθάνθηκα έντονους πόνους στο στήθος στην πλευρά της καρδιάς. Η οικογένειά μου αποφάσισε να καλέσει τους γιατρούς S.O.S. Κατόπιν της εξέτασης από καρδιολόγο της ομάδας S.O.S. δεν διαπιστώθηκε κάτι το ανησυχητικό. Μετά από λίγη ώρα και αφού είχε φύγει ο γιατρός ξεκίνησε ξανά έντονος δυνατός πόνος στο στήθος στην

πλευρά της καρδιάς. Η σύζυγός μου με μετέφερε στο νοσοκομείο όπου εκεί από άλλες τρεις αλλεπάλληλες κρίσεις με μετέφεραν σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Οι γιατροί μετά από αρκετές εξετάσεις απεφάσισαν να γίνει στεφανιογραφία για να εντοπίσουν το πρόβλημα. Η κόρη μου πήρε τον γέροντα Ιωαννίκιο στον Βαχό και τον ενημέρωσε για τα όσα μου συνέβησαν, και την συμβούλευσε να με σταυρώσουν με το λαδάκι την κανδήλας του Θαυματουργού Χατζή Ανανία και αυτό και έγινε. Την ημέρα που ήταν η στεφανιογραφία, έκανα την προσευχή μου, επικαλέστηκα τον Όσιο Χατζή-Ανανία να είναι δίπλα μου κατά την διάρκεια της εξέτασης. Όταν πήγα στην αίθουσα του χειρουργείου ήμουν ήρεμος χωρίς ίχνος ανησυχίας. Και πράγματι οι γιατροί ανακάλυψαν ότι τελικά δεν είχα υποστεί έμφραγμα στην κεντρική αρτηρία αλλά είχε δημιουργηθεί πρόβλημα σε παράπλευρα αγγεία. Όλα πήγαν καλά κατά την διάρκεια της στεφανιογραφίας και χάρη στην βοήθεια του Οσίου Χατζή – Ανανία επέστρεψα και πάλι στην οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον γέροντα Ιωαννίκιο για το ενδιαφέρον που έδειξε για το πρόβλημά μου και μου έστειλε το λαδάκι.

Θαύμα 48ον.

Η κυρία Μαρία Μαυράκη κάτοικος Ηρακλείου,

το τηλέφωνό της 2810781338, μας διηγείται δια την ασθένειά της.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Είχα πρόβλημα με τον θυρεοειδή. Στον θυρεοειδή μου παρουσιάστηκαν όγκοι. Τον Οκτώβριο 2012 πήγα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο να δω τον γιατρό να κλείσω ραντεβού δια την εγχείριση. Να μου πη ο γιατρός αν χρειασθεί αίμα, για πιθανές επιπλοκές, και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει. Πριν πάω στο Βενιζέλειο για το ραντεβού, τρεις μέρες συνεχώς, εσταύρωνα με το λάδι της καντήλας του Οσίου Ανανία τον θυρεοειδή και έπινα μια σταγόνα αγιασμό. Στον τελευταίο υπέρηχο πριν με πάνε για εγχείριση ο γιατρός κύριος Λιαμπάρας με την βοηθό είδα που χαμηλοσυζητούσαν. Εγώ τρόμαξα και είπα ότι φαίνεται ότι δεν πάμε καλά και ξετρεμούλιασα. Τότε ο γιατρός κύριος Λιαμπάρας με πλησιάζει με χαϊδεύει στην πλάτη και μου λέει με γελαστό πρόσωπο:

–Κυρία Μαυράκη, έχω να σου πω ευχάριστα. Τον θυρεοειδή με τους όγκους ξέχασέ τα διότι οι όγκοι εξηφανίσθησαν. Είσαι υγιέστατη δεν χρειάζεται να κάμουμε επέμβαση, να πας στο καλό και να είσαι σιδερένια.

Ευχαριστώ και δοξάζω από τα βάθη την καρδιάς μου το μεγάλον και θαυματουργόν Όσιο Ανανία. Και τον γέροντα Ιωαννίκιο για το λαδάκι που μου έδωσε από την ακοίμητον κανδήλα του Οσίου.

Θαύμα 49ον.

Καταγραφή Αρχ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

O Ιερέας Εμμ. Ξυλούρης του Ανδρέα, εφημέριος τότε του Αγ. Ισιδώρου του νέου στο Βαλή Μεσσαράς, διότι στη συνέχεια μετετέθη εις Ηράκλειο στην Αγ. Μαρίνα Τσαλικάκη, είχε 9 χρόνια γάμου και δεν έκαμε παιδί και του έδωσα λάδι από την κανδήλα του Οσίου. Tώρα έχει δύο αρσενικά χαριτωμένα παιδάκια.

Θαύμα 50ον.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Η Ελένη Κονταράκη – Μαθιουδάκη, από Αμοιρά Βιάννου, είχε 4 χρόνια γάμου και δεν έκανε παιδί. Ο πατέρας της Αριστείδης Κονταράκης την έφερε εδώ της έδωσα το λαδάκι του Οσίου. Έκαμε παιδί και τώρα έχει δεύτερο, δύο κοριτσάκια.

Θαύμα 51ον.

Μαρία Στιβακτάκη – Τριβυζάκη, Ηράκλειο τηλέφ. 2810328573.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

Δεν έκανε παιδί παρ’ όλες τις προσπάθειες. Ήλθαν εδώ στο Βαχό και μου ζήτησαν να τους δώσω λαδάκι του Οσίου. Τους έστειλα σε Πνευματικό εξομολογηθήκανε και μεταλάβανε. Τους είπα να νηστεύουν Τετάρτη και Παρασκευή από κρέας, ψάρια, τυρί, γάλα και να μην βλαστημούν. Αυτά έκαμαν, και ο Θεός τους έστειλε την ευλογίαν Του και το παιδί τώρα διανύει το 4ον έτος της ηλικίας του.

Θαύμα 52ον.

Δέσποινα σύζυγος Γεωργίου Κατσαρού, τηλ. 2810310000.

Κατέγραψε Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης

Η Δέσποινα σύζυγος Γεωργίου Κατσαρού είχε 3 χρόνια γάμο και δεν έκανε παιδί. Σημειωτέο δε ότι με τον Θεόν οι σχέσεις τους δεν ήσαν αγαθές. Από νηστεία, από Εκκλησία δεν είχαν καμία σχέση. Όταν ήλθαν εδώ σε μένα ήτο Μεγάλη Σαρακοστή. Όταν μου είπαν ότι θέλουν να κάμουν παδί τους ρώτησα.

–Πιστεύετε στον Θεόν;

Μεγαλόστομα μου είπαν

–Βεβαίως πιστεύομε.

–Τώρα, τους λέγω, είμαστε στην Μεγάλη Σαρακοστή, εσείς νηστεύετε;

–Όχι, μου απήντησαν. Εμείς την νηστεία δεν την έχομε σπουδαία.

–Εσείς μπορεί να μην είσθε σπουδαίοι, και τα φρονήματά σας. Η νηστεία όμως είναι σπουδαία διότι είναι η πρώτη εντολή προς τον άνθρωπον και σύγχρονη εντολή με τον άνθρωπο, πως εσείς λέτε ότι η νηστεία δεν είναι σπουδαία; Εγώ δίνω σημασία στην πίστη και όχι στα φαγητά.

–Μα δεν πιστεύεις στον Θεό. Δεν αγαπάς τον Θεό. Διότι αν αγαπάς και πιστεύεις στον Θεό θα κάμεις ό,τι θέλει ο Θεός. Μας το λέει ο ίδιος ο Θεός. Ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς εκείνος εστί ο αγαπών με. Όποιος δεν με αγαπά, τας εντολάς μου δεν τηρεί, και ερωτώ:

–Δεν νηστεύετε. Πηγαίνετε στην Εκκλησία;

–Πότε και λίγο.

–Να μην λέτε πότε και λίγο. Ποτέ και λίγο να λέτε.

Ποτέ και λίγο. Πάτε σε κοινωνικές εκδηλώσεις σε γάμο σε βάπτιση σε κηδεία. Για να πουλήσεις υποχρέωση στους ανθρώπους για κάθε περίπτωση. Δεν πηγαίνεις να εκκλησιαστείς, για να αγιάσεις την πίστη σου. Αλλά να κερδίσεις την υποχρέωση των ανθρώπων προς χάρη σου.

–Κάνεις την Κυριακή δουλειά;

–Ναι, κάνω.

–Και εδώ παραβάτης του Θεού είσαι, ναι διότι καταργείς παντελώς την αργία της Κυριακής που είναι η 4η εντολή. «Έξι ημέρες εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου, τη δε ημέρα τη εβδόμη Σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου. Αγιάζειν την ημέραν αυτή. Μη ποιείς τίποτε ούτε εσύ, ούτε ο υιός σου, ούτε ο υπηρέτης σου, ούτε η υπηρέτριά σου. Αυτή δική μου ημέρα, ημέρα του Κυρίου». Κυριακή λέγεται. Οφείλεις του αγιάζειν αυτή, με προσευχές και δοξολογία θα περνάς την ημέρα σου αυτήν. Άλλωστε αυτό δεν το κληρονομήσαμε από τους γονείς μας, από τους παππούδες μας; Κάθε Κυριακή το πρώτο είναι η Θεία Λειτουργία. Πώς, με τι δικαίωμα εμείς καταργούμε την ημέρα αυτήν; Και σου απευθύνω την τελευταία ερώτηση:

–Βλαστημάς;

–Ναι βλαστημώ.

–Ε, λοιπόν, του λέγω, ποια θεϊκή αρετή έχεις που να βεβαιώνει την αγάπη σου στον Θεόν. Δεν νηστεύεις, χατίρι του διαβόλου. Δεν πηγαίνεις στην Εκκλησία, χατίρι του διαβόλου. Κατήργησες την Κυριακή αργία, χατίρι του διαβόλου. Βλαστημάς, χατίρι του διαβόλου. Όλα τα χατίρια του διαβόλου τα κάνεις ευχαρίστως οικιοθελώς χωρίς κανείς να σου το επιβάλλει. Πες λοιπόν του διαβόλου να σου στείλει και ένα παιδί. Με ποια υποχρεώση ο Θεός θα σου στείλει παιδί όταν εσύ με ευχαρίστηση υπηρετείς τον διάβολο, και του κάνεις όλα του τα χατίρια;

Έκλαιε η μάνα και η νύφη που δεν θα κάνανε παιδί. Τότε εγώ τους είπα αν κάμετε αυτό που θα σας πω, το έλεος του Θεού και η ευσπλαχνία είναι μεγάλη. Από σήμερο μέχρι το Πάσχα μας μένουν 20 ημέρες. Νηστεύσατε τώρα. Θα βρείτε Πνευματικό να εξομολογηθείτε και να μεταλάβετε σε αυτές τις 20 ημέρες 6 φορές. Στις 6 φορές που θα μεταλάβετε θα είναι και η Μεγάλη Πέμπτη, το μεγάλο Σάββατο το πρωί και το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Φύγανε λοιπόν. Αυτά συνέβησαν το έτος 2012. Το 2012 Πάσχα είχαμε στις 15 Απριλίου και τα παραπάνω συνέβησαν 22-23 Μαρτίου 2012. Μετά έναν μήνα από το Πάσχα, με πήρε πάλι τηλέφωνο η κυρία Βικτωρία, η πεθερά της κοπέλας που ήθελε να κάμει παιδί, και μου αναγγέλλει το ευχάριστο γεγονός, ότι η νύφη της ήτο έγκυος. Έχω να γράψω μόνο γι’ αυτούς πολλά, πάρα πολλά. Τερματίζω όμως διότι θα χρειασθώ πολλές σελίδες. Το αποτέλεσμα είναι ότι τον Μάιο γεννήθηκε ένα χαριτωμένο και υγιέστατο αγοράκι. Να το χαίρονται.

Θαύμα 53ον.

Μιχαήλ Χιωτάκης από Γρα-Λυγιά Ιεράπετρας τηλεφ. 2842027007.

Καταγραφή Αρχ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Ένιωσε δυνατό πόνο στο στήθος μέχρι χαμηλά την κοιλιά του. Πήγαν στο Νοσοκομείον, του έκαμαν υπέρηχο και έδειξε στον πνεύμονα κάτι σαν σακούλα με υγρό. Πήραν υγρό με σύριγγα και διεγνώσθη κακοήθης καρκίνος στο πνεύμονα. Ήλθαν εδώ, μου ζήτησαν λαδάκι από την κανδήλα του Οσίου Χατζή Ανανία. Τους είπα ότι πρέπει να εξομολογηθούν και να μεταλάβουν όλοι στην οικογένεια και να νηστεύουν τα Τετραδοπάρασκα από κρέας, ψάρια, αυγά τυρί κτλ. και όλα θα πάνε καλά. Έτσι έγινε, σταύρωνε το ευπαθές μέρος, έκαμαν εγχείριση πήγαν όλα καλά είναι υγιέστατος και τώρα είναι στον Στρατό εκπληρώνοντας την Στρατιωτικήν του υποχρέωση.

Θαύμα 54ον.

Ο Ματθαίος Χαλκιαδάκης του Εμμανουήλ από Άρβη Βιάνου τηλέφ. 6947685947.

Κατέγραψε Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

Είχε περισσότερο από 3 χρόνια γάμο και δεν έκανε παιδί. Η πνευματική τους κατάσταση από πλευράς νηστείας δεν ήτο αρμόζουσα και αρεστή στον Θεό. Τους είπα ότι πρέπει να εξομολογηθούν και να μεταλάβουν και με το έλεος του Θεού ότι εμπόδιο και αν συναντήσουν θα ξεπερασθή με ευκολία. Πράγματι ότι τους είπα το έκαμαν. ‘Ηδη γέννησαν 16 Σεπτεμβρίου του 2013 τρίδυμα αγοράκια.

Τους ευχόμεθα να τα χαρούν και να τα αναθρέψουν με ευλογία και νουθεσία Κυρίου.

Θαύμα 55ον.

Αφήγηση Δέσποινας Δασενάκη, συζύγου Ιωάννου Συσκάκη.

Καταγραφή Αριμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

O πατέρας μου Απόστολος Δασενάκης λεωφορειούχος εις Ιεράπετρα, το τηλέφωνό του 2842028785, κιν. 6948381924 Στον πατέρα μου παρουσιάστηκε πρόβλημα στον προστάτη του. Τον πονούσε και πολύ υπέφερε στην εκκένωση των ούρων. Στις 15 Απριλίου πήγε στο νοσοκομείο και εις τας εξετάσεις που του έγιναν διεγνώσθη καρκίνος με μετάσταση στους λεμφαδένες. Η κατάσταση πολύ σοβαρή. Οι γιατροί του έδιναν ολιγότερο από ένα χρόνο ζωή. Εγώ και ο αδελφός μου Νικόλαος πήγαμε στον Βαχό Βιάννου, βρήκαμε τον γέροντα Ιωαννίκιο, του ζητήσαμε και μας έδωσε λάδι από την κανδήλα του Οσίου Χατζή Ανανία και μια εικονίτσα του. Εσταύρωνε το σώμα του κάθε μέρα με μεγάλο Αγιασμό και μια σταγόνα λάδι και το έπινε. Και δόξα να έχει ο Θεός και ο Όσιος Χατζή Ανανίας, ο πατέρας μου είναι καλά. Από τότε έχουν περάσει 4,5 χρόνια είναι καλά χωρίς κανένα πρόβλημα.

Θαύμα 56ον.

Αφήγηση Κων/νου Τσιμπούκα κατοίκου Ηρακλείου.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Oνομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, είμαι 50 χρονών και κατοικοεδρεύω εις το Ηράκλειο. Τον Μάρτιο του 2011 άρχισε να με τυραννά μεγάλος πόνος, στο στήθος και στην πλάτη, φοβερός πόνος και κομάρες στα γόνατά μου και ανορεξία που ούτε νερό δεν είχα όρεξη να πιω. Πήγα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, έκαμα εξετάσεις, έδειξαν κακοήθη καρκίνο στο συκώτι. Μου είπαν να πάω μετά από μία βδομάδα για να μου πουν για την θεραπεία που έπρεπε να κάμω διότι θα επακολουθήσει εγχείρηση. Εγώ, φεύγοντας από το νοσοκομείο, πήγα στον Βαχό στον γέροντα Ιωαννίκιο. Το ζήτησα και μου έδωσε λάδι από την κανδήλα του Οσίου Ανανία. Μου είπε να βρω πνευματικό να εξομολογηθούμε όλη η οικογένεια, να μεταλάβουμε. Να νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή από αυγά, κρέας, ψάρια, τυρί, γάλα και στις Σαρακοστές, και να λαδώνω με το λαδάκι το μέρος που υποφέρει κα η πίστη σώζει. Έτσι και έγινε. Έκαμα ό,τι μου είπε και ακριβώς όπως

μου τα είπε ο γέροντας. Το Θαύμα έγινε! είμαι καλά. Μου είχαν προγραμματίσει εγχείρηση. Τελικά εγχείρηση δεν έγινε διότι έγινα καλά και δεν χρειάστηκε. Ευχαριστώ και δοξάζω τον Θεό και τον Όσιο Ανανία για την πολυευσπλαχνία που έδειξαν για μένα τον αμαρτωλό. Ευχαριστώ και τον γέροντα Ιωαννίκιο που με εδέχθηκε και μου έδωσε το λαδάκι του Οσίου.

Θαύμα 57ον.

Η Ειρήνη Πνευματικάκη-Θανάση, η καταγωγή της είναι από Άρβη Βιάννου. Έχει παντρευτεί στις Μοίρες τον Ανδρέα Θανάση και το τηλέφωνό της είναι 6986309554.

Αφήγηση Ειρήνη Πνευματικάκη-Θανάση.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

Η κυρία Πνευματικάκη-Θανάση μας διηγείται ότι είχε πάθει θρόμβωση αίματος. Αίμα δεν κυκλοφορούσε καθόλου στα πόδια της, με αποτέλεσμα να γίνει σήψη των δακτύλων και άρχισε ο ακρωτηριασμός στα δάκτυλά της. Ο Ματθαίος Χαλκιαδάκης, φίλος και συγγενής μου, πήγε στον γέροντα Ιωαννίκιο στον Βαχό και του ζήτησε λάδι από την κανδήλα του Οσίου Ανανία. Έβαλα το λαδάκι αυτό από τα γόνατα και κάτω και το αίμα άρχισε να κυκλοφορεί. Η σήψις σταμάτησε, τα πόδια μου βρήκαν το φυσικό τους χρώμα και δόξα τω Θεώ και τον Όσιο Ανανία είμαι πάρα πολύ καλά.

Θαύμα 58ον.

Μαρίνα σύζυγος Εμμ. Κοσολάκη από Κεφαλόβρυση Βιάννου τηλέφ. 2895031817.

Αφήγηση Μαρίνας Κοσολάκη.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

Η κυρία Κοσολάκη μας διηγήται:

–Τον Δεκέμβριον 2011 μου παρουσιάσθη στον λαιμό ένας όγκος σαν ένα μεγάλο καρύδι. Οι ιατρικές εξετάσεις βεβαίωσαν καρκίνο που είχε πιάσει τους λεμφαδένες. Αρνήθηκα να κάμω εγχείριση, παρέδωσα το πρόβλημα στον Θεό. Πήγαινα στον Βαχό και ο γέροντας Ιωαννίκιος μου έδινε λάδι από την ακοίμητον κανδήλα του Οσίου Ανανία και έβαζα κάθε μέρα. Δεν έκαμα εγχείρηση, δεν έκαμα καμία θεραπεία και μετά από 6 μήνες τον Ιούλιο του 2012 ο όγκος μόνος του εξαφανίστηκε. Είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ τον Θεόν και τον Όσιο Ανανία για την μεγάλη δωρεά που μου έκαμε που σαν αμαρτωλή δεν μου άξιζε. Ευχαριστώ και τον γέροντα Ιωαννίκιο που πάντοτε με καλοσύνη και αγάπη, όποταν του ζητούσα το λαδάκι του Αγίου, μου το έδινε με μεγάλη ευχαρίστηση και όρεξη.

Θαύμα 59ον.

Μαρτυρία Αικατερίνας Πνευματικάκη, συζύγου

του Ορθοπεδικού Ιατρού Χαροντάκη αφηγείται.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Μετά από την γέννα της πρώτης μου κόρης δεν μπορούσα να στέσω άλλο παιδί. Έχασα 3 παιδιά με αποβολές. Ήλθα εις απόγνωση, η Ιατρική δεν μπορούσε να με βοηθήσει. Η μάνα μου άκουσε ότι στον Βαχό ο γέροντας Ιωαννίκιος έχει λαδάκι από την κανδήλα του Οσίου Χατζή Ανανία που είναι θαυματουργό. Η μάνα μου πήγε στον Βαχό. Ο γέροντας ευχαρίστως της έδωσε λαδάκι. Ο γέροντας είπε στην μάνα μου να εξομολογηθώ πρώτα και στην συνέχεια να μεταλάβω. Αυτό έκαμα εξομολογήθηκα, μετάλαβα, σταύρωσα 3 φορές την κοιλιά μου, πήρα παιδί και τώρα έχω δεύτερη κόρη 8 χρονών. Δεν μπορώ παρά να πιστεύσω και να ομολογήσω ότι ο Χατζή Ανανίας είναι θαυματουργός και μεγάλος Άγιος. Δοξασμένο το όνομά Tου.

Θαύμα 60ον.

Μαρτυρία οδοντιάτρου Νίκης Μαυροπούλου, κατοίκου Ηρακλείου.

Τηλ. Ιατρείου 2810341359.

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί ακριβές αντίγραφο της επιστολής της.

Αντιγραφή Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

Oνομάζομαι Μαυροπούλου Νίκη και είμαι μια νεαρή οδοντίατρος που πρόσφατα πήρα το πτυχίο μου από το Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης. Όταν αποφοίτησα επέστρεψα στο Ηράκλειο απ’ όπου και κατάγομαι και το επόμενο βήμα ήταν να βρω δουλειά. Η Παναγία μας πριν έναν χρόνο μ’ έστειλε στο οδοντιατρείο του κυρίου Ιωάννη Φρουδαράκη όπου και ξεκίνησα αμέσως να εργάζομαι. Δοξάζω τον Θεό και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που βρέθηκα σ’ αυτόν τον χώρο. Δύο μήνες αφ’ ότου ήμουν στο ιατρείο ανακάλυψα τυχαία ότι είχα κάποιο όζο στον θυρεοειδή αδένα χωρίς να υπάρχουν ενοχλήσεις. Οι γιατροί με παρέπεμψαν σε άμεση χειρουργική αφαίρεση του θυρεοειδούς όπως και έγινε. Η βιοψία έδειξε ότι επρόκειτο για θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς με μεταστάσεις στους πρόσθιους τραχηλικούς λεμφαδένες. Υπεβλήθην σε ακτινοβολία με ραδιενεργό ιώδιο. Μετά από έξι μήνες έπρεπε να κάνω έναν επανέλεγχο. Έκανα τις καθιερωμένες εξετάσεις οι οποίες όμως έδειχναν ότι υπήρχε κάποιο υπόλειμμα στον θυρεοειδή που δεν είχε καταστραφεί από το ιώδιο. Αυτό συνεπαγόταν είτε δεύτερο χειρουργείο, είτε δεύτερη μεγαλύτερης δόσης ακτινοβολία. Όταν έμαθε ο κ. Ιωάννης το γεγονός με πήρε την ίδια ημέρα και πήγαμε στον πατέρα Ιωαννίκιο στον Βαχό. Για τον γέροντα και τον όσιο Χατζή-Ανανία είχα ακούσει στο ιατρείο από μια ασθενή μας που είχε βρει θεραπεία στον πρόβλημά της από το λαδάκι που της είχε δώσει ο γέροντας. Ο πατέρας Ιωαννίκιος έδωσε και σ’ εμένα λαδάκι από την κανδήλα του Οσίου Χατζή-Ανανία. Μου είπε ότι με το λαδάκι και την πίστη μου όλα θα πάνε καλά. Την επομένη μέρα είχα προγραμματίσει ν’ ανέβω στην Αθήνα για να επαναλάβω την εξέταση. Εκεί ο γιατρός μου είπε ότι δεν έβλεπε κάτι να τον ανησυχεί ούτε ότι υπήρχε κάποιο υπόλειμμα. Ευχαριστώ και δοξάζω τον Θεό και τον όσιο Χατζή-Ανανία για την ευλογία που μου εχάρισε. Είμαι πολύ καλά όπως πριν αρρωστήσω. Ευχαριστώ και εσάς γέροντα Ιωαννίκιε που με ευχαρίστηση, με καλοσύνη και με την ευχή σας μου εδώσατε το λαδάκι και είδα το καταπληκτικό αποτέλεσμα. Εύχομαι ο Θεός να σας χαρίζει υγεία για να συνεχίζετε να βοηθάτε τον κόσμο στα δύσκολα προβλήματά του.

Μαυροπούλου Νίκη, Ηράκλειο Κρήτης 15-12-2012

Θαύμα 61ον.

Ο Εμμ. Χατζηπαράσχου, ετών 67, κάτοικος Ηρακλείου τηλ. 6946156228, μας διηγείται το επόμενο περιστατικό.

Καταγραφή, Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

Τον Απρίλιον 2013 ένιωσα φοβερούς πόνους στο στήθος και στην πλάτη και κομάρα στα γόνατά μου. Πήγα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου και εκεί διεγνώσθη ότι επρόκειτο για καρκίνο στο πνεύμονα. Εγώ κατατρόμαξα και η σύζυγός μου Ευδοξία πήγε στον Βαχό στον Γέροντα Ιωαννίκιο και της έδωσε λαδάκι από την ακοίμητον κανδήλα του Οσίου Χατζή-Ανανία και εσταύρωνα το σώμα μου πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Ο γέροντας μας είπε ότι πρέπει να εξομολογηθούμε πρώτα και στη συνέχεια να κοινωνήσουμε. Κάναμε ότι μας είπε ο Γέροντας. Κάναμε εξετάσεις και στις 22 Μαΐου 2013 βγήκανε τα αποτελέσματα και ήσαν πάρα πολύ καθαρά. Πήγαμε στο Βαχό τρίτη και τέταρτη φορά και προσκυνήσαμε και ευχαριστήσαμε τον Άγιον.

Θαύμα 62ον.

Μαρτυρία για ένα θαύμα στην οικογένεια Νεκτάριου Βεϊσάκη, κατοίκου Μοιρών Μεσσαράς.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

Τον Μάρτιο 2009 ήλθε από Μοίρες ο κρεοπώλης Στέφανος Βεϊσάκης. Αφού μου είπε τα προσωπικά του θέματα, μου ανέφερε ότι έχει και ένα αδελφό που τον λένε Νεκτάριο και δουλεύουν μαζί στο κρεοπωλείο. Μου λέει:

–Ο αδελφός μου έχει 9 χρόνια γάμου και δεν έχει αποκτήσει παιδί με την γυναίκα του. Τι να κάμουν για να αποκτήσουν ένα παιδί; Εγώ του απαντώ:

–Θα σας δώσω ένα μπουκαλάκι λάδι από την ακοίμητον κανδήλα του Οσίου, να σταυρώνονται κάθε μέρα. Θα σου δώσω και δυο σταυρουδάκια. Θα τα σταυρώσω πάνω στο Ευαγγέλιο και στα άγια λείψανα του Αγίου. Πρέπει όμως πρώτα από όλα να εξομολογηθούν και να μεταλαμβάνουν συχνά. Αν κάμουν αυτά ελπίζω ο Θεός να τους στείλει το ποθούμενον. Το ζεύγος έκαμε όλα αυτά και τον Οκτώβριο 2009 εγέννησε ένα χαριτωμένο αγόρι. Τον Απρίλιο 2011 γέννησε και δεύτερο παιδί, επίσης αγόρι.

Θαύμα 63ον.

Παύλος Σωμαράκης, κάτοικος Γρά- Λυγιάς Ιεράπετρας, τηλ. 6942703243.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Στις 27 Απριλίου 2013, Σάββατο του Λαζάρου, δέχθηκε κακουργηματική επίθεση από κακοποιό αλλοδαπό που του προξένησε εγκεφαλικές κακώσεις, αιμάτωμα στον εγκέφαλο και μετεκομίσθη εν αφασία με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Την Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου προγραμματίσθηκε εγχείρηση. Η σύζυγός του Μαρία ήλθε την Κυριακή των Βαΐων και της έδωσα λαδάκι από την κανδήλα του Οσίου Χατζή-Ανανία. Η υγεία του καλυτέρεψε και δεν έγινε η προγραμματισμένη εγχείρηση.

Θαύμα 64ον.

Αικατερίνα Χνάρη από Ηράκλειο.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

Η κυρία Αικατερίνα είχε 8 χρόνια γάμου και δεν έκανε παιδί παρά τις προσπάθειες που έκανε. Ήλθε η θεία της η κυρία Μαρία Πνευματικάκη και μου εζήτησε λαδάκι από την ακοίμητον κανδήλα του Οσίου Ανανία, και στις 1η Ιουνίου 2012 γέννησε ένα χαριτωμένο αγοράκι. Εύχομαι από καρδιάς να το χαίρονται.

Θαύμα 65ον.

Το ζεύγος Κυριάκου Ταλέκογλου και Μαρίας Πετσαγκουράκη.

Τηλ. 2105313269, κιν. 6943589393.

Αφηγούνται τα γεγονότα με την κόρη τους με την παρακάτω επιστολή τους.

Ακριβής αντιγραφή Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

Αθήνα 24 Απριλίου 2013.

Στις 31 Ιουλίου 2011 στο χωριό Μάλλες Ιεράπετρας η κόρη μας Ελπίδα 11 ετών είχε ένα σοβαρότατο ατύχημα. Ενώ έπαιζε κρυφτό στην πλατεία του χωριού, έπεσε από ύψος 3 μέτρων χτυπώντας σοβαρά στο κεφάλι. Πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, αναίσθητη όπως ήταν οι γείτονες έφεραν λάδι και αγίασμα του Οσίου Χατζη-Ανανία και σταύρωσαν την Ελπίδα. Το παιδί αφού διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο Ιεράπετρας μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τα ξημερώματα της 1ης Αυγούστου χειρουργήθηκε στο κεφάλι αφαιρώντας το μισό κρανίο. Οι προβλέψεις των γιατρών δυσοίωνες. Την επομένη μέρα ήρθε από Μάλλες ο π. Στυλιανός φέρνοντας μαζί του τα Άγια Λείψανα του Οσίου Χατζη-Ανανία. Του επετράπει η είσοδος στην εντατική όπου ευλόγησε με τα Λείψανα την Ελπίδα και τα άλλα παιδιά. Όλα τα παιδιά που ήταν τότε στην εντατική βγήκαν ζωντανά από την εντατική. Βγαίνοντας, ο πατέρας Στυλιανός, μας είπε ότι ένιωσε την ευωδία των Αγίων Λειψάνων και γι αυτό να μην ανησυχούμε, όλα θα πάνε καλά. Στο τέλος του Αυγούστου και ενώ η Ελπίδα συνέχισε να είναι στην εντατική, μάθαμε ότι στο νοσοκομείο νοσηλεύονταν ένας γέροντας. Πήγαμε να του πούμε για την Ελπίδα ώστε να την βάλει στην προσευχή του. Ο γέροντας ήταν ο Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης ο οποίος, αν και ασθενής ο ίδιος, μας έδωσε την ευλογία του, κουράγιο και λόγια ελπίδας για την Ελπίδα μας. Οι γιατροί εξακολουθούσαν να μας λένε για την κρισιμότητα της κατάστασης και πως ακόμη και να συνέρχονταν η Ελπίδα δεν ήξεραν ποια θα ήταν η ποιότητα της ζωής της. Όμως με τις προσευχές όλου του κόσμου και την πίστη μας στο Θεό η Ελπίδα διέψευσε τις προβλέψεις των γιατρών. Βγήκε από την εντατική, έκανε ένα χειρουργείο ώστε να επανατοποθετηθεί το κρανίο στο κεφάλι της και όλα πήγαιναν καλύτερα. Στο τέλος Οκτωβρίου τυχαία συναντήσαμε το γέροντα Ιωαννίκιο στην είσοδο του νοσοκομείου, ο οποίος χάρηκε για την Ελπίδα και μας ευλόγησε. Οι γιατροί μας έλεγαν ότι πρόκειται για θαύμα και ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε το πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση της Ελπίδας. Ο Θεός, η Παναγία, ο Όσιος Ανανίας και η πίστη όλων των καλών φίλων και συγγενών που προσευχήθηκαν για την Ελπίδα συνετέλεσαν για να γίνει το Θαύμα. Η Ελπίδα σήμερα πηγαίνει σχολείο και η υγεία της καλυτερεύει. Οπου υπάρχει πίστη, δυνατή πίστη και θερμή προσευχή ο Θεός ενεργεί. «Τὰἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν.» Λουκά ΙΗ 27.

Με βαθύτατη εκτίμηση οι γονείς, Κυριάκος Ταλέκογλου και Μαρία Πετσαγκουράκη.

Θαύμα 66ον.

Μαρτυρία Δασενάκη Απόστολου.

Καταγραφή της κόρης του Δέσποινας Δασενάκη – Συσκάκης κιν. 6972850448.

Στις 15/4/2009 έγινε διάγνωση καρκίνος προστάτη με μετάσταση στους λεμφαδένες. Οι γιατροί έδιναν στον πατέρα μου ένα χρόνο ζωή. Μετά από τις προσευχές του γέροντα και το λαδάκι από την καντήλα του Οσίου Χατζή-Ανανία έχουν περάσει 4,5 χρόνια και είναι καλά.

Θαύμα 67ον.

Οικογένεια Ιωάννη και Γεωργίας Παπαδάκη, Σταυράκια Ηρακλείου.

Η οικογένεια μαρτυρεί ένα Θαύμα

του Οσίου Χατζή-Ανανία με την παρακάτω επιστολή της.

Πιστή αντιγραφή Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

Ένα μεγάλο θαύμα του Οσίου Χατζή-Ανανία.

Φθινόπωρο του 2011, όταν άρχισαν τα μαύρα σύννεφα να εμφανίζονται και να πυκνώνουν στο σπιτικό μας στο χωριό Σταυράκια προμηνύοντας την καταιγίδα που θα ακολουθούσε το επόμενο πρωϊνό. Πόνοι στη μέση και στα νεφρά της κόρης μου Άννας-Ειρήνης μας οδηγούν στα νοσοκομεία ΠΑ.Γ.Ν.Η και Βενιζέλειο του Ηρακλείου με διαγνώσεις εκατέρωθεν «πιθανή ισχυαλγία». Μια πετρούλα σε μέγεθος φακής που ανιχνεύθηκε τον Μάη του 2012 στο νεφρό απομάκρυνε περισσότερο από την σωστή διάγνωση και αποπροσανατόλισε την επιστήμη και τους γιατρούς έως το Ιούλιο του 2012. Τότε έρχεται ο «κεραυνός εν αιθρία» Μόρφωμα στην σπλήνα αποφαίνονται οι παθολόγοι και αποστέλουν το περιστατικό για περαιτέρω ελέγχους στους Αιματολόγους. Στις εξετάσεις που ακολουθούν τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά. «Λέμφωμα στο αίμα υψηλής κακοήθειας». Χαρακτηρισμός μη Hodgkin, DLBCL. Ακολουθεί η ενημέρωση των γονέων:

Λυπάμαι κύριε Παπαδάκη, αλλά χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Έπρεπε να είχε διαγνωσθεί πολύ νωρίς για να έχουμε ελπίδα επιτυχίας ακούγεται η φωνή της διευθύντριας κυρίας Παπαδάκη. Η επιβεβαίωση έρχεται από τον καθηγητή κ. Γεωργούλια ο οποίος κατά την επίσκεψή μας, μας λέει: «έπρεπε από πριν. Τώρα την κυνηγάμε». Πόσο χρόνο έχουμε; Το πολύ 5 μήνες! Φροντίστε να ανεβάσετε την ψυχολογία και να παρακαλάτε να ανταποκριθεί στις θεραπείες.

Αλλά… θαυμαστός ο Θεός εν τοις Αγίοις Αυτού! Άγιος ο όσιος χατζή Ανανίας. Ένας άγιος θαυματουργός της Κρήτης και ο αγαπημένος μας καλόγερος αρχιμανδρίτης π. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης που ο όσιος «δεν του χαλά χατίρι» όπως λέμε εδώ στην Κρήτη. Ο γέροντας Ευμένιος στα Ρούστικα κοιμήθηκε αλλά μας απόμεινε ο γέροντας Ιωαννίκιος. Ήξερα τον καλόκαρδο και αγαθό γέροντα π. Ιωαννίκιο από τον αγαπημένο δάσκαλο κ. Μ. Καπετανάκη.Το ένα θαύμα διαδεχόταν το άλλο. Μετά τη θεραπεία του Μανόλη (είχε διαλυθεί σε τροχαίο και οι γιατροί μιλούσαν

για θάνατο– το παιδί σήμερα είναι σεφ σε μεγάλο ξενοδοχείο του Ηρακλείου) ήταν η σειρά μας να βιώσουμε το «Μέγας ει Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου» και το «τοις Αγίοις τοις εν τη γη εθαυμάστωσεν ο Κύριος».

–Γέροντα, το και το συμβαίνει με την κόρη μου…

Μου απαντάει ο γέροντας:

–Έ, και «ζων μετά αμαρτωλών μετετέθει»

Αλλά ουσιαστικά ο καλός γέροντας με τον τρόπο που αυτός ξέρει μας απαντούσε: Έ θα στείλω τον Όσιο στον Θρόνο του Αγίου Θεού και ξέρει Αυτός. Και το αποτέλεσμα με το άγιο ευχέλαιο και το λαδάκι του αγίου Χατζή-Ανανία είναι να τελειώσουν αισίως όλα. Σαν ψέμα μου φαίνεται. Μεθεόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκομαι στο λιτό και ταπεινό κελάκι του Γέροντα στο Βαχό της Βιάννου «παράσιτο εγώ ο αμαρτωλός» κοντά στον άγιο γέροντα για να τον ευχαριστήσω για την μεσολάβησή του στον Όσιο Χατζή-Ανανία και να γράψω αυτό που μου επιβεβαίωσε ο καλός μας γέροντας με τη φράση: «Ντα μικρό Θαύμα είναι αυτό με την Άννα-Ειρήνη; Καλά είναι μόνο να το γράψης» μου είχε πει. Αύγουστος 2013. «Όπου βούλεται Θεός νικάται φύσεως τάξη» και προγνωστικά γιατρών διαψεύδονται. Γέροντα, σε ευχαριστώ εκ βάθους ψυχής για τις ευεργεσίες σου « ας υπερεκαίνωσας» επ’ εμέ τον αμαρτωλόν και στο σπίτι μου. Ευχαριστώ τον άγιο Όσιο Χατζή Ανανία για όλα. Ευχαριστώ!

Γιάννης και Γεωργία Παπαδάκης και όλο το σπίτι μου.

16-08-2013.

Θαύμα 68ον.

Μαρτυρία Μαρίας Ρηνακάκης από το Πετροκεφάλι Μεσσαράς Κρήτης.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Η κυρία Μαρία Ρηνακάκη από το Πετροκεφάλι, όταν διαπιστώθηκε ο όγκος που είχε στο στήθος, αποφάσισε να εμπιστευθεί την αποκατάσταση της υγείας της στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό μέσω των Αγίων Του. Έτσι με σιγουριά και απόλυτη πίστη σταυρώθηκε με το λάδι από την κανδήλα του οσίου γέροντος Χατζή-Ανανίου και το θαύμα έγινε! Ο όγκος εξαφανίστηκε! Μα και στην ζωή της οικογένειας για την σωτηρία της ο Άγιος δεν έμεινε απαθής. Παρουσιάσθηκε σε όνειρο στον ύπνο της μητέρας της – έτσι όπως αγιογραφείται στο σπήλαιο με το πρόβατο- την συμβούλεψε πολύ σοβαρά και την καθοδήγησε για συνεπέστερη πνευματική χριστιανική ζωή.

Θαύμα 69ον.

Μαρτυρία Άρτεμις Παπαδάκη, από το Σίβα Μονοφατσίου.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Η κυρία Άρτεμις Παπαδάκη από το Σίβα Μονοφατσίου, καταθέτει γεμάτη συγκίνηση, το Θαύμα της θεραπείας του γυιού της Βασίλη, μαθητού Λυκείου. Στον Βασίλη παρουσιάσθηκε σοβαρό πρόβλημα στην όραση από κάποιον μολυσμένο ιό που κατέστρεψε το 40% του οπτικού νεύρου στο ένα μάτι και άρα αντίστοιχη μείωση της όρασης σε επίπεδο οπτικού πεδίου. Χριστιανική οικογένεια, με πίστη και εμπιστοσύνη στον Χριστό, πριν προχωρήσει παραπέρα ζήτησε την βοήθεια του Κυρίου, με την συμπαράσταση και καθοδήγηση του πνευματικού της οικογένειας. Δυο φορές με απευθείας επαφή, με τον άρρωστο οφθαλμό, των αγίων λειψάνων του Οσίου Χατζή-Ανανία, διαβάστηκαν οι ευχές «εις πάσαν ασθένειαν» του μικρού ευχολόγιου. Στην συνέχεια ο Βασίλης ταξίδεψε στην Αθήνα για ιδιαίτερα εξειδικευμένες εξετάσεις. Όμως, στο μεταξύ ο άγιος θαυματούργησε! Η όραση αποκαταστάθηκε! Τα ίχνη της ασθένειας εξαφανίστηκαν. Το παιδί ήταν καλά! Επέστρεψε αυθημερόν στην Κρήτη. Θαυμαστός ο Θεός εν τοις Αγίοις Αυτού!

Θαύμα 70ον.

Μαρτυρία Καργιώτη Ιπποκράτη, Ηλιούπολη- Αθήνα.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Πριν από το Πάσχα είχα έντονους πόνους στο λαιμό μου. Ο παθολόγος μου έδωσε κάποια φάρμακα. Όσο περνούσαν οι ημέρες ο πόνος γινόταν και πιο έντονος. Επισκέφθηκα ένα Κέντρο για να κάνω μαγνητική με σκοπό να ελέγξει ο παθολόγος από πού προέρχεται ο πόνος. Ο γιατρός του Κέντρου μου είπε ότι τα πράγματα είναι σοβαρά και ότι έβλεπε κάποια μαύρα στίγματα στους λεμφαδένες. Στενοχωρημένος γύρισα στο σπίτι και αποφάσισα να βάλω λίγο λάδι από την κανδήλα του Οσίου Χατζή-Ανανία και προσευχήθηκα να με βοηθήσει και να μου δείξει κάποιο σημάδι ότι είναι δίπλα μου. Δεν περάσανε ούτε δυο λεπτά και ένας δυνατός θόρυβος ακούστηκε στο δωμάτιο. Ένα χαμπέρι μεγάλο σαν σπουργίτι με το αριστερό φτερό του με ακούμπησε στο λαιμό μου και έφυγε από την πόρτα. Παρατήρησα ότι στο πίσω μέρος της ουράς του είχε ένα μαύρο πράγμα σαν φύλλο από καρυδιά. Αμέσως εγώ κοιμήθηκα. Όταν ξύπνησα η πρώτη κίνησή μου ήταν ακουμπήσω το λαιμό μου. Ο άγιος είχε κάνει το θαύμα Του. Ο πόνος είχε χαθεί και ο γιατρός απορούσε πως άλλαξε η κατάσταση της υγείας μου τόσο γρήγορα. Δοξάζω τον Άγιο μας κάθε βράδυ στην προσευχή μου και ασπάζομαι την εικόνα Του. Η αγάπη μου και η πίστη μου στο Άγιο θα είναι παντοτινή.

Καργιώτης Ιπποκράτης Ηλιούπολη-Αθήνα.

Θαύμα 71ον.

Οικογένεια Αλαχούζου, Ηλιούπολη Αττικής.

Η οικογένεια μαρτυρεί ένα θαύμα του Οσίου Χατζή-Ανανία με την παρακάτω επιστολή της.

Πιστή αντιγραφή Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

Στις 28/08/2010 ο υιός μας Ιωάννης Αλαχούζος (σε ηλικία 5 χρονών και 10 μηνών) εισήχθη στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών λόγω αστάθειας στο περπάτημα. Οι ιατροί κατόπιν εξετάσεων, διέγνωσαν όγκο στο κεφάλι. Ο πόνος μας ήταν μεγάλος. Προσευχόμασταν εγώ και ο σύζυγος μου μέρα νύχτα στο Θεό και στην Παναγία να πάνε όλα καλά και να τελειώσει αυτό το κακό όνειρο. Ο χειρούργος του μας ενημέρωσε ότι η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή επειδή υπήρχε πίεση στο κεφάλι λόγω του όγκου και έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα. Ένα βράδυ πριν μεταφερθεί στο Αττικό Νοσοκομείο μας επισκέφθηκε ο αδελφός μου όπου μας μίλησε για τον θαυματουργό Όσιο Χατζή-Ανανία. Είχε μάθει για τα θαύματα του αγίου και για τον γέροντα Ιωαννίκιο από μια φίλη του, όπου η θεία της (η κυρία Μαλβίνα Παπαδάκη) είχε επικοινωνήσει με τον πατέρα Ιωαννίκιο. Με παρότρυνε να επικοινωνήσω μαζί του και να του εξηγήσω την δύσκολη κατάσταση του παιδιού μας. Την επόμενη μέρα μεταφερθήκαμε στο Αττικό Νοσοκομείο όπου θα ξεκινούσε η διαδικασία για την εγχείρηση του Γιάννη. Επικοινώνησα με τον Γέροντα και του μετέφερα την σοβαρότητα της κατάστασης του παιδιού. Με συμβούλεψε να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε στον Θεό και να μην απογοητευόμαστε. Την ημέρα που είχε οριστεί να πραγματοποιηθεί η εγχείρηση του παιδιού του τηλεφώνησα. Με καθησύχασε και ακόμα θυμάμαι τα σοφά λόγια του. «Ο Θεός είναι μεγάλος». Το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε στις 01-09-2010 και κράτησε 7 ολόκληρες ώρες. Ο σύζυγός μου δεν μπορούσε να περιμένει στην αίθουσα αναμονής και πήγε να προσευχηθεί στο εκκλησάκι του νοσοκομείου. Λίγο πριν από το τέλος της επέμβασης, άνοιξε η πόρτα του χειρουργείου και ο γιατρός χαμογελαστός μας ενημέρωσε ότι ο όγκος ήταν σαν αυγό και δεν είχε διασκορπισθεί και στο υπόλοιπο μέρος του εγκεφάλου. Ήταν αισιόδοξος. Το θαύμα είχε γίνει! Επικοινώνησα με τον γέροντα όπου του μετέφερα τα λόγια του γιατρού. Χάρηκε και μου είπε ότι όλα θα πάνε καλά.

Μετά από δυο μέρες από το χειρουργείο ο Γιάννης έπαθε χημική μηνιγγίτιδα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχει πολύ υψηλό πυρετό και σταμάτησε κάθε κίνηση του και επικοινωνία του μαζί μας. Ενημέρωσα τον Γέροντα και με συμβούλεψε να στείλω κάποιον να πάρει λαδάκι από την κανδήλα του Οσίου Χατζή-Ανανία, με σκοπό να λαδώνω το παιδάκι πρωί και βράδυ. Οι γιατροί ήταν απεγνωσμένοι, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν το παιδί όπου κάθε μέρα με την ημέρα χειροτέρευε. Τελικά μετά από λίγες ημέρες παραλάβαμε το λαδάκι και συγκεκριμένα θυμάμαι ότι από την πρώτη ημέρα που ξεκίνησα να το λαδώνω, ήδη από το βράδυ έδειχνε σημάδια βελτίωσης. Την επόμενη ημέρα ο γιατρός του έκπληκτος μας ενημέρωσε ότι δεν χρειάζεται να πάρει άλλη αντιβίωση γιατί δεν είχε πια πυρετό. Μετά από δυο ημέρες βγήκαμε από το νοσοκομείο με σκοπό να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό για την περαιτέρω θεραπεία του δηλαδή, πολύ δυνατές χημιοθεραπείες και ακτινοβολίες. Ο αγώνας ήταν δύσκολος αλλά ο Γιάννης με τη βοήθεια του Θεού και του Οσίου Χατζή-Ανανία θα έβγαινε νικητής. Πολλοί γιατροί στο Αττικό νοσοκομείο με ρωτούσαν πως ήμουν τόσο αισιόδοξη, επειδή τους έλεγα συνέχεια ότι ο Γιάννης θα τα καταφέρει και θα νικήσει. Τους απαντούσα ότι αν έχεις πίστη και με τη βοήθεια του Οσίου όλα τα καταφέρνεις και ξεπερνάς τις δυσκολίες. Το ταξίδι μας στο Τορόντο του Καναδά ήταν αρκετά δύσκολο. Έπρεπε να μείνουμε για ένα χρόνο σε μια ξένη χώρα μόνοι μας έχοντας να αγωνιστούμε για να σώσουμε το παιδί μας. Ο Γιάννης με τον καιρό άρχισε να επανέρχεται και μετά από τρεις μήνες άρχισε να μιλάει πιο αργά αλλά επικοινωνούσε μαζί μας, βέβαια δεν περπατούσε ακόμη. Κάθε βράδυ, πριν πάει για ύπνο, του έβαζα λαδάκι από τον Όσιο Χατζή-Ανανία και του έλεγα όταν έκανε την προσευχή του να επικαλείται τον Όσιο. Σημειωτέον, όποτε βάζει λαδάκι ευωδιάζει άρωμα. Ένα βράδυ τον ρώτησα αν την ώρα που ήταν στο χειρουργείο ήταν μόνος ή είδε κάποιον να είναι κοντά του. Γύρισε και μου έδειξε την εικόνα του Οσίου που ήταν δίπλα του στο κομοδίνο και μου είπε ο Όσιος Ανανίας. Ο καιρός περνούσε, οι θεραπείες ήταν όλο και πιο δύσκολες. Συγκεκριμένα, στη δεύτερη θεραπεία ο Γιάννης μεταφέρθηκε στην εντατική και η κατάστασή του δύσκολη. Στο διπλανό δωμάτιο της εντατικής ένα παιδάκι πέθανε όταν πήγε ο Γιάννης. Επικοινώνησα αμέσως με τον γέροντα και μου είπε να μην απογοητεύομαι και ότι Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ. Την ώρα του επισκεπτηρίου έβαζα κρυφά λαδάκι από τον Όσιο στο κεφαλάκι του. Την επόμενη μέρα ο Γιάννης άρχισε να χαμογελά και να κάνει αστεία. Οι ιατροί της εντατικής είπαν ότι δεν έχουν ξαναδεί τέτοια περίπτωση. Ακόμα και η Εβραία γιατρός του – ογκολόγος, ενώ στην αρχή μας είχε πει ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και δεν ήξερε που θα οδηγούνταν η πορεία της υγείας του, ήρθε και με βρήκε στην εντατική και μου έδωσε συγχαρητήρια για το θάρρος μου. Εγώ της απάντησα ότι Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ και όταν έχεις

πίστη νικάς όλα τα εμπόδια. Η Εβραία γιατρός μας είπε στην τελευταία συνάντηση ότι μπορεί να τελείωσε με τις θεραπείες αλλά δεν μπορεί να μας εγγυηθεί για το μέλλον του παιδιού. Εγώ τις απάντησα ότι με τη βοήθεια του Θεού και του Οσίου όλα θα πάνε καλά. Παρεξηγήθηκε γιατί δεν επιβεβαιώθηκαν όλα όσα μας έλεγε ότι θα συμβούν στο Γιάννη κατά την διάρκεια των θεραπειών.

Μετά από καιρό συναντήσαμε και μια ειδική νευροψυχολόγο όπου μας ενημέρωσε ότι σιγά σιγά θα χάνει ένα μέρος της νοημοσύνης του. Ο Γιάννης την διαψεύδει μέρα με την ημέρα. Τελικά επέστρεψε νικητής στην Ελλάδα και στην αγαπημένη μας οικογένεια. Είμαστε χαρούμενοι που αποκτήσαμε και άλλο ένα μέλος στην οικογένεια μας τον πατέρα Ιωαννίκιο και τον προστάτη μας Όσιο Χατζή-Ανανία. Θέλουμε να εκφράσουμε την τεράστια ευγνωμοσύνη μας και τον σεβασμό μας στον πατέρα Ιωαννίκιο και ευχόμαστε ο Θεός και ο Όσιος Χατζή-Ανανίας να τον βοηθάνε στο δύσκολο έργο του.

Με εκτίμηση,

Μαρία Αλαχούζου,

Ηλιούπολη Αττικής

Θαύμα 72ον.

Θαύμα του οσίου Χατζή-Ανανία σε σοβαρή νόσο.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Το μυέλωμα είναι μια κακοήθης συμπεριφορά του αίματος η οποία επηρεάζει το μυελό των οστών και εν συνεχεία οδηγεί σε εξασθένηση αυτών με κατάγματα κλπ. Στο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Κανάρη Τσίγγανου διεγνώσθη τον Νοέμβριο του 2012 ότι έπασχε από πολλαπλό μυέλωμα, μέσω βιοψίας και εξετάσεων με αξονική και μαγνητική τομογραφία. Η πάθηση αυτή είναι από τις σημαντικότερες αιματολογικές διαταραχές του αίματος και το προσδόκιμο επιβίωσης είναι λίγα μόνο χρόνια. Οι λεπτομερείς εξετάσεις έδειξαν ότι κάποια οστά της σπονδυλικής του στήλης είχαν αδυνατίσει ιδιαίτερα ορισμένοι θωρακικοί σπόνδυλοι, με αποτέλεσμα να αισθάνεται οξείς πόνους στην πλάτη και να μη μπορεί να στηρίξει την μέση του. Οι θεράποντες ιατροί συνέστησαν την άμεση έναρξη χημειοθεραπείας για περίοδο 4 μηνών την οποία στη συνέχεια έπρεπε να ακολουθήσει αυτόλογη μεταμόσχευση κυττάρων. Ο καθηγητής παρεκάλεσε τον γέροντα π. Ιωαννίκιο, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω του συναδέλφου του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης καθηγητή Νίκου Τζανάκη, να επιτελέσει στο όνομά του μερικά ευχέλαια και να τον προμηθεύσει με το λαδάκι από τα μυστήρια αυτά. Με το λαδάκι αυτό των ευχελαίων έκανε επαλήψεις στις προβληματικές περιοχές της σπονδυλικής του στήλης με άμεσο αποτέλεσμα να υποχωρήσουν οι οξείς πόνοι. Επίσης μαζί με τη σύζυγό του και το οικογενειακό τους φίλο Φάνη Αλμπάνη επισκέφθηκαν τον Γέροντα στο μοναχικό κελλάκι του στο Βαχό της επαρχίας Βιάννου του Νομού Ηρακλείου κατά

το μήνα Φεβρουάριο του 2013 και είχαν μακρά και εποικοδομητική συζήτηση μαζί του. Κατά την επίσκεψη αυτή ο γέροντας διαβεβαίωσε ότι θα προσευχηθεί στον Όσιο Χατζή-Ανανία να είναι μαζί του κατά τη διάρκεια της δύσκολης φάσης της μεταμόσχευσης, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013. Το Σάββατο 9 Μαρτίου έγινε η εισαγωγή του καθηγητή στο νοσοκομείο. Από προηγούμενες ημέρες του εχορηγείτο κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Σύμφωνα με αυτήν, για να γίνει η μεταμόσχευση έπρεπε κατ’ αρχήν να αυξηθούν τα λευκά αιμοσφαίρια σε πλέον από 30.000 από τις λίγες χιλιάδες που είναι σε φυσιολογική κατάσταση. Στη συνέχεια, μετά την επίτευξη αυτής της αύξησης του αριθμού των λευκών, θα αφαιρούνταν τα υγιή κύτταρα για να ακολουθήσει η καταστροφή των επιβλαβών κυττάρων στον οργανισμό μέσω ισχυρής δόσης φαρ-

μάκων (μεγαθεραπείας). Έπειτα θα επανατοποθετούνταν στον οργανισμό τα υγιή κύτταρα. Ωστόσο μέχρι την Κυριακή 10 Μαρτίου υπήρχε καθυστέρηση της αύξησης των λευκών αιμοσφαιρίων. Σημειωτέον ότι σε κάποιες περιπτώσεις ασθενών η μεταμόσχευση δεν πραγματοποιείται λόγω μη ανταπόκρισης του οργανισμού στα φάρμακα για την αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων. Συγκεκριμένα, την ίδια περίοδο νοσηλευόταν άλλος ασθενής, ηλικίας περίπου 30 ετών, ο οποίος ξεκινούσε την προσπάθεια αύξησης των λευκών αιμοσφαιρίων για δεύτερη φορά. Ο γέροντας

επετέλεσε και πάλι ευχέλαιο για τον καθηγητή και την Δευτέρα 11 Μαρτίου των λευκών αιμοσφαιρίων ανέβηκε τελικά από 6000 σε 23000. Στην τελική φάση της προετοιμασίας της μεταμόσχευσης και αύξησης των λευκών κυττάρων από Σάββατο 9 Μαρτίου έως Δευτέρα 11 Μαρτίου, οι γιατροί ανέμεναν δυνατούς πόνους στα οστά. Οι δυνατοί πόνοι ξεκίνησαν όντως το Σάββατο 9 Μαρτίου αλλά στη συνέχεια «ανεξήγητα» σταμάτησαν κάτι που τους εξέπληξε. Η εξήγηση βέβαια είναι ότι ήταν αποτέλεσμα της επάλειψης με το ιαματικό λαδάκι των ιερών ευχελαίων που είχε κάνει ο γέροντας. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι μέσα στο θάλαμο του Νοσοκομείου που υπήρχε το λαδάκι ανεδύετο μια ευωδία. Καθ’ όλη δε τη διάρκεια της παραμονής του καθηγητή στο νοσοκομείο, υπήρχε τακτική επικοινωνία με τον γέροντα Ιωαννίκιο, ο οποίος ήταν αισιόδοξος και υποστηρικτικός για την εξέλιξη της νόσου. Η αφαίρεση των υγιών κυττάρων έγινε τελικά την Τρίτη 12 Μαρτίου και αμέσως μετά ακολούθησε η επικίνδυνη μεγαθεραπεία. Οι προβλέψεις των γιατρών ήσαν ότι θα επακολουθούσε υψηλός πυρετός, επώδυνες πληγές στους

βλεννογόνους, ναυτία, εμετοί και στομαχικές διαταραχές. Ωστόσο, πάλι «παραδόξως», μόλις άρχισαν αυτές οι παρενέργειες της ναυτίας την Τετάρτη 13 Μαρτίου, την επόμενη ημέρα Πέμπτη 14 Μαρτίου ταχύτητα εξαφανίστηκαν. Επίσης, ο υψηλός πυρετός δεν εμφανίσθηκε καν, παρότι ήταν αναμενόμενες για την περίπτωση. Η διαδικασία της μεταμόσχευσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, μετά από συνολική παραμονή 20 ημερών στο Νοσοκομείο. Οι μετέπειτα εξετάσεις παρακολούθησης της εξέλιξης της νόσου για τις επόμενες μήνες ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές σε σημείο που οι γιατροί να εκπλήσσονται για την αποτελεσματική υποχώρηση της νόσου του μυελώματος στον καθηγητή. Τα ιερά ευχέλαια του γέροντα, οι προσευχές του στον Όσιο Χατζή-Ανανία και η μεσολάβηση του Οσίου είχαν άμεσα και απτά αποτελέσματα τόσο κατά την διάρκεια της θεραπείας, όσο και κατά την ακόλουθη πορεία της υποχώρησης της νόσου.

Θαύμα 73ον.

Μαρτυρία Λεωνίδα Κατσοπρινάκη, κατοίκου Αρχανών, Ηρακλείου.

Κιν. 6943 470 570.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

Oνομάζομαι Λεωνίδας Κατσοπρινάκης και επισκέφτηκα τον γέροντα Ιωαννίκιο στο Βαχό Βιάννου και πήρα λαδάκι από την κανδήλα του Οσίου Χατζή- Ανανία. Τις επόμενες μέρες μας επισκέφτηκε η κυρία Στέλλα Πατσουράκη, ξαδέλφη της γυναίκας μου, που ήδη είχε ένα αγοράκι και κυοφορούσε και ένα κοριτσάκι. Μας εξιστόρησε για το πρόβλημα που βρέθηκε στην καρδιά του μωρού. Ο υπέρηχος έδειξε ότι υπήρχε μια τρύπα στην καρδιά και το παιδί θα γεννιούνταν με προβλήματα. Θα έπρεπε μελλοντικά να γίνει εγχείρηση. Τότε αυθόρμητα πήρα το λαδάκι και σταύρωσα την κοιλιά της εγκύου. Και αυτή και ο σύζυγος της είναι πολύ πιστοί άνθρωποι. Πήρε το λαδάκι που τις έδωσα και σταύρωνε κάθε μέρα την κοιλιά της. Γεννήθηκε το παιδί χωρίς κανένα πρόβλημα, καμία τρύπα στην καρδιά. Οι γιατροί τα χάσανε με το θαύμα.

Θαύμα 74ον.

Μαρτυρία Ιωάννη Εμμ. Παπαδάκη, Αγ. Μύρωνας, Σταυράκια Ηρακλείου. Τον Οκτώβριο του 2013 βρισκόταν στον ίδιο θάλαμο με τον ασθενή Ηλία Βλοντάκη και έζησε τα παρακάτω θαυμαστά γεγονότα που μας τα διηγείται με επιστολή του.

Πιστή αντιγραφή Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

«Ένα βράδυ στο Βενιζέλειο».

Ο Ηλίας Βλοντάκης ουρλιάζει ξαπλωμένος στο κρεββάτι του πόνου, με τον καρκίνο μόνιμο κάτοικο στον εγκέφαλό του, δημιουργώντας το δικό του τρομακτικό ρεπερτόριο. Ασθενείς και συνοδοί, στιγμή δεν βρίσκουν ησυχία, την οποία έχουν πολύ ανάγκη. Οι κραυγές του Ηλία, από ικεσίες του «Έλα Χριστέ μου, Παναγία μου!» μεταλλάσσονται σε βρισιές χειρίστου είδους σε σημείο που η αγανάκτηση των άλλων ανθρώπων να εκφράζεται πια δυνατά. Δίπλα του η γυναίκα του, η κυρία Μαρία, κλαίγοντας να τον παρακαλεί:

–Ηλία μου, μην βλαστημάς, έλα Παναγία μου. Έχω πάνω μου λαδάκι του Αγίου Χατζη-Ανανία, σταλμένο με αγάπη από τον πατέρα Ιωαννίκιο Ανδρουλάκη. Τηλεφωνώ στον γέροντα:

–Γέροντα έχω ευλογία να βάλω λαδάκι στο κεφάλι και στο στόμα του Ηλία;

–Ναι, αν πιστεύει.

–Πιστεύει, φωνάζει η κυρά Μαρία, αλλά όπως είναι τώρα το κεφάλι του …

Πλησιάζω, ρίχνω 2 σταγόνες στο στόμα του και σχηματίζω ένα σταυρό στο κεφάλι του με 4 σταγόνες. Και «ως θαυμαστάτα έργα σου, Κύριε», ο Ηλίας σώπασε. Δεν ξανακούστηκε η φωνή του. Η νύκτα κύλισε μες στην απόλυτη ηρεμία. Το ξημέρωμα βρήκε τον Ηλία χαμογελαστό, σαν να μην υπήρχε η αρρώστια μέσα του. Καλημέρισε τους πάντες, αλλά η μεγάλη έκπληξη ήρθε όταν οι γιατροί στην καθιερωμένη επίσκεψή τους, στέλνουν τον Ηλία σπίτι του! Η κυρά Μαρία φεύγοντας παίρνει μαζί της λαδάκι του Αγίου Χατζη-Ανανία και το τηλέφωνο του πατέρα Ιωαννικίου για καλύτερη γνωριμία με τον γέροντα και τον Όσιο.

Ι.Ε.Π.

Θαύμα 75ον.

Μαρτυρία Μαρίας Τουρλάκη.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

Ονομάζομαι Μαρία Τρουλάκη, συνταξιούχος γιατρός παθολόγος.

Κατοικώ στο χωριό Σίβας Μεσσαράς.

Το 2005 έκανα εγχείρηση καρκίνου στο στήθος κακοηθέστατης μορφής, τρίτου σταδίου. Το 2006 και ενώ έκανα ακόμη χημειοθεραπείες μου έδωσε η αδελφή Χριστοδούλη της Ιεράς Μονής Καλυβιανής (η οποία κατάγεται από το χωριό Χόνδρος) ένα μπουκαλάκι αγιασμένο λαδάκι από την κανδήλα του Οσίου Χατζή-Ανανία, του οποίου τα άγια λείψανα φυλάσσονται στην οικία του πατρός Ιωαννικίου στο χωριό Βαχό. Το λαδάκι το χρησιμοποιούσα προσευχόμενη στον Όσιο Χατζή-Ανανία για βοήθεια στη δύσκολη πάθησή μου. Την άνοιξη του 2007 το λαδάκι τελείωσε. Την επόμενη μέρα πήγαμε με τον σύζυγό μου στο χωριό Βαχό (πρώτη φορά πηγαίναμε) να βρούμε τον πατέρα Ιωαννίκιο, τον οποίο δεν γνωρίζαμε, για να πάρουμε και άλλο λαδάκι. Ο γέροντας όμως έλειπε. Απογοητευμένοι γυρίσαμε στο σπίτι μας και τοποθετήσαμε το άδειο μπουκαλάκι στο εικονοστάσι. Μετά από λίγη ώρα, περνώντας δίπλα από το εικονοστάσι μου φάνηκε ότι είδα λάδι μέσα στο μπουκαλάκι. Πλησίασα, έπιασα το μπουκαλάκι και είδα με δέος ότι είχε μέχρι τη μέση λάδι. Ευχαρίστησα από την καρδιά μου και με δάκρυα το Όσιο Χατζή-Ανανία για το θαύμα του.

Έγραφα 10-10-2013

Θαύμα 76ον.

Μαρτυρία κυρίας Ελισάβετ Καραταράκη για τον μικρό Κωνσταντίνο Στρατάκη. Η κυρία Καραταράκη είναι από το Βαλή Μεσσαράς.

Τηλ. 28920 31330, κιν. 6977763534

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

Πάτερ Ιωαννίκιε, ονομάζομαι Ελισάβετ Καραταράκη και θέλω να σας εξιστορήσω ακριβώς τι έγινε στο χωριό μας Βαλή σε ένα αγοράκι τον Κωνσταντίνο Στρατάκη. Η Όλγα Στρατάκη με 5 παιδιά ήλθε στο χωριό μας με δύο από τα παιδιά της για κάποιον γάμο. Ο γιός της Κωνσταντίνος ήταν τότε 8 χρονών. Την ημέρα του Αγίου Ανδρέου του Κρητός, 4 Ιουλίου, έπεσε μια πέτρα μεγάλη, περίπου 100 κιλά, όπως λέγανε οι άνδρες που την σηκώσανε, την στιγμή που το παιδί προσπαθούσε να σκαρφαλώσει πάνω σ’ αυτήν και του πλάκωσε το δεξί χεράκι του. Έτρεχαν τα αίματα, το πήγαν στο Βενιζέλειο Νοσοκολείο, και οι γιατροί, αφού φτιάξανε το χεράκι του, το γυψώσανε όμως πρόχειρα και χωρίς πολύ επιμέλεια. Είχαν δυστυχώς θρυμματιστεί τα κοκαλάκια του χεριού. Η ημέρα ήταν Παρασκευή. Της μάνας της είπαν να πάνε την Δευτέρα για την αλλαγή. Η γυναίκα έφυγε τρομαγμένη και ανέβηκε στην Αθήνα και την Δευτέρα πήγε στο Ασκληπιείο για να κάνουν την αλλαγή στο χέρι. Καθώς άνοιγαν το χέρι οι γιατροί, το χειρουργείο μύρισε τόσο πολύ που αμέσως κατάλαβαν ότι συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό, ίσως σηψαιμία ή και κάτι ακόμα χειρότερο και θα χρειαζόταν να κόψουν το χέρι. Προστάζουν τους γονείς του να τρέξουν στο «Παίδων» και τους βεβαίωσαν ότι θα τηλεφωνήσουν στους συναδέλφους τους ώστε να τους δεχθούν αμέσως, χωρίς την οποιαδήποτε καθυστέρηση. Πράγματι οι γονείς πήγαν το παιδί στο «Παίδων» όπου οι γιατροί μόλις είδαν το χέρι αναφώνησαν «τι είναι τούτο εδώ; Η περίπτωση του παιδιού σας είναι πολύ δύσκολη. Θα το κρατήσουμε μέσα.» Του έκαναν τις αλλαγές, το χέρι εξακολουθούσε να μυρίζει και είχε αρχίσει να παίρνει μόλυνση που απλωνότανε σε όλο το υπόλοιπο χέρι. Το μεσημέρι βάλανε το παιδί στο χειρουργείο και ανακοίνωσαν στην μητέρα του παιδιού:

–Κυρία Στρατάκη φοβούμεθα ότι θα χρειαστεί να ακρωτηριαστεί το χέρι του παιδιού σας. Τότε η μητέρα του παιδιού με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει:

–Ελισάβετ πάρε αμέσως τηλέφωνο όποιον γνωρίζεις και μπορεί να βοηθήσει. Μου είπαν ότι μπορεί να κόψουν το χέρι του κοπελιού μου! Ο μόνος που ήλθε στο μυαλό εκείνη την στιγμή ήτο ο πατέρας Ιωαννίκιος. Του λέω:

–Πατέρα Ιωαννίκιε, υπάρχει ένα μεγάλο, σοβαρό πρόβλημα. Προσευχηθείτε για ένα παιδί, τον Κωνσταντίνο Στρατάκη, διότι κινδυνεύει να του κόψουν το χέρι.

Μετά το πρώτο χειρουργείο ακολούθησαν άλλα οκτώ μέσα σε ενάμιση μήνα. Αλλεπάλληλες αλλαγές, αλλεπάλληλα χειρουργεία. Σιγά σιγά προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν την μόλυνση, όμως τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Δυο δάκτυλα είχαν σοβαρό πρόβλημα, το ένα θα έπρεπε να κοπεί. Η Όλγα έκλαιγε απαρηγόρητα. Παρακαλούσα θερμά τον Θεόν. Το παιδί είχε πάθει κατάθλιψη. Της είπαν να το πάρει στο σπίτι για να ηρεμίσει και την επόμενη Τετάρτη να ξαναμπεί στο χειρουργείο. Πραγματικά, το πήγαν στο σπίτι τους μαζί με όλα τα αδελφάκια του, μεγαλύτερα από τον Κωνσταντίνο. Προσπαθούσαν να το ηρεμίσουν, να το διασκεδάσουν. Το παιδί δεν μπορούσε να παίξει. Πονούσε, ήτο χάλια. Η Όλγα δεν μπορούσε να κοιμηθεί, σκέφτεται τον ακρωτηριασμό του παιδιού της Κλαίει και προσεύχεται. Μια στιγμή βλέπει στη μέση του δωματίου της ένα ιερομένο με μαύρα ράσα. Του λέει:

–Δεν ξέρω ποιός είσαι. Αν είσαι Άγιος βοήθησε να μην κόψουνε αύριο τα δάκτυλα του παιδιού μου. Σε παρακαλώ, βοήθησε με!

Της έκανε υπόκλιση και χαμογέλασε. Επί τέσσερεις φορές εμφανίστηκε η ίδια μορφή, στο ίδιο σημείο δίπλα στο έπιπλο της τουαλέτας και της έκανε την ίδια υπόκλιση με το χαμόγελο. Αφού ξημέρωσε, σκεφτότανε ποιος άραγε θα ήταν εκείνος ο Άγιος που με χαμόγελο της έκανε υπόκλιση. Σαν να της έλεγε με αυτόν τον τρόπο ότι το παιδί θα γίνει καλά. Ανοίγει το συρτάρι της τουαλέτας της και βλέπει το εξώφυλλο του βιβλίου του Χατζή-Ανανία που εξέδωσε η ιερά μητρόπολης Ιεραπύτνης και Σητείας. Βλέπει τη φωτογραφία του Αγίου στο εξώφυλλο και ανεφώνησε:

–Εσύ ήσουν Χατζή-Ανανία! Σε ευχαριστώ που ήλθες από την Κρήτη, σε ευχαριστώ!

Ετοιμάζεται βιαστικά, παίρνει το παιδί και φεύγει αμέσως διότι το παιδί θα έμπαινε 8 η ώρα στο χειρουργείο. Οι γιατροί φωνάζουν στους γονείς του παιδιού:

–Για ελάτε εδώ. Οι γονείς τρομάξανε διότι νομίζανε ότι συμβαίνει κάτι πολύ κακό. Ανακοινώνουν λοιπόν στους γονείς ότι ο Κωνσταντίνος είναι πάρα πολύ καλά, το χέρι δεν θα κοπεί και όλα τα κοκαλάκια βρίσκονται άριστα στην θέση τους. Αυτό το θαύμα άφησε άφωνους τους γιατρούς! Το παιδί έκτοτε είναι τελείως καλά και οι γονείς του δοξάζουν ασταμάτητα τον Θεόν και τον Όσιον Του.

Θαύμα 77ον.

Μαρτυρία κυρίας Ελισάβετ Καραταράκη

για την κουμπάρα της κόρης της Αθηνάς, Ξένιας Μανουσάκη.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

Το μωρό της ήτο μια χαρά. Το βαπτίσαμε και το βγάλαμε Βίκτωρα. Όταν το παιδί έγινε δυο χρονών και ενώ το παιδί μιλούσε και έλεγε τα πάντα, έχασε την φωνή του σχεδόν τελείως και άρχισε να ψελλίζει. Με πήρε τηλέφωνο η κόρη μου Αθηνά και μου είπε επακριβώς τα γεγονότα στο παιδί της κουμπάρας της. Της απαντώ:

–Αθηνά, να ρωτήσω τον πατέρα Ιωαννίκιο αν μας επιτρέπει να του δώσουμε λαδάκι του Οσίου χατζή-Ανανία για να το σταυρώσει. Πραγματικά, από την ακοίμητο κανδήλα που καίει με το Άγιο Φως του Παναγίου Τάφου έχουν γίνει πολλά ευχέλαια και χιλιάδες θαύματα. Ο παπούλης μας επέτρεψε ευχαρίστως να δώσουμε λαδάκι. Έτσι η Αθηνά έδωσε το λαδάκι και ο μικρός σταυρώθηκε επανειλημμένως. Κάποια άλλη στιγμή μου λέει:

–Μαμά, ο Βίκτωρας μιλάει πάρα πολύ καλά όπως πρίν. Ούτε ψελλίζει ούτε φωνάζει κα… κα…. Είναι τελείως καλά όπως παλιά.

Στη συνέχεια και εντελώς απροσδόκητα εμφανίστηκε στο μικρό κάποια ασθένεια στα οστά του. Καθώς έβγαινε από την κούνια της παιδικής χαράς διαπιστώθηκε ότι συμβαίνει ένα πρόβλημα με τα οστά του, σαν εξάρθρωση. Λέγω στην κόρη μου:

–Αθηνά να το ξανασταυρώσουμε το παιδί με το λαδάκι του Οσίου χατζή-Ανανία.

Αυτό φυσικά και έγινε και το παιδί έγινε πάλι καλά. Με παίρνει η κόρη μου τηλέφωνο και μου λέει:

–Μαμά, ο Βίκτωρας είναι τελείως καλά, δεν έχει το παραμικρό.

Δοξασμένο το όνομα του χατζή-Ανανία που πρεσβεύει και τρέχει και βοηθάει όλο τον κόσμο και με αυτό το λάδι, το θαυματουργό, κάνει εξαίσια θαύματα. Έκτοτε ο Βίκτωρας είναι πολύ καλά. Με την δύναμη του Θεού όταν θα κατεβούν στην Κρήτη, γιατί μένουν στην Αθήνα, θα πάμε να προσκυνήσουμε όλοι μαζί τα άγια λείψανα του Οσίου και ότι άλλο ιερό θησαυρό έχει ο γέροντας στο κελί του. Ευχαριστώ τον Κύριο που έκανε την μεγάλη τιμή να γνωρίσουμε τον Όσιο και να παίρνουμε τόση χάρη από την Χάρη Του.

Θαύμα 78ον.

Μαρτυρία κυρίου Παύλου Γιανετζάκη, κατοίκου Ηρακλείου, τηλ. 6932362045.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη.

Ονομάζομαι Παύλος Γιανετζάκης, είμαι 25 ετών και στο επάγγελμα οικοδόμος.

Ένα Σάββατο βράδυ, 25 Γενάρη, με έπιασε φοβερός πόνος στο στομάχι με υψηλό πυρετό και με εμετούς. Κατά την νύχτα με πήγαν στο ΠΑΓΝΗ και ο γιατρός κύριος Κατρινάκης μετά από σύντομη εξέταση μου είπε ότι πρόκειται για κακοήθη λέμφωμα του στομάχου. Μου έδωσε παυσίπονα και με έδιωξε για το σπίτι μου αφού μου είπε να πάω την Δευτέρα 27 Γενάρη, που θα είναι και άλλοι γιατροί ώστε να γίνει μια σωστή και επιμελής εξέταση. Όμως την Κυριακή 26 Γενάρη επανέρχονται οι πόνοι δριμύτεροι της προηγούμενης ημέρας. Με άφησαν τελείως αναίσθητο. Η μάνα μου πανικοβλήθηκε. Εφώναξε αμέσως την αδελφή της Αμαλία συζύγου Νικολάου Κουφοζήση και την έστειλε να πάει στο Βαχό να ζητήσει από τον Γέροντα Ιωαννίκιο λαδάκι από την ακοίμητον κανδήλα του Αγίου χατζή Ανανία να με σταυρώσει, εαν βεβαίως η θεία μου με προλάβαινε ζωντανό. Ευτυχώς η θεία μου με επρόλαβε! Με εσταύρωσαν με λαδάκι εκεί που με εθέριζαν οι πόνοι. Μετά από περίπου μια – μιάμιση ώρα οι πόνοι εξηφανίσθησαν παντελώς. Ήμουν καλά, πάρα πολύ καλά. Δεν πήγα στο Νοσοκομείο για θεραπεία. Κάθησα τρείς μέρες στο σπίτι μου για κάθε ενδεχόμενο. Την Πέμπτη πήγα στην δουλειά μου, στην οικοδομή. Στις 21 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή, με παρότρυνση της μάνας μου και των συγγενών μου έκανα από περιέργεια αξονική και ήμουν πεντακάθαρος. Δοξάζω τον Θεόν και τον Άγιον χατζή Ανανία που μου χάρησαν την υγείαν μου. Ευχαριστώ και τον γέροντα Ιωαννίκιο που ευχαρίστως δέχθηκε την θεία μου και της έδωσε το λαδάκι.

Θαύμα 79ον.

Αφηγείται ο Λεωνίδας Γραμματικάκης.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωννίκιος Ανδρουλάκης

Ονομάζομαι Λεωνίδας Γραμματικάκης. Είμαι κάτοικος Αγ. Νικολάου Μεραμβέλου.

Εις το δεξιό μου ισχύον μου παρουσιάσθηκε ένας κόμπος σαν καρύδι. Με πονούσε και με ενοχλούσε πάρα πολύ. Οι ιατρικές εξετάσεις βεβαίωσαν ότι επρόκειτο για κακοήθη καρκίνο. Μου είπαν για τον θαυματουργό όσιο Χατζή Ανανία στο Βαχό Βιάννου. Πήγα και βρήκα τον Γέροντα Ιωαννίκιο και του ζήτησα να μου δώσει λαδάκι από την καντήλα του Αγίου. Όταν το πήγα στο σπίτι μου το λαδάκι μοσχοβόλησε. Πήρα αμέσως τηλέφωνο το Γέροντα και του ανέφερα το γεγονός. Μου απάντησε ότι αυτό είναι καλό σημάδι. Δηλαδή; τον ρωτώ.

Μου απάντησε ότι η ευωδία του λαδιού είναι η υπόσχεση του Αγίου ότι θα γίνω καλά. Και πράγματι αυτό και έγινε. Σιγά, σιγά απορροφήθηκε ο όγκος, χωρίς εγχείρηση, χωρίς ιατρικές επεμβάσεις. Ευχαριστώ και προσκυνώ τον Άγιον και πιστεύω και ομολογώ ότι είναι ένας μεγάλος και θαυματουργός Άγιος.

Θαύμα 80ον.

Μαρτυρία Καίτης Αρχοντάκη, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Σεμέλης 2.

Τηλ. 2810-325667, κιν. 6973418447

Η κυρία Καίτη Αρχοντάκη μαρτυρεί ένα θαύμα

του Οσίου Χατζή-Ανανία με την παρακάτω επιστολή της.

Λέγομαι Καίτη Αρχοντάκη, είμαι αρχαιολόγος και αρρώστησα σοβαρά τον Αύγουστο του 2012 από σκλήρυνση κατά πλάκας. Η σκλήρυνση κατά πλάκας, ή πολλαπλή σκλήρυνση σύμφωνα με την ιατρική ορολογία, είναι μια ανίατη αυτοάνοση πάθηση που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή των εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. Η νόσος παρουσιάζει πολλές μορφές και διαφορετικά συμπτώματα ανάλογα με την περιοχή του κεντρικού νευρικού συστήματος που φλεγμαίνει και το μέγεθος της βλάβης. Τα συμπτώματα προκαλούνται από την καταστροφή της μυελίνης (απομυελίνωση) που περιβάλλει τους νευρικούς ιστούς του κεντρικού νευρικού

συστήματος και τα οποία διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό π.χ. από διαταραχές της όρασης, ήπια αστάθεια, μυική αδυναμία, σπαστικότητα έως και βαριά κινητική αναπηρία. Στην περίπτωση μου, η νόσος εκδηλώθηκε με ένα οξύ επεισόδιο την 26η Αυγούστου του 2012. Μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, το σώμα μου από τα κάτω άκρα μέχρι το ύψος του στέρνου, μούδιασε ολοκληρωτικά, μια διαταραχή της αισθητικότητας που προκλήθηκε από δυο μεγάλες εστίες-“ουλές” στο νωτιαίο μυελό. Πολλές ήταν και οι εστιακές αλλοιώσεις στον εγκέφαλο, σύμφωνα πάντα με τις μαγνητικές απεικονίσεις στις οποίες υποβλήθηκα στο “Ιατρικό Κέντρο Κρήτης”. Νοσηλεύτηκα στο ΠΑΓΝΗ (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου) όπου μου χορηγήθηκε ενδοφλέβια κορτιζόνη μετά από επιβεβαίωση της αρχικής νευρολογικής διάγνωσης από τους νευρολόγους κ.κ. Μαστοροδήμο και Τζαγκουρσινάκη. Αρχικά, η κινητικότητά μου διατηρήθηκε αλλά σταδιακά κατά τις επόμενες ημέρες παρουσίασα κινητική επιδείνωση, συγχρόνως με δεινούς διαξιφιστικούς πόνους που μου προκάλεσαν το αίσθημα της περίσφιξης κατά ζώνες, ιδιαίτερα στο στέρνο, χαμηλά στην κοιλιά και στα γόνατα. Παράλληλα, τα πόδια μου, από τα γόνατα και κάτω, αποκτούσαν την αίσθηση των προσθετικών τεχνητών μελών αλλά από σίδερο (σα να φορούσα μολύβδινες μπότες). Η παραισθησία του υπέρογκου βάρους τους επιβάρυνε επιπλέον την ήδη προβληματική μου κινητικότητα. Η μόνη στάση που με ανακούφιζε από τους οδυνηρούς πόνους ήταν η θέση κατάκλισης και για μήνες ήταν δύσκολη ή και αδύνατη ακόμη και η καθιστή στάση. Τα συμπτώματα αυτά χαρακτηρίστηκαν από τον νευρολόγο κ. Γρηγοριάδη (ΑΧΕΠΑ) ως τυπικά της νόσου, των οποίων δεν μπορούσε ιατρικά να προβλεφθεί σε καμία περίπτωση τυχόν ελάφρυνση, εξαφάνιση, ή ακόμη όμως και επιδείνωσή τους, ενώ δεν υπήρχε καμία δυνατότητα της φαρμακευτικής τους καταστολής. Αν και εμφάνισα μικρή βελτίωση μετά από παρέλευση τεσσάρων μηνών, κατά τα μέσα του πέμτου μήνα τα δεινά συμπτώματα επανέκαμψαν και η αδυναμία βάδισης υπήρξε σχεδόν ολοκληρωτική. Διαγνώστηκα ως πάσχουσα από τη δευτερογενώς προϊούσα μορφή (νευρολόγος κα. Στέλλα Περυσιανάκη), μια μορφή που δεν ακολουθείται από πλήρη βελτίωση ώστε τα υπολείμματα των ώσεων- επεισοδείων να δρουν αθροιστικά, δηλαδή με τη χειρότερη πρόγνωση για την εξέλιξη της νόσου. Αυτό επέβαλε ξανά τη νοσηλεία μου στο ΠΑΓΝΗ για να υποβληθώ σε νέο κύκλο κορτιζόνης και την άμεση χορήγηση ιντερφερόνης β. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέχρι τώρα διαθέσιμα φάρμακα επιβραδύνουν την επιδείνωση ή ελαττώνουν την συχνότητα των υποτροπών, όμως δεν θεραπεύουν και μόνο μελέτες υπό εξέλιξη, που βασίζονται κυρίως στα βλαστικά κύτταρα, είναι το μόνο ελπιδοφόρο μελλοντικό ενδεχόμενο για τη λεγόμενη επαναμυελίνωση των βλαβών. Στον πατέρα Ιωαννίκιο οδηγήθηκα για πρώτη φορά στις 06/03/2013 εμπιστευόμενη την σωτηρία μου στο έλεος του Θεού. Παρακινήθηκα για αυτή μου την επίσκεψη όχι από απελπισία αλλά διαισθανόμενη ότι μόνο εκεί θα μπορούσα να βρώ καταφύγιο. Η γνωριμία μου με το σοφό γέροντα, μου απάλυνε την ψυχική οδύνη που συνοδεύει τους οξείς σωματικούς πόνους. Μου μίλησε για τα θαύματα του Οσίου Ανανία, με σταύρωσε και μου έδωσε λάδι από την ακοίμητο κανδήλα του Οσίου Ανανία, με σταύρωσε και μου έδωσε λάδι από την ακοίμητη κανδήλα του Οσίου. Έφυγα από το κελί του με ένα μοναδικό αίσθημα ηρεμίας και απάλυνσης των οδυνηρών μου και απέλπιδων σκέψεων. Πρέπει να σημειώσω ότι είχα την προσδοκία μιας βελτίωσης, αν και όχι πλήρους αποκατάστασης, και όντας αρκετά ορθολογική δεν ενεργοποίησα καμία τεχνική θετικής αυθυποβολής, μια τεχνική πολύ του συρμού στην εποχή μας, με λίγα λόγια «δεν δονήθηκα σε ανώτερες συχνότητες» σύμφωνα με όσα πρεσβεύουν οι οπαδοί της θετικής σκέψης. Αφέθηκα απλά στο ΘΕΟ και στις επικλήσεις του πατέρα Ιωαννίκιου προς τον Όσιο Ανανία για την ίασή μου. Και στους περισσότερους θα φανεί απόκύημα φαντασίας ή από άλλους θα ερμηνευτεί ως το αποτέλεσμα

αξιοποίησης της δύναμης της θετικής μου σκέψης αλλά στη μαγνητική τομογραφία της 14ης Απριλίου 2012 οι δυο μεγάλες εστίες στο νωτιαίο μυελό παρουσίασαν βαθμιαία επαναμυελίνωση, ώστε ο θεράπων νευρολόγος (κος Τζαγκουρνισάκης) να αναρωτιέται αν τυχόν η αρχική διάγνωση ήταν λανθασμένη. Όμως, ούτε οι νευρολόγοι έσφαλαν στη διάγνωσή τους καθώς τα λεγόμενα αντικειμενικά ευρήματα (MRI) πιστοποιούν το αντίθετο, ούτε και η ίδια υιοθέτησα κάποια στρατηγική θεραπευτικής αισιοδοξίας ώστε να διαχειριστώ το φόβο, την απόγνωση ή το άγχος που με κατέτρυχαν αλλά απλά υπέμεινα το επεισόδιο με σχετική υπομονή και ρελιστική “αισιοδοξία”. Σημειωτέον επίσης ότι τη ενέσιμη θεραπεία της ιντερφερόνης β την ξεκίνησα στις 19/04/2012, δηλαδή πέντε μήνες μετά τις επαναληπτικές μαγνητικές απεικονήσεις – ξανά στο Ιατρικό Κέντρο Κρήτης – συνεπώς δε γεννάται θέμα για οποιαδήποτε μορφή θεραπευτικής φαρμακευτικής αγωγής.

Πιστεύω και ομολογώ ότι η βελτίωση της υγείας μου υπήρξε αποτέλεσμα του Οσίου Ανανία με την ευλαβή μεσολάβηση του γέροντά μου πατέρα Ιωαννίκιου, τον οποίο και ευγνωμονώ.

Θαύμα 81ον.

Μαρτυρία Γεώργιου Παντερμαράκη, κατοίκου Ζωφόρους Πεδιάδος

τηλ. 2891041389

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης.

Είχε τρία χρόνια γάμου. Την γυναίκα του την λένε Γεωργία. Κάθε χρόνο έμενε έγκυος. Όμως δεν τα κρατούσε. Μέσα σε τρία χρόνια έκανε τρεις αποβολές. Ήλθαν σε απελπιστική κατάσταση και μου είπαν το πρόβλημά τους. Εγώ τους συμβούλεψα:

Όλα θα πάνε καλά, εάν κάμετε ότι σας πει η Εκκλησία.

Τότε η γυναίκα του είπε:

–Ο πατέρας του Γιώργου είναι παπάς στους Ζωφόρους.

Ένας λόγος παραπάνω, είπα, να κάνετε ότι θα σας πω. Πρώτα απ’ όλα θα εξομολογηθείτε και θα μεταλαμβάνετε δυο φορές το μήνα. Θα νηστεύετε Τετάρτη και Παρασκευή από κρέας, ψάρι, γάλα και τυρί. Θα εκκλησιάζεσθε τακτικά. Θα σας δώσω λαδάκι από την ακοίμητη κανδήλα του Αγίου. Με αυτό Γεωργία θα σταυρώνεις το πρόσωπό σου και την κοιλιά σου κάθε πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Θα σου δώσω και μεγάλο Αγιασμό να το βάζεις σε ένα φλιτζάνι του καφέ μαζί με τρεις σταγόνες από το λαδάκι και θα το πίνεις νηστικιά. Τίποτε άλλο δεν θα χρειαστείτε… εκτός από κούνια και πάνες. Και πράγματι απέκτησαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Τώρα είναι οκτώ μηνών και ετοιμάζονται να το βαπτίσουν και το όνομα αυτής Ανανία!

Θαύμα 82ον.

Επιστολή του κ. Αθανάσιου Ζωϊτάκη από τον Καναδά.

Εν Montreal, 28-08-2014.

Χαίρεται εν Κυρίω. Εύχομαι το φτωχικό γράμμα μου όπως σας εύρη εν πλήρη υγείαν και χαράν. Κατ’ αρχήν συγχωρέστε με. Θαυμαστός ο Θεός εν τοις Αγίοις Αυτού και εν τοις εν τη γη αυτού εθαυμάστωσεν ο Κύριος. 13 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, ώρα τρεις μ.μ. Ένα ευχάριστο τηλεφώνημα από την κυρία Ελένη Καρασάβα, γνώριμη επί εικοσαετίας και οικογενειακής φίλης. Προ ενός και πλέον μηνός μας είχε ανακοινώσει κάτι πολύ δυσάρεστο σχετικά με την υγεία της. Είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ γιατί πριν από επτά χρόνια είχε χάσει το γιό της από καρκίνο. Της μίλησα με την χάρη του Θεού:

–Υπομονή, κουράγιο, ο καλός Θεός θα κάνη το θαύμα Του. Ελένη μου, πριν πας στο Νοσοκομείο και χωρίς δισταγμό έλα από τη φτωχική μου καλύβη. Έχω λάβη, με την ευλογία του πατρός Αντωνίου Αθανασιάδη από την Κρήτη (ιερομόναχος, εφημέριος Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Μόντρεαλ), λαδάκι από το ακοίμητο κανδήλι του μεγάλου Αγίου χατζή Ανανία. Την σταύρωσα. Κατόπιν έφυγε για το Νοσοκομείο. Πριν μπει στο χειρουργείο της λένε: Δεν κάνεις εγχείρηση! Στο πρόσωπό σου δεν υπάρχει κανένας όγκος, έχει εξαφανιστεί! Καλές διακοπές! Τώρα είναι στην Ελλάδα. Μόλις γύρισε στο σπίτι της με πήρε αμέσως τηλέφωνο και μου είπε τα ευχάριστα. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου και του Οσίου του Χατζή Ανανία.

Υ.Γ. Έχω σταυρώσει άλλα δυο άτομα, μια κοπέλα ονόματι Ελένη που βρίσκεται σε κώμα και ένα κοριτσάκι με καρκίνο στο κεφάλι. Περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα. Μέχρι ώρας πάμε καλά. Και δι’ αυτό τον λόγο καθυστέρησα να σας ανακοινώσω τα θαύματα του Αγίου χατζή Ανανία. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν είναι ευλογημένο, να έχω άγιο λείψανο και μια εικόνα του μεγάλου Αγίου να το βάλω στο παρεκκλήσι μου Άγιοι Ανάργυροι και με την αμαρτωλότητά μου να τρέχω στον πόνο των ανθρώπων. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, υπάρχει πολύ πόνος.

Από το κατά Λουκάν ευαγγέλιον κεφ. Ενδέκατο. Ο Κύριος είπε:

«Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιχθήσεται.»

Ζητώ συγνώμη, σας κούρασα συγχωρέστε με!

Ο αμαρτωλός Αθανάσιος Ζωϊτάκης.

Περιμένω γράμμα σας. Με αγάπη Χριστού.

Athanasios Zoitakis.

635 Carleton – Chomedey

Laval H7W 4R6

QV. MONTREAL

Θαύμα 83ον.

Θαύμα του Οσίου σε μωρό με ατρησία οισοφάγου και τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο.

Μαρτυρία του παππού του μωρού Κωνσταντίνου Οικονόμου από την Πρέβεζα.

Τηλ. 6955 077039.

Το μωρό γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης και από την πρώτη ώρα είχε δύσπνοια και έβγαζε υγρά από το στόμα. Μετά τον έλεγχο από τον γιατρό, το μωρό μεταφέρθηκε επειγόντως στο ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου με ασθενοφόρο. Ο παιδοχειρουργός κ. Βλαχάκης αντελήφθη το πρόβλημα αμέσως και ανέλαβε να χειρουργήσει το μωρό χωρίς καθυστέρηση, καθώς η κατάσταση της υγείας του παιδιού ήταν κρίσιμη. Η περίπτωση αυτή ονομάζεται “ατρησία οισοφάγου και συρίγγιο”, δηλ. ο οισοφάγος του μωρού δεν ήταν ενωμένος με το στομάχι του. Το μωρό εγχειρήστηκε με επιτυχία και αμέσως μετά εισήχθη στην εντατική νεογνών του ΠΑΓΝΗ. Η επέμβαση ήταν επιτυχημένη, αλλά ήταν άγνωστο πως θα αντιδρούσε ο οργανισμός του παιδιού. Ένα φιλικό πρόσωπο της οικογένειας από το Ηράκλειο, η Ιωάννα Κεφαλογιάννη-Αλμπάνη, επισκέφθηκε την οικογένεια την 2η μέρα και επικοινώνησε με τον γέροντα Ιωαννίκιο για να ζητήσει βοήθεια για το παιδί. Ο γέροντας μίλησε με την γιαγιά του παιδιού κ. Ευαγγελία Οικονόμου και της είπε να μην ανησυχεί γιατί το παιδί θα γίνει καλά και έδωσε ευλογία να σταυρωθεί το παιδί με το λαδάκι από την ακοίμητη καντήλα του Όσιου Χατζηανανία. Αξίζει να αναφερθεί ότι η νοσηλεύτρια κ. Γεωργία όταν έλαβε το λαδάκι για να σταυρώσει το μωρό είπε “είναι δυνατόν με τα λαδάκια να γίνει καλά αυτό το παιδί που είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση;” Το παιδί με τα σταυρώματα άρχισε να παρουσιάζει καθημερινή βελτίωση και την 13η μέρα έγινε μία ειδική εξέταση (σκιαγράφημα) που έδειξε ότι όλα είχαν πάει πολύ καλά. Το παιδί τώρα χαίρει άκρας υγείας και βρίσκεται στα Χανιά με τους γονείς του. Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι η νοσηλεύτρια κ. Γεωργία ζήτησε ευλογία να κρατήσουν αυτό το λαδάκι για να σταυρώνουν και άλλα παιδάκια που έχουν πρόβλημα.

Θαύμα 84ον.

Μαρτυρία Κωνσταντίνου Οικονόμου.

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωννίκιος Ανδρουλάκης

Ο προαναφερθείς κύριος Κωνσταντίνος Οικονόμου, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: τώρα και τέσσερεις μήνες μου παρουσιάστηκε πίσω στο αριστερό μου αυτί ένα απόστημα σε σχήμα αυγού. Ήτο πολύ κόκκινο και είχε πολύ φαγούρα. Του έβαλα διάφορες αλοιφές διαφόρων Ιατρών, όμως χωρίς αποτέλεσμα. Με ενοχλούσε πάρα πολύ και με πονούσε. Τότε σκέφτηκα και είπα:

Θα του βάλω λαδάκι του Οσίου Ανανία που έχει μεγάλη χάρη.

Του έβαλα και σε τρεις ημέρες εξηφανίσθη παντελώς. Σχεδόν ταυτόχρονα στην σύζυγό μου Ευαγγελία παρουσιάσθηκε κάτω από τον αριστερό μαστό μια ύποπτη ελιά που άλλαζε συνεχώς χρώμα. Έβαλε και η σύζυγος μου από το ίδιο λαδάκι και αυθημερόν η ελιά έσπασε! Έβγαλε λίγη ακαθαρσία και την επαύριο είχε τελείως εξηφανισθεί. Δόξα το όνομα του Οσίου Ανανίου και του μεγάλου Θεού που αντιδοξάζει τους Αγίους Του.

Το κινητό τηλέφωνο της συζύγου μου είναι 6989812906.

Θαύμα 85ον.

Μαρτυρία Μανούσου Πεδιαδίτη. Τηλ. 28410 24295 και κιν. 6974838385

Άγιος Νικόλαος Μεραμπέλου, 1 Σεπτεμβρίου 2014.

Ονομάζομαι Μανούσος Πεδιαδίτης. Είμαι κάτοικος Αγ. Νικολάου, Μεραμπέλου Κρήτης. Είμαι χημικός βοτανολόγος και καλλιεργώ παντός είδους βότανα. Το Μάρτιο του 2014 ο Θεός αξίωσε την σύζυγό μου Καλλιόπη να φέρει στον κόσμο ένα κοριτσάκι, το δεύτερό μας παιδί, μετά από τρια χρόνια αφότου γέννησε το αγοράκι μας. Στο πρώτο παιδί είχε ταλαιπωρηθεί πολύ στο θηλασμό. Συνεχές πρήξιμο, αιμορραγία και αφόρητοι πόνοι με αποτέλεσμα το μωρό να μην τρέφεται σωστά και εκείνη να αναγκαστεί να το ταίζει από την πρώτη εβδομάδα με έτοιμο

βρεφικό γάλα. Στο δεύτερο παιδάκι μας, ενώ τις πρώτες μέρες είχαμε ξεκινήσει καλά, μετά από τρεις-τέσσερις μέρες είχαμε επανάληψη των παλιών οδυνηρών γεγονότων. Σκεφτόμουνα: Θεέ μου πως θα ξαναπεράσουμε πάλι τον ίδιο σωματικό και ψυχικό γολγοθά; Έβλεπα την σύζυγό μου να προσπαθεί με μεγάλο κόπο και πόνο να τραβήξει το γάλα με τεχνικό θήλαστρο και ζεστές κομπρέσες αλλά όλα μάταια. Το στήθος είχε πετρώσει και δεν έβγαινε σταγόνα ούτε για να ταίσει την μικρή αλλά ούτε και να ξεπρηστεί και ξεπονέσει. Τότε σηκώνομαι με αποφασιστικότητα και της λέω ότι όλες αυτές οι πρακτικές είναι μάταιες και μόνον αν είναι θέλημα Θεού μπορεί να γίνει κάτι. Γι’ αυτό της είπα να φέρει το λαδάκι του Οσίου χατζή Ανανία που μας είχε δώσει ο αγαπημένος μας γέροντας Ιωαννίκιος και να σταυρώσει αυτό το στήθος της ενώ εγώ θα διάβαζα την Παράκληση του Οσίου. Έτσι και έγινε. Ο Όσιος δεν άργησε να συνδράμει! Μόλις τελείωσα την Παράκληση, η σύζυγός μου βάζει το μωρό στο στήθος της και τότε δάκρυα χαράς έτρεξαν από τα μάτια μας. Το γάλα άρχισε να τρέχει ποτάμι και το μωρό να θηλάζει με μεγάλη άνεση και ευχαρίστηση κάτι που συνεχίζεται και τώρα έξι μήνες μετά χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό μόνο από Θαύμα του Οσίου μπορούσε να γίνει. Θα σε ευχαριστούμε και θα σε εβλαβούμαστε σε όλη μας την ζωή Όσιε χατζή Ανανία γιατί δεν προλαβαίνουμε να επικαλεστούμε το Όνομά Σου και είσαι παρών. Είθε με τις προσευχές όλου του κόσμου και με τις πρεσβείες του γέροντα Ιωαννικίου να τρέχεις παντού για να απαλύνεις τον πόνο κάθε πιστού ανθρώπου που σε έχει ανάγκη.

Με πολύ σεβασμόν και ευλάβεια σε προσκυνούμεν ταπεινοί ικέτες.

Μανούσος, Καλλιόπη και τέκνα.

Θαύμα 86ον.

Μαρτυρία Ιωάννου Π.Μ. Κτηστάκη, κατοίκου Πάνω Καλέσας Ηρακλείου.

Τηλ. 2810 136889

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωννίκιος Ανδρουλάκης.

Ονομάζομαι Ιωάννης Κτηστάκης. Ο πατέρας μου είναι ιερέας, εφημέριος εις τον ιερόν ναόν του Αγίου Γεωργίου Άνω Καλέσας. Η σύζυγος μου Αμαλία έμεινε έγκυος, το δέυτερό μας παιδί. Στις εξετάσεις που έγιναν στον υπέρηχο μας έδειξαν ότι πρόκειται για αγοράκι αλλά ο γιατρός μας απογοήτευσε. Μας είπε να διακόψουμε την κύηση διότι το παιδί πήρε ένα μικρόβιο και το παιδί, αν ζούσε, θα ήταν ανάπηρο εφ’ όρου ζωής. Δεν σπεύσαμε να κάνουμε ότι μας είπε. Εμείναμε υπό σκέψη. Ακούσαμε να κυκλοφορεί η φήμη του Οσίου Χατζή Ανανία με πολλά και μεγάλα θαύματα. Αποφασίσαμε να προστρέξουμε στον Άγιο και πήγαμε και βρήκαμε τον γέροντα Ιωαννίκιο και του είπαμε τι μας συμβαίνει. Ο γέροντας με έντονο ύφος μας είπε:

–Όχι, προς Θεού! Όχι! Όχι φονικό έγκλημα εις ένα αθώο πλάσμα του Θεού.

Και απευθυνόμενος στον πατέρα μου:

–Είσαι παπάς και ο πεθερός σου είναι παπάς, δυο ιερατικές οικογένειες μαζί σε ένα κέλυφος. Δεν πρέπει η συνείδησή σας να σας επιτρέψει να κάμετε το φοβερό αυτό έγκλημα. Πως εσύ ως ιερεύς θα κάμεις κήρυγμα εις το ποίμνιον σου εναντίον των εκτρώσεων; Και μη ξεχνάτε ότι το έκτρωμα αυτό γίνεται διαβολάκι. Και έτσι θα είστε ο παππούς και η γιαγιά διαβόλου! Ο γιός σου και η νύφη σου θα είναι πατέρας και μητέρα διαβόλου! Όμως το πιο σπουδαίο: Το πρώτο σας παιδί όταν συνειδητοποιήσει ότι ο αδελφός της είναι διάβολος, θα πάθει σοκ και ψυχικόν κλονισμόν. Θα γίνει με ψυχολογικά προβλήματα. Γι’ αυτό προς Θεού, μακρυά από τέτοια εγκλήματα! Ο γέροντας μας έδωσε ένα μπουκαλάκι λάδι από την ακοίμητον κανδήλα του Οσίου και πρόσταξε την έγκυο να σταυρώνει την κοιλιά της πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Να πίνει τρεις σταγόνες που τις έχει ρίξει σε μεγάλο αγιασμό. Για το μωρό θα είναι φάρμακο, γιατί τρέφεται από τα σωθικά της μητέρας. Αυτά να κάνουμε μας είπε, και τίποτα άλλο. Το παιδί γεννήθηκε υγιέστατο. Τώρα είναι εκατόν ημερών και χαίρει άκρας υγείας. Προσκυνούμε τον Θεόν και τον Άγιον για την θεική του δύναμη και ευχαριστούμε τον Γέροντα για ότι καλό μας έκαμε.

Θαύμα 87ον.

Μαρτυρία Μανώλη Κολιοραδάκη, κατοίκου Ιεράπετρας. Τηλ. 6972516786

Καταγραφή Αρχιμ. Ιωννίκιος Ανδρουλάκης.

Το έτος 2011 παντρεύτηκα την συντοπίτισσα μου Γιάννα Χρηστάκη. Έμεινε έγκυος και οι εξετάσεις έδειξαν ότι το παιδί είχε πρόβλημα υγείας και έπασχε από σοβαρή καρδιοπάθεια. Έπρεπε από την πρώτη εβδομάδα της γεννήσεώς του να χειρουργηθεί. Εμείς πανικοβληθήκαμε. Πήγαμε στον γέροντα Ιωαννίκιον. Του ζητήσαμε και μας έδωσε λαδάκι από την κανδήλα του Οσίου Χατζή-Ανανία. Η Γιάννα την κοιλιά της πρωί, μεσημέρι και βράδυ και έπινε τρεις σταγόνες λάδι από την κανδήλα του Αγίου μέσα σε μεγάλο Αγιασμό. Το παιδί γεννήθηκε και ήτο καλά. Οι γιατροί είπαν να μην του κάμουν εγχείρηση αλλά όταν θα γίνει 5-6 μηνών. Εμείς του βάζαμε τακτικά το λαδάκι. Μετά από 6 μήνες μας είπαν να το πάμε να το δουν. Πήγαμε, το εξέτασαν και μας έδιωξαν με την εντολή να το ξαναπάμε μετά από ένα χρόνο. Το παιδί ήτο καλά και δεν έδειχνε ότι κάτι είχε. Το βαπτίσαμε στο όνομα του Οσίου Ανανία. Οι γιατροί μας είπαν ότι όταν το παιδί γίνει δυόμισι χρονών να το πάμε να το δουν. Τότε μας είπαν ότι το παιδί είναι καλά αλλά θα πρέπει η εγχείρηση να γίνει προληπτικά για κάθε ενδεχόμενο! Η εγχείρηση έγινε όμως μας βάλανε σε πειρασμόν να πιστεύσομαι ότι το «κάθε ενδεχόμενο» ήτο το χρήμα! Διότι πριν την εγχείρηση το παιδί μας ήτο ήρεμο, χαρούμενο και προσιτό στους πάντας. Μετά την εγχείρηση η συμπεριφορά του ήταν εντελώς διαφορετική. Νεύρα, γκρίνια, απρόσιτο σε όλους εκτός από εμάς τους γονείς του. Το «κάθε ενδεχόμενο» λοιπόν ήτο ή όχι το χρήμα;

Το Παράπονο του Χριστού.

Με ὀνομάζετε Κύριον, ἀλλά δέν μέ ὑπακούετε.

Μέ ὀνομάζετε φῶς, ἀλλά δέν μέ βλέπετε.

Μέ ὀνομάζετε ὁδόν, ἀλλά δέν μέ ἀκολουθεῖτε.

Μέ ὀνομάζετε ζωήν, ἀλλά δέν μέ ἐπιθυμεῖτε.

Μέ ὀνομάζετε σοφίαν, ἀλλά δέν μέ συμβουλεύεσθε.

Μέ ὀνομάζετε ἀλήθειαν, ἀλλά δέν μέ πιστεύετε.

Μέ ὀνομάζετε παντοδύναμον, ἀλλά δέν μέ ἐμπιστεύεσθε.

Μέ ὀνομάζετε δίκαιον, ἀλλά δέν μέ φοβεῖσθε.

Μέ ὀνομάζετε πατέρα, ἀλλά δέν γίνεσθε παιδιά μου.

Μέ ὀνομάζετε σωτῆρα, ἀλλά δέν θέλετε τήν σωτηρία σας.